Dyżury pracowników Katedry we wrześniu

Drukuj
PDF

prof. Piotr Tuleja - 26.09, godz. 12:00-13:00

dr hab. Monika Florczak-Wątor - 29.09, godz. 14.30-15.30

dr Sebastian Kubas - 21.09, godz. 15:00-16:00

dr Piotr Czarny - 27.09, godz. 9:30-10:30

dr Agata Niżnik-Mucha - 26.09, godz. 12:00-13:00

dr Krzysztof Kozłowski - 27.09, godz. 16.15-17.15

Seminaria w Katedrze Prawa Konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego planuje uruchomić nastepujące zajęcia seminaryjne:

  1. Seminarium dla V r. (studia stacjonarne i niestacjonarne) - dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
  2. Seminarium dla IV r. (studia stacjonarne i niestacjonarne) - dr hab. Monika Florczak-Wątor
  3. Proseminarium dla III r. (studia stacjonarne i niestacjonarne) - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Zapisy na zajęcia seminaryjne odbywają się przez USOS, gdzie podane są również ich terminy.

Migracja ocen do USOS

Drukuj
PDF

Informuję, że migracja ocen z aplikacji egzaminacyjnej do USOS nastąpi pod koniec tygodnia.

prof. Piotr Tuleja

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z 13.09.2016

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/konst/

W aplikacji zamieszczone zostały również skany testów z 13.09.2016 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki egzaminu opisowego wpisywane będą w dniach 19.09-24.09.

Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: agata.niznik-mucha@uj.edu.pl do piątku 16.09.2016. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

Wgląd do prac dla osób, które nie zdały testu, odbędzie się 18.09 w godz. 13:15-15:00.

Debata - Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej

Drukuj
PDF

Katedra Prawa Konstytucyjnego zaprasza 12 września na debatę pt. "Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej".

Zaproszenie na debatę

Program

Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wydany przez wydawnictwo Wolters Kluwer zbiór opracowań pod redakcją naukową Leszka Garlickiego, Marty Derlatki i Marcina Wiącka.

Wnioski o wpisanie NZAL w USOS

Drukuj
PDF

Osoby, które składają wniosek o skreślenie z listy studentów i w tym celu chciałyby uzyskać wpis nzal w usos proszone są o składanie wniosków do sekretariatu na adres : joanna.danowska@uj.edu.pl

Piotr Tuleja

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 
przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków, 
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
 

" Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wyraża wielkie zaniepokojenie kryzysem konstytucyjnym w Polsce. Konstytucja została przyjęta przez Naród w drodze referendum i stanowi tym samym dobro o szczególnej wartości. Jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli sama nie stanowi inaczej, może być stosowana bezpośrednio. Obowiązek jej sumiennego przestrzegania to powinność przede wszystkim organów władzy publicznej i osób piastujących w nich stanowiska. Oznacza to nie tylko zakaz jej otwartego łamania, ale również obchodzenia jej zasad i norm poprzez stosowanie nierzetelnych metod interpretacyjnych i wykorzystywanie istniejących luk. Konstytucja nie może być przez nikogo interpretowana w sposób mający na celu osiągnięcie jedynie doraźnej korzyści politycznej oraz z pominięciem specyfiki jej wykładni. Pogłębiający się kryzys konstytucyjny to konsekwencja pomijania przy interpretacji norm konstytucyjnych argumentów aksjologicznych czy założeń teoretycznych stanowiących podstawę jej przepisów. Nie służy to Polsce, która przestaje być dobrem wspólnym, jak i jej obywatelom, prowadzi też do obniżenia kultury prawnej, politycznej, ale i ogólnej Polaków. 
Z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Nie jest to możliwe bez zapewnienia przestrzegania Konstytucji przez skutecznie działające organy władzy sądowniczej, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji. 
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego apeluje o szybkie rozwiązanie sporu w duchu i zgodnie z obowiązującą Konstytucją." 

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że nieobecność na egzaminie z Prawa konstytucyjnego skutkuje utratą terminu, stąd osoby, które rezygnują z podejścia do egzaminu w konkretnym terminie powinny wyrejestrować się z USOS przez zakończeniem rejestracji na dany termin. Katedra nie ma możliości wyrejestrowania studena z usos ani w trakcie rejestracji ani po jej zakończeniu.

Osoby, które chciałyby usprawiedliwić nieobecność na egzaminie i wnioskować o przywrócenie terminu zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Katedry pisemnego wniosku w tym przedmiocie adresowanego do Kierownika Katedry Pana Profesora Piotra Tulei. Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie studiów. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego niemożność udziału w egzaminie.

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie (adresowane do Kierownika Katedry) wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę (kserokopia karty ocen) należy złożyć w formie papierowej w Sekretariacie Katedry. Podania przesyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.
Konferencja

LOGOWANIE

Konferencja
Prawo_miedzynarodowe_a_sadownictwo