GRANTY REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW KATEDRY PRAWA KONSTYTUCYJNEGOlogo

Tytuł projektu: The horizontal dimension of the constitutional rights in a comparative perspective

Program: Program „POMOST” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kierownik projektu: dr hab. Monika Florczak-Wątor

Okres realizacji: 2013-2015

Przedmiot i zakres badań: Celem projektu jest zbadanie i opisanie modeli horyzontalnego działania praw konstytucyjnych (tj. działania tych praw w stosunkach między podmiotami prywatnymi) w wybranych państwach (Niemcy, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Republika Południowej Afryki) oraz ustalenie możliwości ich adaptacji w polskich realiach konstytucyjnych. Wyniki tych badań zostaną ogłoszone w formie monografii, artykułów i referatów konferencyjnych. Częścią projektu będzie także zbadanie – we współpracy z partnerem zagranicznym (Institut für öffentliches Recht, Universität Bern) – zakresu obowiązywania prawa do ochrony danych osobowych w stosunkach między podmiotami prywatnymi w Konstytucji RP i Konstytucji Szwajcarii. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w formie artykułów naukowych w Polsce i Szwajcarii. Badania prowadzone w ramach projektu będą również obejmowały analizę sposobu uregulowania stosunków horyzontalnych w konstytucjach wybranych państw, której celem będzie ustalenie granic dopuszczalnej ingerencji państwa w swobodę kształtowania takich stosunków. Wyniki tych badań zostaną ogłoszone w publikacji zbiorowej. Podsumowaniem realizacji projektu będzie ogólnopolska konferencja pt. „Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki”.

Język badań: Badania prowadzone są na podstawie źródeł w języku angielskim, niemieckim i polskim.
Tytuł projektu: Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

logo

Konkurs: Konkurs Narodowego Centrum Nauki „OPUS 6”

Kierownik projektu: dr hab. Monika Florczak-Wątor

Okres realizacji: 2014-2017

Przedmiot i zakres badań: Celem projektu jest rekonstrukacja modelu obowiązków ochronnych państwa wykreowanego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz zbadanie i opisanie kierunków jego dotychczasowej ewolucji. Częścią projektu będzie również ustalenie podstaw konstytucyjnych dla stosowania w Polsce modelu obowiązków ochronnych państwa. W oparciu o założenia tego modelu zostaną ustalone optymalne granice ingerencji państwa w stosunki między właścicielami mieszkań i ich najemcami oraz między deweloperami i ich klientami. Wyniki badań zostaną opublikowane w formie artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych oraz monografii.

Język badań: Badania prowadzone są na podstawie źródeł w języku angielskim i polskim.
logo

Tytuł projektu: Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Program: Konkurs Narodowego Centrum Nauki „PRELUDIUM 1”

Kierownik projektu: dr Katarzyna Górka

Okres realizacji: 2012-2015

Przedmiot i zakres badań: Praca badawcza skupia się wokół określenia zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki rozdziałach – w rozdziale poświęconym prawom człowieka oraz rozdziale poświęconym Sejmowi i Senatowi. Na tą samą jawność można spojrzeć z perspektywy dwóch podmiotów – zainteresowanego informacją (obywatela) oraz posiadającego informację (Sejmu i Senatu). Zachodzi tu zatem klasyczna korelacja uprawnienia jednej strony do obowiązku drugiej. Jawność ta podlega ograniczeniom. Problem jednak w tym, że dwa wskazane wyżej przepisy w różny, a zasadniczo przeciwstawny sposób wskazują ograniczenia jawności. Przykładowo ograniczenie jawności w pierwszym z przedstawionych ujęć – obywatelskiego prawa do jawności może nastąpić tylko ze względu na określone w art. 61 ust. 3 przesłanki np. ochronę wolności i praw jednostki, natomiast ograniczenie drugiego ujęcia – jawnych prac parlamentarnych (art. 113 zd. 2) może nastąpić tylko ze względu na dobro państwa. Tym samym ograniczenia tego samego (jawności) mogą stać się nie do pogodzenia ze sobą. Głównym celem pracy jest zaproponowanie takiego rozwiązania, aby oba ujęcia stały się ze sobą spójne, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na wskazanie precyzyjnego zakresu jawności posiedzeń parlamentarnych.

Język badań: Badania prowadzone są na podstawie źródeł w języku polskim.
logo

Tytuł projektu: Sąd Najwyższy w Izraelu

Konkurs: Konkurs Narodowego Centrum Nauki „Preludium 3”

Kierownik projektu: dr Anna Rataj, LL.M., LL.M.

Okres realizacji: 2013-2016

Przedmiot i zakres badań: Projekt ma na celu ukazanie pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego w systemie konstytucyjnym Izraela oraz jego znaczenia dla rozwoju prawa izraelskiego i kształtowania systemu politycznego w państwie. Zasadniczym elementem badania jest analiza relacji między poszczególnymi organami konstytucyjnymi, w szczególności między Sądem Najwyższym a izraelskim parlamentem tj. Knesetem, i określenie w jakim stopniu i w jaki sposób Sąd Najwyższy wpływa na kształtowanie konstytucji Izraela, w tym katalogu praw podstawowych. Szczególnie istotnym jest zagadnienie dopuszczalności ingerencji Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej w kompetencje ustrojodawcy poprzez daleko idące orzecznictwo traktujące o konstytucyjnych podstawach państwa. W tym zakresie projekt obejmuje również analizę występującego w izraelskim Sądzie Najwyższym zjawiska tworzenia prawa przez sędziów (judicial law-making lub richterliche Rechtserzeugung).

Język badań: Badania prowadzone są na podstawie źródeł w języku angielskim, niemieckim, polskim i hebrajskim.