Seminaria magisterskie prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF

Informuję, że prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbywać się będzie w piątki o godz. 14.30. Seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów zaocznych odbywać się będzie w terminach zjazdów w piątki o godz. 16 tej.

Piotr Tuleja

Dyżury pracowników naukowych we wrześniu 2015 r.

Drukuj
PDF

prof. Piotr Tuleja: 2.09 godz. 14:00-15:00; 14.09 godz. 14:30-15:30

dr hab. Monika Florczak-Wątor: 7.09, godz. 9:00-10:00; 16.09, godz. 8:00-9:00

dr Sebastian Kubas: 2.09, godz. 14:00-15:00

dr Piotr Czarny: 8.09, gdoz. 12:45-13:45; 14.09, godz. 13:45-14:45; 24.09, godz. 10:00-11:00

Stan prawny do egzaminu z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że do egzaminu z Prawa konstytucyjnego obowiązuje stan prawny z dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Nowa ustawa o TK nie była przedmiotem wykładów i ćwiczeń, nie będzie więc przedmiotem pytań egzaminacyjnych.

Egzaminy z prawa konstytucyjnego - 2015

Drukuj
PDF

1. Uprzejmie informujemy, że egzaminy z prawa konstytucyjnego rozpoczynają się w godzinach podanych w systemie USOS. Egzaminy odbywają się w Auli Dużej Auditorium Maximum. Studenci stacjonarni wpuszczani będą wejściami po lewej stronie (jak do Auli Dużej A), studenci niestacjonarni wejściami po prawej stronie (jak do Auli Dużej B), według następującego podziału:

 • studenci stacjonarni, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-Ł: wejście na parterze, po lewej stronie
 • studenci stacjonarni, których nazwiska rozpoczynają się na litery M-Ż: wejście na I piętrze, po lewej stronie
 • studenci niestacjonarni, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-Ł: wejście na parterze, po prawej stronie
 • studenci niestacjonarni, których nazwiska rozpoczynają się na litery M-Ż: wejście na I piętrze, po prawej stronie

Schemat wejścia na salę Auditorium Maximum

Prosimy o gotowość do wejścia na salę co najmniej 15 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Zachęcamy do zachowania ciszy i spokoju podczas wejścia na salę oraz prosimy o sprawne okazywanie dokumentu ze zdjęciem. Po wejściu na salę prosimy o skierowanie się do pobliskiego miejsca, w którym wydawane są kody egzaminacyjne. Kartki z kodami nie są zbierane wraz z pracami, powinny być przez studentów zachowane na potrzeby ewentualnego wglądu do pracy, który możliwy będzie po podaniu przez studenta numeru kodu jego pracy.

2. W trakcie egzaminu bezwzględnie niedozwolone jest posiadanie, a tym bardziej korzystanie z wszelkich środków łączności oraz urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, słuchawki itp. Prosimy też o ograniczenie wnoszenia na salę przedmiotów, które nie mogą być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie piszących, takich jak okrycia wierzchnie, teczki, torebki itp. Takie przedmioty na sali egzaminacyjnej składowane powinny być we wskazanych przez osoby obsługujące egzamin miejscach, z dala od drzwi i przejść.

3. Na początku egzaminu rozdane zostaną standardowe arkusze odpowiedzi testowych sprawdzane przy pomocy skanera oraz arkusze papieru formatu A3 na potrzeby odpowiedzi opisowych. Zgodnie z instrukcjami podanymi przez prowadzącego egzamin, studenci winni wpisać na arkuszu odpowiedzi testowych własny numer PESEL i odpowiednio go zakodować, tzn. zaczernić pola odpowiadające wpisanym cyfrom. Arkusz odpowiedzi testowych należy wypełniać czarnym cienkopisem, użycie długopisu może spowodować błędne odczytanie danych przez skaner. Poniżej prezentujemy przykładowy sposób zakodowania numeru PESEL.

Kodowanie numeru PESEL

4. W nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej należy wpisać własny kod egzaminacyjny wręczony po wejściu na salę. Uwaga, poza numerem kodu na arkuszu odpowiedzi opisowej nie mogą się znaleźć żadne inne dane osobowe, w szczególności arkusza nie wolno podpisywać imieniem i nazwiskiem. Prace podpisane nie będą sprawdzane. Osoby korzystające ze zwolnienia ze wskazanego pytania opisowego wpisują tę informację w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej według wzoru: "Uzyskałam/uzyskałem zwolnienie z pytania na ocenę ... u ..... [dane osoby, która wystawiła odpowiednie zaliczenie ćwiczeń]". Osoby poprawiające konkurs proszone są o wpisanie w nagłówku informacji "Poprawa konkursu".

5. Kolejno należy sprawdzić, czy prawidłowo zakodowano numer PESEL na arkuszu odpowiedzi testowej. W przypadku błędnego wpisania numeru PESEL na początku egzaminu, możliwe będzie uzyskanie nowego arkusza odpowiedzi testowych. Po sprawdzeniu przez prowadzącego egzamin, czy zgłaszane są problemy z wpisaniem numeru PESEL, nie będzie później możliwa wymiana arkusza odpowiedzi testowych, zatem zalecamy bardzo staranne zaznaczanie odpowiedzi i zakodowanie numeru zestawu. Należy jednoznacznie zaczerniać wybrane pola, nie jest dozwolone poprawianie zaznaczeń ani korzystanie z korektora.

6. Następnie zostaną rozdane zestawy pytań. Zestawy składają się z ponumerowanych stron, na początkowych stronach znajduje się 30 pytań testowych, w tym do piętnastu oznaczonych znakiem gwiazdki pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Na stronie ostatniej znajdują się pytania opisowe i kazus. Prosimy o sprawdzenie, czy każdy z piszących otrzymał zestaw składający się z 30 pytań testowych i strony z pytaniami opisowymi wraz z kazusem. Kolejną czynnością powinno być zakodowanie na arkuszu odpowiedzi testowych numeru zestawu zgodnego z informacją podaną w nagłówku zestawu pytań. Widoczny w nagłówku zestawu numer 1 lub 2 należy wpisać i zakodować na arkuszu odpowiedzi testowych w sekcji "Zestaw", wyłącznie w pierwszej kolumnie, według poniższego wzoru.

Numer zestawu 1 widoczny na zestawie pytan

Numer zestawu 2 widoczny na zestawie pytan

Kodowanie zestaw 1

Kodowanie zestaw 2

7. Po 30 minutach przeznaczonych na część testową zebrane zostaną arkusze odpowiedzi testowych. Kolejne 60 minut egzaminu przeznaczone jest na odpowiedź opisową. Osoby, które ukończą rozwiązywanie testu przed upływem 30 minut, mogą rozpocząć odpowiednio wcześniej udzielanie odpowiedzi na pytania opisowe. Osoby korzystające ze zwolnienia z pytania opisowego również dysponują 60 minutami na odpowiedź opisową. Prosimy o wpisanie numeru zestawu w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowych, a następnie pozostawienie kilku linii odstępu na wpisanie oceny przez egzaminatorów. Nie jest potrzebne przepisywanie treści pytań opisowych ani kazusu na arkusz odpowiedzi, konieczne jest natomiast staranne zaznaczenie numerem, na jakie pytanie udzielana jest odpowiedź. Prace powinny być czytelne, z marginesem i odstępami między wersami tekstu. Możliwe jest czynienie notatek, zakreśleń itd. na zestawach pytań, ale ocenie podlega wyłącznie arkusz odpowiedzi testowych i arkusz odpowiedzi opisowych. Osoby pragnące wykorzystać kolejny arkusz odpowiedzi opisowych prosimy o podniesienie dłoni i zgłoszenie tej sprawy najbliższej osobie obsługującej egzamin. W ciągu ostatnich 15 minut egzaminu, zgodnie z instrukcjami podanymi przez prowadzącego egzamin, prosimy piszących o pozostanie na miejscach i nieoddawanie prac, chyba że osoba pragnąca zakończyć egzamin siedzi przy przejściu i może opuścić swoje miejsce bez przeszkadzania innym piszącym osobom.

8. W pozostałym zakresie zastosowanie mają Zasady egzaminu z prawa konstytucyjnego.

Dyżury pracowników naukowych w sesji letniej

Drukuj
PDF

prof. Piotr Tuleja - 26.06, godz. 14:30; 10.07, godz. 11:00; 17.07, godz. 10:00

dr hab. Monika Florczak-Wątor - 18.06, godz. 18:00-19:00; 3.07, godz. 17:45-18:45; 15.07, godz. 8:00-9:00

dr Sebastian Kubas - 29.06, godz. 13:00-14:00; 13.07, godz. 18:00-19:00

dr Bartosz Szczurowski - 24.06, godz. 8:00-9:00; 29.06, godz. 15:45-16:45

dr Agata Niżnik-Mucha - 26.06, godz. 9:30-10:30

dr Piotr Czarny - 25.06, godz. 14:00-15:00; 10.07, godz. 11:30-12:30

dr Krzysztof Kozłowski - 26.06, godz. 11:00-12:00; 14.07, gdoz. 16:00-17:00

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z dnia 26.06.2015

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/konst/

W aplikacji zamieszczone zostały również skany testów z 26.06.2015 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki z części opisowej będą wpisywane do aplikacji w dniach 9-15.07.2015.

Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: agata.niznik-mucha@uj.edu.pl do poniedziałku 29.06.2015. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

Wgląd do prac opisowych osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej z testu, odbędzie się w pomieszczeniach Katedry we wtorek 30.06.2015 o godz. 16:00.

Wykreślanie osób zapisanych na egzamin

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

Informuję, że nie mam możliwości wykreślania z systemu osób zapisanych na egzamin. Kierowane do mnie w tej sprawie prośby są bezprzedmiotowe. Osoby nieobecne na egzaminie powinny usprawiedliwić nieobecność zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie studiów.

Piotr Tuleja

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z dnia 18.06.2015

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/konst/

W aplikacji zamieszczone zostały również skany testów z 18.06.2015 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki z części opisowej będą wpisywane do aplikacji w dniach 27-29.06.2015.

Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: agata.niznik-mucha@uj.edu.pl do niedzieli 21.06.2015. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

Wgląd do prac opisowych osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej z testu, odbędzie się w pomieszczeniach Katedry, w poniedziałek 22.06.2015, w godz. 16:00-17:00.

Informacja o możliwości zgłoszenia się do udziału w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego w Budapeszcie

Drukuj
PDF

W dniach 24.08-4.09 odbędzie się V. edycja Szkoły Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE. Uniwersytet Jagielloński jest - obok uniwersytetów z Węgier, Czech, Niemiec, Austrii - jednym ze współorganizatorów tej imprezy, dlatego mogą brać w niej udział również studenci WPiA UJ (również I roku), którzy interesują się zagadnieniami ustroju różnych państw oraz władają językiem niemieckim. Dla UJ przewidziano pulę 8 miejsc. Nie ma żadnych opłat, a organizatorzy pokrywają koszty noclegów i częściowo wyżywienia. Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu (termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015 r.). W archiwum ogłoszeń przeczytać również można sprawozdanie z poprzedniej edycji Szkoły.

dr Piotr Czarny

Einladung zur Bewerbung

Bewerbungsformular

Zdawanie egzaminu z prawa konstytucyjnego we wrześniu

Drukuj
PDF

Zgodnie z programem studiów, student ma prawo zdawania egzaminu w dwóch wybranych przez siebie terminach, w tym prawo do dwukrotnego zdawania egzaminu we wrześniu.

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Terminy egzaminów w sesji 2014/2015

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z prawa konstytucyjnego w roku akademickim 2014/2105 odbędą się w następujących terminach:

   • 21.05.2015, godz. 16:00-19:00, Aula Duża A, Auditorium Maximum UJ - przedtermin
   • 18.06.2015, godz. 16:00-19:00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ
   • 26.06.2015, godz. 16:00-19:00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ
   • 8.09.2015, godz. 16:00-19:00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ
   • 14.09.2015, godz. 16:00-19:00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ
Zapisy na egzaminy odbywają się w systemie USOS.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.