Na stronie zamieszczony jest regulamin studiów w ramach Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.


Dokumenty do ściągnięcia w plikach MS Word:

1. Informacje ogólne
2. Ankieta uczestnika
3. Program studiów


 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
"PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ"


prowadzonych przez Katedrę Prawa Europejskiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
1.Zasady przyjmowania uczestników studiów
1.1. Uczestnikami studiów podyplomowych „Prawo Unii Europejskiej” (zwanych dalej „studiami”) mogą być osoby, które uzyskały tytuł magistra na dowolnym kierunku studiów wyższych.
1.2. Liczba uczestników studiów wynosi od 30 do 90. Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zostanie złożone mniej niż 30 zgłoszeń uczestników.
1.3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesieniem opłaty za studia. Informacje o wyczerpaniu limitu przyjęć na studia są ogłaszane na stronie internetowej Katedry Prawa Europejskiego i na tablicach ogłoszeń przed lokalem Katedry.
1.4. Do zgłoszenia kandydat dołącza kopię dyplomu magisterskiego i wypełnioną ankietę uczestnika studiów.
1.5. Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń, określa kierownik Studiów.
1.6. Opłata za studia w roku akademickim 2007/2008 wynosi 4.000 (cztery tysiące) złotych. Opłata może być uiszczona w trzech ratach:
  a) pierwszej w wysokości 1.000 złotych – przy złożeniu zgłoszenia uczestnictwa w studiach;
  b) drugiej w wysokości 1.500 złotych - przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów,
  c) trzeciej w wysokości 1.500 złotych - przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.
1.7. Uczestnik studiów uprawniony jest do uczestniczenia w zajęciach w odpowiednich semestrach, jeżeli uiści opłatę, o której mowa w pkt 1.6. b) i c).
 
2.Zasady odbywania studiów
2.1. Studia rozpoczynają się w październiku, trwają dwa semestry i obejmują 150 godzin zajęć.
2.2. Około 120 godzin zajęć objętych programem studiów będzie prowadzonych jako zajęcia wspólne dla wszystkich uczestników. Po zakończeniu zajęć wspólnych, uczestnicy będą mogli wybrać grupę zajęć pt.:
  a/ „Wymiar sprawiedliwości"; lub
  b/ „Administracja i gospodarka”.
Podział zajęć na dwie grupy nie nastąpi, jeżeli do jednej z grup zgłosi się mniej niż 10 osób.
2.3. Zajęcia na studiach odbywają się w piątki i soboty, zasadniczo co dwa tygodnie.
2.4. Zajęcia na studiach prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej przy założeniu aktywnego udziału uczestników.
2.5. Uczestnicy otrzymują do wiadomości informacje dotyczące terminów zajęć i ich programu. Informacje te mogą ulec zmianie z ważnych powodów.
 
3.Zasady ukończenia studiów
3.1. Ukończenie studiów jest dokumentowane świadectwem ukończenia studiów.
3.2. Uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, po zdaniu egzaminu pisemnego.
3.3. Uczestnikowi studiów, który nie zdał egzaminu lub nie przystąpił do niego bez usprawiedliwienia, przysługuje jeden termin egzaminu poprawkowego.
3.4. Uczestnik studiów może dodatkowo napisać pracę końcową pod opieką jednego z wykładowców. W razie przyjęcia pracy przez opiekuna, informacja o niej i jej temacie zostanie zamieszczona na świadectwie ukończenia studiów.
3.5. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach losowych, kierownik studiów może podjąć decyzję o innych wymaganiach dotyczących ukończenia studiów niż przewidziane w pkt 3.2. i 3.3.
3.6. Uczestnikowi, który przerwał studia lub nie otrzymał świadectwa ukończenia studiów z powodu niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 3.2 nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu opłaty za studia.
 
4.Pozostałe regulacje
4.1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Ramowy Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjęty Uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2006 r.
POBIERZ:
- Ramowy Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim - Dokument PDF

 
 
 
 
English