O Katedrze


→ Okres do roku 1952 


→ Katedra (Zakład) Postępowania Karnego UJ w latach 1952-2003


→ Katedra Postępowania Karnego UJ w latach 2003-2015


Katedra Postępowania Karnego od roku 2015

W związku z wyborem prof. Piotra Hofmańskiego na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w lutym 2015 r. pełnienie obowiązków kierownika Katedry powierzono dr hab. Andrzejowi Światłowskiemu. Z dniem 1 listopada 2015 został on profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Trwająca przez trzy semestry nieobecność prof. Hofmańskiego oraz równoczesny roczny urlop naukowy dra Michała Rusinka spowodowały też odmłodzenie zespołu katedry. Począwszy od pierwszego semestru roku akademickiego 2015/16 dołączyli do niego zatrudnieni na zastępstwo, w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyróżniający się doktoranci: mgr Paweł Dębowski i mgr Magdalena Tokarska. Wywiązali się znakomicie ze swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; na kolejny rok planowane było podobne czasowe zatrudnienie kolejnych doktorantów, nie okazało się to jednak niestety możliwe – z powodów formalnych. Obecnie ściśle współpracują oni z Katedrą, ale nie są zatrudnieni.


Z dniem 1 lipca 2016 r. profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego został dr hab. Adam Górski. Z powodzeniem buduje on zespół badawczy specjalizujący się m.in. w zagadnieniach prawa medycznego a także międzynarodowego i europejskiego prawa karnego – link.


W mijający już rok akademicki 2016/17 Katedra weszła w składzie siedmiu pracowników etatowych, w tym aż czworga z habilitacją. Zakończyli swoje urlopy bezpłatne i podjęli dydaktykę: prof. Piotr Hofmański i dr Michał Rusinek.


Prowadziliśmy w upływającym roku 2016/17 wykład obligatoryjny z procesu karnego (dla studentów stacjonarnych we wtorki, z 22 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w soboty „zjazdowe”, z 4 grupami ćwiczeniowymi w weekendy), zaplanowaliśmy trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze i jeden w drugim, dwa przedmioty w języku angielskim (jeden – w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych, drugi – w drugim semestrze – dla wszystkich zainteresowanych), trzy cykle zajęć określanych jako warsztaty, a także proseminarium, seminaria magisterskie (dwie grupy na V roku i trzy grupy na IV roku) oraz seminaria doktorskie (także dla doktorantów niestacjonarnych) i wykłady dla doktorantów. Nadto gościnnie prowadziliśmy – jak co roku – procesową część jednego z wykładów oferowanych w Katedrze Prawa Karnego. Na kolejny rok zgłosiliśmy podobną ofertę dydaktyczną.


Trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych prawa karnego procesowego, mającą się rozpocząć w styczniu 2018 r. (jeśli zapisze się wymagana minimalna liczba uczestników).


W Katedrze realizowane są w tej chwili dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, jeden trwający od sierpnia 2016 r. natomiast drugi – od lipca 2017 r. Są także realizowane i planowane programy badawcze finansowane z innych źródeł (m.in. przez zespół prof. Adama Górskiego).


Cykliczny charakter przybrały odbywające się trzy razy w roku z udziałem praktyków Otwarte Zebrania Naukowe Katedry (ostatnio: o radcy prawnym w procesie karnym). Kontynuowane są także Polsko-Niemieckie Seminaria Prawa i Procesu Karnego (w maju, w tym roku w Bochum, w maju roku 2018 – we Wrocławiu) oraz Studenckie Konferencje Karnoprocesowe, odbywające się od roku 2012 zawsze w marcu (w roku 2017 – 9-11.03. w Krakowie-Przegorzałach, w takim samym terminie roku 2018 – w Krakowie-Nowej Hucie). Nadto Katedra obejmuje patronatem coroczne studencko-doktoranckie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ (zwykle w grudniu).


Sześcioro pracowników Katedry zasiada w Radzie Wydziału bieżącej kadencji. Nadto pracownicy Katedry sprawują różne funkcje na Uniwersytecie i poza nim, m.in. rzeczników dyscyplinarnych oraz członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW, wykonują też różne zawody prawnicze. Doktoranci w większości odbywają lub odbyli aplikacje, zarówno w KSSiP, jak i korporacyjne.  Troje spośród pracowników Katedry pełniło w ostatnich latach funkcje egzaminatorów końcowych egzaminów zawodowych (radcowskiego i adwokackiego).


Na rok akademicki 2017/18 do naszego zespołu mają dołączyć w niepełnym wymiarze czasu pracy, w charakterze asystentów, od lat blisko związani z naszą Katedrą doktorzy UJ i sędziowie – dr Maciej Czajka oraz dr Dariusz Stachurski, a także – zatrudniony w ramach międzynarodowego programu badawczego – mgr Krzysztof Michalak.


Katedra Postępowania Karnego UJ dziś


Zainteresowania naukowe naszego zespołu to (między innymi):
– model polskiego procesu karnego, konstytucyjne zagadnienia procesu karnego (wszyscy)
– zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do oceny kosztów procesu karnego (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski, Dębowski)
– pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym (Tokarska, Światłowski, Czarnecki)
– zagadnienia dowodów w procesie karnym oraz problematyka czynności operacyjnych (Szumiło-Kulczycka, Rusinek, Żak), problematyka ochrony informacji oraz dozór elektroniczny (Rusinek)
– mediacja i alternatywne rozwiązywanie sporów, a także instytucje konsensualne w procesie karnym (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Tokarska, Światłowski)
– postępowania szczególne (Światłowski, Czarnecki) oraz procesowe prawo karne skarbowe i gospodarcze (Światłowski, Dębowski)
– prawo wykroczeń oraz zagadnienia prawa administracyjno-karnego i innych form odpowiedzialności represyjnej (Światłowski, Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Stachurski)
– prawo nieletnich oraz prawo dyscyplinarne (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Żak)
– obszary styczne prawa karnego procesowego i prawa cywilnego (Żak, Tokarska)
– postępowanie przed sądem II instancji i kasacyjne oraz ponowne (Hofmański, Żak, Dębowski)
– międzynarodowe i europejskie prawo karne (Hofmański, Górski, Michalak)
– prawo medyczne (Górski, Michalak)

Bardziej szczegółowy wykaz tematów, które zajmowały pracowników i doktorantów Katedry w ostatnich latach – tutaj.


Liczna grupa doktorantów pracuje nad swoimi pracami doktorskimi. Od każdego z doktorantów ich opiekunowie/promotorzy oczekują realizacji wymagań określonych w regulaminie studiów doktoranckich, w szczególności: pracy nad doktoratem według planu uzgodnionego z opiekunem/promotorem, realizacji obowiązków dydaktycznych w zakresie wskazanym w regulaminie, realizacji obowiązków organizacyjnych.


Mała galeria zdjęć:

Zakończenie Studiów Podyplomowych 2015/16

Goście z Greifswaldu z wizytą u nas – styczeń 2017 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Kraków, maj 2016

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Bochum, maj 2017

też z Bochum 

Zdjęcia z konferencji katedralnych i seminariów otwartych
Szósta – Kraków 2017 
Piąta SKK – Wisła 2016
Czwarta SKK – Kraków 2015
Trzecia SKK – Kraków 2014
Druga SKK – Wisła 2013

Proseminaria w latach 2002-2015 

Jubileusz Prof. S.Waltosia – Rzeszów, 24.04.2017 r.

Małe podsumowanie roku 2016/17