legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Zebranie naukowe poświęcone pamięci Profesora Pawła Sarneckiego

28 listopada 2017 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. W nawiązaniu do tej szczególnej daty Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zorganizowała 1 grudnia 2017 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa zebranie naukowe poświęcone pamięci Pana Profesora. Wzięła w nim udział rodzina Pana Profesora, jego współpracownicy z Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz zaproszeni goście.

Tematem przewodnim zebrania była problematyka samorządu terytorialnego, stanowiąca jeden z nurtów badań prowadzonych przez Profesora Pawła Sarneckiego. Pracownicy Katedry – dr hab. Monika Florczak-Wątor i dr Sebastian Kubas – wraz z grupą seminarzystów i doktorantów (dr Mateusz Kolaszyński, mgr Angelika Ciżyńska, mgr Justyna Pyłko) zebrali znaczącą część prac naukowych Pana Profesora, wpisującą się w ten zakres rozważań. W efekcie powstał obszerny tom, obejmujący artykuły, glosy i opinie, które stanowią cenne źródło dla osób zgłębiających materię rozdziału VII Konstytucji.

Do problematyki samorządu terytorialnego odnosiły się także trzy referaty wygłoszone w trakcie zebrania. Pierwszy referat zaprezentowała dr hab. Monika Florczak-Wątor. Referentka przybliżyła dorobek Pana Profesora na tym polu, dokonała jego usystematyzowania i wyeksponowała tematy wiodące. Kanwą drugiego referatu, zaprezentowanego przez dr hab. Piotra Tuleję, był artykuł Profesora Pawła Sarneckiego „Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego”, opublikowany w 2013 r. w monografii „Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.” pod red. Z. Witkowskiego i A. Bień-Kacały. Profesor Piotr Tuleja przedstawił idee wyrażone w tym tekście, akcentując ich aktualny charakter i sygnalizując, w jaki sposób mogą ułatwić rozwiązywanie konkretnych problemów konstytucyjnych. Trzeci referat wygłosiła Pani Paulina Obara, studentka IV prawa i wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP. W swym wystąpieniu skupiła się ona na refleksjach dotyczących ukształtowania samorządu terytorialnego, jakie nasuwa lektura artykułu autorstwa Profesora Pawła Sarneckiego opublikowanego w 2004 r. w monografii pod. red. K. Działochy „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie. Raport wstępny”.

Po części oficjalnej w kuluarach odbył się poczęstunek, w trakcie którego uczestnicy zebrania mogli przedyskutować tezy sformułowane przez Pana Profesora Pawła Sarneckiego, jak również powspominać czasy, kiedy Pan Profesor kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

Sprawozdanie przygotowała: mgr Aleksandra Dębowska, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ.Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

fot. Maciej Pach

Odwołany dyżur prof. Tulei

Ze względu na wyjazd służbowy odwołuję dyżur w dniu 8.12.2017
Piotr Tuleja

Nowa książka dr Agaty Niżnik-Muchy

Nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się nowa książka pracownika naszej Katedry dr Agaty Niżnik-Muchy pt. "Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach euroejskich. Wybrane problemy", Kraków 2016. Autorka analizuje problem medycznie wspomaganej prokreacji w świetel Konstytucji RP, standardów prawnomiędzynarodowych oraz dwóch konkurencyjnych modelowych rozwiązań w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie Księgarni Akademickiej. Autorce gratulujemy, a osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do lektury.

Nagranie video Pierwszego Krakowskiego Sympozjum KonstytucyjnegoPierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne
„O problemach wykładni Konstytucji RP”
Kraków, 7 października 2017 r., godz. 10.00-16.15


Zmiana terminu dyżur - prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że mój dyżur z 3.11 zostaje przeniesiony na 6.11 na godz. 10.

Piotr Tuleja

Proseminarium i seminarium dla IV roku studiów niestacjonarnych

Proseminarium i seminarium dla IV roku studiów zaocznych. Studenci, którzy nie mogą przyjść na spotkanie organizacyjne 13.10 mogą przyjść na spotkanie 21.10 o godz. 16.00.
Piotr Tuleja

Zapisy studentów niestacjonarnych na ćwiczenia stacjonarne

Katedra Prawa Konstytucyjnego informuje, że w związku z brakiem miejsc w grupach ćwiczeniowych od 4 października br. studenci studiów niestacjonarnych będą mogli zapisywać na ćwiczenia do grup przeznaczonych dla studentów stacjonarnych (w ramach wyznaczonych limitów).

Seminaria - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Uprzejmie informuję, że pierwsze spotkania w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów dla IV i V r. odbędą się 9 X w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.
Monika Florczak-Wątor

Proseminarium i seminarium prof. Tulei - spotkanie organizacyjne

Informuję, że pierwsze organizacyjne spotkanie prowadzonych przeze mnie proseminariów oraz grupy seminaryjnej odbędzie się 13.10 o godz. 15.00 w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.
Piotr Tuleja

Nowy przedmiot- Konstytucyjne podstawy działania sądów

Nowy przedmiot "Konstytucyjne podstawy działania sądów"

prowadzący: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

30 godzin wykładu

I semestr roku akademickiego 2017/18

egzamin: forma pisemna ( esej na wskazany temat lub egzamin pisemny - 60 min.)

tematyka: źródła konstytucyjnego prawa sądowego, konstytucyjne zasady dziłania sądów, konstytucyjne podstawy procedur sądowych, sądowa wykładnia prawa i jej konstytucyjne granice


Ładowanie odtwarzacza

Ankieta konstytucyjna

Szanowni Państwo,


jesteśmy naukowcami reprezentującymi trzy różne ośrodki akademickie. Łączy nas zarówno osobista, wieloletnia znajomość, wspólne doświadczenia owocnej współpracy naukowej, jak również fakt, że należymy do tego samego pokolenia. Wszyscy niedawno weszliśmy do grona samodzielnych pracowników naukowych, co traktujemy jako obowiązek dołożenia także własnego wkładu do bogatego dorobku doktryny polskiego prawa konstytucyjnego.

W tym roku minęło dwadzieścia lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodom tej rocznicy dość nieoczekiwanie towarzyszy dyskusja o potrzebie zmiany, a nawet uchylenia ustawy zasadniczej i zastąpienia jej nową. Uznaliśmy, że to doskonała okazja, aby nawiązując do najlepszych tradycji polskiego konstytucjonalizmu, zaprosić polskich konstytucjonalistów – profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych – do wzięcia udziału w przygotowanej przez nas ankiecie konstytucyjnej.

Uważamy, że w kontekście opisanych rocznic i wydarzeń powinnością naszego środowiska naukowego jest dokonanie podsumowania dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem tego najważniejszego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Chcielibyśmy, by było to podsumowanie rzetelne i merytoryczne, uwzględniające różne punkty widzenia przedstawicieli polskiej nauki prawa konstytucyjnego. Chcielibyśmy również, by nasze środowisko wypowiedziało się na temat tego, czy widzi potrzebę zmiany Konstytucji RP, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Dlatego dostrzegając wartość stricte naukowej i wolnej od afiliacji politycznych ankiety (w której sami chętnie wzięlibyśmy udział), postanowiliśmy sami zorganizować takie badanie, licząc na życzliwą reakcję naszego środowiska naukowego – naszych mistrzów, a także naszych koleżanek i kolegów.

Konstytucja RP jest fundamentem ustrojowym państwa, stąd wszelkie zmiany w materii konstytucyjnej powinny być wprowadzane wstrzemięźliwie oraz z rozwagą, po uprzedniej rzetelnej analizie dotychczasowej praktyki stosowania tych rozwiązań, które zostały przyjęte przez Naród w 1997 r. Uważamy, że dyskusja o potrzebie zmiany Konstytucji RP nie może toczyć się bez udziału tych, którzy uczestniczyli w pracach nad tym aktem prawnym, tych, którzy przez ostatnie 20 lat badali i opisywali praktykę jego stosowania, oraz tych, którzy już jako kolejne pokolenie badaczy prawa konstytucyjnego będą decydowali o kierunku rozwoju naszej dyscypliny w przyszłości.

Załączona do niniejszego listu ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza, która zawiera pytania wymagające wyboru wskazanej odpowiedzi (zamknięta część ankiety) służy zebraniu i zbiorczemu przedstawieniu opinii naszego środowiska. Druga, obejmująca analogiczne pytania, umożliwia wyrażenie w sposób bardziej swobodny własnych przemyśleń i poglądów (otwarta część ankiety). Odpowiedzi na pytania z pierwszej części ankiety (zamkniętej) przeanalizujemy za pomocą metod badań statystycznych, a ich zbiorcze wyniki, z zachowaniem anonimowości respondentów, opublikujemy na łamach czasopisma „Państwo i Prawo” wiosną przyszłego roku. Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w drugiej części ankiety (otwartej) chcielibyśmy udostępnić w formie publikacji elektronicznej, w pełnej wersji, z podaniem autorstwa (lub na życzenie – anonimowo).

Każdy z respondentów może wedle własnego uznania zdecydować o udziale w obu lub tylko jednej (dowolnej) części ankiety. Mamy nadzieję, że udział w części pierwszej (zamkniętej) zachęci do rozszerzenia swoich odpowiedzi w części drugiej (otwartej). Wyniki naszej ankiety chcielibyśmy ponadto poddać dyskusji na ogólnopolskiej konferencji naukowej na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Podsumowaniem całości badań będzie publikacja pokonferencyjna w renomowanym wydawnictwie naukowym. Mamy nadzieję, że osoby, które odpowiedzą na naszą ankietę zechcą również przyjąć zaproszenie do jej współtworzenia. O terminach wszystkich tych wydarzeń będziemy na bieżąco informować.

Ankietę kierujemy osobiście do szerokiego grona konstytucjonalistów – profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych. Kierowników katedr i zakładów prawa konstytucyjnego dodatkowo serdecznie prosimy o przekazanie niniejszej ankiety swoim współpracownikom i zachęcenie ich do udziału w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie informujemy, że ankietę będzie można pobrać ze strony internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://law.uj.edu.pl/konstytucyjne. Zapewniamy, że nasza inicjatywa ma charakter społeczny (pro bono) i nie jest wspierana przez żadną partię polityczną czy organizację społeczną. Zależy nam na zachowaniu jej wyłącznie naukowego charakteru.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie konstytucyjnej. Pragniemy, aby stała się wspólnym przedsięwzięciem całego środowiska.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pocztowy Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, ul. Bracka 12, 31–005 Kraków.


Z wyrazami szacunku

dr hab. Monika Florczak–Wątor, UJ
dr hab. Piotr Radziewicz, PAN
dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG


KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ KONSTYTUCYJNĄ – CZĘŚĆ PIERWSZA (ZAMKNIĘTA)


KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ KONSTYTUCYJNĄ – CZĘŚĆ DRUGA (OTWARTA)

Seminarium dla IV r. - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Uprzejmie informuję, że pierwszeństwo wpisu na prowadzone przeze mnie seminarium z Prawa konstytucyjnego IV r. dla studiów stacjonarnych będą miały osoby, które uczęszczały na proseminarium. Pozostałe osoby będą mogły wpisać się na to seminarium w miarę wolnych miejsc po uruchomieniu rejestracji w USOS.

dr hab. Monika Florczak-Wątor