Informacje Bibliografia Egzaminy Kontakty Linki Nagrody Miscellanea
 
 

   Na stronie znajdują się informacje na temat Katedry Prawa Europejskiego oraz dokonań dydaktyczno-naukowych jej pracowników.

 

 


INFORMACJE OGÓLNE O KATEDRZE PRAWA EUROPEJSKIEGOW 1994 r. została utworzona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pracownia Prawa Europejskiego, która w 1995 r. została przekształcona w Katedrę Prawa Europejskiego. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Stanisław Biernat. Ponadto w Katedrze zatrudnieni są: Prof. dr hab. Sławomir Dudzik, dr Małgorzata Kożuch, dr Nina Półtorak, dr Monika Niedźwiedź i dr Monika Sudoł. Studia doktoranckie w Katedrze odbywa w roku akademickim 2005/2006 sześć osób: mgr Rafał Janas (opiekun naukowy: prof. Dr hab. Stanisław Biernat), mgr Michał Kula (opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomir Dudzik) mgr Bogusław Srebro (opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Biernat), mgr Aleksandra Czekaj (opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomir Dudzik), mgr Monika Kawczyńska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Biernat), mgr Łukasz Wosik (opiekun naukowy prof. dr hab. Stanisław Biernat)


Badania naukowe Katedry Prawa Europejskiego

Przedmiotem prowadzonych obecnie badań pracowników i doktorantów Katedry są m.in.: konstytucyjne podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, stosunek prawa wspólnotowego do prawa państw członkowskich, europejskie prawo administracyjne, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, zasada subsydiarności i solidarności państw członkowskich, wzmocniona współpraca, ochrona praw jednostek, odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich, swobodny przepływ towarów, przepływ osób, wolność zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług, uznawanie kwalifikacji, wykonywanie zawodów prawniczych, prawo konkurencji, pomoc państwa dla przedsiębiorstw, położenie prawne przedsiębiorstw publicznych.

Dorobek naukowy pracowników i doktorantów Katedry dokumentuje Bibliografia.

Pracownicy i doktoranci Katedry uzyskali następujące stopnie naukowe:

w 2002 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał Sławomir Dudzik na podstawie rozprawy p.t. "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem";

w 2001 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymały:

Małgorzata Kożuch na podstawie rozprawy p.t. "Swoboda zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług przez prawników w prawie Wspólnoty Europejskiej i prawie polskim",

Nina Półtorak na podstawie rozprawy p.t. "Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich",

Aleksandra Sołtysińska (doktorantka w latach 1996-1999) na podstawie pracy p.t. "Zasada równego traktowania przedsiębiorców w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej i Polski";

w 2002 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymał Saulius Lukas Kaleda (doktorant w latach 1999-2002) na podstawie rozprawy p.t. "Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwa członkowskie: zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe"

w 2003 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Monika Niedźwiedź (doktorantka w latach 1999-2002, asystentka od 2002) na podstawie rozprawy p.t. "Umowy międzynarodowe mieszane świetle prawa Wspólnoty Europejskiej".

w 2004 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Monika Sudoł (doktorantka w latach 1998-2002, asystentka od 2002) na podstawie rozprawy p.t. "Relacja między instytucjami Wspólnoty Europejskiej a organami państw członkowskich w dziedzinie ochrony konkurencji".

W 2005 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Inga Kawka (doktorantka w latach 2000-2005) na podstawie rozprawy p.t.
"Rola krajowych organów regulacyjnych w sprawach telekomunikacji
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Problematyka prawna".

Katedra Prawa Europejskiego utrzymuje kontakty naukowe z wieloma uniwersytetami i innymi instytucjami w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Grecji, Włoszech, Francji). Pracownicy i doktoranci Katedry biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, a także organizują wykłady gościnne w Krakowie.

Zebrania naukowe, połączone z seminariami doktorskimi, odbywają się w Katedrze przeciętnie dwa razy w miesiącu. Uczestniczą w nich także referenci i dyskutanci spoza Katedry, również z innych uniwersytetów.

Pracownicy, doktoranci i magistranci Katedry otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za prace naukowe.

Działalność dydaktyczna Katedry Prawa Europejskiego

W latach akademickich 1995-1997 wykłady z prawa Unii Europejskiej były prowadzone gościnnie przez Dominika Lasoka, emerytowanego profesora prawa europejskiego z Exeter (Wielka Brytania).

Obecnie, pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, proseminaria, ćwiczenia) z zakresu prawa Unii Europejskiej na studiach prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UJ (stacjonarnych i zaocznych), a także na studiach licencjackich z zakresu administracji.

Od 2001 r. prof. Stanisław Biernat prowadzi Katedrę Jean Monneta (Jean Monnet Chair) prawa europejskiego. Tytuł ten przyznaje Komisja Europejska.

Od 2002 r. dr hab. Sławomir Dudzik prowadzi stały kurs (Jean Monnet permanent course) "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w prawie wspólnotowym i polskim".

Wokół Katedry skupia się spora grupa uzdolnionych studentów, głównie seminarzystów i magistrantów, którzy szczególnie interesują się zagadnieniami prawa europejskiego. Studenci ci przygotowują prace seminaryjne i magisterskie, uczestniczą w seminariach naukowych, wyjeżdżają na stypendia zagraniczne korzystając często z rekomendacji Katedry oraz biorą udział w konkursach na znajomość prawa europejskiego.

Pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą także wykłady, seminaria lub szkolenia z dziedziny prawa europejskiego dla różnych odbiorców, np. dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, aplikantów, urzędników administracji publicznej i przedsiębiorców. Największym dotychczasowym przedsięwzięciem był cykl kompleksowych szkoleń z zakresu prawa wspólnotowego dla urzędników państwowych i samorządowych z Małopolski. Szkolenia organizowane były w okresie od listopada 2000 do kwietnia 2001 r. w ramach programu Tempus Phare Institutional Building Joint European Project 14140-99 przy współpracy European Public Law Center w Grecji, Uniwersytetu w Rzymie, Neapolu, Paryżu i Dreźnie, oraz Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Wojewódzkiego. Szkolenia obejmowały ponad 100 godzin, a uczestniczyło w nich stale około 60 urzędników.

Od października 2003 r. rozpoczynają się na Wydziale Prawa i Administracji UJ, pod patronatem Katedry, roczne studia podyplomowe z prawa europejskiego. Dokładne informacje na ten temat są zamieszczone na stronie Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.


 
 
 
 
English