Ogólna charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Prawo Karne Materialne i Procesowe” mają charakter niestacjonarnych studiów doskonalących.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Katedra Prawa Karnego UJ

Kierownik studiów

dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Sekretarz studiów

mgr Adam Behan

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS

150 godzin dydaktycznych
60 punktów ECTS

Czas trwania studiów

Dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele średnio raz w miesiącu

Forma zaliczenia studiów

Praca zaliczeniowa przygotowana na wskazany przez organizatora temat

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych