Ogólna charakterystyka studiów

Nabór na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego został zakończony.

Zapraszamy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego - rozpoczęcie studiów 26.10.2019 r.
Kliknij aby przejść na stronę internetową studiów.

Wszystkie zajęcia prowadzone w czasie studiów są rejestrowane w formie video a następnie zamieszczane na stronie studiów dla uczestników umożliwiając zapoznanie się z wykładami w razie nieobecności.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point).

Studia podyplomowe „Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze” mają charakter niestacjonarnych studiów doskonalących.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Katedra Prawa Karnego UJ

Kierownik studiów

dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Sekretarz studiów

dr Witold Zontek

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS

150 godzin dydaktycznych
60 punktów ECTS

Czas trwania studiów

Dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele średnio raz w miesiącu

Opłata za studia

3600 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne w dwóch ratach po 1800 zł)

Forma zaliczenia studiów

Praca zaliczeniowa przygotowana na wskazany przez organizatora temat

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowychI. Informacje organizacyjne i techniczne

NOWOŚĆ – 2 MODUŁY STUDIÓW DEDYKOWANE PRAWNIKOM ORAZ OSOBOM NIEMAJĄCYM WYKSZTAŁCENIA PRAWNICZEGO.

Uwzględniając sugestie naszych słuchaczy z poprzednich edycji, w tym roku po raz pierwszy nasze studia podyplomowe w części prowadzone będą w dwóch modułach do wyboru*:

  1. przeznaczonym dla prawników, a zwłaszcza praktyków, którzy od studiów oczekują specjalistycznej i pogłębionej wiedzy na tematy związane z prawem karnym skarbowym i gospodarczym, mając już podstawową wiedzę oraz doświadczenie w tej materii,
  2. przeznaczonym dla osób, które bądź to nie mają wykształcenia prawniczego (m.in. przedsiębiorcy, menedżerowie, ekonomiści), bądź specjalizują się w innych niż prawo karne dziedzinach, a od studiów oczekują przede wszystkim szerokiej wiedzy na temat prawnokarnych realiów obrotu gospodarczego, wystarczającej na potrzeby ich aktywności zawodowej.
Ponadto informujemy, że w związku z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem na poprzednich edycjach informujemy, iż wszystkie wykłady wygłoszone w czasie studiów są rejestrowane w formie VIDEO i udostępniane studentom na stronie internetowej (po zalogowaniu). W przypadku zatem nieobecności uczestnik nie traci materii wykładowej i w każdej chwili może wrócić do tematyki poruszanej na wcześniejszych zjazdach, a co za tym idzie nie musi osobiście uczestniczyć w zajęciach jeśli z dowolnych powodów nie może tego uczynić.

II. Opis studiów

Prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego od wielu lat przyciągają rzesze praktyków, zarówno prawników, jak i ekonomistów. Naszymi słuchaczami są prawnicy praktycy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i komornicy, a także ekonomiści – menedżerowie spółek kapitałowych, pracownicy banków komercyjnych oraz NBP, księgowi i biegli rewidenci oraz urzędnicy – zarówno urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, jak i izb celnych.

Zajęcia na studiach podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczący szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego obejmującego przestępstwa zawarte w rozdziałach XXXV i XXXVI Kodeksu karnego oraz przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej, rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych itp.

Omawiane na zajęciach są nie tylko określone typy czynów zabronionych w kontekście ich interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa, ale także w znacznej mierze zajęcia przyjmują formę warsztatową, w ramach której prowadzone jest. tzw. case study. Wielokrotnie to sami uczestnicy studium prezentują kazusy (często ze swojej własnej praktyki). Ponadto, mając na uwadze specyfikę prawa karnego gospodarczego, poruszane są także szeroko zasady i podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenia reguł obrotu gospodarczego (m.in. schematy dowodzenia strony podmiotowej, czy okoliczności uadekwatniające tę odpowiedzialność).

Między pierwszym a drugim blokiem zajęć odbywają się zwykle zajęcia mające stricte ekonomiczny charakter, a dotyczące modeli analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Pokazują one w sposób, często prawnikom, ale także ekonomistom nieznany kulisy oraz szeroki kontekst podejmowania decyzji gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej – zarówno w skali mikro, jak i makro. Dopełnieniem tych zajęć są wykłady z tematyki tzw. ładu korporacyjnego.

Drugi blok obejmuje szeroko pojęte prawo karne skarbowe obejmujące szereg zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, ale także prawem podatkowym, celnym oraz meandrami procedury podatkowej.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze studia odpowiadały na aktualne potrzeby praktyki, tak więc każda edycja proponuje naszym słuchaczom nieco inny zestaw zajęć. W niniejszej edycji szerzej będą omawiane zagadnienia związane z tzw. parabankami, praniem brudnych pieniędzy przy obrocie stalą oraz wyłudzaniu podatku VAT oraz problematyce karnej tzw. spółek słupów, a także sięgniemy po zasady rządzące ochroną danych w Internecie oraz poruszona zostanie problematyka reglamentacji na rynku stali oraz zagadnienia odwróconego VAT-u.

III. Specyfika modułów (prawnicy-nieprawnicy)

Z uwagi na planowany podział studiów na dwa moduły (umownie nazwane prawnicy – nieprawnicy) część wykładów będzie odbywała się wspólnie dla obu grup słuchaczy, jako że tematyka w nich zawarta jest równie interesująca, co szczegółowa dla obu kręgów odbiorców. Część zajęć będzie prowadzona równolegle dla każdej z grup.

Dla osób, które nie mają wykształcenia prawniczego, lub zajmują się innymi niż prawo karne dziedzinami przewidziany jest wykład o ogólnych zasadach odpowiedzialności karnej, który ułatwi lepsze zrozumienie materii prezentowanej podczas bardziej specjalistycznych wykładów. Moduł ten nakierowany jest przede wszystkim na wskazanie, jakie mogą być konsekwencje określonych decyzji związanych z prowadzeniem lub obsługą działalności gospodarczej. Nasi wykładowcy na bazie orzecznictwa a także kazusów (stanów faktycznych spraw) prezentują poszczególne rozwiązania zawarte w prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Poruszane będą także aspekty kontroli podatkowej i perspektywa organów skarbowych.

Z kolei odrębny blok wykładów przeznaczony dla prawników będzie nakierowany zwłaszcza na zaawansowane i pogłębione rozważania dotyczące szczegółowych rozwiązań przyjmowanych w prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Z uwagi na to, że osoby decydujące się na ten moduł posiadają już mniej lub bardziej szczegółową wiedzę na powyższe tematy – cykl wykładów prowadzony dla nich charakteryzować się będzie znacznie większym poziomem szczegółowości.

Decyzję o wyborze modułu słuchacze podejmują samodzielnie. Katedra nie weryfikuje specjalizacji, ani rodzaju ukończonych studiów wyższych. Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy naukowi skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa. Mamy nadzieję, że nasza oferta, jak co roku zwróci Państwa uwagę, a osobom, które zdecydują się na podjęcie studiów w naszej Katedrze da satysfakcję, jakiej oczekują od tego rodzaju profesjonalnego kursu.* W przypadku braku deklaracji lub znikomej ilości osób deklarującej wybór danego modułu, Katedra Prawa Karnego, jako podmiot prowadzący studia zastrzega sobie prawo do uruchomienia wyłącznie jednego wspólnego modułu, o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.