Doktoraty i habilitacje

I. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora habilitowanego:

 1. Przedmiot i zakres skargi oskarżycielskiej (dr Michał Rusinek)
 2. Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym (dr Marcin Żak)
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniach represyjnych (dr Paweł Czarnecki)

II. Tematyka zakończonych rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie 
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie 
 5. Regulacje intertemporalnego prawa karnego procesowego (mgr Mateusz Popiel)
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (mgr Michał Piech)
 7. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (mgr lic. Maciej Andrzejewski)

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora (zarówno w ramach studiów doktoranckich obu trybów jak i „z wolnej stopy”):

A. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego lub dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof.UJ

 1. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (mgr Marzena Andrzejewska)
 2. Kształtowanie się modelu postępowania odwoławczego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (mgr Sonia Głogowska)
 3. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 4. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)
 5. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 6. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych (mgr Mateusz Nowak)
 7. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 8. Prawo pokrzywdzonego do sądu (mgr Magdalena Tokarska)
 9. Model konsensualizmu (mgr Paweł Winiarski)
 10. Uzasadnienie wyroku łącznego (mgr Bartosz Czekała)
 11. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (mgr Katarzyna Miszograj)
 12. Pokrzywdzony a konsensualizm w procesie karnym (mgr Renata Wierzbicka)
 13. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej:

 1. Rola zarzutów w postępowaniu odwoławczym (mgr Patrycja Balcer)
 2. Dowody nielegalne w podsłuchu procesowym (mgr Justyna Skoczeń)
 3. Prawo do prywatności uczestników postępowania a prawo do informacji w procesie karnym (mgr Piotr Szczepanek)

C. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Adama Górskiego, prof.UJ:

 1. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)
 2. Prawo do tłumaczenia (mgr Michał Toruński)

Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó