Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, ze w dziale egzaminy, kolokwia - listy, wyniki został umieszczony klucz do testu egzaminacyjnego z dnia 18 listopada 2015 r.
 

Egzamin ustny z prawa karnego w dniu 20.11 DLA POWTARZAJĄCYCH

Drukuj PDF
Informujemy, że egzamin listopadowy z prawa karnego w formie ustnej odbędzie się w dniu 20.11 (piątek) o godzinie 11.30 w sali nr 129. Osoby uprawnione do zdawania egzaminu listopadowego z prawa karnego w formie ustnej (patrz regulamin egzaminu ustnego) proszone są o wysłanie informacji o skorzystaniu z tej możliwości na adres witold.zontek@uj.edu.pl do czwartku (19.11) do godziny 23.00.
 

Egzamin z prawa karnego materialnego w listopadzie

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzamin dla osób powtarzajacych przedmiot prawo karne odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 17.15.

 

Ćwiczenia z prawa karnego - I rok studiów

Drukuj PDF

Osoby z I roku, które dostały zgodę na zdawanie egzaminu z prawa karnego, będą zapisywane na ćwiczenia z prawa karnego w sekretariacie katedry (pok. 122) po zakończeniu zapisów na ćwiczenia w USOS. Będą dopisywane do grup ćwiczeniowych, w których będą wolne miejsca.

Osoby, które chcą uczęszczać na zajęcia do grupy ćwiczeniowej dla studentów studiów dziennych będą zapisywane do grup w poniedziałek (19.X), natomiast osoby, które chcą uczęszczać do grup odbywajacych zajęcia w trakcie zjazdu dla studentów niestacjonarnych - we wtorek (20.X).

 

Wykład z części szczególnej prawa karnego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż wykład z części szczególnej prawa karnego odbywa się w sali 52 Collegium Novum.
 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego w roku akademickim 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym prowadzone będą zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (wykład i ćwiczenia). W stosunku do roku ubiegłego, ulegają modyfikacji zasady zaliczenia ćwiczeń oraz egzaminu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Jednocześnie w wypadku uzyskania zaliczenia ćwiczeń oraz pozytywnej oceny na egzaminie, ocena z przedmiotu ulega podwyższeniu o pół stopnia. Forma egzaminu pozostaje bez zmian.

W semestrze letnim prowadzone będą zajęcia w języku angielskim z przedmiotu „Medical Law nad Bioethics”.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dr hab. Leszka Boska we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu. Zgłoszenia na powyższe seminarium będą przyjmowane mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 30 września 2015 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów penalnych i cywilistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2015/2016 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych zostanie przesłana mailowo do 2 października 2015 r. Ponadto konstynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.

 

Ćwiczenia z prawa karnego materialnego 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 utworzone zostaną dwa rodzaje grup ćwiczeniowych z prawa karnego materialnego: dla osób, które nie uczęszczały wcześniej na ćwiczenia z prawa karnego (nie uczyły się jeszcze prawa karnego - grupa N), oraz dla osób, które w poprzednim roku (latach) uczęszczały na ćwiczenia z prawa karnego lub które - nie uczęszczając na ćwiczenia - przystępowały w zeszłym roku (latach) do egzaminu z prawa karnego (czyli uczyły się już prawa karnego - grupa P). W grupach P nacisk będzie położony na przekrojowe omówienie problematyki będącej przedmiotem egzaminu oraz na powtarzanie już opanowanego materiału. Można się zapisać tylko do jednej grupy!!! Ewentualne pytania proszę kierować na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl

Osoby przystępujące do egzaminu z prawa karnego w terminie listopadowym mogą być zapisane wyłącznie do grup P. W przypadku zdania egzaminu listopadowego (wszystkich części) zostaną one wykreślone z listy osób zapisanych na ćwiczenia i z USOS.

 

Korespondecnja mailowa z katedrą

Drukuj PDF
Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z katedrą zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie podawać (oprócz imienia i nazwiska)  swój nr indeksu aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania wniosków czy zapytań w których nie znajdą się te dane.