Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z dnia 23.05.2016

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/konst/

W aplikacji zamieszczone zostały również skany testów z 23.05.2016 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki z części opisowej będą wpisywane do aplikacji w dniach 30.05-1.06.2016.

Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: agata.niznik-mucha@uj.edu.pl do czwartku 26.05.2016. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

#SzanujKonstytucje

Drukuj
PDF


Studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego czytają wybrane artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Egzamin przedterminowy z prawa konstytucyjnego - 23.05.2016

Drukuj
PDF
1. Uprzejmie informujemy, że egzaminy z prawa konstytucyjnego rozpoczynają się w godzinach podanych w systemie USOS. Egzamin przedterminowy w dniu 23.05 odbywa się w Auli Dużej A Auditorium Maximum.

Studenci stacjonarni wpuszczani będą wejściem na pierwszym piętrze, studenci niestacjonarni wejściem na parterze.

Prosimy o gotowość do wejścia na salę co najmniej 15 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Zachęcamy do zachowania ciszy i spokoju podczas wejścia na salę oraz prosimy o sprawne okazywanie dokumentu ze zdjęciem. Po wejściu na salę prosimy o skierowanie się do pobliskiego miejsca, w którym wydawane są kody egzaminacyjne. Kartki z kodami nie są zbierane wraz z pracami, powinny być przez studentów zachowane na potrzeby ewentualnego wglądu do pracy, który możliwy będzie po podaniu przez studenta numeru kodu jego pracy.

2. W trakcie egzaminu bezwzględnie niedozwolone jest posiadanie, a tym bardziej korzystanie z wszelkich środków łączności oraz urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, słuchawki itp. Prosimy też o ograniczenie wnoszenia na salę przedmiotów, które nie mogą być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie piszących, takich jak okrycia wierzchnie, teczki, torebki itp. Takie przedmioty na sali egzaminacyjnej składowane powinny być we wskazanych przez osoby obsługujące egzamin miejscach, z dala od drzwi i przejść.

3. Na początku egzaminu rozdane zostaną arkusze papieru formatu A3 na potrzeby odpowiedzi opisowych. W nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej należy wpisać własny kod egzaminacyjny wręczony po wejściu na salę. Uwaga, poza numerem kodu na arkuszu odpowiedzi opisowej nie mogą się znaleźć żadne inne dane osobowe, w szczególności arkusza nie wolno podpisywać imieniem i nazwiskiem. Prace podpisane nie będą sprawdzane. Osoby korzystające ze zwolnienia ze wskazanego pytania opisowego wpisują tę informację w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej według wzoru: "Uzyskałam/uzyskałem zwolnienie z pytania na ocenę ... u ..... [dane osoby, która wystawiła odpowiednie zaliczenie ćwiczeń]". Osoby poprawiające konkurs proszone są o wpisanie w nagłówku informacji "Poprawa konkursu".

4. Pierwsze 60 minut egzaminu przeznaczone jest na odpowiedź opisową. Osoby korzystające ze zwolnienia z pytania opisowego również dysponują 60 minutami na odpowiedź opisową. Prosimy o pozostawienie w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowych kilku linii odstępu na wpisanie oceny przez egzaminatorów. Nie jest potrzebne przepisywanie treści pytań opisowych ani kazusu na arkusz odpowiedzi, konieczne jest natomiast staranne zaznaczenie numerem, na jakie pytanie udzielana jest odpowiedź. Prace powinny być czytelne, z marginesem i odstępami między wersami tekstu. Możliwe jest czynienie notatek, zakreśleń itd. na zestawach pytań, ale ocenie podlega wyłącznie arkusz odpowiedzi testowych i arkusz odpowiedzi opisowych. Osoby pragnące wykorzystać kolejny arkusz odpowiedzi opisowych prosimy o podniesienie dłoni i zgłoszenie tej sprawy najbliższej osobie obsługującej egzamin.

3. Po zakończeniu części opisowej rozpocznie się część testowa egzaminu trwająca 30 minut. Rozdane zostaną standardowe arkusze odpowiedzi testowych sprawdzane przy pomocy skanera. Zgodnie z instrukcjami podanymi przez prowadzącego egzamin, studenci winni wpisać na arkuszu odpowiedzi testowych własny numer PESEL i odpowiednio go zakodować, tzn. zaczernić pola odpowiadające wpisanym cyfrom. Arkusz odpowiedzi testowych należy wypełniać czarnym cienkopisem, użycie długopisu może spowodować błędne odczytanie danych przez skaner. Poniżej prezentujemy przykładowy sposób zakodowania numeru PESEL.

Kodowanie numeru PESEL

4. Kolejno należy sprawdzić, czy prawidłowo zakodowano numer PESEL na arkuszu odpowiedzi testowej. W przypadku błędnego wpisania numeru PESEL na początku części testowej egzaminu, możliwe będzie uzyskanie nowego arkusza odpowiedzi testowych. Po sprawdzeniu przez prowadzącego egzamin, czy zgłaszane są problemy z wpisaniem numeru PESEL, nie będzie później możliwa wymiana arkusza odpowiedzi testowych, zatem zalecamy bardzo staranne zaznaczanie odpowiedzi i zakodowanie numeru zestawu. Należy jednoznacznie zaczerniać wybrane pola, nie jest dozwolone poprawianie zaznaczeń ani korzystanie z korektora.

6. Następnie zostaną rozdane zestawy pytań testowych. Zestawy składają się z ponumerowanych stron, na których znajduje się 30 pytań testowych, w tym do piętnastu oznaczonych znakiem gwiazdki pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prosimy o sprawdzenie, czy każdy z piszących otrzymał zestaw składający się z 30 pytań testowych. Kolejną czynnością powinno być zakodowanie na arkuszu odpowiedzi testowych numeru zestawu zgodnego z informacją podaną w nagłówku zestawu pytań. Widoczny w nagłówku zestawu numer 1 lub 2 należy wpisać i zakodować na arkuszu odpowiedzi testowych w sekcji "Zestaw", wyłącznie w pierwszej kolumnie, według poniższego wzoru.

Numer zestawu 1 widoczny na zestawie pytan

Numer zestawu 2 widoczny na zestawie pytan

Kodowanie zestaw 1

Kodowanie zestaw 2

7. W pozostałym zakresie zastosowanie mają Zasady egzaminu z prawa konstytucyjnego.

Po co nam Trybunał Konstytucyjny? - spotkanie z prof. Ewą Łętowską

Drukuj
PDF

25 maja, w środę, o godz. 18:00, odbędzie się w Auli Dużej A Auditorium Maximum

spotkanie z prof. Ewą Łętowską

Spotkanie z prof. Łętowską

Termin ogłoszenia wyników z II etapu konkursu

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że wyniki z II etapu konkursu z Prawa konstytucyjnego zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2016 r. na stronie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.

Informacja o zapisach do udziału w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE w Budapeszcie

Drukuj
PDF

Katedra Prawa Konstytucyjnego jako współorganizator Szkoły Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE w Budapeszcie zaprasza studentów WPiA UJ do zgłaszania się do udziału w tej imprezie. Bliższe informacje w załączniku. Zgłoszenia składać należy drogą elektroniczną na załączonym formularzu. O przebiegu Szkoły przeczytać można również w archiwum w komunikacie: Wyjazd przedstawicieli Katedry Prawa Konstytucyjnego na szkołę letnią w Budapeszcie. Za udział otrzymać można - na podstawie decyzji dziekańskiej - punkty ETCS.

Einladung zur Bewerbung

Bewerbungsformular

Zastępcza promulgacja orzeczenia

Drukuj
PDF

Artykuł dr. hab. Piotra Mostowika:

Czy władza sądownicza może dokonać zastępczej promulgacji orzeczenia w razie bierności wydawcy dziennika urzędowego

Verfassungsblog

Drukuj
PDF

Blog Verfassungsblog to dziennikarskie i akademickie forum debaty na temat aktualnych wydarzeń w prawie konstytucyjnym i polityce w Niemczech, w rozwijającej się wspólnej europejskiej przestrzeni konstytucyjnej i w innych obszarach.

Verfassungsblog — On Matters Constitutional

Poland and Europe: live on Verfassungsblog

Zapisy na ćwiczenia i zaliczenia

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że na ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego można uczęszczać jedynie do grupy, do której dana osoba jest zapisana przez USOS. Nie ma możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń u prowadzącego, do którego grupy dana osoba nie jest zapisana przez USOS.

Seminaria magisterskie prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF

Informuję, że prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbywać się będzie w piątki o godz. 14.30. Seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów zaocznych odbywać się będzie w terminach zjazdów w piątki o godz. 16 tej.

Piotr Tuleja

Proseminarium dla III r. - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie proseminarium z Prawa konstytucyjnego dla studentów III r. będzie odbywać się w następujących terminach:

1) studia stacjonarne - wtorek godz. 11.00-12.30

2) studia niestacjonarne - sobota godz. 12.30-14.00 (w terminach zjazdów).

Zapisy na proseminarium będą prowadzone przez usos.

Monika Florczak-Wątor

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.

LOGOWANIE

Konferencja
Prawo_miedzynarodowe_a_sadownictwo