Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich

Drukuj
PDF

W roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizuje program edukacyjny pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczy 50 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VII Prywatne LO im M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego).

Program ma na celu zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich odbywają się raz w tygodniu w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ. Mają one formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczą również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. Osobą koordynującą realizację programu jest dr hab. Monika Florczak-Wątor.

Pierwsze spotkanie w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich, z udziałem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Prof. Jerzego Pisulińskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ Prof. Piotra Tulei, miało miejsce 7 października 2016 r. Wykład inauguracyjny pt. „Obywatel w Unii Europejskiej” wygłosiła dr Monika Niedźwiedź z Katedry Prawa Europejskiego UJ.

Powiększenie grup stacjonarnych

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie zwiększony limit w grupach ćwiczeniowych z prawa konstytucyjnego o 1 osobę dla osób jeszcze niezapisanych.

Zapisy na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie prosimy osoby, które z powodu braku miejsc nie zdołały zapisać się na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego w USOS, o zgłaszanie tego problemu w Sekretariacie Katedry, na adres: joanna.danowska@uj.edu.pl

Zapisy na ćwiczenia odbywają się wyłącznie w systemie USOS. Osoby prowadzące ćwiczenia nie dokonują indywidualnych zapisów, a także nie przepisują pomiędzy grupami.

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie (adresowane do Kierownika Katedry) wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę (kserokopia karty ocen) należy złożyć w formie papierowej w Sekretariacie Katedry. Podania przesyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Debata - Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej

Drukuj
PDF

Katedra Prawa Konstytucyjnego zaprasza 12 września na debatę pt. "Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej".

Zaproszenie na debatę

Program

Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wydany przez wydawnictwo Wolters Kluwer zbiór opracowań pod redakcją naukową Leszka Garlickiego, Marty Derlatki i Marcina Wiącka.

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 
przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków, 
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
 

" Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wyraża wielkie zaniepokojenie kryzysem konstytucyjnym w Polsce. Konstytucja została przyjęta przez Naród w drodze referendum i stanowi tym samym dobro o szczególnej wartości. Jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli sama nie stanowi inaczej, może być stosowana bezpośrednio. Obowiązek jej sumiennego przestrzegania to powinność przede wszystkim organów władzy publicznej i osób piastujących w nich stanowiska. Oznacza to nie tylko zakaz jej otwartego łamania, ale również obchodzenia jej zasad i norm poprzez stosowanie nierzetelnych metod interpretacyjnych i wykorzystywanie istniejących luk. Konstytucja nie może być przez nikogo interpretowana w sposób mający na celu osiągnięcie jedynie doraźnej korzyści politycznej oraz z pominięciem specyfiki jej wykładni. Pogłębiający się kryzys konstytucyjny to konsekwencja pomijania przy interpretacji norm konstytucyjnych argumentów aksjologicznych czy założeń teoretycznych stanowiących podstawę jej przepisów. Nie służy to Polsce, która przestaje być dobrem wspólnym, jak i jej obywatelom, prowadzi też do obniżenia kultury prawnej, politycznej, ale i ogólnej Polaków. 
Z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Nie jest to możliwe bez zapewnienia przestrzegania Konstytucji przez skutecznie działające organy władzy sądowniczej, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji. 
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego apeluje o szybkie rozwiązanie sporu w duchu i zgodnie z obowiązującą Konstytucją." 

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.
Konferencja

LOGOWANIE

Konferencja
Prawo_miedzynarodowe_a_sadownictwo