legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Najbliższy dyżur prof. Tulei

Szanowni Państwo, informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się 26.02 o godz. 9.45.
Piotr Tuleja

Zmarł prof. dr hab. Ryszard Małajny

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Ryszarda Małajnego - wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Śląskiego, autora cenionych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, znawcy problematyki konstytucyjonalizmu amerykańskiego i podziału władzy. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Kierownik, pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ

Informacja w sprawie dyżurów prof. Tulei

Informuję, że w trakcie sesji i przerwy semestralnej nie odbywam dyżurów.
Piotr Tuleja

Dyżur - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Uprzejmie informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się 26 lutego o godz. 12.30. W sprawach pilnych prosze o kontakt mailowy. Monika Florczak-Wątor

Pierwsze podsumowanie Ankiety konstytucyjnej


We wrześniu 2017 r. zwróciliśmy się do profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych specjalizujących się w prawie konstytucyjnym z zaproszeniem do udziału w przygotowanej przez nas Ankiecie konstytucyjnej. Nawiązując do najlepszych tradycji polskiego konstytucjonalizmu postanowiliśmy w ten sposób zainicjować rzetelną i merytoryczną dyskusję naukową na temat obowiązującej Konstytucji RP, dotychczasowych doświadczeń związanych z jej stosowaniem oraz ewentualnej potrzeby jej zmiany. Wśród adresatów naszej Ankiety znalazły się osoby, które uczestniczyły w pracach nad Konstytucją RP, osoby, które przez ostatnie 20 lat badały i opisywały praktykę jej stosowania, oraz osoby, które już jako młode pokolenie badaczy prawa konstytucyjnego będą decydować o kierunku rozwoju naszej dyscypliny w przyszłości.

Ankieta składała się z dwóch części - wariantowej, wymagającej wyboru wskazanej odpowiedzi oraz otwartej, umożliwiającej wyrażenie w sposób bardziej swobodny własnych przemyśleń i poglądów. Wśród postawionych przez nas pytań były zagadnienia dotyczące m.in. efektywności istniejących gwarancji praw i wolności jednostki, sposobu sprawowania władzy przez Naród, prawidłowości ukształtowania zasady podziału władzy oraz funkcjonalności mechanizmu egzekwowania odpowiedzialności rządzących. Pytaliśmy również o to, czy Konstytucja RP wymaga zmiany oraz czy obecnie mamy do czynienia z tzw. momentem konstytucyjnym, który by uzasadniał podjęcie prac ustawodawczych.

W zakreślonym przez nas terminie trzech miesięcy pozytywnie na Ankietę odpowiedziało ponad 70 konstytucjonalistów, a wśród nich wielu profesorów i kierowników Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Niemal połowa nadesłanych odpowiedzi zawierała dodatkowe, niejednokrotnie obszerne, wyjaśnienia. Wśród respondentów naszej Ankiety znaleźli się reprezentanci wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także konstytucjonaliści afiliowani przy kilku wyższych szkołach prywatnych i zawodowych.

Wszystkim konstytucjonalistom, którzy wzięli udział w Ankiecie konstytucyjnej chcielibyśmy serdecznie podziękować za poświęcony czas i skłaniające do przemyśleń odpowiedzi. Zgodnie z zapowiedzią, analizę wyników zamkniętej Ankiety opublikujemy wiosną na łamach jednego z renomowanych czasopism prawniczych, natomiast odpowiedzi na pytania z Ankiety otwartej udostępnimy na stronie internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podsumowanie rezultatów Ankiety nastąpi na konferencji naukowej, która odbędzie się 16 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Liczymy na ciekawą dyskusję. Już dziś zapraszamy na to wydarzenie.


Dr hab. Monika Florczak-Wątor

Dr hab. Piotr Radziewicz

Dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. nadzw.

Zebranie naukowe poświęcone pamięci Profesora Pawła Sarneckiego

28 listopada 2017 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. W nawiązaniu do tej szczególnej daty Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zorganizowała 1 grudnia 2017 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa zebranie naukowe poświęcone pamięci Pana Profesora. Wzięła w nim udział rodzina Pana Profesora, jego współpracownicy z Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz zaproszeni goście.

Tematem przewodnim zebrania była problematyka samorządu terytorialnego, stanowiąca jeden z nurtów badań prowadzonych przez Profesora Pawła Sarneckiego. Pracownicy Katedry – dr hab. Monika Florczak-Wątor i dr Sebastian Kubas – wraz z grupą seminarzystów i doktorantów (dr Mateusz Kolaszyński, mgr Angelika Ciżyńska, mgr Justyna Pyłko) zebrali znaczącą część prac naukowych Pana Profesora, wpisującą się w ten zakres rozważań. W efekcie powstał obszerny tom, obejmujący artykuły, glosy i opinie, które stanowią cenne źródło dla osób zgłębiających materię rozdziału VII Konstytucji.

Do problematyki samorządu terytorialnego odnosiły się także trzy referaty wygłoszone w trakcie zebrania. Pierwszy referat zaprezentowała dr hab. Monika Florczak-Wątor. Referentka przybliżyła dorobek Pana Profesora na tym polu, dokonała jego usystematyzowania i wyeksponowała tematy wiodące. Kanwą drugiego referatu, zaprezentowanego przez dr hab. Piotra Tuleję, był artykuł Profesora Pawła Sarneckiego „Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego”, opublikowany w 2013 r. w monografii „Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.” pod red. Z. Witkowskiego i A. Bień-Kacały. Profesor Piotr Tuleja przedstawił idee wyrażone w tym tekście, akcentując ich aktualny charakter i sygnalizując, w jaki sposób mogą ułatwić rozwiązywanie konkretnych problemów konstytucyjnych. Trzeci referat wygłosiła Pani Paulina Obara, studentka IV prawa i wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP. W swym wystąpieniu skupiła się ona na refleksjach dotyczących ukształtowania samorządu terytorialnego, jakie nasuwa lektura artykułu autorstwa Profesora Pawła Sarneckiego opublikowanego w 2004 r. w monografii pod. red. K. Działochy „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie. Raport wstępny”.

Po części oficjalnej w kuluarach odbył się poczęstunek, w trakcie którego uczestnicy zebrania mogli przedyskutować tezy sformułowane przez Pana Profesora Pawła Sarneckiego, jak również powspominać czasy, kiedy Pan Profesor kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

Sprawozdanie przygotowała: mgr Aleksandra Dębowska, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ.Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

fot. Maciej Pach

Nowa książka dr Agaty Niżnik-Muchy

Nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się nowa książka pracownika naszej Katedry dr Agaty Niżnik-Muchy pt. "Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach euroejskich. Wybrane problemy", Kraków 2016. Autorka analizuje problem medycznie wspomaganej prokreacji w świetel Konstytucji RP, standardów prawnomiędzynarodowych oraz dwóch konkurencyjnych modelowych rozwiązań w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie Księgarni Akademickiej. Autorce gratulujemy, a osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do lektury.

Nagranie video Pierwszego Krakowskiego Sympozjum KonstytucyjnegoPierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne
„O problemach wykładni Konstytucji RP”
Kraków, 7 października 2017 r., godz. 10.00-16.15


Zmiana terminu dyżur - prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że mój dyżur z 3.11 zostaje przeniesiony na 6.11 na godz. 10.

Piotr Tuleja

Proseminarium i seminarium dla IV roku studiów niestacjonarnych

Proseminarium i seminarium dla IV roku studiów zaocznych. Studenci, którzy nie mogą przyjść na spotkanie organizacyjne 13.10 mogą przyjść na spotkanie 21.10 o godz. 16.00.
Piotr Tuleja

Zapisy studentów niestacjonarnych na ćwiczenia stacjonarne

Katedra Prawa Konstytucyjnego informuje, że w związku z brakiem miejsc w grupach ćwiczeniowych od 4 października br. studenci studiów niestacjonarnych będą mogli zapisywać na ćwiczenia do grup przeznaczonych dla studentów stacjonarnych (w ramach wyznaczonych limitów).

Seminaria - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Uprzejmie informuję, że pierwsze spotkania w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów dla IV i V r. odbędą się 9 X w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.
Monika Florczak-Wątor