Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko „Asystenta (post-doc)”

12.07.2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko „Asystenta (post-doc)” w projekcie „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa” NCN Opus nr Dec 2015/17/B/HS5/00457 (numer Wykonawcy z wniosku o dofinansowanie: Wykonawca nr 4). Skład komisji:

Dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ – przewodniczący komisji, kierownik projektu

Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka

Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ  

Do konkursu zgłosił się 1 kandydat: Pan dr Filip Gołba

Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki komisja przydzieliła punkty w następujący sposób:

Imię i nazwisko kandydata: Filip Gołba

Osiągnięcia naukowe 3 pkt

Wyróżnienia 1 pkt

Kompetencje* 2 pkt

Łączna liczba punktów 6 pkt

Komisja zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury Pana dr. Filipa GOŁBY.