O Katedrze


→ Okres do roku 1952 


→ Katedra (Zakład) Postępowania Karnego UJ w latach 1952-2003


→ Katedra Postępowania Karnego UJ w latach 2003-2017


Katedra Postępowania Karnego dziś

Zbliża się rok akademicki 2018/19. Aktualizacja wkrótce.


W rok akademicki 2017-18 Katedra weszła w składzie siedmiu stałych pracowników etatowych, Do naszego zespołu dołączyli w niepełnym wymiarze czasu pracy, na jeden rok, w charakterze asystentów, od lat blisko związani z naszą Katedrą doktorzy UJ i sędziowie – dr Maciej Czajka oraz dr Dariusz Stachurski, a także – zatrudniony w ramach międzynarodowego programu badawczego – mgr Krzysztof Michalak.


W roku 2017-18 tradycyjnie prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 17 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w soboty „zjazdowe” o 10.45, z 4 grupami ćwiczeniowymi w weekendy), trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, dwa przedmioty w języku angielskim (jeden – w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych, drugi – w drugim semestrze – dla wszystkich zainteresowanych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty, a także proseminarium katedralne, seminaria magisterskie (dwie grupy na V roku i dwie grupy na IV roku oraz jedna wspólna dla studentów IV i V roku) a także seminaria doktorskie i wykłady dla doktorantów. Nadto gościnnie prowadziliśmy – jak co roku – procesową część jednego z wykładów oferowanych w Katedrze Prawa Karnego (Prawo wykroczeń).

W roku 2018-19 planujemy nieznaczne ograniczenie naszej aktywności dydaktycznej, ale na rok 2019/20 planujemy powrót do wykładu postępowania w sprawie nieletnich, postępowań karnych szczególnych (te wykłady nie są zgłoszone na rok 2018/19) oraz być może zgłoszenie nowego przedmiotu dotyczącego problematyki pokrzywdzonego.

Więcej o dydaktyce


Trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych prawa karnego procesowego, mającą się rozpocząć we wrześniu 2018 r. (jeśli zapisze się wymagana minimalna liczba uczestników).


W Katedrze realizowane są w tej chwili dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, jeden trwający od sierpnia 2016 r. natomiast drugi – od lipca 2017 r. Są także realizowane i planowane programy badawcze finansowane z innych źródeł (m.in. przez zespół prof. Adama Górskiego, zajmujący się tematyką międzynarodowego prawa karnego oraz prawa medycznego).


Cykliczny charakter przybrały odbywające się trzy razy w roku z udziałem praktyków Otwarte Zebrania Naukowe Katedry (ostatnio: o radcy prawnym w procesie karnym oraz o węzłowych problemach współczesnego procesu karnego w perspektywie porównawczej). Kontynuowane są także Polsko-Niemieckie Seminaria Prawa i Procesu Karnego (w maju, w roku 2017 w Bochum, w maju roku 2019 – we Wrocławiu) oraz Studenckie Konferencje Karnoprocesowe, odbywające się od roku 2012 zawsze w marcu (w roku 2017 – 9-11.03. w Krakowie-Przegorzałach, w takim samym terminie roku 2018 – w Krakowie-Nowej Hucie). Nadto Katedra obejmuje patronatem coroczne studencko-doktoranckie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ (zwykle w grudniu, w tym roku akad. – 12.)


Sześcioro pracowników Katedry zasiada w Radzie Wydziału bieżącej kadencji. Nadto pracownicy Katedry sprawują różne funkcje na Uniwersytecie i poza nim, m.in. rzeczników dyscyplinarnych oraz członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW, wykonują też różne zawody prawnicze. Doktoranci w większości odbywają lub odbyli aplikacje, zarówno w KSSiP, jak i korporacyjne.  Troje spośród pracowników Katedry pełniło w ostatnich latach funkcje egzaminatorów końcowych egzaminów zawodowych (radcowskiego i adwokackiego).


Zainteresowania naukowe naszego zespołu to (między innymi):
– model polskiego procesu karnego, konstytucyjne zagadnienia procesu karnego (wszyscy)
– zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do oceny kosztów procesu karnego (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski, Dębowski)
– pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym (Tokarska, Światłowski, Czarnecki)
– zagadnienia dowodów w procesie karnym oraz problematyka czynności operacyjnych (Szumiło-Kulczycka, Rusinek, Żak), problematyka ochrony informacji oraz dozór elektroniczny (Rusinek)
– mediacja i alternatywne rozwiązywanie sporów, a także instytucje konsensualne w procesie karnym (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Tokarska, Światłowski)
– postępowania szczególne (Światłowski, Czarnecki) oraz procesowe prawo karne skarbowe i gospodarcze (Światłowski, Dębowski)
– prawo wykroczeń oraz zagadnienia prawa administracyjno-karnego i innych form odpowiedzialności represyjnej (Światłowski, Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Stachurski)
– prawo nieletnich oraz prawo dyscyplinarne (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Żak)
– obszary styczne prawa karnego procesowego i prawa cywilnego (Żak, Tokarska)
– postępowanie przed sądem II instancji i kasacyjne oraz ponowne (Hofmański, Żak, Dębowski)
– międzynarodowe i europejskie prawo karne (Hofmański, Górski, Michalak)
– prawo medyczne (Górski, Michalak)

Bardziej szczegółowy wykaz tematów, które zajmowały pracowników i doktorantów Katedry w ostatnich latach – tutaj.


Liczna grupa doktorantów pracuje nad swoimi pracami doktorskimi. Od każdego z doktorantów ich opiekunowie/promotorzy oczekują realizacji wymagań określonych w regulaminie studiów doktoranckich, w szczególności: pracy nad doktoratem według planu uzgodnionego z opiekunem/promotorem, realizacji obowiązków dydaktycznych w zakresie wskazanym w programie studiów (zasadniczo 60 godzin ćwiczeń w roku akademickim), realizacji obowiązków organizacyjnych. W mijającym roku akademickim odbyła się obrona doktoratu mgr Urszuli Doniec, w pierwszym semestrze roku 2018-19 spodziewane są obrony: mgr Joanny Pawlik-Czyniewskiej, mgra Mateusza Popiela i mgra Michała Piecha.


Mała galeria zdjęć (lub filmów):

Zakończenie proseminarium 2017/18

VII SKK: „Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?”

Konferencja „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Otwarte Zebranie Naukowe 9 grudnia 2017 r. 

Zakończenie Studiów Podyplomowych 2015/16

Goście z Greifswaldu z wizytą u nas – styczeń 2017 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Kraków, maj 2016

…w innym ujęciu 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Bochum, maj 2017

też z Bochum 2017 

Zdjęcia z konferencji katedralnych i seminariów otwartych
plakat Siódmej SKK – marzec 2018
Szósta – Kraków 2017 
Piąta SKK – Wisła 2016
Czwarta SKK – Kraków 2015
Trzecia SKK – Kraków 2014
Druga SKK – Wisła 2013

Proseminaria w latach 2002-2015 

Jubileusz Prof. S.Waltosia – Rzeszów, 24.04.2017 r.

Małe podsumowanie roku 2016/17