Egzamin 11.09 - WYNIKI

Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż została otwarta platfmorma z wynikami z egzaminu z prawa karnego z dnia 11 września 2014 r. Osoby, które pisały część argumentacyjną, a mają wpisane NZAL proszone są o przyjście jutro do pokoju 118 na godz. 10.00 (chodzi o osoby INNE niż w ramach nadzwyczajnego powtarzania przedmiotu). Informujemy także, iż nie wszystkie prace kazusowe zostały poprawione i wpisane o systemu. Całościowe wyniki będę opublikowane w dniu jutrzejszym. Osoby, które zdawały egzamin w dniu 11 września 2014 r. w ramach nadzwyczajnego powtarzania przedmiotu mogą się kontaktować z sekretariatem Katedry, bądź napisać e-mail na adres: wojciech.gorowski@uj.edu.pl.

Informacje o dyżurach, podczas których będzie można oglądnać pracę będę ogłaszane na stronie internetowej Katedry.

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że dla osób, których nieobecność na egzaminie w dniu 9 i 11 listopada 2014 r. została usprawiedliwiona, termin egzaminu pisemnego z prawa karnego został wyznaczony na 25 września 2014 r. Dokładne informacje o godzinie egzaminu, miejscu, sposobie zapisu zostaną podane w dniu jutrzejszym.
 

nieczytelne prace

Drukuj PDF
Uprzejmie prosimy osoby, których numery prac argumentacyjnych egzaminu z dnia 9.09. 2014 r. wynosiły: 132 oraz 385 o zgłoszenie sie na dyżur prof. Wróbla - poniedziałek 22.09) godz. 12.00
 

Dyżur dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ odbędzie się w poniedziałek 22.09.2014 o godz. 12:00. Dyżur w dniu 19.09.2014 z uwagi na wyjazd służbowy nie odbędzie się.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że -  po rozpatrzeniu nadesłanych wątpliwości do testów z dnia 9.09 oraz 11. 09 - nie ma podstaw do korekty klucza. Wyjasnienie nadesłanych wątpliwości zostanie umieszczone na stronie katedry pod koniec tygodnia.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu z dnia 9 września 2014 r. zostaną umieszczone w systemie i w USOS w dniu 19 września 2014 r. Także wyniki z testu z dnia 11 września zostaną umieszczone w systemie w tym terminie. Osoby, które - ze względu na negatywny wynik tej części egzaminu - uzyskają ocene ndst z całego egzaminu z dnia 11 wrzesnia 2014 r. zostanie ona także wpisana do USOS w dniu 19 września 2014 r.  Całościowe wyniki egzaminu z dnia 11 września 2014 r., zostana umieszczone w systemie w dniu 22 września 2014 r. i importowane do USOS. W tym też dniu zostaną wpisane do USOS "nzal" osobom, które nie przystąpiły do egzaminu.
 

seminarium medyczne

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku prowadzone przez dr hab. Leszka Boska we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu. Zgłoszenia na powyższe seminarium będą przyjmowane mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@poczta.onet.pl) do dnia 28 września 2014 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów penalnych i cywilistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2014/2015 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych zostanie przesłana mailowo do końca września.
Poza tym kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku – zapisy przez USOS.
 
Drukuj PDF
Podania o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie, a także inne podania (np. o egzamin ustny) prosimy składać mailowo na adres: prawokarne@poczta.onet.pl, a także zostawić w sekretariacie w pok. 122 lub (gdy sekretariat  w pok 122 będzie zamknięty) w pok. 117 (Olszewskiego 2).
 

usprawiedliwiona nieobecność

Drukuj PDF
Uprzejmie przypominamy o konieczności usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie z prawa karnego w terminie 7 dni od daty egzaminu. Dla osób, których nieobecność zostanie uznana za usprawiedliwioną zostanie wyznaczony dodatkowy termin egzaminu (po 19 września 2014 r.).
 
Drukuj PDF

Uwaga!! W w kluczu do testu z grupy 1 (egzamin w dniu 11 września 2014 r.)  umieszczonym na stronie jest błąd literowy:  w pytaniu 16 zamiast odpowiedzi "c" powinno być "d", a w pytaniu 20 - tym zamiast odpowiedzi "d" - "c". Za zamieszanie przepraszamy.

 

Seminaria/proseminarium w Katedrze Prawa Karnego - 2014/2015

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2014/2015 w Katedrze Prawa Karnego zostaną otworzone z prawa karnego seminaria IV roku prowadzone przez:

a) dr hab. Zbigniew Ćwiąkalskiego, prof. UJ

b) prof. dr hab. Piotra Kardasa,

c) dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ

d) dr hab. Janusza Raglewskiego, prof.UJ

Zgłoszenia na powyższe zajęcia będą przyjmowane mailowo na adres Katedry (prawokarne@poczta.onet.pl) do dnia 28 września 2014 r. (w tytule proszę podać czy chodzi o seminarium czy proseminarium)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, wskazanie o jakie seminarium chodzi (przy wskazaniu kilku prowadzących określenie także priorytetu zajęć na które chce się uczęszczać). W zgłoszeniu należy podać również ocenę z egzaminu z prawa karnego z części ogólnej wraz z informacją w którym terminie została uzyskana, w przypadku seminarium także informacje o zaliczeniu i na jaką ocenę procesu karnego, oceny z innych przedmiotów penalnych, jak również średnią ocen na studiach za ostatni rok akademicki.

Pierwszeństwo w przyjęciu na seminaria prowadzone przez prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ maja proseminarzyści!

Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie umieszczona na stronie Katedry, jak również zostanie przesłana mailowo do dnia 30 września 2014 r.

Oprócz podanych powyżej seminariów kontynuowane będą seminaria V roku prowadzone przez dr hab. Z. Ćwiąkalskiego, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  (zapisy przez USOS)

Ponadto w roku akademickim 2014/2015 zostanie otworzone proseminarium, prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Zgłoszenie na proseminarium (zawierające wskazane powyżej informacje) proszę złożyć osobiście na dyżurze dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  w czwartek 2 października 2014 r. o godz.  11.00.

 

Klucz do testów & zgłaszanie zastrzeżeń

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały/egzaminy, kolokwia-listy, wyniki został umieszczony klucz do testów egzaminacyjnych z dnia11 września 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zastrzeżeń co do odpowiedzi podanych w kluczu, prosimy je zgłaszać WYŁĄCZNIE poprzez formularz znajdujący się na stronie Katedry Prawa Karnego(KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA)

 

wpisanie nzal

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że równocześnie z wynikami egzaminu z prawa karnego z dnia 11 września 2014 r.  (tj. ok 21 września 2014) zostaną do USOS wpisane "nzal" studentom, którzy w roku akademickim 2013/14 nie przystąpili do egzaminu  z przedmiotu Prawo karne (nie wykorzystali wszystkich terminów egzaminu)
 

Dyżur dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ odbędzie się w piątek 12.09 o godz. 10:00.
 
Drukuj PDF
W związku z pytaniami studentów uprzejmie informujemy, że w przypadku osób, które podchodzą do egzaminu z prawa karnego w dniu 9 i 11 września 2014 r. dla zaliczenia przedmiotu znaczenie ma pierwsza pozytywna ocena uzyskana na egzaminie. Czyli jak student zaliczy egzamin (część egzaminu) w dniu 9 września 2014 r. to nie bedzie miała żadnego znaczenia ocena uzyskana z egzaminu (z jego części) w dniu 11 września 2014 r.
 

EGZAMIN USTNY

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu Prawo Karne Część Ogólna odbędzie się w dniu 15 września (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 1 na ul. Olszewskiego 2.

Egzamin polegać będzie na rozwiązaniu testu (35 minut), kazusu (60 minut) oraz zadań argumentacyjnych (60 minut) przez udzielenie odpowiedzi ustnej. Możliwość przystąpienia do egzaminu w tej formie mają wyłącznie osoby, które uzyskają zgodę Kierownika Katedry po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego wyraźnie wskazującego na brak możliwości złożenia egzaminu pisemnie oraz cudzoziemcy. Stosowne zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu Katedry p. 122 (oryginały) oraz skanem wraz ze zgłoszeniem na egzamin na adres mailowy Katedry prawokarne@poczta.onet.pl (należy podać także nr indeksu) do dnia 12 września do godziny 13.30. W przypadku cudzoziemców wystarczy zgłoszenie mailowe wraz z numerem indeksu.

Prosimy także o ewentualną informację, czy potrzebne będzie wydrukowanie egzaminu przy użyciu większej czcionki (jeśli tak, to jakiej)
 

Nabór do Sekcji Karnej Studenckiej Poradni Prawnej

Drukuj PDF

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza rekrutację dla studentów do pracy w Sekcji Prawa Karnego w roku akademickim 2014/2015.

Zgłoszenia, zawierające następujące dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do Sekcji Prawa Karnego SPP UJ
2. CV ze zdjęciem

3. list motywacyjny
4. oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Poradni)
należy kierować na adres mailowy: sekcja.karna@onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2014 r.

Warunkiem formalnym przyjęcia do Sekcji Prawa Karnego jest zaliczenie egzaminów z przedmiotów: „Prawo karne materialne – część ogólna” i „Proces karny”. Osoby kandydujące do Sekcji muszą posiadać stały dostęp do Internetu.

CV – poza standardowymi danymi – powinno zawierać następujące informacje: rok studiów rozpoczynany w roku akademickim 2014/2015, zdane egzaminy z przedmiotów penalnych wraz z ocenami, zdane przedmioty obowiązkowe wraz z uzyskanymi ocenami, przedmiot seminarium magisterskiego i osobę promotora, osobę prowadzącego ćwiczenia z przedmiotów: Prawo karne materialne – część ogólna i Proces karny, planowaną aplikację, odbyte praktyki, działalność w ramach uczelni oraz bardzo szeroko rozumianą działalność pozauczelnianą, zainteresowania.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) Osoby kandydujące do Sekcji otrzymają najpóźniej w dniu 22 września 2012 r. e-mail z dokładną godziną i miejscem rozmowy.

Wszelkie informacje na temat działalności Sekcji i Poradni można uzyskać odwiedzając stronę internetową Poradni lub wysyłając e-mail na adres: kamil.mamak@gmail.com.

 

Egzaminy z prawa karnego

Drukuj PDF

UWAGA!!! Bardzo prosimy studentów, którzy NIE CHCĄ skorzystać ze zwolnienia z części egzaminu uzyskanego dzięki zaliczeniu ćwiczeń na kolokwium katedralnym (zaliczeniu testu lub kazusu na kolokwium) o przesłanie tej informacji na adres: a.behan@uj.edu.pl. Osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy w terminach wrześniowych bardzo prosimy o przesłanie tej informacji (o rezygnacji z uzyskanego zaliczenia) najpóźniej do 5 września do godz. 23. 59.

Jednocześnie przypominamy, że we wrześniu będzie można się zapisać tylko na jeden termin egzaminu; zapisanie się na dwa terminy będzie powodowało administracyjne skreślenie z obu list.  Jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić do egzaminu drugi raz we wrześniu (bo nie przystąpił do egzaminu w czerwcu), to zapisanie sie na II termin będzie możliwe dopiero po zamknięciu zapisów na I termin wrześniowy, o ile oczywiście będą jeszcze miejsca.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL