1. Baran Daria, Rzymskie korzenie współczesnych regulacji adopcyjnych w Polsce i wybranych państwach Europy kontynentalnej, 2017
 2. Bąk Bartłomiej, Obywatelstwo rzymskie a republikańskie tradycje współczesnego prawa polskiego, 2018
 3. Blicharz Grzegorz, Pożyczka morska (»pecunia traiecticia«) jako sposób finansowania transportu morskiego w prawie rzymskim i zachodniej tradycji prawnej, 2012 [doktorat nt. Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, 2016 pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier]
 4. Chyłka Karol, Wpływ religii na prawo spadkowe w Rzymie oraz w zachodniej tradycji prawnej, 2015
 5. Fiałkowski Maciej, Siła wyższa w porządku prawnym Polski i Stanów Zjednoczonych na tle rozstrzygnięć jurystów rzymskich, 2012
 6. Flankowski Mateusz, Prokreacyjny charakter małżeństwa w prawie rzymskim, 2017
 7. Florek Krzysztof, Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta w prawie rzymskim a prawie polskim w odniesieniu do regulacji prawnych niektórych państw europejskich, 2014
 8. Frąk Bartłomiej, Warunek potestatywny w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnym, 2018
 9. Fronczek Urszula Danuta, Prawnospadkowe aspekty »senatus consultum Silanianum«, 2009 [doktorat nt. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, 2018 pod kierunkiem prof. Marty Romańskiej i dr Kamila Klonowskiego]
 10. Gaweł Kathrene, »Roman Iniuria«, and the Evolution of Information Privacy Law in the United States, as Compared with Data Protection Law in the European Union, 2015
 11. Garstka Mariusz, Przyjęcie lub odrzucenie spadku w prawie polskim na tle porównawczym, 2018
 12. Gröger Karolina, Niektóre społeczne przyczyny kształtowania się kontraktu »societas«, 2009
 13. Jagodziński Waldemar, »Communis opinio«w orzecznictwie Sądu Najwyższego wobec doświadczeń prawa rzymskiego, 2013
 14. Juras Zofia, Uchylenie się od skutków wyroku arbitrażowego w prawie rzymskim, 2011
 15. Kocjan Jakub, Zmiany koncepcji rezerwy spadkowej w prawie francuskim a tradycja prawa rzymskiego, 2015
 16. Kocjan Julia, Ochrona konsumenta w europejskiej tradycji prawnej, 2018
 17. Kotowski Marcin Honorat, Praktyczne zastosowanie zasady swobody umów w prawie polskim na przykładzie spółki cichej, 2014
 18. Kremer Maciej, Typowe zastrzeżenia umowne przy rzymskiej emptio venditiooraz przy sprzedaży w prawie polskim, 2017
 19. Książek Klaudia, Ograniczenia prawa własności w prawie rzymskim, polskim i niemieckim, 2014
 20. Kurzępa Jerzy, Powody wydziedziczenia w prawie rzymskim i w prawach państw systemu zachowku w Europie, 2011
 21. Lebedowicz Grzegorz,Prawo rzymskie i polskie a zagadnienie własności nieruchomości w prawie chińskim, 2017
 22. Łochowski Piotr, Testament holograficzny w europejskiej tradycji prawnej, 2014
 23. Łyczko Katarzyna, Charakter prawny pożyczki w europejskiej tradycji prawnej, 2015
 24. Madej Anna, Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej, 2016
 25. Marek Rafał, Przywileje Kościoła i duchownych co do danin publicznych w prawie rzymskim, 2012
 26. Niemczak Mariola, Proces św. Pawła jako przykład rzymskiej procedury karnej, 2018
 27. Norbert Ewa, Rzymskie »furtum« a współczesne rozumienie kradzieży w polskim prawie karnym, 2011
 28. Ożóg Jacek, Warunek »si navis ex Asia venerit« w pismach prawników rzymskich, 2010
 29. Pierzchalski Krzysztof, Reakcja prawa na przemoc w życiu społecznym w epoce schyłku Republiki Rzymskiej, 2017
 30. Serafin Jakub, Małżeństwa jednopłciowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rewolucyjna zmiana statusu prawnego osób homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych w porównaniu ze statusem homoseksualistów w starożytnym Rzymie, 2017
 31. Sikora Juliusz, Zasada precedensu w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA i w jurysprudencji prawników rzymskich, 2014
 32. Sorka Kamil, »Usucapio pro herede« w źródłach prawa rzymskiego, 2016
 33. Stolarski Kamil, »Quasi possessio« w prawie rzymskim oraz w pismach Stanisława Wróblewskiego i Fryderyka Zolla Młodszego, 2011
 34. Szmaro Kamil, Bezpieczeństwo obrotu w świetle procesu inwestycyjnego - peculium a współczesne metody organizacji działalności gospodarczej, 2018
 35. Szupelak Dawid, Wybór sędziów przez strony w amerykańskim procesie cywilnym na tle prawa rzymskiego, 2017
 36. Teichner Paweł, Władza rodzicielska w świetle prawa rzymskiego i polskiego prawa współczesnego, 2012
 37. Tomasiewicz Marcin, Prawo rzymskie w apologetyce Tertuliana, 2009 [doktorat nt. Preaugustyńskie koncepcje historiozoficzne, 2018 pod kierunkiem prof. Krystyny Chojnickiej]
 38. Wiśniewski Bartosz, Ogólne zasady prawa umów w Chinach w perspektywie prawa rzymskiego, 2018
 39. Włoch Bartłomiej, Kształtowanie praw i obowiązków stron kontraktu emptio venditio, 2017

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2019