Promocja książki dr Anny Rataj

Drukuj
PDF
29 sierpnia 2016 r., godz. 19:00
Scena Pod Bistro Teatru Kwadrat przy ul. Marszałkowskiej 138 w Warszawie
prowadzenie: Michał Sobelman, rzecznik prasowy Ambasady Izraela w Polsce
przy udziale Autorki

http://www.festiwalsingera.pl/program/29-sierpnia-2016-poniedzialek/

Prezentowana książka opowiada o kształtowaniu się systemu konstytucyjnego Izraela oraz roli jaką odegrał w tym procesie Sąd Najwyższy. Kolejne rozdziały opisują drogę Izraela do własnej państwowości, jego ustrój polityczny, gwarancje ochrony praw człowieka oraz wzajemne relacje pomiędzy Sądem Najwyższym a innymi organami państwowymi i społeczeństwem izraelskim. Książka porusza też istotny temat aktywizmu sędziowskiego czyli tego jak dalece sędziowie mogą angażować się w sprawy, które nie są typowe dla sprawowania władzy sądowniczej. W czasie spotkania autorka opowie o motywach podjęcia tego tematu, o sposobie pracy oraz głównych wnioskach płynących z książki, a następnie podjęta zostanie dyskusja na temat roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym.

Dyżur prof. Piotra Tulei 29.08

Drukuj
PDF

Informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się 29. 08 w godz. 15 – 16.

Piotr Tuleja

Debata - Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej

Drukuj
PDF

Katedra Prawa Konstytucyjnego zaprasza 12 września na debatę pt. "Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej".

Zaproszenie na debatę

Program

Wnioski o wpisanie NZAL w USOS

Drukuj
PDF

Osoby, które składają wniosek o skreślenie z listy studentów i w tym celu chciałyby uzyskać wpis nzal w usos proszone są o składanie wniosków do sekretariatu na adres : joanna.danowska@uj.edu.pl

Piotr Tuleja

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 
przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków, 
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
 

" Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wyraża wielkie zaniepokojenie kryzysem konstytucyjnym w Polsce. Konstytucja została przyjęta przez Naród w drodze referendum i stanowi tym samym dobro o szczególnej wartości. Jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli sama nie stanowi inaczej, może być stosowana bezpośrednio. Obowiązek jej sumiennego przestrzegania to powinność przede wszystkim organów władzy publicznej i osób piastujących w nich stanowiska. Oznacza to nie tylko zakaz jej otwartego łamania, ale również obchodzenia jej zasad i norm poprzez stosowanie nierzetelnych metod interpretacyjnych i wykorzystywanie istniejących luk. Konstytucja nie może być przez nikogo interpretowana w sposób mający na celu osiągnięcie jedynie doraźnej korzyści politycznej oraz z pominięciem specyfiki jej wykładni. Pogłębiający się kryzys konstytucyjny to konsekwencja pomijania przy interpretacji norm konstytucyjnych argumentów aksjologicznych czy założeń teoretycznych stanowiących podstawę jej przepisów. Nie służy to Polsce, która przestaje być dobrem wspólnym, jak i jej obywatelom, prowadzi też do obniżenia kultury prawnej, politycznej, ale i ogólnej Polaków. 
Z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Nie jest to możliwe bez zapewnienia przestrzegania Konstytucji przez skutecznie działające organy władzy sądowniczej, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji. 
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego apeluje o szybkie rozwiązanie sporu w duchu i zgodnie z obowiązującą Konstytucją." 

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Dyżury pracowników Katedry w czasie sesji egzaminacyjnej

Drukuj
PDF

prof. Piotr Tuleja - 16.06, godz. 16:00-17:00; 21.06, godz. 9:30-10:30; 27.06, godz. 11:00-12:00; 11.07, godz. 15:00-16:00

dr hab. Monika Florczak-Wątor - 16.06, godz. 16.00-17.00; 27.06, godz. 13.00-14.00; 11.07, godz. 13.15-14.15

dr Agata Niżnik-Mucha - 18.06, godz. 9:15-10:45

dr Sebastian Kubas - 21.06, godz. 17:00-18:00; 11.07, godz. 13:00-14:00

dr Krzysztof Kozłowski - 16.06, godz. 15:00-16:30; 27.06, godz. 14:00-15:00; 28.06, godz. 14:00-15:00

dr Piotr Czarny - 16.06, godz. 16.00-16.45; 23.06, godz. 10.30-11.30; 11.07, godz. 13:15-14:15

dr Bartosz Szczurowski - 18.06, godz. 11:45 - 13 :15; 25.06, godz. 12:00 -13:30

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że nieobecność na egzaminie z Prawa konstytucyjnego skutkuje utratą terminu, stąd osoby, które rezygnują z podejścia do egzaminu w konkretnym terminie powinny wyrejestrować się z USOS przez zakończeniem rejestracji na dany termin. Katedra nie ma możliości wyrejestrowania studena z usos ani w trakcie rejestracji ani po jej zakończeniu.

Osoby, które chciałyby usprawiedliwić nieobecność na egzaminie i wnioskować o przywrócenie terminu zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Katedry pisemnego wniosku w tym przedmiocie adresowanego do Kierownika Katedry Pana Profesora Piotra Tulei. Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie studiów. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego niemożność udziału w egzaminie.

Ustny egzamin z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Zasady dotyczące zapisów na ustny egzamin z Prawa konstytucyjnego:

1. Do egzaminu ustnego z Prawa konstytucyjnego mogą przystąpić osoby wskazane przez prowadzących ćwiczenia oraz cudzoziemcy.

2. Warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest wpisanie się na listę dostępną w Sekretariacie Katedry na konkretny termin lub do konkretnego egzaminatora - w obu wypadkach w ramach limitów określonych przez Katedrę (decyduje kolejność zapisania się na listę w Sekretariacie Katedry). 

3. Zapisanie sę na listę w Sekretariacie Katedry ma charakter wiążący, co oznacza, że nieobecność w wyznaczoym terminie egzaminu ustnego skutkuje przepadkiem terminu (NZAL w usos).

4. Na egzamin ustny odbywający się w tym samym czasie co egzamin pisemny może zapisać się maksymalnie 10 osób na każdy z 4 terminów wskazanych w usos, przy czym w tym wypadku nie ma możliwości wyboru egzaminatora.

5. Do każdego egzaminatora na egzamin ustny mogą zapisać się maksymalnie 2 osoby, które następnie zobowiązane są do skontaktowania się z tym egzaminatorem w formie mailowej celem ustalenia terminu egzaminu. Egzamin ustny przeprowadzać będą następujący egzaminatorzy: prof. Piotr Tuleja, dr hab. Monika Florczak-Wątor, dr Piotr Czarny, dr Sebastian Kubas, dr Krzysztof Kozłowski. Adresy mailowe egzaminatorów podane są na stronie Katedry w zakładce "Dyżury".

6. Na egzamin do konkretnego egzaminatora nie mogą się zapisać osoby, które u tego egzaminatora uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie (adresowane do Kierownika Katedry) wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę (kserokopia karty ocen) należy złożyć w formie papierowej w Sekretariacie Katedry. Podania przesyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.
Konferencja

LOGOWANIE

Konferencja
Prawo_miedzynarodowe_a_sadownictwo