O Katedrze


→ Okres do roku 1952 


→ Katedra (Zakład) Postępowania Karnego UJ w latach 1952-2003


→ Katedra Postępowania Karnego UJ w latach 2003-2017


Katedra Postępowania Karnego dziś

W bieżący rok akademicki Katedra weszła w składzie siedmiu  stałych pracowników etatowych, Na rok 2017/18 do naszego zespołu dołączyli w niepełnym wymiarze czasu pracy, w charakterze asystentów, od lat blisko związani z naszą Katedrą doktorzy UJ i sędziowie – dr Maciej Czajka oraz dr Dariusz Stachurski, a także – zatrudniony w ramach międzynarodowego programu badawczego – mgr Krzysztof Michalak.


Prowadzimy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 17 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w soboty „zjazdowe” o 10.45, z 4 grupami ćwiczeniowymi w weekendy), zaplanowaliśmy trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, dwa przedmioty w języku angielskim (jeden – w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych, drugi – w drugim semestrze – dla wszystkich zainteresowanych), trzy cykle zajęć określanych jako warsztaty, a także proseminarium katedralne, seminaria magisterskie (dwie grupy na V roku i dwie grupy na IV roku oraz jedna wspólna dla studentów IV i V roku) a także seminaria doktorskie i wykłady dla doktorantów. Nadto gościnnie prowadzimy – jak co roku – procesową część jednego z wykładów oferowanych w Katedrze Prawa Karnego (Prawo wykroczeń). Na rok przyszły (2018/19) planujemy powrót do wykładu postępowań karnych szczególnych oraz być może zgłoszenie nowego przedmiotu dotyczącego problematyki pokrzywdzonego.


Trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych prawa karnego procesowego, mającą się rozpocząć we wrześniu 2018 r. (jeśli zapisze się wymagana minimalna liczba uczestników).


W Katedrze realizowane są w tej chwili dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, jeden trwający od sierpnia 2016 r. natomiast drugi – od lipca 2017 r. Są także realizowane i planowane programy badawcze finansowane z innych źródeł (m.in. przez zespół prof. Adama Górskiego, zajmujący się tematyką międzynarodowego prawa karnego oraz prawa medycznego).


Cykliczny charakter przybrały odbywające się trzy razy w roku z udziałem praktyków Otwarte Zebrania Naukowe Katedry (ostatnio: o radcy prawnym w procesie karnym oraz o węzłowych problemach współczesnego procesu karnego w perspektywie porównawczej). Kontynuowane są także Polsko-Niemieckie Seminaria Prawa i Procesu Karnego (w maju, w roku 2017 w Bochum, w maju roku 2018 – we Wrocławiu) oraz Studenckie Konferencje Karnoprocesowe, odbywające się od roku 2012 zawsze w marcu (w roku 2017 – 9-11.03. w Krakowie-Przegorzałach, w takim samym terminie roku 2018 – w Krakowie-Nowej Hucie). Nadto Katedra obejmuje patronatem coroczne studencko-doktoranckie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ (zwykle w grudniu, w tym roku akad. – 12.)


Sześcioro pracowników Katedry zasiada w Radzie Wydziału bieżącej kadencji. Nadto pracownicy Katedry sprawują różne funkcje na Uniwersytecie i poza nim, m.in. rzeczników dyscyplinarnych oraz członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW, wykonują też różne zawody prawnicze. Doktoranci w większości odbywają lub odbyli aplikacje, zarówno w KSSiP, jak i korporacyjne.  Troje spośród pracowników Katedry pełniło w ostatnich latach funkcje egzaminatorów końcowych egzaminów zawodowych (radcowskiego i adwokackiego).


Zainteresowania naukowe naszego zespołu to (między innymi):
– model polskiego procesu karnego, konstytucyjne zagadnienia procesu karnego (wszyscy)
– zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do oceny kosztów procesu karnego (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski, Dębowski)
– pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym (Tokarska, Światłowski, Czarnecki)
– zagadnienia dowodów w procesie karnym oraz problematyka czynności operacyjnych (Szumiło-Kulczycka, Rusinek, Żak), problematyka ochrony informacji oraz dozór elektroniczny (Rusinek)
– mediacja i alternatywne rozwiązywanie sporów, a także instytucje konsensualne w procesie karnym (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Tokarska, Światłowski)
– postępowania szczególne (Światłowski, Czarnecki) oraz procesowe prawo karne skarbowe i gospodarcze (Światłowski, Dębowski)
– prawo wykroczeń oraz zagadnienia prawa administracyjno-karnego i innych form odpowiedzialności represyjnej (Światłowski, Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Stachurski)
– prawo nieletnich oraz prawo dyscyplinarne (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Żak)
– obszary styczne prawa karnego procesowego i prawa cywilnego (Żak, Tokarska)
– postępowanie przed sądem II instancji i kasacyjne oraz ponowne (Hofmański, Żak, Dębowski)
– międzynarodowe i europejskie prawo karne (Hofmański, Górski, Michalak)
– prawo medyczne (Górski, Michalak)

Bardziej szczegółowy wykaz tematów, które zajmowały pracowników i doktorantów Katedry w ostatnich latach – tutaj.


Liczna grupa doktorantów pracuje nad swoimi pracami doktorskimi. Od każdego z doktorantów ich opiekunowie/promotorzy oczekują realizacji wymagań określonych w regulaminie studiów doktoranckich, w szczególności: pracy nad doktoratem według planu uzgodnionego z opiekunem/promotorem, realizacji obowiązków dydaktycznych w zakresie wskazanym w regulaminie, realizacji obowiązków organizacyjnych.


Mała galeria zdjęć (lub filmów):

Konferencja „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Otwarte Zebranie Naukowe 9 grudnia 2017 r. 

Zakończenie Studiów Podyplomowych 2015/16

Goście z Greifswaldu z wizytą u nas – styczeń 2017 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Kraków, maj 2016

…w innym ujęciu 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Bochum, maj 2017

też z Bochum 2017 

Zdjęcia z konferencji katedralnych i seminariów otwartych
Szósta – Kraków 2017 
Piąta SKK – Wisła 2016
Czwarta SKK – Kraków 2015
Trzecia SKK – Kraków 2014
Druga SKK – Wisła 2013

Proseminaria w latach 2002-2015 

Jubileusz Prof. S.Waltosia – Rzeszów, 24.04.2017 r.

Małe podsumowanie roku 2016/17