Ogólna charakterystyka studiów

Wszystkie zajęcia prowadzone w czasie studiów są rejestrowane w formie video a następnie zamieszczane na stronie studiów dla uczestników umożliwiając zapoznanie się z wykładami w razie nieobecności.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point).

Studia podyplomowe „Prawo Karne Materialne i Procesowe” mają charakter niestacjonarnych studiów doskonalących.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Katedra Prawa Karnego UJ

Kierownik studiów

dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Sekretarz studiów

mgr Adam Behan

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS

150 godzin dydaktycznych
60 punktów ECTS

Czas trwania studiów

Dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele średnio raz w miesiącu

Opłata za studia

3300 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1650 zł)

Forma zaliczenia studiów

Praca zaliczeniowa przygotowana na wskazany przez organizatora temat

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych