Doktoraty i habilitacje

I. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora habilitowanego:

 1. Przedmiot i zakres skargi oskarżycielskiej (dr Michał Rusinek)
 2. Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym (dr Marcin Żak)
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniach represyjnych (dr Paweł Czarnecki)

II. Tematyka zakończonych rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie 
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie 
 5. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (dr Maciej Andrzejewski) - info o obronie 
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (dr Michał Piech) – info o obronie 
 7. Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania (mgr Magdalena Tokarska)
 8. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (mgr Marzena Andrzejewska)

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora (zarówno w ramach studiów doktoranckich obu trybów jak i „z wolnej stopy”):

A. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego lub dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof.UJ

 1. Regulacje intertemporalnego prawa karnego procesowego (mgr Mateusz Popiel)
 2. Kształtowanie się modelu postępowania odwoławczego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (mgr Sonia Głogowska)
 3. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 4. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 5. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 6. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych (mgr Mateusz Nowak)
 7. Model konsensualizmu (mgr Paweł Winiarski)
 8. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)
 9. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym (mgr Roksana Wszołek)
 10. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)
 11. Uzasadnienie wyroku łącznego (mgr Bartosz Czekała)
 12. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (mgr Katarzyna Miszograj)
 13. Pokrzywdzony a konsensualizm w procesie karnym (mgr Renata Wierzbicka)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej:

 1. Rola zarzutów w postępowaniu odwoławczym (mgr Patrycja Balcer)
 2. Dowody nielegalne w podsłuchu procesowym (mgr Justyna Skoczeń)
 3. Prawo do prywatności uczestników postępowania a prawo do informacji w procesie karnym (mgr Piotr Szczepanek)

C. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Adama Górskiego, prof.UJ:

 1. Prawo do tłumaczenia (mgr Michał Toruński)
 2. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)

Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó