mgr Maciej Pach

Asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012, magister) i stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (2009, licencjat). Zwycięzca konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2011/2012 (praca pt. Wotum nieufności i wotum zaufania na gruncie Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rozważania w kontekście racjonalizacji systemu parlamentarnego – promotor: dr hab. Krzysztof Wojtyczek, prof. UJ). Jego dorobek obejmuje liczne publikacje na łamach czasopism naukowych (m.in. „Przegląd Sejmowy”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Konstytucyjny”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, „Studia Iuridica Toruniensia”, „Białostockie Studia Prawnicze”) i w pracach zbiorowych oraz wystąpienia na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Wykonawca w finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki projekcie badawczym pt. Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa, którego kierownikiem jest dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ. Od początku 2016 roku publicysta (jego teksty ukazały się m.in. na portalu „konstytucyjny.pl”, a także na łamach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”). Miłośnik sportu żużlowego, korespondent żużlowy jednego z ogólnopolskich portali sportowych. Wierny fan Tomasza Golloba.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczanie:

 • Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)

Znajomość języków obcych:

 • niemiecki,
 • angielski.

Zainteresowania naukowe:

 • zasada podziału władzy,
 • systemy rządów,
 • komparatystyka ustrojowa,
 • niemieckie prawo konstytucyjne,
 • koncepcja demokracji zdolnej do obrony,
 • sądownictwo konstytucyjne.


PUBLIKACJE NAUKOWE

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. M. Pach, M. Małecki, Stan wyższej konieczności konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2018, z. 7, s. 38–57.
 2. M. Florczak-Wątor, M. Pach, Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce?, „Państwo i Prawo” 2018, z. 5, s. 22–42.
 3. M. Pach, Niemiecka koncepcja demokracji zdolnej do obrony (zarys problematyki), „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 2, s. 55–86.
 4. M. Pach, Uwe Kischela summa komparatystyczna (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2016, z. 11, s. 105–117.
 5. M. Pach, Prawotwórcze kompetencje władzy wykonawczej w zakresie prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP z 1997 r. – stan obecny i postulaty de lege ferenda, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20, t. 2, http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/prawo_new/Book%20BSP%2020%20czesc%202.pdf, s. 167–181.
 6. M. Pach, Przewodniczący określonego w ustawie komitetu jako członek Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/63F76B61535FB9B4C125813E00437574/%24File/Strony%20od%20ps129-2_Maciej%20Pach.pdf, s. 25–54.
 7. M. Pach, Zakres indywidualnej odpowiedzialności parlamentarnej osoby powołanej w skład Rady Ministrów na więcej niż jeden urząd, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6, http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/6A7488298B1D2FE4C125813F002ECE71/%24File/Strony%20od%20ps125-4_Maciej%20Pach.pdf, s. 57–73.
 8. M. Pach, Recepcja konstruktywnego wotum nieufności. Art. 67 Ustawy Zasadniczej RFN w konfrontacji z rozwiązaniami ustrojowymi Hiszpanii, Belgii, Słowenii, Węgier i Polski, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, t. XIV, http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2014.013/4577, s. 273–296.
 9. M. Pach, Wotum zaufania na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w kontekście racjonalizacji systemu parlamentarnego obu państw, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 1, http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk17/10.pdf, s. 229–258.
 10. M. Pach, Stan konieczności ustawodawczej – niemiecka osobliwość czy potencjalne źródło inspiracji recepcyjnej?, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6, http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/CA254F45D37AF35BC1258147004A01A6/%24File/Strony%20od%20ps119-5_Maciej%20Pach.pdf, s. 75–92.
 11. M. Pach, Odpowiedzialność marszałka Sejmu (Senatu) wykonującego obowiązki Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2, http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/E4C185D6BFB8423BC1257A0C00395202/%24File/ps109.pdf, s. 35–56.
 12. M. Pach, Sens i bezsens weta ustawodawczego w Konstytucji RP z 1997 roku w świetle konstytucyjnej regulacji pozycji ustrojowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Kultura i Polityka” 2011, nr 9, http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/599-republika-9-2011, s. 130–156.
 13. M. Pach, Możliwości i celowość recepcji na grunt polski współczesnych niemieckich regulacji prawnokonstytucyjnych w zakresie władzy wykonawczej, „Kultura i Polityka” 2010, nr 8, http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/600-niemcy-8-2010, s. 106–117.

Rozdziały w monografiach, komentarze naukowe:

 1. M. Pach, Procedura stwierdzania przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP, [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015 – marzec 2016), red. P. Tuleja, P. Radziewicz, Warszawa 2017, s. 268–307.
 2. M. Pach, Termin składania wniosków w sprawie wyboru sędziów Trybunału w 2015 r., [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015 – marzec 2016), red. P. Tuleja, P. Radziewicz, Warszawa 2017, s. 71–131.
 3. M. Pach, P. Tuleja, uwagi do art. 10, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I (art. 1–86), red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 335–352.

Artykuły w pracach zbiorowych (m.in. publikacje pokonferencyjne):

 1. M. Pach, Specyfika wykładni konstytucji w konstytucyjnym państwie prawa na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Wrocław 2017, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89128&from=publication, s. 13–25.
 2. M. Pach, Ograniczenia swobody funkcjonowania partii politycznych na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w świetle regulacji normatywnej i wybranego orzecznictwa konstytucyjnego, [w:] Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej, red. P. Kowalczyk, B. A. Maciejewska, Toruń 2015, s. 207–231.
 3. M. Pach, O zasadzie podziału władzy w kontekście terminu zarządzenia przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu i Senatu (kilka uwag na marginesie wyroku K 9/11), [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, „Acta Iuridica Lebusana” t. I, Zielona Góra 2015, s. 295–306.
 4. M. Pach, How Sociological Analysis Can Influence Constitutions. A Few Remarks, [w:] “Integrating Social Sciences Into Legal Research. Conference Papers”, Vilnius 2014, http://lawphd.net/wp-content/uploads/2014/09/International-conference-of-PhD-students-and-young-researchers-2014.pdf, s. 264–272.
 5. M. Pach, German and Polish Constructive Vote of No Confidence. Convergence or Divergence?, [w:] “The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence? Conference Papers”, Vilnius 2013, http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/04/THE-INTERACTION-OF-NATIONAL-LEGAL-SYSTEMS_-convergence-or-divergence_2013.pdf, s. 254–262.
 6. M. Pach, Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków Rady Ministrów na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku w kontekście racjonalizacji polskiego systemu parlamentarnego. Uwagi na temat regulacji normatywnej i praktyki, [w:] 15 lat funkcjonowania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym, red. E. Grzęda, Ł. Zbyszyński, Kraków 2013, s. 53–73.
 7. M. Pach, Dyrektywa współdziałania władz w Konstytucji RP z 1997 roku jako przykład ustrojowego wishful thinking, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2012, nr 1, Warszawa 2013, http://trybunal.gov.pl/uploads/media/Zagadnienia_nr_1_2012.pdf, s. 205–216.
 8. E. Sadowska (red.), Zastępstwo Prezydenta RP. Analiza obowiązujących przepisów na tle wydarzeń po 10 kwietnia 2010 r., Kraków 2011, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Zastepstwo_prezydenta1.pdf (współautorstwo).
 9. T. Wieciech (red.), Weto ustawodawcze w systemie parlamentarnym: regulacje konstytucyjne i praktyka ustrojowa w wybranych państwach europejskich w perspektywie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2010, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/2010_raport_WAU_weto_ustawodawcze.pdf (współautorstwo).

Glosy:

 1. M. Pach, glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt Pp 1/10), „Przegląd Sejmowy” 2014 , nr 1, http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/552F739C3F318B30C12581470046A038/%24File/Strony%20od%20ps120-8_Maciej%20Pach.pdf, s. 139–145.


PUBLICYSTYKA PRAWNICZA

 1. M. Pach, W odpowiedzi sędziemu Jarosławowi Dudziczowi, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 7.12.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-nadzwyczajna-kasta-pis-konferuje-dziennikarza-nie-wpuszcza/.
 2. M. Pach, Nadzwyczajna kasta PiS konferuje. Dziennikarza nie wpuszcza, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 7.12.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-nadzwyczajna-kasta-pis-konferuje-dziennikarza-nie-wpuszcza/.
 3. M. Pach, Migawki z nocnego Berlina, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 28.11.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-migawki-z-nocnego-berlina-konstytucja-a-wspolnotowosc/.
 4. M. Pach, Trybunał Konstytucyjny pęka po raz trzeci?, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 16.11.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-trybunal-konstytucyjny-peka-po-raz-trzeci/.
 5. M. Pach, A Duch Święty gdzie? Daleko od prezydent Warszawy i jej krytyków, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 11.11.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-a-duch-swiety-gdzie-daleko-od-prezydent-warszawy-i-jej-krytykow/.
 6. M. Pach, Demokracja też może zakazywać. I – wyjątkowo – nie ma w tym nic złego, polemika na portalu Klubu Jagiellońskiego z 10.11.2018 r., https://klubjagiellonski.pl/2018/11/10/demokracja-tez-moze-zakazywac-i-wyjatkowo-nie-ma-w-tym-nic-zlego-polemika/.
 7. M. Pach, Mecenas Małgorzata Wassermann – dewastatorka porządku konstytucyjnego, wpis na portalu „konstytucyjny.pl z 2.11.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-mecenas-malgorzata-wassermann-dewastatorka-porzadku-konstytucyjnego/; wpis opublikowało też 5.11.2018 r. „Archiwum Osiatyńskiego”: https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/mecenas-malgorzata-wassermann-dewastatorka-porzadku-konstytucyjnego/.
 8. M. Pach, Wygibasy prokuratora Cieślińskiego, czyli dlaczego nie będzie śledztwa ws. sejmowych głosowań z udziałem byłego posła, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 29.10.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-wygibasy-prokuratora-cieslinskiego-czyli-dlaczego-nie-bedzie-sledztwa-ws-sejmowych-glosowan-z-udzialem-bylego-posla/.
 9. M. Pach, Niedbalstwo, ale transparentne. Wiesław Johann przyznaje, że KRS nie sprawdziła, ile obywatelstw ma kandydat do SN, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 24.10.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-niedbalstwo-ale-transparentne-wieslaw-johann-przyznaje-ze-krs-nie-sprawdzila-ile-obywatelstw-ma-kandydat-do-sn/.
 10. M. Pach, To już pewne. Ambasador Głębocki chce porzucić Italię, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 20.10.2018 r., http://konstytucyjny.pl/maciej-pach-to-juz-pewne-ambasador-blebocki-chce-porzucic-italie/.
 11. M. Pach, „Jakaś mniejszość”? Kilka słów do Wojewody Lubelskiego, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 13.10.2018 r., http://konstytucyjny.pl/m-pach-jakas-mniejszosc-kilka-slow-do-wojewody-lubelskiego/; wpis opublikowało też 14.10.2018 r. „Archiwum Osiatyńskiego”: https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/do-wojewody-lubelskiego-list-z-przyszlosci/.
 12. M. Pach, Prokurator odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie głosowań Konrada Głębockiego, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 11.10.2018 r., http://konstytucyjny.pl/m-pach-prokurator-odmawia-wszczecia-sledztwa-w-sprawie-glosowan-konrada-glebockiego/.
 13. M. Pach, Państwo nadal teoretyczne. O wyjaśnieniach urzędników po sprawie Konrada Głębockiego, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 27.08.2018 r., http://konstytucyjny.pl/panstwo-nadal-teoretyczne-o-wyjasnieniach-urzednikow-po-sprawie-konrada-glebockiego-maciej-pach/.
 14. M. Pach, Bądź co bądź – kontrasygnata konieczna. Polemika z polemiką kandydata do SN, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 23.08.2018 r., http://konstytucyjny.pl/badz-co-badz-kontrasygnata-konieczna-polemika-z-polemika-kandydata-do-sn-maciej-pach/.
 15. M. Pach, Konrad Głębocki – trzeci, a jednak pierwszy, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 8.08.2018 r., http://konstytucyjny.pl/konrad-glebocki-trzeci-a-jednak-pierwszy-maciej-pach/.
 16. M. Pach, Drzemka strażnika? Pytania do Marszałka Sejmu w sprawie Konrada Głębockiego, wpis na portalu „konstytucyjny.pl”, http://konstytucyjny.pl/drzemka-straznika-pytania-do-marszalka-sejmu-w-sprawie-konrada-glebockiego-m-pach/.
 17. M. Pach, Julia Przyłębska w sporze z samą sobą, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 26.07.2018 r., http://konstytucyjny.pl/julia-przylebska-w-sporze-z-sama-soba-maciej-pach/.
 18. M. Pach, 175 głosowań byłego posła, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 22.07.2018 r., http://konstytucyjny.pl/175-glosowan-bylego-posla-maciej-pach/.
 19. M. Pach, Trybunał kasuje obywatela, „Rzeczpospolita” z 23.03.2018 r., s. A20; artykuł ukazał się też pod dłuższym tytułem w Internecie: https://www.rp.pl/Opinie/303239984-Trybunal-kasuje-obywatela---Maciej-Pach-o-ignorowaniu-przez-TK-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html.
 20. M. Pach, Panie Prezydencie, co z etatem na Uniwersytecie Jagiellońskim?, wpis w „Archiwum Osiatyńskiego” z 16.02.2018 r., https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/panie-prezydencie-etatem-uniwersytecie-jagiellonskim/.
 21. M. Pach, Trybunał odjeżdża obywatelowi, obywatel goni Trybunał, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 25.01.2018 r., http://konstytucyjny.pl/trybunal-odjezdza-obywatelowi-obywatel-goni-trybunal-maciej-pach/.
 22. M. Pach, Marek Kuchciński a zgłoszenie kandydatów na sędziów TK w 2015 roku, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 5.01.2018 r., http://konstytucyjny.pl/marek-kuchcinski-a-zgloszenie-kandydatow-na-sedziow-tk-w-2015-roku-maciej-pach/.
 23. M. Pach, Zagrożenie dla realizacji funkcji kontrolnej Sejmu, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 4.01.2018 r., http://konstytucyjny.pl/zagrozenie-dla-realizacji-funkcji-kontrolnej-sejmu-maciej-pach/.
 24. M. Pach, To jest „Człowiek Wolności” na skalę naszych możliwości!, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 28.12.2017 r.,
 25. M. Pach, Antysędzia w oparach absurdu, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 22.12.2017 r., http://konstytucyjny.pl/antysedzia-w-oparach-absurdu-maciej-pach/.
 26. M. Pach, Prywatne duszne korytarze? Ewa Siedlecka ma prawo, ale nie wolno jej z niego korzystać, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 14.12.2017 r., http://konstytucyjny.pl/prywatne-duszne-korytarze-ewa-siedlecka-ma-prawo-ale-nie-wolno-jej-z-niego-korzystac-maciej-pach/.
 27. M. Pach, Klub wesołego szampana? List otwarty do Prezesa NSA, wpis na portalu „konstytucyjny.pl z 13.12.2017 r., http://konstytucyjny.pl/klub-wesolego-szampana-list-otwarty-do-prezesa-nsa-maciej-pach/.
 28. M. Pach, Znamy nowego rzecznika rządu!, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 11.12.2017 r., http://konstytucyjny.pl/znamy-nowego-rzecznika-rzadu-maciej-pach/; 20.12.2017 r. wpis opublikowało też „Archiwum Osiatyńskiego”: https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/prawdziwym-rzecznikiem-rzadu/, a 27.12.2017 r., pod zmienionym tytułem, OKO.press: https://oko.press/zamiast-czlowiekiem-wolnosci-julia-przylebska-byla-zostac-rzeczniczka-rzadu/.
 29. M. Pach, Czyżby się Pani wstydziła, Pani Premier?, komentarz dla „Archiwum Osiatyńskiego” z 4.12.2017 r., https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/pani-sie-wstydzi-pani-premier/; opublikowany też pod dłuższym tytułem przez OKO.press: https://oko.press/czyzby-sie-pani-wstydzila-pani-premier-dziewiec-fatalnych-slow-beaty-szydlo-o-niedrukowaniu-wyrokow/.
 30. M. Pach, Angela Merkel pod ścianą. Co dalej z niemieckim rządem?, artykuł na portalu Klubu Jagiellońskiego z 25.11.2017 r. (zmieniona wersja wpisu na portalu „konstytucyjny.pl” z 21.11.2017 r.), https://klubjagiellonski.pl/2017/11/25/angela-merkel-pod-sciana-co-dalej-z-niemieckim-rzadem/
 31. M. Pach, Chrześcijanin z układu w Karlsruhe, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 3.12.2017 r., http://konstytucyjny.pl/chrzescijanin-z-ukladu-w-karlsruhe-maciej-pach/.
 32. M. Pach, Aborcja w Trybunale Konstytucyjnym, czyli o intencjach i o tym, co z nich czasami wychodzi, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 26.11.2017 r., http://konstytucyjny.pl/aborcja-w-trybunale-konstytucyjnym-czyli-o-intencjach-i-o-tym-co-z-nich-czasami-wychodzi-maciej-pach/.
 33. M. Pach, Kryzys dwóch niemieckich maszyn?, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 21.11.2017 r., http://konstytucyjny.pl/kryzys-dwoch-niemieckich-maszyn-maciej-pach/.
 34. M. Pach, Pangloss mówi „nie!”, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 19.11.2017 r., http://konstytucyjny.pl/pangloss-mowi-nie-maciej-pach/.
 35. M. Pach, Justyn Piskorski, nowa metoda prawnicza i standardy akademickie, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 5.10.2017 r., http://konstytucyjny.pl/justyn-piskorski-nowa-metoda-prawnicza-i-standardy-akademickie-maciej-pach/.
 36. M. Pach, Niedoskonała szczepionka konstytucyjna, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 11.08.2017 r., http://konstytucyjny.pl/niedoskonala-szczepionka-konstytucyjna-maciej-pach/.
 37. M. Małecki, M. Pach, Co grozi przebierańcom w togach, „Rzeczpospolita” z 21.02.2017 r., artykuł ukazał się też pod nieznacznie zmienionym tytułem w Internecie: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/302259993-Sedziowie-TK-co-grozi-przebierancom-w-togach.html.
 38. M. Pach, Powołanie, którego nie było, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 10.02.2017 r., http://konstytucyjny.pl/?p=92.
 39. M. Pach, Problem z wyborem następcy sędziego TK Andrzeja Wróbla, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 2.02.2017 r., http://konstytucyjny.pl/?p=57.
 40. M. Pach, Dwie koncepcje obrony demokracji, wpis na portalu „konstytucyjny.pl” z 24.01.2017 r., http://konstytucyjny.pl/?p=32.
 41. M. Pach, Czy prezes Stanisław Biernat jest Tomaszem Gollobem, czyli komentarz do kodeksu, „Gazeta Wyborcza” (wydanie internetowe „Magazynu Świątecznego”) z 20.01.2017 r., http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21270551,czy-prezes-stanislaw-biernat-jest-tomaszem-gollobem-czyli.html.
 42. M. Pach, Krótki instruktaż walki z nihilizmem konstytucyjnym, „Rzeczpospolita” z 10.01.2017 r.; artykuł ukazał się też pod innym tytułem w Internecie: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/301149988-Spor-o-TK-Bitwa-przegrana-wojna-trwa.html.
 43. M. Pach, Szacunek realny czy pozorny, „Rzeczpospolita” z 14.12.2016 r.; artykuł ukazał się też pod dłuższym tytułem w Internecie: http://www.rp.pl/article/20161217/PCD/312179999.
 44. Rząd uznał projekt budżetu Trybunału – rozmowa Macieja Pacha z prof. dr. hab. Lechem Garlickim, „Rzeczpospolita” z 17.11.2016 r. – fragment; całość ukazała się 16.11.2016 r. w Internecie: http://www.rp.pl/Opinie/311169930-Rzad-uznal-projekt-budzetu-Trybunalu.html.
 45. M. Pach, Antytrybunalski wilk w owczej skórze, „Rzeczpospolita” z 18.05.2016 r. – uwaga: z winy redakcji do artykułu wkradły się błędy; na żądanie autora 25.05.2016 r. redakcja zamieściła sprostowanie; wersja oryginalna została opublikowana w Internecie: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/305219989-Antytrybunalski-wilk-w-owczej-skorze.html.
 46. A. Dyrda, M. Pach, Paradoks trybunalski: czy dało się go uniknąć?, „Rzeczpospolita” z 20.04.2016 r.; artykuł ukazał się też w Internecie: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/304239998-Paradoks-trybunalski-czy-dalo-sie-go-uniknac.html.
 47. M. Pach, Co z tym ślubowaniem, „Rzeczpospolita” z 30.03.2016 r., artykuł ukazał się też pod nieznacznie zmienionym tytułem w Internecie: http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/304039996-Co-z-tym-slubowaniem-sedziow-TK.html.
 48. M. Pach, Prezydenci i sąd konstytucyjny: Polska, Niemcy – dwa przypadki, „Gazeta Wyborcza” (wydanie internetowe), 27.03.2016 r., http://wyborcza.pl/1,75968,19829964,prezydenci-i-sad-konstytucyjny-polska-niemcy-dwa-przypadki.html.
 49. A. Dyrda, M. Pach, Paradoks trybunalski i koń trojański, „Rzeczpospolita” z 23.03.2016 r., artykuł ukazał się też pod innym tytułem w Internecie: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303259915-Spor-o-TK-PiS-postepuje-nielogicznie-twierdzac-ze-ostatni-wyrok-TK-jest-niewazny.html.
 50. M. Pach, Czy Trybunał Konstytucyjny musi zginąć? Jego pozycję mogą obronić trzy czynniki, „Gazeta Wyborcza” (wydanie internetowe), 3.01.2016 r., http://wyborcza.pl/1,75968,19421843,czy-trybunal-konstytucyjny-musi-zginac-jeszcze-nie-wpadlismy.html.
 51. M. Pach, Daleko od Samoa. Jak zapewnić trwały pluralizm i sprawność działania TK, wpis na portalu „jagielloński24.pl” z 8.12.2015 r., http://jagiellonski24.pl/2015/12/08/daleko-od-samoa-jak-zapewnic-trwaly-pluralizm-i-sprawnosc-dzialania-tk/.
 52. M. Pach, Ucieczka do przodu w sprawie Trybunału. Potrzebna zmiana w procedurze wyboru sędziów, komentarz dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego z 2.12.2015 r., http://cakj.pl/2015/12/02/ucieczka-do-przodu-w-sprawie-trybunalu-potrzebna-zmiana-w-procedurze-wyboru-sedziow/.
 53. M. Pach, Spór o szczyt na Malcie: najpierw poprawmy kulturę, potem Konstytucję, komentarz dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego z 10.11.2015 r., http://cakj.pl/2015/11/10/spor-o-szczyt-na-malcie-najpierw-poprawmy-kulture-potem-konstytucje/.