Doktoraty i habilitacje


I. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora habilitowanego:

 1. Przedmiot i zakres skargi oskarżycielskiej (dr Michał Rusinek)
 2. Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym (dr Marcin Żak)
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniach represyjnych (dr Paweł Czarnecki)

II. Tematyka zakończonych rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach karnych (mgr Ariel Falkiewicz) – info o obronie

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora (zarówno w ramach studiów doktoranckich obu trybów jak i „z wolnej stopy”):

A. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego lub dra hab. Andrzej Światłowskiego, prof.UJ:

 1. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (mgr Marzena Andrzejewska)
 2. Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym (mgr lic. Maciej Andrzejewski)
 3. Uzasadnienie wyroku łącznego (mgr Bartosz Czekała)
 4. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 5. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)
 6. Wewnętrzna dwuinstancyjność postępowania (mgr Urszula Doniec)
 7. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 8. Wymiar kary w postępowaniach skróconych (mgr Julia Kubasik)
 9. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (mgr Katarzyna Miszograj)
 10. Ochrona małoletniego pokrzywdzonego a realizacja uprawnień procesowych oskarżonego w świetle art. 185a-185d k.p.k. (Joanna Pawlik-Czyniewska)
 11. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (mgr Michał Piech)
 12. Intertemporalne prawo karne procesowe w perspektywie prawnoporównawczej (mgr Mateusz Popiel)
 13. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 14. Prawo pokrzywdzonego do sądu (mgr Magdalena Tokarska)
 15. Kryminalnopolityczne i dogmatyczne uzasadnienie odrębnej kryminalizacji dzieciobójstwa (mgr Marlena Warzybok)
 16. Pokrzywdzony a konsensualizm w procesie karnym (mgr Renata Wierzbicka)
 17. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej:

 1. Rola zarzutów w postępowaniu odwoławczym (mgr Patrycja Balcer)
 2. Dowody nielegalne w podsłuchu procesowym (mgr Justyna Skoczeń)
 3. Prawo do prywatności uczestników postępowania a prawo do informacji w procesie karnym (mgr Piotr Szczepanek)

C. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Adama Górskiego, prof.UJ:

 1. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)
 2. Racjonalność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem trybów jej ujawniania w procesie karnym polskim (mgr Krzysztof Michalak)
 3. Prawo do tłumaczenia (mgr Michał Toruński)

Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó