Informacje Bibliografia Egzaminy Kontakty Linki Nagrody Miscellanea
 
 

 Na stronie znajduje się lista nagród zdobytych przez pracowników, doktorantów i studentów KPE UJ.

 

 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


Rok 2007

Wyróżnienie w XLII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dr Agnieszki Grzelak za rozprawę doktorską "Instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

III Nagroda w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Banku BISE im. Prof. Witolda Kuli dla mgr Agnieszki Grzesiek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. "Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta", napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika

Rok 2006

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgra Marcina Kiełbasy, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt "Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych w prawie wspólnotowym i polskim", napisaną pod kierunkiem Prof.UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Marii Burchard, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt "Zagadnienie bezpośredniego skutku dyrektyw wspólnotowych", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Katarzyny Kozak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt "Współpraca Wspólnoty Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w sprawach ochrony konkurencji", napisaną pod kierunkiem Prof.UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

I Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla Dra Bartłomieja Kurcza za książkę pt. "Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego"

III Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla Dr Moniki Niedźwiedź za książkę pt. "Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej"

III Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla mgra Bogusława Srebro za książkę pt. "Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej"

Rok 2005

Wyróżnienie w XL Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dra Bartłomieja Kurcza za rozprawę doktorską "Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Joanny Kaczanowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. "Swoboda przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Karoliny Kluczna, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt "Udział parlamentów narodowych w tworzeniu prawa Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Magdaleny Kłysz absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. "Rodzina w prawie Unii Europejskiej" napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgra Łukasza Wosika, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. "Prawna regulacja rozdziału środków pomocowych z funduszy strukturalnych" napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Rok 2004

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Magdaleny Jagiełło, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. "Obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z międzynarodowej umowy mieszanej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Bogusława Srebro, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. "Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 2003

Pierwsza nagroda dla Dra hab. Sławomira Dudzika w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa za rozprawę habilitacyjną "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem"
Nagrodę wręczono 14 czerwca 2004 r.

Druga nagroda w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dra Sauliusa Lukasa Kaledy za rozprawę doktorską "Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie - zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata
Nagrodę wręczono 14 czerwca 2004 r.

Nagroda im. Profesora Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego dla Dr Niny Półtorak za książkę "Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich"

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Agnieszki Malczewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. "Programy komputerowe w prawie autorskim i patentowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Anny Czarnoty, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. "Odwrotna dyskryminacja na tle swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie wspólnotowym", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Alicji Sikory, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. "Dyrektywa wspólnotowa w wewnętrznym porządku prawnym na przykładzie Francji", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Bogusława Srebro, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. "Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 2002

Wyróżnienie w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dr Niny Półtorak za rozprawę doktorską "Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską dla Dr Niny Półtorak za pracę pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Nagroda im. Profesora Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego dla pracy zbiorowej pod red. Prof. dra hab. Stanisława Biernata "Studia z prawa Unii Europejskiej"

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Patrycji Dąbrowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2000/2001 pt. "Skutki orzeczenia wstępnego wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na mocy art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Katarzyny Gałki, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. "Swobodne przemieszczanie się studentów. Od uprawnień pracowniczych po uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie Kwartalnika Prawa Publicznego na najlepszą publikację w roku 2001 dla Dra Łukasza Kaledy za artykuł "Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim. Zagadnienia międzyczasowe"

Rok 2001

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Agnieszki Grzelak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1999/2000 pt. "Europeizacja prawa karnego w świetle prawa Unii Europejskie"j", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Justyny Stróżczyk, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2000/2001 pt. "Zasada ściślejszej współpracy w prawie Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

III miejsce dla drużyny studentów z Wydziału Prawa i Administracji UJ (pod opieką Dr Niny Półtorak), w składzie: Paulina Biduś, Katarzyna Gałka, Magdalena Węglarz w 7 edycji konkursu "Central and East European Moot Court Competition", Praga 2001, organizowanego przez Uniwersytet w Cambridge, w tym wyróżnienie w konkursie na "best speaker" dla Pauliny Biduś.

Rok 2000

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1998/99 pt. "Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Agnieszki Grzelak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1999/2000 pt. "Europeizacja prawa karnego w świetle prawa Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 1999

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgra Zbigniewa Zguda, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1997/98 pt. "Zasada subsydiarności w prawie europejskim", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Moniki Sudoł, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1997/98 pt. "Umowy franchisingowe w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Polski", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1998/99 pt. "Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej", napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata


 
 
 
 
English