kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur: środa 13:15-14:15, pok. 226 (dawny 9)

Osoba:
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2004 r. – praca magisterska przygotowana w Zakładzie Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Sondla pt. „Wpływ filozofii greckiej na prawo rzymskie na przykładzie wybranych kontrowersji między szkołami Sabinianów i Prokulianów”. Rozprawa doktorska nt. „Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe”.


Prace:

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury / office hours: ul/str. Gołębia 9, pokój/room 230 (11)

wtorek (Tuesday) - 13.00-14.00

 

Osoba:

Urodzony 1 maja 1974 w w Krakowie, gdzie studia prawnicze odbywał w latach 1993-1998. Praca magisterska "Prawo rzymskie w teorii i praktyce prawa międzynarodowego publicznego". Od 1998 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt. „Prawo rzymskie w średniowiecznej i nowożytnej Anglii” obronił w 2002 r. Jej promotorem był prof. dr hab. Janusz Sondel.  Od 2002 asystent, od 2006  adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego w dniu 26 marca 2018 roku na podstawie dorobku naukowego oraz pracy "Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum Arthura Ducka" (wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2015).

Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej (Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wykładał również w Instytucie Filologii Klasycznej UJ oraz w oddziałach zagranicznych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (m.inn. w Londynie, Madrycie, Brukseli, Berlinie, Oslo, Birmingham). W maju 2015 roku na zaproszenie  Wydziału Prawa Uniwersytetu w Budapeszcie (ELTE) prowadził gościnne wykłady o rzymskiej i współczesnej etyce adwokackiej. W roku 2018 otrzymał indywidualną Nagrodę Rektora UJ II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Grzegorz Blicharz

Dyżur: wtorek, godz. 17:00, pok. 230 (dawniej 11), ul. Gołębia 9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat konkursu NCN Sonata 14, laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, stypendysta START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat „Diamentowego Grantu”, zdobywca wyróżnień za pracę doktorską w LII Konkursie „Państwa i Prawa” oraz w I Konkursie Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; laureat nagrody DAAD Societas Humboldtiana Polonorum; dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma Forum Prawnicze”.

 

Aktualne projekty badawcze

  1. Prawna struktura udostępniania wartości majątkowej. Prawo rzymskie a współczesne – kierownik projektu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Sonata 14.
  2. Dekodyfikacja prawa prywatnego w zachodniej tradycji prawnej – wykonawca w projekcie kierowanym przez ks. prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Bérier w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach grantu OPUS 7 Narodowego Centrum Nauki
  3. Ochrona porządku publicznego – współkierownik projektu w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Ostatnie konferencje, wykłady i panele naukowe

Kraków – Prawo rodzinne i opiekuńcze a wyzwania współczesności, 17.05.2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzenie panelu eksperckiego

Kraków – Wykłady mistrzowskie podczas Tygodnia Jakości Kształcenia UJ, 12.04.2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykład: Prawo rzymskie w epoce globalizacji

Warszawa – Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym – warsztat naukowy, 25.03.2019 w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, referat: Ochrona sygnalistów w perspektywie prawnoporównawczej. Szanse i zagrożenia

Warszawa – Ogólnopolskie spotkanie romanistów, 10.12.2018, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN, referat: Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawo rzymskie a świat współczesny

Kraków – 72 sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Antycznych im. Fernanda De Visschera Kongres SIHDA 2018 Plus ratio quam vis, 13.09.2018, Uniwersytet Jagielloński, referat: The Maxim usque ad coelum and the Power of the State. Roman Reasoning and the Origins of Modern Limitations to Property Rights
 
Hamburg – 7th Max Planck PostDoc Conference, 23-24.04.2018 w Instytucie Maxa Plancka Prawa Prywatnego Porównawczego i Międzynarodowego, referat: Model Solutions of The Participation of the State in Succession Mortis Causa

 

Wybrane publikacje w języku polskim

1) Książki:

Blicharz G., Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017, 196 s. [online]

Blicharz G., Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Wydawnictwo Od.Nowa, Kraków 2016, 680 s. [online]

 

2) Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

Blicharz G., Samolotem lub pociągiem. Dekodyfikacja umowy przewozu w obliczu europeizacji i globalizacji prawa, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego, red. F. Longchamps de Berier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 103-124 = Decodification of Air and Railway Transport Agreements Through Globalization and Europeanization The Polish Example, „LR Legal Roots: the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2018, t. 7, s. 213-231

Blicharz G., Kisielewicz T., Prawne aspekty zarządzania commons wobec technicznych wyzwań rozwoju smart city, „Forum Prawnicze” 2017, nr 1 (39), s. 34-54. [PDF]

Blicharz G., Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 7 (2014), nr 1, s. 11-27. [PDF]

Blicharz G., Konstrukcja prawna pożyczki morskiej w prawie rzymskim a współczesny Project Finance, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 6 (2013), nr 4, s. 327- 340. [PDF]

Blicharz G., Pożyczka morska. Ślepa uliczka zachodniej tradycji prawnej?, „Forum Prawnicze”, 2013, nr 1 (15), s. 28-35. [PDF]

Blicharz G., Prawnik nowoczesny a hermeneutyka? Wywiad z prof. Guido Alpa, „Forum Prawnicze” 2014, nr 3 (23), s. 3-6. [PDF]

Blicharz G., Niepewna przyszłość prawa? Wywiad z prof. Natalino Irtim, „Forum Prawnicze” 2014, nr 1 (21), s. 3-5. [PDF]

Blicharz G., Przełom w zarządzaniu zasobami wspólnymi. Praktyka dobra wspólnego, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, pod red. W. Arndta, F. Longchamps de Bérier, K. Szczuckiego, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja Utriusque Iuris, Warszawa 2013, s. 211-223. [online]

 

3) Raporty:

Blicharz G., Likwidacja kancelarii notarialnej na skutek ogłoszenia upadłości notariusza w perspektywie prawnoporównawczej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2017. 59 s. [PDF]

 

Selected publications in English

Blicharz G., Two legal areas, one single law? : lessons from the decodification of transport agreement for unified railway law, 两个法律领域,一个单一的法律? 一一从运输协定去法典化和《统一铁路法》, in: Theory and practice of codification : the Chinese and Polish perspective 法典化的理论与实践 : 中国与波兰的比较, eds. Chen Su, F. Longchamps de Bérier, P. Grzebyk, Social Sciences Academic Press (China), Beijing 2019, p. 234-250. [online]

Blicharz G., Kisielewicz T., Oręziak B., Legal influence on the service continuity provisions of modern power systems, „Forum Prawnicze” 2018, 4 (48), p. 73-86. [PDF]

Kisielewicz T., Blicharz G., Mazzetti C., Mosti G., Tofani A., De Carli D., Montarese V., Technical and legal aspects of critical infrastructure protection, „Prawo w Działaniu” (Law in Action), 36/2018, p. 65-75. [PDF]

Decodification of Air and Railway Transport Agreements Through Globalization and Europeanization – The Polish Example, „LR Legal Roots: the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2018, t. 7, s. 213-231. [on-line]

Blicharz G., Governing the commons in the era of decodification and self-responsible societies : Elinor Ostrom's theory and the challenges for legal science, The Digital Library of the Commons, Conference Paper: Practicing the Commons: Self-Governance, Cooperation and Institutional Change, Utrecht 2017. [PDF]

Blicharz G., Decodification, common good, and responsible societies : beyond the Elinor Ostroms theory of governing the commons, in: Transcendence and love for a new global society : proceedings of the II International Congress Transcendence and love for a new global society (Warsaw, August 1-2, 2016) / ed. Vargas A.I., Alonso- Bastarreche G., Van Schalkwijk D., Pamplona : Servcio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 2017, p. 91-101. [online]

Blicharz G., Pecunia Traiecticia and Project Finance : the decodified legal systems and investments in risky ventures, „Teoria e Storia del Diritto Privato” 2017 nr 10, p. 1-23. [PDF]

Blicharz G., Kisielewicz, Service continuity of critical energy systems in the light of present legal experience, w: Decisions In Situations Of Endangerment. Research Development, eds. D. Kuchta, M. Popławski, D. Skorupka, S. Stanek, Wrocław 2016, p. 221-236. [PDF]

 

Pubblicazioni selezionate in italiano

Blicharz G., La Polonia e le prospettive del diritto privato europeo : lunificazione e il metodo combinato, „LR Legal Roots : the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2017, t. 6, s. 223-242. [online]

Blicharz G., La responsabilità d’impresa: il diritto privato polacco e la tradizione giuridica dellOccidente, „Revista General de Derecho Romano” 2017, nr 28, s. 1-15. [online]

Blicharz G., Giudicare una decisione del pretore : la relazione tra diritto e fatto nel passo di Paolo (D. 1,1,11) e nel caso di Barbarius Philippus (D. 1,14,3), „Seminarios Complutenses de Derecho Romano” 2016, nr 29, s. 335-352. [online]

Paulina ŚwięcickaDane kontaktowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(tel./fax) (0048 012) 422 10 33 inf. 1201

 

Pobierz:

 dr hab. Tomasz Palmirski

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur we wtorek godz. 10:30-11:30 w pokoju 230 (dawny 11)

 

Pobierz:

Osoba:

Urodzony 29 października 1972 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół Energetycznych im. T. Kościuszki w Krakowie rozpoczął w 1992 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich czasie uczestniczył czynnie w pracach koła naukowego Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa U.J. – początkowo jako przewodniczący sekcji prawa rzymskiego i sekcji logiki, a później jako wiceprezes Towarzystwa. Praca w kole naukowym, poza zajęciami o charakterze dydaktycznym dla studentów pierwszego roku studiów, umożliwiła mu przygotowanie i opublikowanie kilku skryptów służących jako pomoce naukowe w pracach sekcji oraz dwóch artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym TBSP U.J.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2019