Drukuj PDF

dr Kamil Mamak


Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant w Katedrze Historii i Filozofii Nauki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Zarządu w Karkowskim Instytucie Prawa Karnego Fundacji. Uzyskał grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Oprócz studiów prawniczych (2012) ukończył studia filozoficzne (2014) o specjalności Philosophy in Science na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Washington D.C. Naukowo zajmuje się wpływem nowych technologii na człowieka i prawo karne. Autor około 40 publikacji naukowych. Zajmuje się również popularyzacją, od 2015 r. prowadzi bloga criminalfututre.com, a od 2018 r. kanał na YouTube. W 2017 r. opublikował książkę „Prawo karne przyszłości”. Wieloletni współpracownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Data i miejsce urodzenia: 28 października 1998 r. w Przeworsku
Email: kamil.mamak@uj.edu.pl

Wizytówki, strony, kanały

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2018
 • Magister filozofii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: 2014
 • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2012

Zatrudnienie

 • asystent, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński: od 2018
 • asystent, Sekcja Prawa Karnego, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego: 2013 – 2018
 • sekretarz, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego: 2014 – 2018

Granty i uczestnictwo w projektach badawczych

 • 2014 – 2017 - kierownik projektu pt. Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych, grant Narodowego Centrum Nauki „Preludium 6”, opiekun merytoryczny – dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ.
 • 2018 – 2019 - kierownik projektu pt. Philosophical assumptions of punishment in the context of advanced technologies. An application of the Extended Mind Thesis. Projekt finansowany w ramach grantów badawczych dla Młodych Naukowców na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2018 – 2021 - wykonawca, grant Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna, kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ.
 • 2018 – 2019 - wykonawca, projekt pt. Prawo karne wobec przemian kulturowych, kierownik projektu: dr Mikołaj Iwański. Projekt finansowany w ramach grantów badawczych dla Młodych Naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2017 – 2018 - wykonawca, projekt pt. Nowe technologie i prawo karne, kierownik projektu: dr Tomasz Sroka. Projekt finansowany w ramach grantów badawczych dla Młodych Naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2014 – 2015 - wykonawca, projekt pt. Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych, kierownik projektu: dr Paweł Czarnecki. Projekt finansowany w ramach grantów badawczych dla Młodych Naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr projektu: K/DSC/002561
 • 2014 – obecnie - członek grupy badawczej, Filozofia Informatyki, Centrum Kopernika.

Redakcje czasopism

 • „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” – redaktor naczelny (2015 – 2016), członek kolegium redakcyjnego (2012 – 2015)

Organizacje naukowe

 • Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja – członek zarządu (od 2014)
 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Postepowania Karnego – przewodniczący (2011 – 2012), Sekcja Prawa Karnego – wiceprzewodniczący (2011 – 2012), Sekcja Prawa Karnego Wykonawczego – wiceprzewodniczący (2011 – 2012)
 • Humianity in Action – fellow (2012), senior fellow (od 2012)

Dydaktyka

 • Prawo karne materialne – ćwiczenia, Uniwersytet Jagielloński (corocznie od 2012 r. z przerwą w roku akademickim 2017/2018)
 • Introduction to Intellectual Property Law – kurs dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2017/2018, 2018/2019)
 • Wprowadzenie do prawa karnego, Copernicus College – jeden z siedmiu wykładowców (od 2017)
 • Zajęcia z prawa karnego materialnego w ramach koła naukowego TBSP UJ (2009–2012)

Praktyka

 • Helsińska Fundacja Prawa Człowieka, Dział Prawny (lipiec 2011)
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Karnego Wykonawczego (sierpień 2010)

Rozprawa doktorska

 • „Wpływ rewolucji cyfrowej na podstawy odpowiedzialności karnej i wymiar kary”

Główne zainteresowania naukowe

 • Technologia a prawo karne
 • Filozofia karania
 • Filozofia prawa karnego
 • Wykładnia prawa karnego

PUBLIKACJE

Monografie

 1. Rewolucja cyfrowa a prawo karne, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2019, przyjęta do druku
 2. Prawo karne przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 262

Komentarze

 1. Oskarżyciel publiczny; Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy [w:] Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2018, s. 116 – 128; 156 – 173
 2. Oskarżyciel publiczny; Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy [w:] Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2018, s. 116 – 128; 156 – 173
 3. Dozór elektroniczny [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, p. 213 – 280, (współ.: D. Zając)
 4. Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014, ss. 144
 5. Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013, publ. el. (współ.: M. Czerwińska, O. Sharvan, P. Czarnecki)

Artykuły naukowe

 1. The Past, Present and Future of Clinical Legal Education in Poland, International Journal of Clinical Legal Education, Vol 25, No 2/2018, (współ.: K. Kowalska, E. Milan, P. Klimek) s. 89 – 121
 2. Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności oraz przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 k.k.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3/2017, s. 7 – 41
 3. Wzrost znaczenia informatyków w obrazie przestępczości w cyfrowym świecie, Studia metodologiczne 38/2017, s. 91 - 103
 4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle wypowiedzi praktyków wymiaru sprawiedliwości, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2/2017 (współ.: D. Kucyper i W. Płóciennikiem), s. 79 - 107
 5. Zakaz korzystania z serwisów społecznościowych. Propozycja wprowadzenia nowego środka karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3/2016, s. 37 – 54
 6. Elementy nauczania Street Law w nagraniach audycji dla jednostek penitencjarnych, Klinika 19-20/2016, C.H. Beck, s. 3 -5
 7. Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy z udziałem samochodu bez kierowcy, Paragraf na drodze 4/2015, s. 18 – 30
 8. Dozór elektroniczny w świetle nowelizacji prawa karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2015 (współ.: z D. Zając), s. 127 - 143.
 9. Kryteria oceny dorobku doktorantów, Państwo i Prawo 11/2014, s. 92–106 (współ.: M. Małecki)
 10. Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań aktowych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2/2014, s. 139 – 178
 11. O niecelowości anonimizacji oskarżonych w sprawach medialnych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 3/2013, p. 71 – 82
 12. Czy można odpowiadać za przewożenie niebezpiecznych narzędzi w samochodzie? Rozważania na gruncie art. 50a Kodeksu wykroczeń, Paragraf na drodze 5/2013, s. 5 – 15
 13. Tymczasowe aresztowanie – wczoraj, dziś i jutro, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2/2012 s. 42 – 60
 14. Niszczenie odzieży i obuwia będących własnością Skarbu Państwa na podstawie prawomocnego orzeczenia, Edukacja Prawnicza 2012, publ. el.

Prace zbiorowe

 1. Główne tendencje zmian w zakresie funkcjonowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary, (współ.: D. Kucyper i W. Płóciennik) [w:] Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań, red. D. Kucyper, K. Mamak, W. Płóciennik, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2017, s. 389 – 399
 2. Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, P. Czarnecki (red.), C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3 – 12
 3. O statusie pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko dobrom ogólnym w kontekście art. 306 § 1a pkt 3 k.p.k. [w:] Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny , red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2015, s. 224 – 238
 4. Can flogging be a remedy to the problems of criminal justice? [w:] IV International Scientific Conference "Human, Society State: legal aspects of modern world", Kijów 2014
 5. Niejasny opis typu czynu a zachowanie zasady nullum crimen sine lege, [w:] Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, C.H. Beck, Warsaw 2013, s. 59 – 71
 6. Triumfy funkcji kompensacyjnej w prawie karnym na marginesie art. 59a k.k. [w:] Nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba, Kraków 2013, s. 89 – 112. (współ.: P. Czarnecki)
 7. Czy można użyć Google Glass jako kary kryminalnej?, w: Actual problems of human rights, the state and legal system, Lwów 2013, s. 136 – 137
 8. Odmowa nadania statusu osoby pokrzywdzonej przy przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w kontekście prawa do obrony – wybrane aspekty [w:] Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012
 9. Czy zakaz opuszczania kraju ma sens? [w:] Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy, red. P. Nycz, R. Duszkiewicz, Kraków 2011
 10. Idea sprawiedliwości naprawczej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego [w:] Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 11. Wyłączenie bezprawności czynu na gruncie prawa wykroczeń [w:] Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011

Publikacje dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. M. Małecki, wydanie 2, Kraków 2018
 2. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. M. Małecki, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2016
 3. Obywatel w postępowaniu karnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2015, ss. 96 (współ.: W. Górowski ed., Sz. Golński, W. Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, M. Pyrcak, T. Sroka)
 4. Aplikacje prawnicze 2013. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium, red. P. Fik, K. Mamak, P. Staszczyk, LexisNexis, Warszawa 2013

Wystąpienia na konferencjach naukowych – wybrane

 1. Philosophical Assumptions of Punishment in the Context of Advanced Technologies: An application of the Extended Mind Thesis, JUSTICE in the BRAVE NEW WORLD "Technology and the Role of the Law in the 21st Century, Emory University School of Law, 25th – 26th October 2018, Atlanta, USA
 2. The impact of the digital revolution on the principles of criminal responsibility, ECLAN PhD Seminar, The EU Area of Freedom, Security and Justice Facing the Digital Revolution: Harmonization, Approximation or A Completely New Approach?, 15th – 18th of November, Basel, Switzerland
 3. Is Machine Ethics computable, non-computable or nonsensical? In defence of computing machines, Machine Ethics and Machine Law, 18th – 19th of November, Kraków (with Roman Krzanowski)
 4. The impact of the autonomy of robots on the criminal liability (Wpływ autonomii robotów na podstawy odpowiedzialności karnej), Informatyczny świat a filozofia, Uniwersytet Papieski Jana Pawała II w Krakowie, 17th – 18th of November, Poland
 5. Why criminals of the future will be mostly computer scientist? (Dlaczego przestępca przyszłości będzie najczęściej informatykiem?), Homo Informaticus 4.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo, 2nd – 4th of December 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland
 6. The philosophy of criminal law in the era of exponential technology (Filozofia prawa karnego w obliczu rozwoju technologii), Filozofia w informatyce – spotkanie grupy badawczej Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 15th of June 2016, Academia Ignatianum, Kraków, Poland
 7. Personal involvement of students of law clinics in criminal proceedings, GAJE 8th Worldwide and IJCLE 13th Conference “Justice Education for a Just Society”, 25th of July 2015, Anadolu University Eskisehir, Turkey
 8. The new model of electronic surveillance (Nowy model dozoru elektronicznego), I Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne, 15th -17th of May 2015, Kazimierz Dolny, Poland
 9. Google Glass as a way of reducing number of prisoners, International Spring Course “National vs. International Criminal Adjudication - Shadow on the Wall?, Crime prevention through criminal law & security studies”, Dubrovnik, 23rd – 27th of March 2015, Croatia
 10. Legal and philosophical issues concerning regulations for robots Prawne i filozoficzne problemy regulacji dotyczących robotów, Filozofia w informatyce – spotkanie grupy badawczej, 19th of March 2015, Academia Ignatianum, Kraków, Poland
 11. Should we put our faith in electronic surveillance? The Polish attempts of usage electronic surveillance in criminal law acts, Crime and Punishment – Back to the Future for Sentencing and Corrections Reform, The International Society for the Reform of Criminal Law, 22nd – 26th of June 2014, Vancouver, Canda
 12. EU Immigration Law and sham marriage: The Polish case, conference: 4-th International Conference on Human Right Education: Global Convergence and Local Practice, 21st – 26th of November 2013, Taipei, Taiwan
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.