TEKSTY ŹRÓDŁOWE DO HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO ORAZ HISTORII USTROJU POLSKI

(OPRAC. BARTŁOMIEJ MIGDA)

 

  | powrót | strona główna |

 

 

I.     MONARCHIA PIASTÓW (ok. 950-1370)

                            1. Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego

                              2. Tzw. darowizna gnieźnieńska - Dagome iudex z 990-992 r.  

                            3. Zjazd gnieźnieński roku tysięcznego w przekazie Anonima zw. Gallem

                            4. Zjazd gnieźnieński roku tysięcznego w przekazie Thietmara

                            5. Cechy władcy i legitymacja władzy w Kronice Anonima zw. Gallem

                            6. Urzędy w Kronice Anonima zw. Gallem

                            7. Przywilej immunitetowy na rzecz Klemensa z Ruszczy z 1252 r. 

 

II.    KRÓLESTWO ANDEGAWENÓW I JAGIELLONÓW (1370-1572)

                                  1. Przywilej koszycki z 17 IX 1374 r.

                            2. Akt unii wydany w Krewie 14 VIII 1385 r.

                            3. Akt unii wydany  w Horodle z 1413 r.

                            4. Konstytucja Nihil novi z 1505 r.

                            5. Traktat krakowski z 1525 r.

                            6. Akt Unii Lubelskiej z 1569 r.

               

III.   RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW (1573-1795)

                                  1. Artykuły henrykowskie z 1573 r.  

                                  2. Pacta conventa Henryka Walezego

                                  3. Sejm Polski w opisie nuncjusza Ruggieri

                                  4. Sejm doby saskiej w przekazie Jędrzeja Kitowicza

                                  5. Ustawa rządowa z 3 V 1791 r.

                                  6. Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów z 20 X 1791 r.

                                  7. Miasta nasze królewskie - ustawa z 19 IV 1791 r.

                                  8. Prawa Kardynalne z 1793 r. - Konstytucje grodzieńskie

 

 

IV.   USTRÓJ ZIEM POLSKICH POD ZABORAMI (1795-1918)

                            1. Dekret Napoleona z 14 I 1807 r. o utworzeniu Komisji Rządzącej

                            2. Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r.

                            3. Konstytucja Królestwa Polskiego z 27 XI 1815 r.

                            4. Proklamacja z 5 XI 1916 r. (tzw. Akt dwóch cesarzy)

 

V.   II RZECZPOSPOLITA (1918-1939)

                            1. Odezwy Rady Regencyjnej z 11 i 14 XI 1918 r.

                            2. Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z 22 XI 1918 r.

                            3. Uchwała Sejmu z 20 II 1919 r. (tzw. Mała Konstytucja)  

                            4. Ustawa Konstytucyjna z 15 VII 1920 r.  -  Statut Organiczny Województwa Śląskiego  

                            5. Konstytucja z 17 III 1921 r.  

                            6. Ustawa z 2 VIII 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję z 17 III 1921 r.

                                   7. Konstytucja z 23 IV 1935 r.

                                   8. Ustawa z 8 VII 1935 r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej

 

VI.   USTRÓJ W OKRESIE WŁADZY LUDOWEJ (1944-1989)  

             1. Manifest PKWN z 22 VII 1944 r.

             2. Ustawa konstytucyjna z 19 II 1947 r. z ustawami ją zmieniającymi

                           3. Ustawa konstytucyjna z 22 VII 1952 r.

                           4. Ustawa z 10 II 1976 r. o zmianie Konstytucji PRL

 

VII.   III RZECZPOSPOLITA  

             1. Ustawa konstytucyjna z 17 X 1992 r.

             2. Ustawa konstytucyjna z 2 IV 1997 r.

 

 

  | powrót | strona główna |