prawo karne - I rok studiów

Drukuj PDF
Osoby z I roku, które dostały zgodę na zdawanie egzaminu z prawa karnego, będą zapisywane na ćwiczenia z prawa karnego w sekretariacie katedry (pok. 122) po zakończeniu zapisów na ćwiczenia w USOS. Będą dopisywane do grup ćwiczeniowych, w których będą wolne miejsca.
 

Wykład z części szczególnej prawa karnego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż wykład z części szczególnej prawa karnego odbywa się w sali 52 Coll. Novum.
 

Limit miejsc z przedmiotu "Prawo wykroczeń"

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że nie zostanie rozszerzony limit miejsc z przedmiotu "Prawo wykroczeń".
 

rozpoczęcie ćwiczeń z prawa karnego, cz. ogólna

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z prawa karnego cz. ogólna odbywające się w trybie cotygodniowym zaczynąją się od 19 października 2015 r.,  natomiast ćwiczenia odbywajace się w trakcie zjazdów (przeznaczone wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych) od 9 października 2015 r.
 

Ćwiczenia z części szczególnej - regulamin

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Regulaminy umieszczono regulamin ćwiczeń z części szczególnej prawa karnego. Prosimy o zapoznanie się z nim. Zaliczenie z ćwiczeń będzie odbywało się na podstawie kolokwium. Pozytywny wynik z kolokwium będzie skutkował dopisaniem od 0,5 do 3 pkt do wyniku egzaminu.
 

zwiekszenie limitów

Drukuj PDF

Uwaga! Zostały zwiekszone limity na ćwiczenia na prawo karne. Po migracji danych będzie można zapisać się na ćwiczenia.Jeżeli okazałoby się, że jeszcze brakuje miejsc na grupch ćwiczeniowych to limity zostaną ponownie zwiekszone.

Osoby, które zdały egzamin z prawa karnego i "zajmują" miejsca w grupach ćwiczeniowych z prawa karnego NIE BĘDĄ mogły "przekazać" swojego miejsca wybranej przez siebie osobie.

 

Ćwiczenia z części szczególnej prawa karnego - początek zajęć

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż ćwiczenia z części szczególnej prawa karnego rozpoczną się od dnia 7 października 2015 r., a więc po pierwszym wykładzie z tego przedmiotu.
 

EPK

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia z Europejskiego Prawa Karnego odbędą się w dniu 26 października 2015 r., o godz. 17.45.
 
Drukuj PDF

Uprzejmie przypominamy, że studenci, którzy są zapisani jednocześnie na ćwiczenia stacjonarne i niestacjonarne z tego samego przedmiotu mają obowiązek wybrać tylko jedne ćwiczenia i samodzielnie wyrejestrować się z tych z których rezygnują. W przypadku niewyrejestrowania się z podwójnych ćwiczeń studenci zostaną wyrejestrowani z obydwu grup.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym studenci zapisani do dwóch grup zostaną wyrejestrowani z USOS. Jeżeli nadal będzie brakowało miejsca w grupach ćwiczeniowych zostaną zwiekszone limity.

 

ćwiczenia z prawa karnego dla niestacjonarnych

Drukuj PDF

UWAGA!! Limity na ćwiczenia dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną zwiększone po 3 października 2015 r. Od tego dnia studenci studiów niestacjonarni będą mieli możliwość zapisania się na ćwiczenia odbywające się w systemie cotygodniowym, co - jak uczy doświadczenie - spowoduje zwolnienie miejsc w grupach ćwiczeniowych dedykowanych dla studentów studiów niestacjonarnych i da możliwość osobom niezapisanym, które chcą uczęszczać na ćwiczenia w trakcie zjazdów na dopisanie się do grup. Jeżeli miejsc w grupach będzie nadal za mało, wtedy zwiększymy limity.

Uwaga! Przypomniamy, że osoby zapisane zarówno na grupy odbywające się w systemie cotygodniowym, jak i w trakcie zjazdów dla studentów niestacjonarnych zostają administracyjnie wypisane z obu grup.

 

Seminarium prawo medyczne IV rok

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że do osób, które zostały przyjęte na seminarium dla IV roku z prawa medycznego w roku akademickim 2015/2016, została wysłana stosowna wiadomość drogą mailową.
 

seminarium IV r

Drukuj PDF
W dziale materiały dydaktyczne/seminaria,wykłady,ćwiczenia/seminaria została umieszczona lista osób przyjętych na seminarium prowadzone przed prof. W. Wróbla oraz prof. P. Kardasa. Pierwsze zajęcia odbędą sie 16.X 2015 r. o godz. 10.30 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym).

W dziale materiały dydaktyczne/seminaria,wykłady,ćwiczenia/seminaria została umieszczona lista osób przyjętych na seminarium IV r  prowadzone przez prof. Z. Ćwiąkalskiego.
 

Początek zajęć z prawa medycznego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z prawa medycznego rozpoczynają się w następujących terminach:

- ćwiczenia z przedmiotu "Prawo medyczne z elementami bioetyki" - 5 października;
- wykład z przedmiotu "Prawo medyczne z elementami bioetyki" - 9 października;
- seminarium z prawa medycznego dla IV roku (godz. 14) i V roku (godz. 11:30) - 9 października.

 

Regulamin ćwiczeń 2015/2016

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały/regulaminy został umieszczony Regulamin ćwiczeń z prawa karnego na rok akademicki 2015/2016. Majac na względzie wprowadzony w tym roku akademickim podział grup ćwiczeniowych, bardzo prosimy o zapoznaniem się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do zapisów na ćwiczenia.

Uwaga! W dziale materiały/materiały dydaktyczne-wykłady, ćwiczenia, seminaria/ćwiczenia została umieszczona aktualna rozpiska ćwiczeń z prawa karnego, cz. ogólna (zmieniły sie godziny dwóch zajęć prowadzonych na studiach niestacjonarnych).
 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego w roku akademickim 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym prowadzone będą zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (wykład i ćwiczenia). W stosunku do roku ubiegłego, ulegają modyfikacji zasady zaliczenia ćwiczeń oraz egzaminu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Jednocześnie w wypadku uzyskania zaliczenia ćwiczeń oraz pozytywnej oceny na egzaminie, ocena z przedmiotu ulega podwyższeniu o pół stopnia. Forma egzaminu pozostaje bez zmian.

W semestrze letnim prowadzone będą zajęcia w języku angielskim z przedmiotu „Medical Law nad Bioethics”.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dr hab. Leszka Boska we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu. Zgłoszenia na powyższe seminarium będą przyjmowane mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 30 września 2015 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów penalnych i cywilistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2015/2016 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych zostanie przesłana mailowo do 2 października 2015 r. Ponadto konstynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.

 

Seminaria/proseminarium w Katedrze Prawa Karnego - 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 zostanie otworzone proseminarium, prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Zgłoszenie na proseminarium (zawierające wskazane powyżej informacje) proszę złożyć osobiście na dyżurze dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  w  piątek 2 października 2015 r. o godz.  11.00.

Ponadto  w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Prawa Karnego zostaną otworzone z prawa karnego seminaria IV roku prowadzone przez:

a) dr hab. Zbigniew Ćwiąkalskiego, prof. UJ

b) prof. dr hab. Piotra Kardasa,

c) dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ

Zgłoszenia na powyższe zajęcia będą przyjmowane mailowo na adres Katedry (prawokarne@poczta.onet.pl) do dnia 30 września 2015 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, wskazanie o jakie seminarium chodzi (przy wskazaniu kilku prowadzących określenie także priorytetu zajęć na które chce się uczęszczać). W zgłoszeniu należy podać również ocenę z egzaminu z prawa karnego z części ogólnej wraz z informacją w którym terminie została uzyskana, w przypadku seminarium także informacje o zaliczeniu i na jaką ocenę procesu karnego, oceny z innych przedmiotów penalnych, jak również średnią ocen na studiach za ostatni rok akademicki.

Pierwszeństwo w przyjęciu na seminaria prowadzone przez prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ maja proseminarzyści!

Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie umieszczona na stronie Katedry, jak również zostanie przesłana mailowo do dnia 2 października 2015 r.

Oprócz podanych powyżej seminariów kontynuowane będą seminaria V roku prowadzone przez dr hab. Z. Ćwiąkalskiego, prof. UJ, dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  (zapisy przez USOS)

Zmieniony: Piątek, 02 Październik 2015 06:27
 

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 utworzone zostaną dwa rodzaje grup ćwiczeniowych z prawa karnego materialnego: dla osób, które nie uczęszczały wcześniej na ćwiczenia z prawa karnego (nie uczyły się jeszcze prawa karnego - grupa N), oraz dla osób, które w poprzednim roku (latach) uczęszczały na ćwiczenia z prawa karnego lub które - nie uczęszczając na ćwiczenia - przystępowały w zeszłym roku (latach) do egzaminu z prawa karnego (czyli uczyły się już prawa karnego - grupa P). W grupach P nacisk będzie położony na przekrojowe omówienie problematyki będącej przedmiotem egzaminu oraz na powtarzanie już opanowanego materiału. Można się zapisać tylko do jednej grupy!!! Ewentualne pytania proszę kierować na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl

Osoby przystępujące do egzaminu z prawa karnego w terminie listopadowym mogą być zapisane wyłącznie do grup P. W przypadku zdania egzaminu listopadowego (wszystkich części) zostaną one wykreślone z listy osób zapisanych na ćwiczenia i z USOS.

 

Korespondecnja mailowa z katedrą

Drukuj PDF
Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z katedrą zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie podawać (oprócz imienia i nazwiska)  swój nr indeksu aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania wniosków czy zapytań w których nie znajdą się te dane.
 
Więcej artykułów…


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL