Zapisy na seminarium IV r z prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Informuję, że w sekretariacie Katedry lub elektronicznie (kpgs@cicero.law.uj.edu.pl) można zapisywać się na seminarium IV roku.

Zapisy w usos zostaną uruchomione po 27 wreśnia 2014 r.

W razie dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają studenci, którzy zdali przedmioty nieobowiązkowe prowadzone w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

Piotr Tuleja


Wgląd do prac egzaminacyjnych

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że wgląd do prac egzaminacyjnych z prawa konstytucyjnego odbędzie się 26 września 2014 r. (piątek) godz. 16.30-17.30 w pomieszczeniach Katedry.

Dyżury w trakcie sesji egzaminacyjnej

Drukuj
PDF

prof. Piotr Tuleja: 2.09, godz. 14:30-15:30; 8.09, godz. 10:00-11:00; 22.09, godz. 9:30-10:30

dr Monika Florczak-Wątor: 10.09, godz. 8:30-9:30; 22.09 godz. 19:00-20:00

dr Krzysztof Kozłowski: 11.09, godz. 12:00-13:00 oraz 18:00-19:00; 12.09, godz. 10:00-12:00 oraz 19:00-20:00

dr Bogumił Naleziński: 12.09, godz. 14:00-15:00; 22.09, godz. 9:00-10:00

dr Agata Niżnik-Mucha: 9.09, godz. 8:00-9:00; 22.09, godz. 8:00-9:00

dr Piotr Czarny: 2.09, godz. 14:45-15:45; 11.09, godz. 11:00-12:00; 25.09, godz. 11:00-12:00

dr Bartosz Szczurowski: 8.09, godz. 15:30-16:30; 9.09, godz. 15:30-16:00

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z dnia 12.09.2014

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY » EGZAMINY, KOLOKWIA - LISTY, WYNIKI zamieszczone zostały skany testów z 12.09.2014 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/konst/

Wyniki z części opisowej będą wpisywane do aplikacji w dniach 19-25.09.2014.

Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: agata.niznik-mucha@uj.edu.pl do czwartku 18.09.2014. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

Wgląd do prac opisowych osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej z testu, odbędzie się w pomieszczeniach Katedry, we wtorek 16.09.2014 o godz. 16:00.

Ogłoszenie dotyczące NZAL w systemie USOS

Drukuj
PDF

Wpisy NZAL w usosie osób, które zdały egzamin 2.09 zostaną usunięte po ostatecznej weryfikacji wyników egzaminu z 12.09.

Prof. Piotr Tuleja

Nagroda za Najlepsze Pismo w Konstytucyjnym Turnieju Sądowym dla studentów UJ

Drukuj
PDF

Drużyna studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ w składzie Pani Katarzyna Kos (III rok Prawa), Pani Anna Maj (IV rok Prawa) i Pan Marcin Malecko (III rok Prawa) zdobyła Nagrodę za Najlepsze Pismo w Turnieju Sądowym Konstytucyjnych Praw i Wolności organizowanym po raz drugi przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Do tegorocznego turnieju, który odbywał się pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnej Rady Adwokackiej, zgłosiło się 45 drużyn studenckich z 15 uczelni oraz 29 drużyn aplikanckich z 10 rad adwokackich. Uczestnicy turnieju, podzieleni na dwie ligi (studencką i aplikancką), zmagali się z problemem zgodności z Konstytucją RP fikcyjnej ustawy wprowadzającej obowiązek wyposażenia każdego samochodu lub motocykla w elektroniczne urządzenie, które automatycznie donosi odpowiednim organom przekroczenie przez kierującego pojazdem dozwolonej prędkości. Turniejowa symulacja postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym przebiegała w dwóch etapach. W ramach etapu pisemnego uczestnicy Turnieju przygotowywali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący przyjęte rozwiązania ustawowe oraz odpowiedź na wniosek sporządzony przez inną uczestniczącą w Turnieju drużynę. W ramach etapu ustnego uczestnicy Turnieju wcielali się w rolę uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Etap ustny odbywał się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a finał miał miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. 

Drużyna studentów UJ, której opiekunem była dr Monika Florczak-Wątor z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, uzyskała największą liczbę punktów w ramach ligi studenckiej za przygotowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i tym samym zdobyła Nagrodę za Najlepsze Pismo w Turnieju. Ponadto drużyna ta, jako jedna z 8 drużyn studenckich spośród wszystkich uczestniczących w Turnieju, zakwalifikowała się do etapu ustnego w Warszawie. Etap ustny wygrała ostatecznie drużyna studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finał oraz wręczenie nagród miały miejsce 31 maja 2014 r. w Trybunale Konstytucyjnym.


Nieobecność na egzaminie

Drukuj
PDF

Informuję, że nie mam technicznych możliwości wykreślenia studentów z listy egzaminacyjnej po jej zamknięciu. Nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwić zgodnie z odpowiednimi postanowieniami regulaminu studiów. Podanie o usprawiedliwienie nieobecności należy złożyć w sekretariacie Katedry. Podania składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Piotr Tuleja

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.