Newsletter


Dodaj swój adres e-mail, aby otrzymywać wiadomości bezpośrednio do skrzynki pocztowej!

O ośrodku

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową. Obecnie kierownikiem OKSPO jest dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły: Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Ukraińskiego oraz Szkoła Prawa Słowackiego.

W każdej ze Szkół zajęcia z zakresu prawa prowadzone są w językach obcych przez wykładowców ze współpracujących z OKSPO uniwersytetów zagranicznych (The Catholic University Columbus School of Law w Waszyngtonie, Uniwersytet w Orleanie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu i Uniwersytet im. Jana Gutenberga Moguncji oraz Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie oraz Słowacka Akademia Nauk). Każda ze Szkół posiada własną bibliotekę.

OKSPO prowadzi również szkoły za granicą: Szkołę Prawa Polskiego i Europejskiego w Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina) oraz na Uniwersytecie Lwowskim oraz Szkołę Prawa Polskiego na Uniwersytecie Wileńskim.

OKSPO oferuje także program polsko-francuski pozwalający uzyskać francuski dyplom Master en droit privé (Master z prawa prywatnego) oraz podyplomowe studia LL.M z zakresu prawa amerykańskiego i LL.M. z prawa ukraińskiego.

Przy OKSPO działa również Szkoła Prawa Polskiego dla studentów niemieckojęzycznych (SPP) oraz studia podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzyczny Program LL.M.

Szkoły Praw Obcych należą do przedmiotów o najwyższej liczbie punktów. Po ukończeniu całego kursu otrzymuje się 20 punktów ECTS za Szkołę Prawa Amerykańskiego, Szkołę Prawa Francuskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego, 15 punktów ECTS za Szkołę Prawa Austriackiego, 13 punktów ECTS za Szkołę Prawa Słowackiego a 11 punktów ECTS za Szkołę Prawa Ukraińskiego. Absolwenci otrzymują także dyplom ukończenia danej Szkoły wydawany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UJ i uczelnie współpracujące.

Wszystkie programy OKSPO cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów. Absolwenci Szkół są bardzo poszukiwani na rynku pracy ze względu na świetną znajomość obcego języka prawniczego oraz specjalistyczną wiedzę o innych systemach prawniczych.

Jednostka organizuje także wiele międzynarodowych konferencji. Z OKSPO związany jest również kwartalnik „Transformacje Prawa Prywatnego”.