Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego 8 lutego 2018 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale: "MATERIAŁY / EGZAMINY, KOLOKWIA - LISTY, WYNIKI" zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 8 lutego 2018 r.

Informujemy, że kolejne pytania sprawdzali:
1, 8 - dr Mikołaj Iwański
2 - dr Marek Bielski
3 - dr hab. prof. UJ Janusz Raglewski
4 - dr Mikołaj Małecki
5 - dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil
6, 7 - dr Grzegorz Bogdan
9 - Adam Behan
10 - dr Witold Zontek

W razie wątpliwości dotyczących punktów przyznanych za dane pytanie prosimy o kontakt wyłącznie z pracownikiem oceniającym dane pytanie.

W razie wątpliwości dotyczących ustalenia ostatecznego wyniku egzaminu (doliczenie pkt z kolokwium, suma punktów) prosimy o kontakt z dr Mikołajem Małeckim - mikolaj.malecki@uj.edu.pl

UWAGA! Uprzejmie prosimy osoby, które zdały egzamin, o wypisanie się z egzaminu poprawkowego odbywającego się w dniu 20 lutego 2018 r. (jeśli są na niego zapisane) - system jest otwarty do dnia 18 lutego 2018 r. włącznie.

 

Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego 31 stycznia 2018 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale: "MATERIAŁY / EGZAMINY, KOLOKWIA - LISTY, WYNIKI" opublikowano wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 31 stycznia 2018 r.

Informujemy, że kolejne pytania sprawdzali:
1, 2 - dr Grzegorz Bogdan
3 - dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil
4 - dr Mikołaj Iwański
5 - dr Marek Bielski
6 - dr hab. prof. UJ Janusz Raglewski
7 - dr Mikołaj Małecki
8 - prof. dr hab. Piotr Kardas
9, 10 - dr hab. prof. UJ Włodzimierz Wróbel

 

Doprecyzowanie zakresu materiału - egzamin z Części szczególnej prawa karnego 2017/2018

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że na egzaminie z Części szczególnej prawa karnego w bieżącym roku akademickim odnośnie do poniższej tematyki obowiązuje następujący zakres materiału:
- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: obowiązuje materia, do której odesłano na wykładzie dr Witolda Zontka (art. 270 i 271 k.k.)
- przestępstwa aborcyjne: tematyka nie obowiązuje na egzaminie
- przestępstwa przeciwko mieniu: tematyka wyłożona na dwóch wykładach, a także oszustwo – art. 286 k.k. (do przyswojenia we własnym zakresie wg informacji przekazanych na wykładzie)
- przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu: zgodnie z informacjami podanymi na wykładzie dr Mikołaja Iwańskiego (wybrane przepisy do przyswojenia na podstawie Komentarza).
W pozostałym zakresie obowiązuje całość materiału zgodnie z informacjami przekazanymi na wykładach.
 

Wymaganie egzaminacyjne - prawo karne gospodarcze 2017/2018

Drukuj PDF
Wymagania z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2017/2018:

Akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 286, 296 – 316;
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 586 – 595 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, art. 601, 134, 136, 138a, 138b, 138c;
 4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115 do 123 i przepisy do których następuje odesłanie);
 7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 7 – 28);
 8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 15 – 17);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – art. 171;
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 23 – 27;
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 114;
 13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – art. 303 – 310 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – art. 178 – 184 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 16. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – art. 287 – 299 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (zaniechanie ukarania sprawcy – art. 16 – 19; kary za przestępstwa skarbowe; kategorie przestępstw skarbowych).
Literatura:
 1. A. Zoll (red.); Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. III, Komentarz do art. 278 – 363, Warszawa 2016, wyboldowane tezy z komentarza do art. 286, 296 – 316;
 2. M. Rodzynkiewicz:, Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa 2010 r., komentarz do art. 586 – 595;
 3. Wykłady.
 

REKRUTACJA STYPENDYSTY DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Drukuj PDF
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zoll

Nazwa projektu: „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowany na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS5/00464 w ramach konkursu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki

>> KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ <<
 

Egzaminy w I semestrze

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z przedmiotu: Część szczególna prawa karnego odbędą się w następujących terminach:

31 stycznia 2018 r., godz. 15.00-18.00, s. 218, 223, 316, Collegium Wróblewskiego

8 lutego 2018 r., g. 15.00-18.00, s. 218, 219, 223, Collegium Wróblewskiego

20 lutego 2018 r., g. 15.00-18.00, s. 218, 219, 223, Collegium Wróblewskiego

 

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z przedmiotu: Prawo karne gospodarcze odbędą się w następujących terminach:

26 stycznia 2018 r., godz. 8.15, s. 52, Collegium Novum

2 lutego 2018 r., g. 9..00, s. 317, Collegium Wróblewskiego

19 lutego 2018 r., g. 9.00, s. 314, Collegium Wróblewskiego

23 lutego 2018 r., g. 9.00, s.317, Collegium Wróblewskiego

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.