Nowe przedmioty w Katedrze Prawa Karnego - zapraszamy!

Drukuj PDF

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zostaną uruchomione nowe przedmioty prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ:

NOWOŚĆ Konstytucyjne i międzynarodowe podstawy prawa karnego - wykład monograficzny prowadzony w semestrze zimowym przez prof. dr hab. Piotra Kardasa
NOWOŚĆ
Współczesne problemy prawa karnego
- warsztaty prowadzone w semestrze zimowym przez dr Agnieszkę Barczak-Oplustil i dr Mikołaja Małeckiego
NOWOŚĆ Konstytucyjne i międzynarodowe podstawy prawa karnego
- warsztaty w semestrze letnim, będące kontynuacją wykładu prof. dr hab. Piotra Kardasa

Zapisy przez USOSWEB. Serdecznie zapraszamy!

 
Drukuj PDF
Przypominamy, że grupy ćwiczeniowe z prawa karnego podzielone są na grupy dla "poczatkujących" oraz grupy dla osób powtarzających prawo karne. W USOS-ie oznaczone zostały jednoznacznie tylko grupy dla powtarzających. Niedopuszczalne jest, aby osoba, która nie uczestniczyła jeszcze w zajęciach z prawa karnego zapisała sie do grupy dla powtarzających (zakłada się, że uczestnicy tych grup posiadają już pewną wiedzę). Osoby, które zapisały się na przedmiot w zeszłym roku, ale nie przystępowały do kolokwium/egzaminu, albo uznają, że powinny rozpocząc naukę "od poczatku" mogą zapisać się na ćwiczenia dla "początkujących". Uwaga! Wolno zapisać się tylko do jednej grupy ćwiczeniowej. Nie ma też wolnych słuchaczy w grupach. Zapisy odbywają się jedynie przez USOS!!!!
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzamin dodatkowy z prawa karnego dla osób, które usprawiedliwiły nieobecność na ostatnim terminie egzaminu (14.09) albo nadzwyczajnie powtarzają przedmiot w ramach tego samego roku akademickiego i nie wykorzystały jeszcze dwóch terminów, odbędzie się w czwartek, 28 czerwca, w sali 119, ul. Olszewskiego 2, najprawdopodobniej o godz. 15.00 (ostateczna godzina zostanie ustalona w poniedziałek rano). Zapisy na egzamin są przez USOS.

Po rozpatrzeniu nadesłanych wątpliwości uprzejmie informujemy, że w teście z 14.09. została dokonana korekat klucza (jako prawidłowa została uznana także - obok odpowiedzi c - odpowiedź d, w pytaniu dotyczącym nadzwyczajnego łagodzenia kary za typ z art. 156 par. 1 k.k.). Zmiany w punktacji zostaną wprowadzone bezpośrednio do systemu. Wyjasnienie pozostałych wątpliwości z obu terminów wrześniowych zostanie umieszczone na stronie katedry w poniedziałek,w godzinach wieczornych.

Uwaga! Wyniki egzaminu z prawa karnego powinny zostać wprowadzone do systemu najpóźniej jutro (24.09). W tym momencie jest problem z serwerem UJ, a w konsekwencji problem z ich wprowadzaniem. Migracja ocen do USOS nastąpi (jak serwer na to pozwoli) w poniedziałek rano (łącznie z wprowadzeniem nzal).

 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ w roku akademickim 2017/2018

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Jest to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu dostępne są w USOSie. Pierwszy wykład odbędzie się 6 października b.r., ćwiczenia rozpoczynają się od 9 października b.r.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę (we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu). Seminarium będzie odbywać się w piątki o godz. 12:30. Zgłoszenia na powyższe seminarium przyjmowane są mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 30 września b.r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów cywilistycznych i karnistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2017/2018 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie przesłana mailowo do 2 października b.r. Pierwsze seminarium odbędzie się 6 października b.r.

Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.

 

Klucz do testu z 14 września / Zgłoszenie wątpliowści

Drukuj PDF
W dziale "egzaminy, kolokwia/listy wyniki" został umieszczony klucz do testu z 14 września. Z powodu pojawiających się problemów z logowaniem na stronę katedry, plik można pobrać > klikając tutaj <.


Wątpliwości do testu należy zgłaszać za pośrednictwem drogi mailowej na adres: prawokarne@poczta.onet.pl, a termin został przedłużony do soboty do godziny 22-giej.
 

Seminaria/proseminarium w Katedrze Prawa Karnego - 2017/2018

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 zostanie otworzone proseminarium, prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ lub dr Agnieszkę Barczak-Oplustil  Zgłoszenie na proseminarium (zawierające wskazane powyżej informacje) proszę składać za pośrednictwem strony katedry w dniach: od 25.09 (w tym dniu zostanie uruchomiony specjalny system do zapisów) do 30.09.

Ponadto  w roku akademickim 2017/2018 w Katedrze Prawa Karnego zostaną otworzone z prawa karnego seminaria IV roku prowadzone przez:

a) dr hab. Zbigniew Ćwiąkalskiego, prof. UJ

b) prof. dr hab. Piotra Kardasa,

c) dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ

d) dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ

e) dr Agnieszkę Barczak-Oplustil

Zgłoszenia na powyższe zajęcia będą przyjmowane za pośrednictwem strony katedry w dniach od 25.09 do 30.09

Pierwszeństwo w przyjęciu na seminaria prowadzone przez prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ maja proseminarzyści!

Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie umieszczona na stronie Katedry, jak również zostanie przesłana mailowo do dnia 2 października 2015 r.

Oprócz podanych powyżej seminariów kontynuowane będą seminaria V roku prowadzone przez dr hab. Z. Ćwiąkalskiego, prof. UJ, dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  (zapisy przez USOS)

Zmieniony: Czwartek, 21 Wrzesień 2017 06:38
 

Nieczytelna praca z części argumentacyjnej

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż praca nr 288 A z części argumentacyjnej jest nieczytelna, w związku z czym prosimy jej autora o stawienie się na dyżur dr M. Iwańskiego we wtorek 12.09 o godz. 16:00 w sali 123.
 

Dyżury

Drukuj PDF

W miesiącu wrześniu dyżury pracownikow katedry odbędą się w nastepujących terminach:

prof. W. Wróbel, piątek, 15.09, 29.09, godz. 10.00, s. 119; poniedziałek, 25 września, godz. 13.00, pok. 119

dr M. Iwański, wtorek, 12.09,19.09,26.09, godz. 16.00, sala 123;

dr A. Barczak-Oplustil, czwartek, 14.09,  28.09, godz. 9.30, sala 118; poniedziałek, 25.09, godz. 10.00, sala nr 1

dr hab. J. Raglewski, prof. UJ, poniedziałek, 25.09, godz. 10.00, sala nr 1

dr T. Sroka, piątek, 15.09, godz. 13.00, 22.09, godz. 10.00, 29.09, godz. 9.00, sala 2

dr D. Zając, czwartek, 14.09, godz. 16.30, sala 123; środa20.09, 27.09, godz. 16.30, sala 123

dr A.Pilch, poniedziałek, 18.09, godz. 16.00, pok. 118

dr M. Malecki środa, 13.09, godz. 13.00, dyżur dla zdających egzaminy dotyczący obejrzenia prac, które sprawdzałem. Proszę o punktualne przybycie na godz. 13.

dr W. Zontek, czwartek, 14.09, godz. 12.00

dr W. Górowski, poniedziałek 18.09, godz. 10.00, sala nr 2 oraz wtorek 26.09, godz. 13.00, sala nr 2

dr J. Jodłowski, środa 13.09, godz. 12.00

 

Wpis NZAL

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż NZAL dla studentów którzy nie zaliczyli/nie podeszli do przedmiotu Prawo Karne wpisywany będzie do USOS po ogłoszeniu wyników z ostatniego terminu egzaminu. Biorąc pod uwagę liczbę studentów nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości spełnienia indywidualnych próśb o wcześniejszy wpis.
 

Klucz do testu

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale egzaminy,kolokwia-listy,wyniki został umieszczony klucz do testu z egzaminu z 1 wrzesnia 2017 r.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.