nadzywczajne powtarzanie przedmiotu

Drukuj PDF
Prosimy osoby, które uzyskały zgodę na nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu Prawo karne materialne w ramach tego samego roku akademickiego, a przystępują do egzaminu z prawa karnego w dniu 7 września 2015 r., o przesłanie informacji na adres: wojciech.gorowski@uj.edu.pl do dnia 6 września do godz. 20.00. Dokumenty można przynieść do sekratariatu katedry do dnia 7 września 2015 r.
 

Dyzury

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że dyżur prof. Z. Ćwiąkalskiego odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. (piatek) o godz. 12.00 w sali 120, zaś dyżur dr Wojciecha Górowskiego odbędzie sie 4 września o godz. 8.30 w sali nr 2. W poniedziałek (7 września) o godz. 10.20 rozpocznie się dyżur prof. W. Wróbla.

 

Dyżur po egzaminie z 29 czerwca 2015 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie przypominamy, że prace z egzaminu z 29 czerwca 2015 r. sprawdzane przez dr Mikołaja Małeckiego będzie można obejrzeć na dyżurze w poniedziałek, 31 sierpnia, godz. 12, pokój 2 (prośba o punktualne przybycie).

 

Egzaminy z prawa karnego materialnego - przepisanie oceny

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 podlegają z urzędu przepisaniu egzaminy z prawa karnego materialnego zaliczone w roku akademickim 2013/2014 na następujących uczelniach:

- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- Uniwersytet Wrocławski
- Uniwersytet Śląski
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Egzamin ustny dla osób z wysokim wynikiem z kolokwium (co najmniej 17 pkt)

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin ustny dla osób, które zaliczyły kolokwium na co najmniej 17 pkt odbędzie się w piątek 19 czerwca (w godzinach dopołudniowych) oraz w piątek, 26 czerwca 2015 r. Dokładna godzina zależy od tego, ile osób wyrazi chęć zdawania egzaminu w poszczególnych terminach i zostanie ustalona w drodze indywidualnej korespondencji mailowej. Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania chęci przystąpienia do tego egzaminu na adres: witold.zontek@uj.edu.pl
 

Kolokwium a egzamin - wyjaśnienia

Drukuj PDF

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy, że student nie musi skorzystać ze zwolnienia z części egzaminu uzyskanego na skutek zaliczenia tych części na kolokwium. Przystąpienie do danej części egzaminu pomimo zaliczenia jej na kolokwium traktowane jest jako rezygnacja ze zwolnienia (Uwaga! - rezygnacja jest ostateczna, co oznacza, że nie można w takim przypadku w II terminie egzaminu z tego zwolnienia skorzystać). Co do szczegółów proszę zapoznać się z Regulaminem ćwiczeń i z Regulaminem zaliczenia przedmiotu Prawo karne materialne, umieszczonymi na stronie katedry.

Jeżeli ktoś przystąpił do kolokwium w drugim terminie (12.06), to przystępując do części kazusowej egzaminu w I terminie, tj. 17.06  (wyniki cz. testowej będą do tego czasu już znane) czyni to na własne ryzyko. Przystąpienie do części kazusowej na egzaminie oznacza bowiem, że brany będzie pod uwagę przy ustalaniu wyniku z egzaminu tylko wynik kazusu rozwiązywanego na egzaminie (ocena kazusu uzyskana na kolokwium będzie miała znaczenie tylko dla uzyskania zaliczenia ćwiczeń). Nieprzystapienie do części kazusowej na egzaminie oznacza jednak niezaliczenie egzaminu w sytaucji, w której okaże się, że kazus na kolokwium nie został zaliczony.

Osoby, które zaliczyły kolokwium na co najmniej 17 pkt i zapisały się już na egzamin pisemny w dniu 17 czerwca, a chciałyby przystapić do egzaminu ustnego,  proszone są o przesłanie maila z prośbą o wypisanie z egzaminu na adres: barczak32@wp.pl. Zasady zapisu na egzamin ustny dla tych osób opisane zostały w Regulaminie egzaminu ustnego, umieszczonym na stronie katedry (dział: materiały/regulaminy).

 

Regulamin egzaminu ustnego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY/REGULAMINY zamieszczony został regualmin egzaminu ustengo z prawa karnego materialnego.

Z regulaminu:

Obcokrajowcy dokonują zapisu na egzamin ustny poprzez system USOS w osobnej zakładce dedykowanej egzaminowi ustnemu.

Osoby, które posiadają zaświadczenie (dokument) uzasadniające wyraźnie brak możliwości złożenia egzaminu w formie pisemnej, wniosek o możliwość złożenia egzaminu w formie ustnej w konkretnym terminie składają poprzez zgłoszenie mailowe na adres witold.zontek@uj.edu.pl. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz dołączone skany dokumentów i zaświadczeń uzasadniających brak możliwości złożenia egzaminu pisemnie. Katedra zastrzega możliwość zażądania oryginałów tych dokumentów.  Zgoda obejmuje tylko i wyłącznie konkretny termin egzaminu – nie wydaje się zgód bezterminowych. Po uzyskaniu informacji mailowej o zgodzie na złożenie egzaminu w formie ustnej – należy zapisać się na dany termin poprzez system USOS w osobnej zakładce dedykowanej egzaminowi ustnemu.

 

Terminy egzaminów z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z przedmiotu Prawo karne materialne - część ogólna odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
29 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
7 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
15 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33