Informacje Bibliografia Egzaminy Kontakty Linki Nagrody Miscellanea
 
 

   Na stronie zamieszczona jest lista publikacji pracowników i doktorantów Katedry od 1996 r.

 

 


BIBLIOGRAFIA


Poniższa bibliografia obejmuje publikacje pracowników i doktorantów KPE UJ od 1996 r.


Prof. dr hab. Stanisław Biernat

 1. Licencjonowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, w: Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996, s. 21-42.
 2. Wolność handlu i przemysłu i prawne aspekty oddziaływania państwa na gospodarkę w Szwajcarii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1996/2, s. 24-27.
 3. Opinie dla Sejmu RP dotyczące projektów ustaw reformujących centrum administracyjne i gospodarcze państwa, w: Reforma centrum gospodarczego rządu, Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1996, s. 121-175 (wspólnie z S. Dudzikiem).
 4. Świadczenia zdrowotne a działalność gospodarcza (relacje w aktualnym stanie prawnym), "Studia Iuridica", 1996/XXXII, s. 43-53.
 5. Koncesja komunalna (ocena koncepcji legislacyjnej w świetle wymagań Układu Europejskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej), w: Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, C. Mik (red.), Toruń 1997, s. 87 - 102.
 6. Promesa koncesji, w: Gospodarka-Administracja-Samorząd H.Olszewski, B. Popowska (red.), Poznań 1997, s. 37 - 54.
 7. The Impact of European Integration on the Organization and Functioning of Poland's Legislative and Executive Authorities, Revue Europeenne de Droit Public, 1997, nr 4, s. 1187 -1208.
 8. Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, ss. 446 (wspólnie z A. Wasilewskim).
 9. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, w: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik (red.), Toruń 1998, s. 123-150.
 10. Konstrukcja bliższej współpracy w Traktacie Amsterdamskim - ocena z polskiej perspektywy w: Polska wobec reformy UE, S.Miklaszewski (red.), Kraków 1998, s. 13-27.
 11. D.J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (red.) Administrative Justice in the New European Democracies: Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine, Budapest-Oxford 1998,
  [Raporty dotyczące polskiego prawa]
  • Conferring Benefits: Licensing Private Schools, s. 78-92.
  • Imposing Burdens: Controlling Factory Effluent into Rivers, s. 158-168.
  • Administrative Investigation: Health, Cleanliness and Safety in Restaurants, s. 257-272.
  • Policymaking on a Specific Issue: Choosing Sites for Waste Disposal, s. 366-384.
  • Formal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, s. 443-459.
  • Informal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, s. 501-513.
 12. Kilka uwag o harmonizacji polskiego prawa z prawem Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Legislacyjny, 1998, nr 1-2, s. 20-31.
 13. Constitutional Aspects of Poland's Future Membership in the European Union, Archiv des Völkerrechts, 1998, vol. XXXVI/4, s. 398-424.
 14. Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Państwo prawa. Administracja Sądownictwo, Warszawa 1998, s. 35-49.
 15. D.J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (red.) Administratiwnaja justicja w nowych jewropejskich demokratijach, Budapest-Oxford 1999. Jest to rosyjskie tłumaczenie ksiązki wymienionej wyżej, poz. 11. Por. odpowiednio s. 83-98, 169-179, 274-292, 388-407, 470-487, 532-545.
 16. Administracyjnoprawne zasady podejmowania działalności gospodarczej (de lege lata i de lege ferenda), w: Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 37-51.
 17. Legitimationsfragen der polnischen Verwaltung unter dem Einfluß des Europarechts, w: H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber, B. Popowska, T. Rabska (red.) Entwicklungstendenzen des Allgemeinen Verwaltungsrechts und des Städtebeurechts, Stuttgart 1999, s. 44-61.
 18. Wpływ prawa Wspólnoty Europejskiej na legitymację i działalność prawotwórczą organów administracji publicznej w Polsce, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s.51-69.
 19. Miejsce prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik (red.), Toruń 1999, s. 171-190.
 20. Wolność gospodarcza w Europie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, ss. 221 (wspólnie z A. Wasilewskim).
 21. Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zarys problematyki), w: Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, s. 58-79.
 22. Studia z prawa Unii Europejskiej (w pięciolecie Katedry Prawa Europejskiego UJ), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 590 (redakcja).
 23. Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 27-75.
 24. IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states, http://www.consuniv.org/frame_en.html (wspólnie z S. Dudzikiem).
 25. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, Przegląd Sądowy, 2001/11-12, s. 5-46.
 26. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002 (autorstwo rozdziałów: 8. Źródła prawa Unii Europejskiej, s. 177-199; 9.Tworzenie prawa Unii Europejskiej, s. 201-227; 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, s. 229-262; 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych), s. 314-326.
 27. The openness of the Constitution of the Republic of Poland towards European integration, w: G. Amato, G. Braibant, E. Venizelos (red.), The Constitutional Revision in Today's Europe, London 2002, s. 439-451.
 28. Czy konieczne są zmiany w Konstytucji RP przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej? w: J. Barcz (red.) Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 41-65.
 29. Polska jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.) Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 41-65.
 30. The Polish administrative judiciary viewed from the prospect of the accession of Poland to the European Union and the use of the procedure under Article 234 EC (wspólnie z I. Wiszniewską), 2002, http://193.191.217.21/colloquia/2002/poland.pdf.
 31. Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematyki), "Studia prawno-europejskie", tom VI, 2002, s. 71-111.
 32. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Zakamycze 2003, ss. 318 (współredakcja i słowo wstępne).
 33. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003 wydanie drugie uzupełnione: autorstwo rozdziałów: 8. Źródła prawa Unii Europejskiej, s. 181-204; 9.Tworzenie prawa Unii Europejskiej, s. 205-231; 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, s. 233-270; 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych), s. 337- 353, Warszawa 2003 (drugie, zmienione wydanie książki, wymienionej wyżej, poz. 26.
 34. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania dla organów stosujących prawo, w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, E. Piontek (red.), Warszawa 2003, s. 99-110.
 35. Are the acceding states constitutionally prepared to become members of the European Union?, w: N. Neuwahl (red.) European Union Enlargement: Law and Socio-Economic Changes, Montreal 2004, s. 63-85.
 36. Polen vor der Mitgliedschaft in der Europaeischen Union: steht die polnische Verfassung dem Beitritt entgegen ? w: J. Stelmach, R. Schmidt (red.) Krakauer-Augsburger Rechtsstudien - Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts, Kraków-München 2004, s. 73-92.
 37. Memorandum (written evidence) w: The Future Role of the European Court of Justice. Report with Evidence, House of Lords, European Union Committee, 6th Report of Session 2003-04, HL Paper 47, 2004, s. 67-69; http://www.statewatch.org/news/2004/mar/hol-ecj-47.pdf
 38. Wydawanie decyzji administracyjnych a prawo wspólnotowe, w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łodź 2004, s. 39-46.
 39. Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie kilka refleksji, Pań Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP
 40. Europe, its Member States and its citizens: do they need a Constitution, The Irish Journal of European Law, 2004/2, s. 340-345.
 41. The European Constitution from the Perspective of the New Member States, Walter- Hallstein Institut für Europäisches Verfassungsrecht FCE 1/05 - S. Biernat.
 42. "Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Przegląd Sądowy nr 2005/2, s. 3-24.
 43. "Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, w: B. Dolnicki (red.) Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe, Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 159-177; praca zbliżona treścią do publikacji poz. 42.
 44. Możliwe następstwa odmowy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez jedno lub kilka państw członkowskich, w: S. Dudzik (red.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 453-485.
 45. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych w: W. Popiolek, L. Ogiegło, M. Szpunar (red.) Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 569-584.
 46. Die "europäische" Rechtsprechung polnischer Gerichte vor dem Beitritt zur Europäischen Union, w: J. Masing, W. Erbguth (red.), Die Bedeutung der Rechtsprechung im System der Rechtsquellen. Europarecht und nationales Recht, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 2005, s. 191-207.
 47. Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego, w: A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Wspólczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Zakamycze 2005, s. 81-98.
 48. "European" Rulings of Polish courts Prior to Accession to the European Union, The Polish Foreign Affairs Digest, 2005/1, s. 127-149.
 49. Ratification of the Constitutional Treaty and Procedures for the Case of Veto, w: I. Pernice, J. Zemanek (red.), The Treaty on the Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos, Baden-Baden 2005, s. 97-125.
 50. Some Reflections on the Expansion of Executive, Judicial and Legislative Powers, w: D. Curtin, A.E. Kellermann, S. Blockmans (red). The EU Constitution: The Best Way Forward ?, The Hague 2005, s. 351-354.
 51. Demokratieprinzip im polnischen Verfassungssystem, w: P.M. Huber, K.-P. Sommermann, H. Bauer (red.), Demokratie in Europa, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, s. 79-106.
 52. Glosa do orzeczenia TK z 11 V 2005 r. (K 18/04), Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005/4, s. 185-206.
 53. Impact of EU Accession on the National Legal Orders of New Member States: Poland, w: A. E. Kellermann, J. Czuczai, S. Blockmans, A. Albi, W. Th. Douma, (red.) The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New Member States and (Pre-) Candidate Countries. Hopes and Fears, The Hague 2006, s. 419-436

Prof. UJ dr hab. Sławomir Dudzik

 1. Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich, Państwo i Prawo, 1996, nr 4-5, s. 177-187.
 2. Spółki z udziałem gminy a zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, Opole 1997, s. 155-171.
 3. Spółka z udziałem gminy uczestnikiem postępowania o zamówienie publiczne, Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 1997, nr 2, s. 6-10.
 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998, s. 421.
 5. Przepisy ogólne ustawy o zamówieniach publicznych po nowelizacji, Państwo i Prawo, 1998, nr 3, s. 48-63.
 6. Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego, Samorząd Terytorialny, 1998, nr 3, s. 32-37.
 7. Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. I, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 311-322.
 8. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych, 1998, oraz Zamówienia Publiczne - Doradca, 1998, nr 9, s. 36-39.
 9. The Concept of "Concentration of Undertakings" in Regulation 4064/89 of the Council of the European Communities and Polish Anti-Monopoly Law [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the European Review of Public Law), Volume I, European Public Law Center, 1998.
 10. Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej.[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 243-276.
 11. Zasada subsydiarności na tle aktualnych przemian w Unii Europejskiej; Przegląd Prawa Europejskiego, 1999, nr 2, s. 20-37.
 12. Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Państwo i Prawo 2000, nr 7, s. 41-60.
 13. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000, nr 5, s. 2-10.
 14. Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego. [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 467-488.
 15. IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate state, opubl. na stronie www http://www.consuniv.org/frame_en.html.Współautor: Prof. dr hab. Stanisław Biernat
 16. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze 2002, ss. 453.
 17. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, [red. C. Mik], Toruń 2002, s. 289-313.
 18. Ochrona konkurencji na rynku kart płatniczych w świetle prawa wspólnotowego (wybrane zagadnienia), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr. 7, s. 17-26.
 19. Recenzja książki: 'E. Wojtaszek Mik: Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego', Toruń 2001, pp. 277, [w:] 'Kwartalnik Prawa Prywatnego' 2003, Nr 2, s. 483-488.
 20. Zasada subsydiarności w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, 'PECSA Informuje', 2003, Nr 1, s. 3-5.
 21. "Enhanced Cooperation" between EU Member States - An Opportunity or a Threat to Poland [w:] The Emerging Constitutional Law of the European Union - German and polish Perspectives, ed. by A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf, Springer, Heidelberg 2003, s. 239-252.
 22. Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", 2003, Nr 1, s. 7-39.
 23. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji [w:] Przystąpienie Polskie do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, red. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Kraków 2003, s. 231-259.
 24. Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w swietle projektu konstytucji dla Europy, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 11, s. 5-9.
 25. Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 1, s. 2-10.
 26. Zasada pomocniczosci w przyszlej konstytucji europejskiej, "Panstwo i Prawo" 2004, z. 3, s. 51-62
 27. "Przystapienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki", Zakamycze 2003; (wspólnie z S. Biernatem i M. Niedzwiedz).
 28. "Konstytucja dla Europy - przyszly fundament Unii Europejskiej", red. S. Dudzik, Zakamycze 2005
 29. National Report: Poland [w:] The Modernisation of EU Competition law Enforcement in the European Union. FIDE 2004 National Reports, ed. D. Cahill, Cambridge 2004, s. 461-478 (wspólnie z P.K. Rosiakiem).
 30. "Rola organów krajowych w sprawach kontroli i nadzoru pomocy panstwa dla przedsiebiorstw w wybranych porzadkach prawnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej" [w:] Rola i znaczenie funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unia Europejska, red. F. Piontek, W. Piontek, Warszawa-Bielsko Biala-Katowice 2004, s. 129-142.
 31. "System instytucjonalny Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy. Zarys problematyki" [w:] Konstytucja dla Europy - przyszly fundament Unii Europejskiej, red. S. Dudzik, Zakamycze 2005, s. 221-248.
 32. "Konstytucja dla Europy - wprowadzenie" (publikacja elektroniczna na dysku CD pt. Konstytucje, dolaczonym do Gazety Prawnej z 2005, nr 84, 15 stron wydruku).
 33. "Wspólnotowa regulacja pomocy panstwa dla przedsiebiorstw swiadczacych usługi w ogólnym interesie gospodarczym" [w:] "Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej", red. C. Banasinski, Warszawa 2005, s. 203-217
 34. "Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o uslugach na rynku wewnetrznym", Wspólnoty Europejskie 2005, nr 10, s. 22-28.
 35. "Ustrój Unii Europejskiej" (66 stron maszynopisu; rozdział w pracy zbiorowej pod red. Prof. Pawla Sarneckiego, poswieconej ustrojom panstw członkowskich UE) - planowany termin publikacji: jesien 2005 r.
 36. Recenzja ksiązki: C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005 [w:] "Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 3, s. 62-64.
 37. Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z J.Pisulińskim), "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 5, s. 49-60.

Dr Małgorzata Kożuch

 1. Korporacje zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego na przykładzie zawodów prawniczych [w:] Polska w Unii Europejskiej.Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, pod red. C. Mika, Toruń 1997, s.117-138.
 2. Znowelizowane ustawy: Prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego, Radca Prawny, 1998, nr 5, s. 2-18.
 3. Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zawodów regulowanych, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, pod red. C. Mika, Toruń 1998, s. 267-285.
 4. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. [pod red.] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (współautor).
 5. Misleading Advertising as an Act of Unfair Competition in Polish Law. Reflections on Council Directive 84/450 relating to the Approximation of the Laws, Regulations, and Administrative Provisions of the Member States concerning Misleading Advertising, [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the European Review of Public Law), Volume I, European Public Law Center,  1998, s. 97 - 114.
 6. Swoboda świadczenia usług a wykonywanie zawodów medycznych, Lekarz Polski, 1999, nr 1, s. 5 i n.
 7. Konstytucyjny obowiązek wierności Rzeczypospolitej (art. 82 Konstytucji RP) a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 353-372.
 8. Legalizm stosowania prawa europejskigo w postępowaniu organów administracji krajowej, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 109-123.
 9. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2001, nr 2, s. 181-215. [Wspólnie z mgrem Rafałem Janasem]
 10. Reflections on the New Constitution of the Republic of Poland [w:] The Constitutional Revision in Today's Europe, Edited by Guiliano Amato, European Public Law Center 2002, s.431-439.
 11. Komentarz do ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2002, nr 3, s. 219-270.
 12. Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej [2003 - w druku]
 13. Wzmocnienie ochrony praw podstawowych? opublikowane w: Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej. pod redakcją S. Dudzika, Zakamycze 2005, s.321
 14. Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmie wyzwanie oceny postępowania przed organami korporacji? opublikowane w: Kronika. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, nr 34/2006, s. 25.

Dr Nina Półtorak

 1. Zmiany w postępowaniu przed sądami polskimi jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, pod red. C. Mika, Toruń 1997, s. 269-283. 
 2. Uznanie i wykonalność orzeczeń zagranicznych według konwencji brukselskiej i lugańskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1997, z. 4, s. 657-684.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, pod red. C. Mika, Toruń 1998, s. 151-168.
 4. Polish Regulation of Agreements Subject to Block Exemptions in EC Law, [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union,Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the European Review of Public Law), Volume I, European Public Law Center, 1998, s. 175-191.
 5. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. [pod red.] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (współautor).
 6. Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich, Państwo i Prawo, 1999, nr 2, s. 52-67.
 7. Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ władzy publicznej a odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 201-222.
 8. Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich (Zarys problemu), [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 93-107.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002, ss. 429.
 10. Środki prawne przysługujące pokrzywdzonym w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć w prawie Wspólnot Europejskich, Radca Prawny nr 1, 2003 r.
 11. Kto jest związany zasadą efektywnej ochrony prawnej - uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unión de Pequeńos Agricultores, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2002.
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji krajowej w prawie Unii Europejskiej, Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, G. Łaszczyca - red., 2003, s. 29.
 13. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler v. Austria, "Kwartalnik Prawa Publicznego", nr 4/2003.
 14. Proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel - red., s. 813, Zakamycze 2005.
 15. Akty nieustawodawcze jako instrumenty prawne w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, [w:] Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej, s. Dudzik - red., Zakamycze 2005.
 16. Instrumenty prawne w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 1/2005, s. 5.
 17. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na krajowe środki ochrony prawnej. The impact of the jurisprudence of the European Court of Justice on national remedies, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, Zeszyt 22, Warszawa 2005, ss.56
 18. Roszczenia o zwrot opłat pobranych przez państwo niezgodnie z prawem wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy, nr 4(7) 2006, s. 11
 19. Pytania prejudycjalne sądów polskich dotyczące stanów faktycznych sprzed akcesji [w:] Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, C. MIk - red., Toruń 2006, s. 265 - 283

Dr Aleksandra Sołtysińska

 1. CEFTA Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. (współautor Paweł Czubik), Kraków 1997.
 2. Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1998 nr 10, s. 2-9.
 3. Aspekt polityczny, ekonomiczny i społeczny zamówień publicznych. [w:]Szkice o prawie europejskim; Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Procedury odwoławcze w polskim i europejskim prawie zamowień publicznych. Przegląd Legislacyjny, 1999, nr 2 s. 13 i n.
 5. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji RP a regulacje prawa wspólnotowego - wybrane problemy [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 303-328.
 6. Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów - rozważania na tle prawa zamówień publicznych. [w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego. [red.] C. Mik, Toruń 2000, s. 185 i n.
 7. Wstęp do dyrektywy 93/38/EWG o procedurach udzielania zamówień przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej, Warszawa 2000, s. 7-71.
 8. Instrumentalizacja zamówień publicznych - rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 373-385.

Dr Saulius Lukas Kaleda

 1. Extension of the preliminary rulings procedure outside the scope of Community law: 'The Dzodzi line of cases' European Integration online Papers (EIoP) Vol. 4 (2000) No 11.
 2. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń wstępnych w sytuacji krajowej. [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 137-164.
 3. Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim, Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 3/2001.
 4. The interim obligations of a state acceding to the European Union, (2001) 26 European Law Review, s. 599-604.
 5. Integracja aspektów społecznych we wspólnotowym prawie zamówień publicznych [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku [red. C. Mik], Toruń 2002, s. 145-162.
 6. Stojimo sutartis Europos Sąjungos teiseje [Traktat akcesyjny w prawie Unii Europejskiej] [w:] Europos Sąjungos teise ir Lietuva, Vilnius 2002 [Prawo Unii Europejskiej i Litwa].
 7. Immediate effect of Community law in the new Member States: Is there a place for a consistent intertemporal doctrine? [przyjęty do druku w publikacji po konferencji Premiere rencontre internationale des jeunes chercheurs, zorganizowanej przez CERIC, Université d'Aix-Marseille III i European Law Journal].
 8. Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie - zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, ss. 360.

Dr Monika Niedźwiedź

 1. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zeszyt nr 73, Zakamycze, Kraków 2000, ss. 226.
 2. Ograniczenia reklamy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 265-283.
 3. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu zewnętrznych relacji Wspólnot Europejskich, (materiały pokonferencyjne Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej s. 217 i n., Toruń 2001, pod red. C. Mika).
 4. Wywóz dóbr kultury za granicę - uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Gazeta Antykwaryczna, styczeń 2001, nr 1.
 5. Wpływ WTO na politykę handlową Wspólnoty Europejskiej w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI w. pod red. C. Mika, Toruń 2002, s. 413 i n.
 6. Tłumaczenie z języka angielskiego artykułu Prof. Sabino Cassese "W dobie reform administracyjnych w Europie" , Samorząd Terytorialny, czerwiec 2002, nr 6.
 7. Uwagi dotyczące ustawy o zabytkach, Gazeta Antykwaryczna, czerwiec 2002, nr 6, s. 39.
 8. European Union Competence and the Proposed Hague Jurisdiction Convention, w: F.Snyder (red.) European Union and Governance, Bruksela 2003, s. 213-241, ss. 28.
 9. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej w projektach Traktatu Konstytucyjnego, w; C. Mik Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski, Traktat Konstytucyjny i Biała Księga w sprawie rządzenia Europą , Toruń 2004 r., s. 303-322, ss. 19.
 10. Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, ss. 264
 11. Kilka uwag na temat znaczenia orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 5 listopada 2002 r. dotyczących tzw. umów otwartego nieba, w: Przegląd Prawa Europejskiego nr 1 (15) z 2003 r., s. 28-41, ss. 13
 12. Opodatkowanie podatkiem VAT dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w: Gazeta Antykwaryczna nr 12 (93) z 2003 r. s. 74-75, w szerszej wersji opublikowany na sronie www.antykwaryczna.com.pl;
 13. Współredakcja książki Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Zakamycze 2003; Praca pod red. S.Biernata, S.Dudzika, M. Niedźwiedź.
 14. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski w : Kultura Współczesna nr 2 (40) 2004, s. 120-139;
 15. Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne - wybrane zagadnienia w: Casus nr 32 z 2004 r., s. 6-11.
 16. Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej a postanowienia traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w: S.Dudzik (red.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 301-320;

Dr Monika Sudoł

 1. Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000 nr 1, s. 19 i n.
 2. Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredeniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanwiającego Wspólnotę Europejską). [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 407-423.
 3. Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, Kwartalnik Prawa Publicznego z 2001 r., nr 4.
 4. Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej a prawem konkurencji państw członkowskich, Przegląd Prawa Europejskiego z 2003 r., nr 1(12)2003, s. 21-34.

Dr Inga Kawka

 1. Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw odwoławwczych dotyczących zamówień publicznych do prawa państw członkowskich (na przykładzie Francji). [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 387-405.
 2. Tworzenie wspólnego rynku zamówień publicznych, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, pod red. Andrzeja Mani, Kraków 2001, s. 95-116.
 3. Europejskie telekomunikacyjne organy regulacyjne - wspólnotowe projekty zmian, [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, pod red. C. Mika, Toruń 2002, s. 251-265.
 4. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna. Kraków, Zakamycze 2006.
 

Mgr Aleksandra Czekaj

 1. Sądownictwo polubowne, Jura, 2003, nr 9, s. 8-9.
 2. Konferencja Międzyrządowa 2003, Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA, 2004, nr 1, s. 1-3.
 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ciosem wymierzonym w inwestycje budowlane, Lovells Warsaw Legal Bulletin, X. 2004, s. 6-9 (współautor)
 4. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baumbast i R., Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, Kraków, 2004, vol. II, s. 186 -203.
 5. Relacje duńskiego rządu z parlamentem w sprawach europejskich, Przegląd Sejmowy, 2006, nr 3 (termin publikacji: czerwiec 2006)
 6. Unijny instruktaż [nt. regulacji dotyczących HACCP], Cukiernictwo i Piekarstwo, 2006, nr 5, s. 81-82.


Mgr Rafał Janas

 1. Systemy wzajemnego uznawania kwalifikacji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wybrane aspekty), [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 327-350.
 2. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych [wspólnie z dr Małgorzatą Kożuch], Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 2/2001, s. 181-215.
 3. Treść, pozycja, granice swobody zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw w UE, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. [red. A. Mania], Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s. 117-131.
 4. Treść pojęcia "swoboda zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw" w prawie wspólnotowym - analiza uprawnień akcesoryjnych. [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, [red. C. Mik], Toruń 2002, s. 17-27.
 5. Uznawanie dyplomów obywateli państw członkowskich Wspólnot Europejskich uzyskanych w państwach trzecich na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Europejskiego nr 1(12)2003, s. 70-77.
 6. Symplifikacje wtórnego prawa wspólnotowego (unijnego), 'PECSA Informuje', 2003, No. 1, p. 7-10.
 7. Symplifikacja acquis communautaire - zarys problematyki. Zmieniona wersja referatu: 'Symplifikacja prawa unijnego, tylko uproszczeniem? Uwagi na tle projektu dyrektywy o przepływie osób oraz kwalifikacjach zawodowych.' wygłoszonego w dniu 28.03.2003, na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej: 'Unia Europejska w dobie reform: Konwent Europejski i Biała Księga w sprawie European Governance'. Artykuł będzie ogłoszony drukiem w publikacji pokonferencyjnej.


Mgr Michał Kula

 1. Wybrane instytucje prawa karnego w Pięcioksięgu Mojżesza, Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2001, z. 6, s. 59-68.
 2. Teoretyczne podstawy odpowiedzialności za usiłowanie przestępstwa, Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2003, z. 9-10, s. 91-104.
 3. Europejska spółka akcyjna - czy rzeczywiście europejska?, Radca Prawny 5/2004, s. 52-62.
 4. Kara śmierci a prawo Unii Europejskiej (z uwzględnieniem traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy), Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2/2005, s. 25-27
 5. Wybrane zagadnienie dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy (w:) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, pod red. S. Dudzika, Kraków 2005, s. 437-450.
 6. Przyczynowość w prawie karnym. Próba analizy krytycznej, Kraków 2005, s. 183
 7. Ewolucja III filaru UE. (w:) Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2006, pod red. A. Górskiego i A. Sakowicza, s. 23-50 (współautor A. Sołtysińska)

Mgr Bogusław Srebro

 1. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2004 r., s. 244;
 2. Kierunki zmian w unijnym podatku VAT, Forum Doradców Podatkowych, styczeń 2004 r.;, s. 21-22
 3. Stawki podatku VAT - nowe podejście KE, Forum Doradców Podatkowych, czerwiec 2004 r., p. 17-18
 4. Głosowanie jednomyślne w Radzie Unii Europejskiej w świetle postanowień traktatu konstytucyjnego UE, [w:] S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005 r., s. 265-299

Mgr Łukasz Wosik

 1. "Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na beneficjentów funduszy strukturalnych" Wspólnoty Europejskie marzec 2006
 2. "Wsparcie osób niepełnosprawnych z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013" Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych październik 2006
 3. "Charakter prawny aktu o przyznaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej" Europejski Przegląd Sądowy grudzień 2006
Publikowane prace magisterskie

 1. Mgr Łukasz Bohdan, Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2000, ss. 294.
 2. Mgr Patrycja Dąbrowska, Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wyd. ABC, Warszawa 2004, ss. 192.
 3. Mgr Agnieszka Grzelak, Unia Europejska a prawo karne, Warszawa 2002, ss. 183.
 4. Mgr (obecnie dr) Monika Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zeszyt nr 73, Zakamycze, Kraków 2000, ss. 226.
 5. Mgr Bogusław Srebro, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2004, ss. 243.
 6. Mgr Zbigniew Zgud, Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Zakamycze, Kraków 1999, ss. 163.

 
 
 
 
English