VIII Studencka Konferencja Karnoprocesowa

pkwws
Uprzejmie informujemy, że kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem 

„System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna”, 
odbędzie się w dniach 8-10 marca 2019 r. w Krakowie. Jak co roku, zapraszamy do udziału wszystkich, przede wszystkim doktorantów i magistrantów oraz młodych praktyków zainteresowanych problematyką ujętą w tytule konferencji. Teksty o objętości 0,6-0,8 arkusza (24-32 tysiące znaków, łącznie ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów) proszę nadsyłać do końca listopada 2018 r. na adres emailowy, 
skk.kpk.uj@o2.pl   
Tekst powinien się znaleźć w pliku o nazwie składającej się z kilku pierwszych wyrazów jego tytułu. Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie nadesłane teksty będą poddane procedurze double-blind-review. Na tej podstawie zostaną wybrane najlepsze do zaprezentowania na konferencji. Przestrzegać będziemy wymogu ścisłego związku nadesłanego tekstu z tematem konferencji (zresztą szerokim).
Nadsyłając artykuł proszę zadbać, by ani w samym tekście ani w metryczce pliku nie znajdowały się elementy pozwalające zidentyfikować autora, autorkę lub autorów. Informacje te powinny się znaleźć w samej treści maila, w następującym układzie:
– imię i nazwisko,
– afiliacja,
– adres email do korespondencji (jeśli odmienny od tego, z którego wysłano),
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji i ewentualnej publikacji.
Wybór tematu konferencji wiąże się z przypadającymi w najbliższym czasie dwiema rocznicami – 75. rocznicą urodzin i 20, rocznicą śmierci Zbigniewa Dody, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędziego i Prezesa Sądu Najwyższego. Tematyka środków kontroli leżała zawsze w centrum Jego zainteresowań naukowych, co znalazło wyraz w licznych, do dziś aktualnych pracach naukowych.
Niektóre spośród zaprezentowanych tekstów będą skierowane do publikacji w niewielkiej monografii, która ukaże się w serii wydawniczej obejmującej wybrane teksty dyskutowane na poprzednich Studenckich Konferencjach Karnoprocesowych. Ich autorzy będą mieli jeszcze czas po marcowej konferencji na dokonanie zmian uwzględniających dyskusję, która zapewne się na konferencji wywiąże a także uwagi recenzentów i redaktora naukowego całej książki.
Dokładniejsze informacje podane zostaną w listopadzie. Jak co roku, ze względów organizacyjnych termin konferencji może ulec nieznacznemu przesunięciu (nigdy jednak dotychczas się to nie zdarzyło).