EGZAMIN USTNY

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu Prawo Karne Część Ogólna odbędzie się w dniu 15 września (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 1 na ul. Olszewskiego 2.

Egzamin polegać będzie na rozwiązaniu testu (35 minut), kazusu (60 minut) oraz zadań argumentacyjnych (60 minut) przez udzielenie odpowiedzi ustnej. Możliwość przystąpienia do egzaminu w tej formie mają wyłącznie osoby, które uzyskają zgodę Kierownika Katedry po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego wyraźnie wskazującego na brak możliwości złożenia egzaminu pisemnie oraz cudzoziemcy. Stosowne zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu Katedry p. 122 (oryginały) oraz skanem wraz ze zgłoszeniem na egzamin na adres mailowy Katedry prawokarne@poczta.onet.pl (należy podać także nr indeksu) do dnia 12 września do godziny 13.30. W przypadku cudzoziemców wystarczy zgłoszenie mailowe wraz z numerem indeksu.

Prosimy także o ewentualną informację, czy potrzebne będzie wydrukowanie egzaminu przy użyciu większej czcionki (jeśli tak, to jakiej)
 

Nabór do Sekcji Karnej Studenckiej Poradni Prawnej

Drukuj PDF

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza rekrutację dla studentów do pracy w Sekcji Prawa Karnego w roku akademickim 2014/2015.

Zgłoszenia, zawierające następujące dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do Sekcji Prawa Karnego SPP UJ
2. CV ze zdjęciem

3. list motywacyjny
4. oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Poradni)
należy kierować na adres mailowy: sekcja.karna@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2014 r.

Warunkiem formalnym przyjęcia do Sekcji Prawa Karnego jest zaliczenie egzaminów z przedmiotów: „Prawo karne materialne – część ogólna” i „Proces karny”. Osoby kandydujące do Sekcji muszą posiadać stały dostęp do Internetu.

CV – poza standardowymi danymi – powinno zawierać następujące informacje: rok studiów rozpoczynany w roku akademickim 2014/2015, zdane egzaminy z przedmiotów penalnych wraz z ocenami, zdane przedmioty obowiązkowe wraz z uzyskanymi ocenami, przedmiot seminarium magisterskiego i osobę promotora, osobę prowadzącego ćwiczenia z przedmiotów: Prawo karne materialne – część ogólna i Proces karny, planowaną aplikację, odbyte praktyki, działalność w ramach uczelni oraz bardzo szeroko rozumianą działalność pozauczelnianą, zainteresowania.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) Osoby kandydujące do Sekcji otrzymają najpóźniej w dniu 22 września 2012 r. e-mail z dokładną godziną i miejscem rozmowy.

Wszelkie informacje na temat działalności Sekcji i Poradni można uzyskać odwiedzając stronę internetową Poradni lub wysyłając e-mail na adres: kamil.mamak@gmail.com.

 

Dyżury

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że najbliższe dyżury w Katedrze Prawa Karnego odbęda się:
dr Agnieszka Barczak-Oplustil, poniedziałek, 28 lipca, godz. 10:00, pok. 118
dr Agnieszka Pilch, poniedziałek 1 września, godz. 18.30, sala 118

 

Egzaminy z prawa karnego

Drukuj PDF

UWAGA!!! Bardzo prosimy studentów, którzy NIE CHCĄ skorzystać ze zwolnienia z części egzaminu uzyskanego dzięki zaliczeniu ćwiczeń na kolokwium katedralnym (zaliczeniu testu lub kazusu na kolokwium) o przesłanie tej informacji na adres: a.behan@uj.edu.pl. Osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy w terminach wrześniowych bardzo prosimy o przesłanie tej informacji (o rezygnacji z uzyskanego zaliczenia) najpóźniej do 5 września do godz. 23. 59.

Jednocześnie przypominamy, że we wrześniu będzie można się zapisać tylko na jeden termin egzaminu; zapisanie się na dwa terminy będzie powodowało administracyjne skreślenie z obu list.  Jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić do egzaminu drugi raz we wrześniu (bo nie przystąpił do egzaminu w czerwcu), to zapisanie sie na II termin będzie możliwe dopiero po zamknięciu zapisów na I termin wrześniowy, o ile oczywiście będą jeszcze miejsca.

 

Ogłaszanie wyników w 2014 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy iż wyniki z egzaminu (oraz z kolokwiów) z prawa karnego publikowane będą w systemie dostępnym pod adresem: https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/pkr/

1.      Aplikacja korzystając z danych logowania do systemu usoweb wyświetla tylko wyniki studenta który się zalogował. Całościowe wyniki nie będą publikowane na stronie Katedry Prawa Karnego.
2.      Aplikacja po zalogowaniu przedstawia dane dot. testu, kazusu i argumentacji (wraz z osobą sprawdzającą)
3.      Aplikacja nie jest tożsama z USOSwebem. Oceny z aplikacji będą co 2 tyg. importowane do USOSU.
4.      W razie błędów w wyświetlaniu danych bądź zauważonych błędach w aplikacji (nie dotyczących liczby punktów)  prosimy o kontakt z autorem – a.behan@uj.edu.pl
5.      W razie pojawiania się błędu nieprawidłowe przekierowanie prosimy o usunięcie pamięci podręcznej używanej przeglądarki bądź skorzystanie z innej przeglądarki.

W związku z powyższym na stronie Katedry nie będą publikowane jak w latach ubiegłych harmonogramy dyżurów z numerami prac przyporządkowanymi do sprawdzających. W systemie będzie się wyświetlać osoba sprawdzająca i do niej należy będzie udać się na dyżur.

 

Egzaminy i kolokwia z Prawa karnego

Drukuj PDF
Egzaminy z przedmiotu: Prawo karne, cz. ogólna w roku akademickim 2013/2014 odbędą się w następujących terminach:

20 czerwiec 2014 r. Aule A i B Auditorium Maximum, g. 15.00-20.00
24 czerwiec 2014 r. Aule A i B Auditorium Maximum, g. 15.00-20.00
9 września 2014 r. Auditorium Maximum, Aule A i B, g. 15.00-20.00
11 września 2014 r. Auditorium Maximum, Aule A i B, g. 15.00-20.00


Uwaga! Przypominamy o konieczności zapoznania się z regulaminami: ćwiczeń i egzaminu z prawa karnego, umieszczonymi na stronie katedry.