Zwiększenie limitów

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek zostaną zwiększone limity na ćwiczenia z prawa karnego (cz. ogólna), odbywające się w ramach studiów niestacjonarnych.
 

Proseminarium prawo karne

Drukuj PDF
Przypominamy, że w roku akademickim 2014/2015 zostanie otwarte proseminarium, prowadzone przez dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Zgłoszenie na proseminarium (zawierające: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, ocenę z egzaminu z prawa karnego z części ogólnej wraz z informacją w którym terminie została uzyskana,  jak również średnią ocen na studiach za ostatni rok akademicki) proszę złożyć osobiście na dyżurze dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  w czwartek 2 października 2014 r. o godz. 11.
 
Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż prace z egzaminów z prawa karnego z 9 i 11 września będzie można oglądać podczas dyżurów:

dr Mikołaj Małecki - 30 września godz. 12, pokój 2
dr Witek Zontek - 30 września, godz. 9.00, pokój  2
prof. Piotr Kardas - poniedziałek 29 września 2014 r., godz. 8.30, pokój 119
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ - 25 września, godz. 8.00 - argumentacja 9.09, godz.9.00 - argumntacja 11.09
dr Marek Bielski - pokój 123, 29 września, godz. 13 argumentacja z 9.09, godz. 14. 00, argumentacja z 11.09.
dr Agnieszka Pilch - sala 118, 25 września, godz. 19.00
dr Tomasz Sroka - 25 września, godz. 8.00 - kazusy z 9.09; godz. 13 - argumentacja z 11.09; pokój  2
dr Wojciech Górowski - 25 września, godz. 12.00 - argumentacja z 9.09.2014, godz. 13.00 - argumentacja z 11.09.2014, pokój 2
mgr Adam Wojtaszczyk - 26 września, godz. 11.00, pokój  2
dr Agnieszka Barczak-Oplustil - 26 września 2014 r., godz. 10.00 argumentacja z 9.09., godz. 11.00 argumentacja z 11. 09, pokój  123
dr Jan Jodłowski - 25 września, godz. 7.30, pokój 2
dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ - piątek 26 września, godz. 12.00

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że -  po rozpatrzeniu nadesłanych wątpliwości do testów z dnia 9.09 oraz 11. 09 - nie ma podstaw do korekty klucza. Wyjasnienie nadesłanych wątpliwości zostało już umieszczone na stronie katedry .
 

Seminarium z prawa medycznego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku prowadzone przez dr hab. Leszka Boska we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu. Zgłoszenia na powyższe seminarium będą przyjmowane mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@poczta.onet.pl) do dnia 28 września 2014 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów penalnych i cywilistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2014/2015 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych zostanie przesłana mailowo do końca września.
Poza tym kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku – zapisy przez USOS.
 

Seminaria/proseminarium w Katedrze Prawa Karnego - 2014/2015

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2014/2015 w Katedrze Prawa Karnego zostaną otworzone z prawa karnego seminaria IV roku prowadzone przez:

a) dr hab. Zbigniew Ćwiąkalskiego, prof. UJ

b) prof. dr hab. Piotra Kardasa,

c) dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ

d) dr hab. Janusza Raglewskiego, prof.UJ

Zgłoszenia na powyższe zajęcia będą przyjmowane mailowo na adres Katedry (prawokarne@poczta.onet.pl) do dnia 28 września 2014 r. (w tytule proszę podać czy chodzi o seminarium czy proseminarium)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, wskazanie o jakie seminarium chodzi (przy wskazaniu kilku prowadzących określenie także priorytetu zajęć na które chce się uczęszczać). W zgłoszeniu należy podać również ocenę z egzaminu z prawa karnego z części ogólnej wraz z informacją w którym terminie została uzyskana, w przypadku seminarium także informacje o zaliczeniu i na jaką ocenę procesu karnego, oceny z innych przedmiotów penalnych, jak również średnią ocen na studiach za ostatni rok akademicki.

Pierwszeństwo w przyjęciu na seminaria prowadzone przez prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ maja proseminarzyści!

Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie umieszczona na stronie Katedry, jak również zostanie przesłana mailowo do dnia 30 września 2014 r.

Oprócz podanych powyżej seminariów kontynuowane będą seminaria V roku prowadzone przez dr hab. Z. Ćwiąkalskiego, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  (zapisy przez USOS)

Ponadto w roku akademickim 2014/2015 zostanie otworzone proseminarium, prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Zgłoszenie na proseminarium (zawierające wskazane powyżej informacje) proszę złożyć osobiście na dyżurze dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  w czwartek 2 października 2014 r. o godz.  11.00.