Na stronie zamieszczony jest program zajęć w ramach Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.

 


Dokumenty do ściągnięcia w plikach MS Word:

1. Informacje ogólne
2. Ankieta uczestnika
3. Program studiów


 

PROGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH "PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ"Część wspólna
120 godzin

1. Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska - geneza, powstanie, rozwój
2. Instytucje WE i UE
3. Źródła prawa i procedury prawodawcze
4. Prawo wspólnotowe a prawo krajowe
5. Zasady strukturalne prawa WE (m.in. proporcjonalność, subsydiarność)
6. Projekt Konstytucji Unii Europejskiej
7. Prawa podstawowe, Karta Praw Podstawowych, rola EKPCz w prawie WE
8. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
9. Obywatelstwo UE (w tym dostęp do dokumentów i Ombudsman)
10. Europejski Trybunał Sprawiedliwości - organizacja, postępowanie, skargi, procedury
11. Skargi na organy Wspólnot
12. Skargi na działania państwa rozpatrywane przez ETS
13. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnot i państw członkowskich
14. Współpraca sądowa (orzeczenia wstępne) - wprowadzenie
15. Budżet UE
16. Ochrona interesów finansowych UE
17. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
18. Polityka migracyjna, wizowa i azylowa
19. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
20. Traktat akcesyjny - skutki przystąpienia Polski do UE
21. Swobody rynku wewnętrznego
22. Unia Gospodarcza i Walutowa
23. Prawo konkurencji - wprowadzenie
24. Prawo ochrony konsumenta
25. Prawo pracy i prawo socjalne
26. Prawo autorskie i własność przemysłowa
27. Prawo spółek
28. Prawo podatkowe
29. Prawnicy w prawie UE
30. Ochrona środowiska
31. Polityka regionalna i strukturalna

Grupa - Wymiar sprawiedliwości
30 godzin

1. Rola sądów krajowych w stosowaniu prawa wspólnotowego
2. Procedura postępowania przed ETS
3. Orzeczenia wstępne
4. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
5. Harmonizacja prawa cywilnego
6. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych


Grupa - Administracja i gospodarka
30 godzin

1. Współpraca administracyjna państw i organów WE
2. Prawo celne
3. Prawo konkurencji
4. Pomoc państwa
5. Zamówienia publiczne
6. Prawo rynku kapitałowego
7. Wspólna polityka rolna
8. Samorząd terytorialny, gospodarka infrastrukturalna


Łącznie 150 h w każdej grupie


 
 
 
 
English