Information Bibliography Our Staff Links Links Miscallanea
 
 

   Bibliography of some publications of the Chair of the European Law's Staff since 1996.

 
BIBLIOGRAPHY

Bibliography of some publications of the Chair of the European Law's Staff since 1996. 

  
NOTE:The titles are given in the language of the original. 

The English translation is contained in the brackets.


  

Prof. Dr. hab. Stanisław Biernat

 1. Licencjonowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, [Licencing In Great Britain], (in:)) Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996, pp. 21-42.
 2. Wolność handlu i przemysłu i prawne aspekty oddziaływania państwa na gospodarkę w Szwajcarii, [Freedom of Trade and Industry. Legal Aspects of the State Intervention In Economy In Switzerland] 'Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego', 1996/2, pp. 24-27.
 3. Opinie dla Sejmu RP dotyczące projektów ustaw reformujących centrum administracyjne i gospodarcze państwa, (in:)) Reforma centrum gospodarczego rządu, [Opinions to the Polish Parlament on the Reform of Central Government], Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1996, pp. 121-175 (together with S. Dudzik).
 4. Świadczenia zdrowotne a działalność gospodarcza (relacje w aktualnym stanie prawnym), [Heath Services versus Economic Activity], "Studia Iuridica", 1996/XXXII, pp. 43-53.
 5. Koncesja komunalna [ocena koncepcji legislacyjnej w świetle wymagań Układu Europejskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej] [Municipal Licence [The Evaluation of Legislative Conception in Context of Requirements set by the Europe Agreement and EC Law], (in:) Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, C. Mik (ed.), Toruń 1997,pp. 87-102.
 6. Promesa koncesji [Promise of the Licence] (in:) Gospodarka-Administracja-Samorząd, H.Olszewski, B. Popowska (eds), Poznań 1997,pp.37 - 54.
 7. The Impact of European Integration on the Organization and Functioning of Poland's Legislative and Executive Authorities, 'Revue Europeenne de Droit Public', 1997/4, pp. 1187 - 1208.
 8. Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, [Law on Economic Activity. A Commentary, Kraków 1997, pp. 446, (together with A. Wasilewski).
 9. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich [Interpretation of National Law in Conformity with the Requirements of EC Law], (in:)) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik (ed.), Toruń 1998, pp. 123-150.
 10. Konstrukcja bliższej współpracy w Traktacie Amsterdamskim - ocena z polskiej perspektywy, [A Conception of 'closer co-operation' in the Treaty of Amsterdam - An Appraisal from the Polish Perspective], (In:) Polska wobec reformy UE, S. Miklaszewski (ed.), Kraków 1998, pp. 13-27.
 11. (in:) D.J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (eds.] Administrative Justice in the New European Democracies: Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine, Budapest-Oxford 1998, [Reports on Polish law:]
  • Conferring Benefits: Licensing Private Schools, pp. 78-92
  • Imposing Burdens: Controlling Factory Effluent into Rivers, pp. 158-168
  • Administrative Investigation: Health, Cleanliness and Safety in Restaurants, pp. 257-272
  • Policymaking on a Specific Issue: Choosing Sites for Waste Disposal, pp. 366-384
  • Formal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, pp. 443-459
  • Informal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, pp. 501-513.
 12. Administracyjnoprawne zasady podejmownia działalności gospodarczej [de lege lata i de lege ferenda], [Principles of administrative law concerning pursuance of economic activities [de lege lata and de lege ferenda]], (in:) Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, pp. 37-51.
 13. Kilka uwag o harmonizacji polskiego prawa z prawem Wspólnoty Europejskiej, [Some Remarks on the Harmonisation of Polish law with EC Law.], 'Przegląd Legislacyjny' 1998/1-2, pp. 20-31.
 14. Constitutional Aspects of Poland's Future Membership in the European Union, 'Archiv des Völkerrechts', 1998, vol. XXXVI/4,pp. 398-424.
 15. Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [Constitutional Framework of Poland's Future Membership in the European Union], (in:)) Państwo prawa. Administracja Sądownictwo, Warszawa 1998, pp. 35-49.
 16. D.J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (eds) Administratiwnaja justicja w nowych jewropejskich demokratijach, Budapest-Oxford 1999. (A Russian translation of the book, supra No 11); pp. 83-98, 169-179, 274-292, 388-407, 470-487, 532-545.
 17. Legitimationsfragen der polnischen Verwaltung unter dem Einfluß des Europarechtes, [Legitimisation Problems of Poland's Public Administration under the Influence of EC Law], (in:) H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber, B. Popowska, T. Rabska (eds), Entwicklungstendenzen des Allgemeinen Verwaltungsrechts und des Städtebeurechts, Stuttgart 1999, pp. 44-61.
 18. Wpływ prawa Wspólnoty Europejskiej na legitymację i działalność prawotwórczą organów administracji publicznej w Polsce, [Impact of EC Law upon Legitimisation of Public Administration and its Law-Making Activity in Poland], (in:) Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Dziesiąte Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, pp.51-69.
 19. Miejsce prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [Place of the Community Secondary Law in the Constitutional System of the Republic of Poland], (in:)Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik (ed.), Toruń 1999, pp. 171 - 190.
 20. Wolność gospodarcza w Europie, [Freedom of Economic Activity], Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, pp. 221, [together with A. Wasilewski].
 21. Studia z prawa Unii Europejskiej (w pięciolecie Katedry Prawa Europejskiego UJ), [Studies on EU Law], Kraków 2000, pp. 590 (edition).
 22. Zasada efektywności prawa wpólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [The principle of effectiveness in the case law of the Court of Justice], (in:) Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat (ed.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, pp. 27-75.
 23. Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [zarys problematyki], [Sources of Law in the Constitution of the Republic of Poland], (in:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, pp. 58-79.
 24. 'IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states', (together with S. Dudzik) http://www.consuniv.org/frame_en.html.
 25. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, [The Influence of Poland's Membership in the European Union upon Polish Courts], 'Przegląd Sądowy', 2001/11-12, pp. 5-46.
 26. The openness of the Constitution of the Republic of Poland towards European integration, (in:) G. Amato, G. Braibant, E. Venizelos (eds), The Constitutional Revision in Today's Europe,London 2002, pp. 439-451.
 27. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe [European Union Law], J. Barcz (ed.), Warszawa 2002, four chapters:
  • Źródła prawa Unii Europejskiej, [Sources of EU Law], pp. 177-199;
  • Tworzenie prawa Unii Europejskiej, [Lawmaking in the EU], pp. 201-227;
  • Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [EU Law and Law of the Member States], pp. 229-262;
  • Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych, [Cooperation of National Courts with the ECJ in the Framework of Preliminary Rulings Procedure], pp. 314-326.
 28. Czy konieczne są zmiany w Konstytucji RP przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?, [Are the Amendments in the Constitution of the Republic of Poland necessary Before Acceding the European Union ?], (in:) J. Barcz (ed.), Czy zmieniać konstytucję ? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, pp. 41-65.
 29. Polska jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej, [Poland as a Member State of the European Union], (in:) J. Barcz (ed.), Czy zmieniać konstytucję ? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, pp. 41-65.
 30. The Polish administrative judiciary viewed from the prospect of the accession of Poland to the European Union and the use of the procedure under Article 234 EC (together with I. Wiszniewska), 2002, .http://193.191.217.21/colloquia/2002/poland.pdf .
 31. Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego, [European Administrative Law and Europeisation of the National Administrative Law], 'Studia prawno-europejskie', 2002/VI, pp. 71-111.
 32. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, [Poland's Accession to the EU. The Accession Treaty and its Effects], (eds) S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Zakamycze 2003, pp. 318.
 33. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe [European Union Law], J. Barcz (ed.), Warszawa 2003, 2nd Edition of the book, supra No 27, pp. 181-204, 205-231, 233-270, 337- 353.
 34. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania dla organów stosujących prawo [Poland's Accession to the EU: challenge to law applying authorities], (in:) E. Piontek (ed.) Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003, pp. 99-110.
 35. Are the acceding states constitutionally prepared to become members of the European Union?, (in:)) N. Neuwahl (ed.) European Union Enlargement: Law and Socio-Economic Changes, Montreal 2004, pp. 63-85.
 36. Polen vor der Mitgliedschaft in der Europäischen Union: steht die polnische Verfassung dem Beitritt entgegen ?(in:) J. Stelmach, R. Schmidt (eds) Krakauer-Augsburger Rechtsstudien - Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts, Kraków-Muenchen 2004, pp. 73-92.
 37. Memorandum (written evidence)(in:) The Future Role of the European Court of Justice. Report with Evidence, House of Lords, European Union Committee, 6th Report of Session 2003-04, HL Paper 47, 2004, pp. 67-69; http://www.statewatch.org/news/2004/mar/hol-ecj-47.pdf.
 38. Wydawanie decyzji administracyjnych a prawo wspólnotowe [Issuing of administrative decisions and EC Law](in:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łodź 2004, pp. 39-46.
 39. Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie kilka refleksji [EU Law towards the Constitution of Poland and Polish law], 'Pań Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP
 40. Europe, its Member States and its citizens: do they need a Constitution, 'The Irish Journal of European Law', 2004/2, pp. 340-345.
 41. The European Constitution from the Perspective of the New Member States, Walter- Hallstein Institut für Europäisches Verfassungsrecht, FCE 1/05 - S. Biernat.
 42. "Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej [The "European" case law of the Polish courts before the accession to the EU], 'Przegląd Sądowy', 2005/2, pp. 3-24.
 43. Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, [The "European" case law of the Polish courts before the accession to the EU], (in:)) B. Dolnicki (ed.) Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe, Bydgoszcz-Katowice 2005, pp. 159-177; this paper is similar to No 42).
 44. Możliwe następstwa odmowy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez jedno lub kilka panstw czlonkowskich [The possible consequences of the refusal to ratify the constitutional treaty by one or several Member States], (in:) S. Dudzik (ed.) Konstytucja dla Europy. Przyszly fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, pp. 453-485.
 45. Kwestia dopuszczalnosci pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych [He question of Admissibility of Poland's First Actions before Community Courts], (in:) W. Popiolek, L. Ogiegło, M. Szpunar (eds) Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, pp. 569-584
 46. Die ?europäische Rechtsprechung polnischer Gerichte vor dem Beitritt zur Europäischen Union, [in]: J. Masing, W. Erbguth (eds), Die Bedeutung der Rechtsprechung im System der Rechtsquellen. Europarecht und nationales Recht, Stuttgart- Müische? Rechtsprechung polnischer Gerichte vor dem Beitritt
 47. Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego [Problems of the Constitututional Treaty Ratification, (in:) A. Łazowski, R. Ostrihansky (eds), Wspólczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Zakamycze 2005, pp. 81-98.
 48. European" Rulings of Polish Courts Prior to Accession to the European Union, 'The Polish Foreign Affairs Digest', 2005/1, pp. 127-149.
 49. Ratification of the Constitutional Treaty and Procedures for the Case of Veto, (in:)) I. Pernice, J. Zemanek (eds), The Treaty on the Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos, Baden-Baden 2005, pp. 97-125.
 50. Some Reflections on the Expansion of Executive, Judicial and Legislative Powers, (in:)) D. Curtin, A.E. Kellermann, S. Blockmans (ed). The EU Constitution: The Best Way Forward ?, The Hague 2005, pp. 351-354.
 51. Demokratieprinzip im polnischen Verfassungssystem, (in:) P.M. Huber, K.-P. Sommermann, H. Bauer, (eds), Demokratie in Europa, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, pp. 79-106.
 52. Commentary to the judgement of the Constitutional Tribunal of 11 V 2005 (K 18/04), 'Kwartalnik Prawa Publicznego', 2005/4, pp. 185-206.
 53. Impact of EU Accession on the National Legal Orders of New Member States: Poland, in A. E. Kellermann, J. Czuczai, S. Blockmans, A. Albi, W. Th. Douma, (eds) The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New Member States and (Pre-) Candidate Countries. Hopes and Fears, The Hague 2006, pp. 419-436.

Prof UJ dr. hab. Sławomir Dudzik

 1. Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich' [The principle of exclusive jurisdiction of the European Community in the cases of concentration of undertakings and the right of members states], 'Państwo i Prawo', 1996, No 4-5, p. 177-187.
 2. Spółki z udziałem gminy a zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego, [Companies with municipal participation and public procurements of self-government's units],Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, Opole 1997, p. 155-171.
 3. Spółka z udziałem gminy uczestnikiem postępowania o zamówienie publiczne, [The company with municipal participation as the participant in the public procurement procedure], 'Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu', 1997, No 2, p. 6-10.
 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, [The economic activity of the local self-government. Legal Aspects], Kraków 1998, p. 421.
 5. Przepisy ogólne ustawy o zamówieniach publicznych po nowelizacji, [General provisions of the Public Orders Act after its amendment], 'Państwo i Prawo', 1998, No 3, p. 48-63.
 6. Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego, [Legal personality of the regional assembly], 'Samorząd Terytorialny', 1998, No 3, p. 32-37.
 7. Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej, [The principle of subsidiarity in European Union Law],Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, S. Dolata-ed., Opole 1998, p. 311-322.
 8. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, [Opinion on the draft act on the amendment of public procurement act], 'Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych', 1998, and 'Zamówienia Publiczne - Doradca', 1998, No 9, p. 36-39.
 9. The Concept of 'Concentration of Undertakings' in Regulation 4064/89 of the Council of the European Communities and Polish Anti-Monopoly Law,Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies[a special edition of the European Review of Public Law], Volume I, European Public Law Center, 1998.
 10. Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej, [The constitutional position of the local self-government and perspectives of the European integration], [in:]Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., Toruń 1999, p. 243 - 276.
 11. Zasada subsydiarności na tle aktualnych przemian w Unii Europejskiej, 'Przegląd Prawa Europejskiego', 1999, No 2, p. 20-37.
 12. Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, 'Państwo i Prawo' 2000, No 7, p. 41-60.
 13. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw, 'Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego', 2000, No 5, p. 2-10.
 14. Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego, [in:]Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 467-488
 15. 'IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states', Published on thewebsite:http://www.consuniv.org/frame_en.html.Co-author: Prof. Dr. Hab. Stanisław Biernat
 16. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, [State aid for public undertakings in European Community law. Between neutrality and involvement], Zakamycze 2002, pp. 453.
 17. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [Services of general economic interest in European Community law] [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik-ed., Toruń 2002, p. 289-313.
 18. Ochrona konkurencji na rynku kart płatniczych w świetle prawa wspólnotowego (wybrane zagadnienia),[Protection of competition on the payment cards market in the light of the Community law (selected issues)], 'Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego' 2002, No. 7, p. 17-26.
 19. Book review: 'E. Wojtaszek Mik: Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego' [Franchise agreement in the light of the European Community and Polish competition law], Toruń 2001, pp. 277, [in:] 'Kwartalnik Prawa Prywatnego' 2003, No. 2, p. 483-488.
 20. Zasada subsydiarności w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, [The principle of subsidiarity in the draft European Constitution], 'PECSA Informuje', 2003, No. 1, p. 3-5.
 21. "Enhanced Cooperation" between EU Member States - An Opportunity or a Threat to Poland [in:] The Emerging Constitutional Law of the European Union - German and polish Perspectives, ed. by A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf, Springer, Heidelberg 2003, pp. 239-252.
 22. Mechanizm wzmocnionej wspólpracy na tle konstytucyjnych zasad porzadku prawnego Unii Europejskiej [The mechanism of enhanced cooperation in the light of the constitutional principles of the European Union legal order], "Kwartalnik Prawa Publicznego", 2003, No. 1, pp. 7-39.
 23. Wplyw czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej na administracje rzadowa na przykladzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji [Impact of the Poland's membership in the European Union on the governmental administration - the co-operative model of implementation of the Community competition law] [in:] Przystapienie Polskie do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, ed. by S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedzwiedz, Kraków 2003, pp. 231-259.
 24. Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w swietle projektu konstytucji dla Europy [The role of national parliaments in the European Union in the light of the draft Constitution for Europe], "Wspólnoty Europejskie" 2003, No. 11, pp. 5-9.
 25. Wspólpraca panstw czlonkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy panstwa dla przedsiebiorstw. Zagadnienia podstawowe [Cooperation between Member States and Community institutions in the field of state aid for undertakings. Basic issues], "Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, No. 1, pp. 2-10.
 26. The principle of subsidiarity in a future European Constitution, "Panstwo i Prawo" 2004, No. 3, pp. 51-62
 27. The designation of land usage in the contract of perpetual usufruct of land and its consequences for conducting an investment process (co-author: J.Pisuliński), "Samorząd Terytorialny" 2006, No. 5, pp. 49-60.


Dr. Małgorzata Kożuch

 1. Korporacje zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego na przykładzie zawodów prawniczych, [Professional corporations and the freedom of establishment and of providing services in context of the European law and the Association Agreement on the example of legal professions], [in:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, C. Mik-ed., Toruń 1997, p. 117-138.
 2. Znowelizowane ustawy: Prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego, [Introduced changes in the law of advocates and the law of legal advisers in the light of European law and the Association Agreement], 'Radca Prawny', 1998, No 5, p.2-18.
 3. Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zawodów regulowanych [Practice of the Recognition of Professional Qualifications in EU Member States [with Special Attention to regulated Profession], [in:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik-ed., Toruń 1998, p.267 - 285.
 4. Misleading Advertising as an Act of Unfair Competition in Polish Law. Reflections on Council Directive 84/450 relating to the Approximation of the Laws, Regulations, and Administrative Provisions of the Member States concerning Misleading Advertising, Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies [a special edition of the European Review of Public Law], Volume I, European Public Law Center,  1998, p. 97-114.
 5. Swoboda świadczenia usług a wykonywanie zawodów medycznych, [Freedom of providing services and the exercise of medical profession], 'Lekarz Polski? 1999 No 1 p. 5 ff.
 6. Konstytucyjny obowiązek wierności RP [art. 82 Konstytucji RP] a członkostwo Polski w UE [Constitutional obligation to loyalty to own's country [art. 82 Constitution of Poland] and the Poland's membership in the EU],[in:]Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., Toruń 1999, p. 353-372.
 7. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. [under redaction] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 [co-author]
 8. Legalizm stosowania prawa europejskigo w postępowaniu organów administracji krajowej, [Legalism of application of EU law in the national administrative procedures], [in:]Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 109-123
 9. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, [Commentary on law on rules concerning recognition professional qualifications to pursue regulated provision, awarded in EU Member States], 'Kwartalnik Prawa Publicznego', 2001, No 2, p. 181-215. [Co-author Rafał Janas].
 10. Reflections on the New Constitution of the Republic of Poland [in:] The Constitutional Revision in Today's Europe, Edited by Guiliano Amato, European Public Law Center 2002, s.431-439.
 11. Komentarz do ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych, [Commentary on law regulating modes of pursuing lawyers activities by foreign lawyers], 'Kwartalnik Prawa Publicznego', 2002, No. 3, p. 219-270.
 12. Persons with disabilities in the light of EU law, [2003-in print].
Dr. Nina Półtorak

 1. Zmiany w postępowaniu przed sądami polskimi jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,  [Changes in the proceedings in Polish courts as the consequence of Polish accession to the European Union], [in:]Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, C. Mik-ed., Toruń 1997, p. 269-283. 
 2. Uznanie i wykonalność orzeczeń zagranicznych według konwencji brukselskiej i lugańskiej, [The recognition and enforcement of the foreign judgements according to Brussels and Lugano conventions], 'Kwartalnik Prawa Prywatnego', 1997, No 4, p. 657-684.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich, [The liability in damages of the Member States for breach of the law of the European Union], [in:]Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik-ed., Toruń 1998, p. 151-168.
 4. Polish Regulation of Agreements Subject to Block Exemptions in EC Law,Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union,Central and Eastern European Legal Studies [a special edition of the European Review of Public Law],Volume I, European Public Law Center, 1998, p. 175-191.
 5. Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich, [Services and establishments in the law of the European Communities], 'Państwo i Prawo', 1999, No 2, p. 52-67
 6. Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ władzy publicznej a odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, [The constitutional right for compensation of the loss caused by the public authority and the liability in damages of the Member States in the law of the European Communities]m [in:]Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., Toruń 1999, p. 201-222. 
 7. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów, [Freedom to provide services and freelance professions], Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 [co-author].
 8. Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich [Zarys problemu], [The notion of the state in the law of European Communities], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 93-107
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, [State's liability in damages in the law of the European Communities], Zakamycze 2002, pp. 429
 10. Kto jest związany zasadą efektywnej ochrony prawnej - uwago na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unión de Pequeńos Agricultores, [Who is bound by the effective judicial protection principle - the remarks to the judgement of the European Court of Justice in Unión de Pequeńos Agricultores case], 'Kwartalnik Prawa Publicznego' vol. 3/2002, p. 187-204.
 11. Środki prawne przysługujące w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć w prawie Wspólnot Europejskich, [The legal remedies in the case of the sex discrimination in the law of the European Communities], 'Radca Prawny', vol. 1/2003, p. 79-91.
Dr. Aleksandra Sołtysińska

 1. CEFTA Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu, [CEFTA. Central-European Free Trade Agreement], [co-author Paweł Czubik], Kraków 1997.
 2. Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [The principle of equal treatment in the European public procurement law in the light of cases of the European Court of Justice], 'Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego', 1998, No 10, p. 2-9.
 3. Aspekt polityczny, ekonomiczny i społeczny zamówień publicznych, [The Political, Economic And Social Aspects of Public Procurement], [in:]Szkice o prawie europejskim, Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Procedury odwoławcze w polskim i europejskim prawie zamowień publicznych, [The Review Procedures in Polish and European Public Procurement Law], 'Przegląd Legislacyjny', 1999, No 2 pp. 13 ff.
 5. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji RP a regulacje prawa wspólnotowego - wybrane problemy, [The principle of equal treatment between men and women in the light of the Constitution of RP and the community sex equality law - selected problems],[in:]Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., Toruń 1999, p. 303-328. 
 6. Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów - rozważania na tle prawa zamówień publicznych, [Influence of community law on the tender as legal form to reach a contract - in the public procurement law], [in:]Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego,C. Mik-ed., Toruń 2000, pp. 185 ff.
 7. Wstęp do dyrektywy 93/38/EWG o procedurach udzielania zamówień przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej, [Introduction to Council directive 93/98/EEC],Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej, Warszawa 2000, p. 7-71
 8. Instrumentalizacja zamówień publicznych - rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego, [Instrumentalisation of public procurement - remarks on the EC law in this field],[in:]Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, pp. 373-385.
Dr. Monika Sudoł

 1. Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian), [Competition rules of the European Community concerning vertical agreements (the present regulation and the proposals for reform)], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000 No. 1, p. 19 and ff.
 2. Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), [The scope of national courts' competencies in the area of Community competition law (some remarks on direct effectiveness of Arts. 81 and 82 of the Treaty establishing the European Community)], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 407-423.
 3. Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, [Vindication in proceedings before the national courts of the rights corresponded with the obligations established in Community competition rules], 'Kwartalnik Prawa Publicznego' 2001, No 4.
 4. Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej a prawem konkurencji państw członkowskich, [The relationship between European Community and Member States' competition law], 'Przegląd Prawa Europejskiego' 2003, No 1(12)2003, p. 21-34.
Dr. Saulius Lukas Kaleda, Master of European Studies

 1. Extension of the preliminary rulings procedure outside the scope of Community law: 'The Dzodzi line of cases'European Integration online Papers (EIoP) Vol. 4 (2000) No 11.
 2. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń wstępnych w sytuacji krajowej,[ECJ competence to give preliminary judgment in internal case], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 137-164.
 3. Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim,[Prompt effect of EC law in the new acceding country], 'Kwartalnik Prawa Publicznego' No 3/2001.
 4. The interim obligations of a state acceding to the European Union, (2001) 26 European Law Review, p. 599-604.
 5. Integracja aspektów społecznych we wspólnotowym prawie zamówień publicznych, [Integration of social aspects in public procurement under community law],  [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik-ed., Toruń 2002, p. 145-162.
 6. Stojimo sutartis Europos Sąjungos teiseje [Accesion Treaty in the EU law], [in:] Europos Sąjungos teise ir Lietuva, [EU law and Lithuania], Vilnius 2002 .
 7. Immediate effect of Community law in the new Member States: Is there a place for a consistent intertemporal doctrine? [to be published in conference papers after conference: Premiere rencontre internationale des jeunes chercheurs, conference was organised by CERIC, Université d'Aix-Marseille III and European Law Journal].
 8. Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie - zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, ss. 360.

Dr. Monika Niedźwiedź

 1. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej,[Movement of cultural goods in the EU], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zeszyt nr 73, Zakamycze, Kraków 2000, pp. 226.
 2. Ograniczenia reklamy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [Limits of advertising in the light of ECJ judgements], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat - ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 265-283.
 3. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu zewnętrznych relacji Wspólnot Europejskich, [in:] Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., p. 217 ff., Toruń 2001.
 4. Wywóz dóbr kultury za granicę - uwagi de lege lata i delege ferenda, [Export of cultural goods - some remarks de lege lata and de lege ferenda], 'Gazeta Antykwaryczna', January 2001, No. 1.
 5. Wpływ WTO na politykę handlową Wspólnoty Europejskiej, [The inluence of the WTO on the Commercial Policy of the European Community - new phenomena], [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI w., C. Mik-ed., Toruń 2002, p. 413 and ff.
 6. Translation from english: Prof. Sabino Cassese paper 'In the age of administrative reforms', Samorząd Terytorialny, June 2002, No. 6.
 7. Uwagi dotyczące ustawy o zabytkach, [Some remarks on the law on historic monuments], 'Gazeta Antykwaryczna', June 2002, No. 6, p. 39.
 8. The existence and the nature of the European Community?s competence in the proposed Hague Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters ? paper delivered during the First International Workshop for Young Scholars (WISH), 20-21 September 2002, Aix-en-Provence.
 9. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej w projektach Traktatu Konstytucyjnego [External relations of the European Union in drafts of the Constitutional Treaty], conference paper delivered during 8th Nationwide Conference on European Union: The European Union at the reform stage: the Convention and the White Paper, Torun 27-28th of March 2003, will be published soon.
Dr. Inga Kawka

 1. Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw odwoławwczych dotyczących zamówień publicznych do prawa państw członkowskich (na przykładzie Francji), [Implementation of EC review directives to the public procurement law of the Member States (in case of France)], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 387-405.
 2. Tworzenie wspólnego rynku zamówień publicznych, [Creation of common market of public procurement], [in:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Andrzeja Mania-ed., Kraków 2001, p. 95-116.
 3. Europejskie telekomunikacyjne organy regulacyjne - wspólnotowe projekty zmian, [European Community proposals for change in the field of National Regulatory Authorities in the sector of telecommunications], [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik-ed., Toruń 2002, p. 251-265.
 4. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, [Telecommunications regulatory authorities in the European Union: the legal issues.] Kraków, Zakamycze 2006.

Mr Rafał Janas

 1. Systemy wzajemnego uznawania kwalifikacji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wybrane aspekty), [Professional qualifications mutual recognition systems in the light of ECJ jugdements], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 327-350.
 2. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, [Commentary on law on rules concerning recognition professional qualifications to pursue regulated provision, awarded in EU Member States], 'Kwartalnik Prawa Publicznego', 2001, No 2, p. 181-215. [Co-author Dr. M. Kożuch].
 3. Treść, pozycja, granice swobody zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw w UE, [Scope, position and limits of right of establishment in the EU], [in:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, A. Mania-ed., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, p. 117-131.
 4. Treść pojęcia 'swoboda zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw' w prawie wspólnotowym - analiza uprawnień akcesoryjnych, [Right of establishment - analysis of corollary rights], [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik-ed., Toruń 2002, p. 17-27.
 5. Uznawanie dyplomów obywateli państw członkowskich Wspólnot Europejskich uzyskanych w państwach trzecich na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [Recognition of diplomas awarded to EU citiziens in third countries, in the light of ECJ judgements], 'Przegląd Prawa Europejskiego', No 1(12)2003, p. 70-77.
 6. Symplifikacje wtórnego prawa wspólnotowego (unijnego), [Simplifications of the EC (EU) secondary law], 'PECSA Informuje 2003', No. 1, p. 7-10.
 7. Symplifikacja acquis communautaire - zarys problematyki [Simplification of the acquis communautaire - main problems]. Revised version of conference paper: 'Symplifikacja prawa unijnego, tylko uproszczeniem?', delivered during 8th Nationwide Conference on European Union: The European Union at the reform stage: the Convention and the White Paper, Toruń 27-28th of March 2003, will be published soon.

Mr Michal Kula

 1. Wybrane instytucje prawa karnego w Pięcioksięgu Mojżesza [Selected institutions regarding the penal law in Moses' Pentateuch], Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2001, z. 6, p. 59-68
 2. Teoretyczne podstawy odpowiedzialności za usiłowanie przestępstwa [Theoretical grounds of the responsibility for the attempt of an offence], Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2003, z. 9-10, p. 91-104.
 3. Europejska spółka akcyjna - czy rzeczywiście europejska? [The European public company - is it really the european one?], Radca Prawny 5/2004, p. 52-62.
 4. Kara śmierci a prawo Unii Europejskiej (z uwzględnieniem traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy) [The capital punishment and the law of the European Union (including the Treaty establishing a Constitution for Europe)], Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2/2005, p. 25-27.
 5. Wybrane zagadnienie dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy [Selected problems regarding the area of freedom, security and justice in the Treaty establishing a Constitution for Europe] (in:) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, ed. by S. Dudzik, Kraków 2005, p. 437-450.
 6. Przyczynowość w prawie karnym. Próba analizy krytycznej [Causation in the penal law. The attempt of the critical analysis], Kraków 2005, p. 183.
 7. Ewolucja III filaru UE, [The Evolution of the EU’s third pillar] (in:) Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych [Struggle against criminality within the EU. Police and judicial cooperation in criminal matters], Warszawa 2006, ed. by A. Górski and A. Sakowicz, p. 23-50 (co-author A. Sołtysińska)

Mr Bogusław Srebro

 1. The Protection of the European Union's Financial Interests, Zakamycze, Kraków 2004, p. 244
 2. Tendencies of changes within VAT in the European Union, Forum Doradców Podatkowych, January 2004, p. 21-22
 3. VAT rates - a new approach of the European Commission, Forum Doradców Podatkowych, June 2004, p. 17-18
 4. Unanimous voting within Council of the European Union in the lights of the provisions EU constitutional treaty, [in:] The Constitution for Europe. Future foundation of the European Union, ed. by S. Dudzik, Kraków 2005, p. 265-299

Ms Aleksandra Czekaj

 1. Sądownictwo polubowne [Arbitration] (in:) Jura 2003, No 9, pp. 8-9.
 2. Konferencja Międzyrządowa 2003 [Intergovernmental Conference 2003] (in:) Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA, No 1, pp. 1-3.
 3. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baumbast i R. [A gloss to the ECJ judgment on Baumbast and R. case] (in:) Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, Kraków, 2004, Vol. II, pp. 186-203.
 4. Relacje duńskiego rządu z parlamentem w sprawach europejskich [Relations between the Danish government and parliament in the European matters] (in:) Przegląd Sejmowy, 2006, No 3 (forthcoming).

Published Master Thesis

 1. Mgr Łukasz Bohdan, Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, [Legal services in the EU], Zakamycze, Kraków 2000, pp. 294.
 2. Mgr Patrycja Dąbrowska, Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [Effects of the preliminary ruling of the European Court of Justice], Wyd. ABC, Warszawa 2004, pp. 192.
 3. Mgr Agnieszka Grzelak, Unia Europejska a prawo karne, [EU and penal law], Warszawa 2002, pp. 183.
 4. Mgr (Now Dr.)Monika Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej,[Movement of cultural goods in the EU], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zeszyt nr 73, Zakamycze, Kraków 2000, pp. 226.
 5. Mgr Bogusław Srebro, Ochrona interesów finansowych UE, [Protection of the financial interests of the EU],Zakamycze, Kraków 2004, pp. 243.
 6. Mgr Zbigniew Zgud, Zasada subsydiarności w prawie europejskim, [Principle of subsidiarity in the european law],Zakamycze, Kraków 1999, pp. 163.

 
 
 
 
 
English