W dniach 19-20 listopada 2016 r. w Nieborowie k. Łowicza odbyły się V Warsztaty „Metody badań romanistycznych”. Jest to spotkanie młodych naukowców zajmujących się prawem rzymskim: doktorantów oraz młodych doktorów. Prezentowane są podczas nich zagadnienia badawcze, które są przedmiotem bądź prac doktorskich bądź projektów po doktoracie. Spotkanie ma na celu wnikliwą dyskusję nad wybranymi pracami badawczymi tak, aby ocenie poddane zostały nie tylko zagadnienia merytoryczne, lecz także stosowana metodologia. W tym roku w Warsztatach uczestniczyli: mgr Kamil Sorka, mgr Kamil Stolarski oraz dr Grzegorz Blicharz. Opiekę naukową nad prowadzonymi dyskusjami sprawowali ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Wojciech Dajczak oraz prof. Bronisław Sitek.

W dniach 4-5 listopada 2016 roku w siedzibie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie odbyła się organizowana dorocznie konferencja międzynarodowa pt. "Rule of Law: A Comparative Perspective". Wzięli w niej udział goście z Australii, Brazylii, Finlandii, Japonii, Kanady, Korei, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Rosji, Węgier i Włoch.

 

We wtorek 18 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ gościł prof. David Pugsley, znawca prawa rzymskiego, common law oraz prawa porównawczego z Uniwersytetu Exeter. Wizyta szczególnie ucieszyła Katedrę Prawa Rzymskiego, także ze względu na długoletnią znajomość z prof. D. Pugsley’em za sprawą corocznych światowych kongresów historyków prawa SIHDA.

Nakładem Księgarni Akdemickiej ukazałą się nowa książka dr Karoliny Wyrwińskiej pt. "Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia". Pobierz spis treści...

Dnia 5 października 2016 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim sześciu chińskich uczonych z Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) wzięło udział w drugim dniu –  w krakowskiej części – II Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego (2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law). Do Krakowa przyjechali dyrektor Instytutu prof. Li Lin oraz prof. Lin Mingde, prof. Xu Hui, prof. Xie Zengyi, prof. Lu Chao i prof. Wu Jun. Ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w seminarium wzięli udział: dziekan prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan prof. Bartosz Brożek, dr Joanna Lemańska z Katedry Prawa Administracyjnego oraz ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

We Frankfurcie nad Odrą ukazał się pod redakcją prof. Arkadiusza Wudarskiego tom „Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego”.

 

Ogłoszone zostały w nim trzy artykuły o prawie porównawczym czerpiące z doświadczenia prawa rzymskiego:

Tomasz Giaro, Moment historyczny w prawoznawstwie porównawczym

Wojciech Dajczak, Potencjał metody porównawczo-historycznej na przykładzie kontrowersji wokół odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy

Franciszek Longchamps de Bérier, Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego

 

KOnferencja międzynarodowa

Laureatkami VII edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" zostały:

 

I miejsce – Maria Włoskowicz (UJ)

II miejsce – Michalina Kowala (UAM) i Magdalena Ossowska (UW)

 

 

W roku akademickim 2015/2016 finał VII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w czwartek, 2 czerwca 2016 roku w Warszawie (spotkanie w recepcji Collegium Iuridicum I im. Leona Petrażyckiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 o godzinie 10:30).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 30 maja 2016 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału VII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 16 maja 2016 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w VI edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 23 maja 2016 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:

a) Zasada i granice swobody umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

b) Prawo rzymskie a nowożytne modele przeniesienia prawa własności

c) Swoboda testowania a zmiany w porządku dziedziczenia beztestamentowego – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Warszawy będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:15.

Finał rozpoczyna się o godzinie 10:45. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

 

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

a) www.konkursprawarzymskiego.pl

b) www.rzym.amu.edu.pl

c) http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/

d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

 

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zalecana literatura obejmuje:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;

b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

 

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

- pod takim tytułem odbędzie się konferencja naukowa w dniach 1-2 kwietnia 2016 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 32.  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe "Utriusque iuris" na WPiA UW. Weźmie w niej z referatem udział dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego UJ.

dr Paulina Święcicka (UJ)

Program

1.IV (piątek)

10:00- Otwarcie konferencji przez Prodziekana WPiA UW prof. dr hab. Tomasza Giaro

10:15-11:30 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski: „Reinterpretacja norm moralnych i prawa w biblijnym Izraelu na przykładzie Dekalogu.”

 

 

od prawej ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW), prof. Tomasz Giaro (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-12:30 – ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki: „Jezus a Prawo”

12:30-13:15 – prof. dr hab. Andrzej Bryk: „Koncepcja władzy politycznej w starożytnym Izraelu”

13:15-14:00 – dr Paulina Święcicka: „Jurysdykcja Sanhedrynu Jerozolimskiego w procesie Jezusa z Nazaretu”

 

 

od lewej dr Paulina Święcicka (UJ), prof. Andrzej Bryk (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

Panel I (15:30-17:00)

1. Łukasz Buczek (US): „Normy sankcjonowane w Dekalogu? Próba analizy dogmatyczno-prawnej w oparciu o założenia derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”

2. mgr Piotr Maciaszek (UG i UKSW): „Znaczenie intencji w wykonywaniu prawa w nauczaniu Jezusa Chrystusa a współczesne problemy prawne”

3. mgr Małgorzata Szymańska (UWr): „Współczesna wykładnia prawnicza a interpretacja biblijna – porównanie meto”

4.  Kacper Wonia (UMCS): „Okrucieństwo i bezkompromisowość Talmudu”

5. Kacper Górniak (UJ): „In dubiis benigniora. Wokół łagodnej interpretacji w prawie prywatnym”

 

2.IV (sobota)

Panel II (10:00-11:30)

1. mgr Mateusz Nocuń (UW): „Wielopoziomowa wykładnia Rdz 2,24 a kanoniczne prawo małżeńskie”

2. Piotr Polak (UW): „Duch a litera. Prawo Mojżeszowe czy łaska i prawda

3. Dominik Kossak (UWr) : „Starotestamentowe małżeństwo żydowskie – obraz biblijny i jego wpływ na współczesność”

4. Przemysław Matuszewicz (UW): „Nomos Georgikos – dylemat prawodawcy”

5. mgr Rafał Marek (UJ): „Żydowskie metody interpretacji a początki ius commune

 

Panel III (11:45-13:00)

1. Michał Czykierda (UW): „Własność w prawie starotestamentowym – wybrane zagadnienia”

2. Antoni Żukowski (UW): „Sposoby nabycia własności w prawie rzymskim i w prawie mojżeszowym”

3. mgr Kacper Lewandowski (KUL): „Prawo własności u Św. Augustyna”

4. Igor Adamczyk(UW): „Między Synajem a Italią. Odpowiedzialność deliktowa za wyrządzoną szkodę”

 

Panel IV (14:30-16:00)

1.    mgr Piotr Aleksandrowicz (UAM): „Wykładnia praw kultycznych według Szkoły Świętości”

2. Maria Kola (UAM): „Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach (Sdz 21,25) – rozważania na temat zasady słuszności w Księdze Sędziów”

3. Bartłomiej Starnowski (UW): „ Rabin, Jurysta i Ulem: kilka słów o wykładni w prawach żydowskim, rzymskim i islamskim”

4. Szymon Osmoła (UJ): „Święte księgi w teorii Leona Petrażyckiego”

 

 

od lewej prof. Andrzej Bryk (UJ), dr Paulina Święcicka (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

16:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018