kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dyżury w sesji poprawkowej/ office hours in September:  Thursday 6.09.2018 9.00-10.00, Monday 10.09.2018, 9.00-10.00, ul/str. Gołębia 9, pokój/room 230 (11)

Osoba:

Urodzony 1 maja 1974 w Krakowie, gdzie studia prawnicze odbywał w latach 1993-1998. Praca magisterska "Prawo rzymskie w teorii i praktyce prawa międzynarodowego publicznego". Od 1998 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt. „Prawo rzymskie w średniowiecznej i nowożytnej Anglii” obronił w 2002 r. Jej promotorem był prof. dr hab. Janusz Sondel.  Od 2002 asystent, od 2006  adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego w dniu 26 marca 2018 roku na podstawie dorobku naukowego oraz pracy "Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum Arthura Ducka" (wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2015).

Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej (Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wykładał również w Instytucie Filologii Klasycznej UJ oraz w oddziałach zagranicznych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (m.inn. w Londynie, Madrycie, Brukseli, Berlinie, Oslo, Birmingham). W maju 2015 roku na zaproszenie  Wydziału Prawa Uniwersytetu w Budapeszcie (ELTE) prowadził gościnne wykłady o rzymskiej i współczesnej etyce adwokackiej.

Uczestniczył w programie wymiany naukowej z Uniwersytetem w Getyndze  (Institut für Römisches und Gemeines Recht).

Prowadził badania naukowe w Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

Pełnił funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jako prawnik był pracownikiem (oraz współpracownikiem) krakowskiej kancelarii prawnej "Sobczyk i Współpracownicy" w zakresie praktyki prawa cywilnego i gospodarczego.

Prelegent szeregu międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych (m.inn. Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Uniwersytet Salzburski, Uniwersytet Komeniusa w Bratysławie, Uniwersytet Budapesztański, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie) 

Powołany do  Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej (przy Polskiej Akademii Nauk). 

Członek Komisji Bioetycznej przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: komparatystyka europejskiego prawa prywatnego, historia prawa prywatnego w Europie, korzenie i rozwój etyki adwokackiej i sędziowskiej, historia prawa angielskiego, myśl prawnicza Stanisława Wróblewskiego.

Ukończył Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie im. Mieczysława Karłowicza I stopnia, w klasie puzonu prof. Wacława Fulara. Był członkiem orkiestry symfonicznej "Krakowska Młoda Filharmonia" pod batutą prof. Rafała Jacka Delekty.

Członek-założyciel Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Chóru Polskiego Radia w Krakowie.

Doświadczenie dydaktyczne:

Prowadził/prowadzi następujące wykłady:

Wydział Prawa i Administracji UJ:

"Introduction to Comparative Law" - od roku 2012/2013 (wykład i egzamin w języku angielskim)

W roku 2018/18 wykład dla studiów stacjonarnych we wtorki od 13.15-14.45  (sala "Przewiązka"), wykład dla studiów niestacjonarnych co drugi piątek od 8.15-10.30 (sala "Przewiązka")

"Comparative Perspective of the Roman and Modern Private Law" - od roku  2009/2010 (wykład i egzamin w języku angielskim), w roku 2017/18 w semestrze letnim (wtorek 9.45-11.15, sala "Przewiązka).

"Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego" - od roku 2007/2008

"Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu europejskiej kultury prawnej" - w roku 2007/2008

"Wstęp do komparatystyki prawniczej" - w roku 2007/2008

ćwiczenia z prawa rzymskiego - od roku 1999/2000

 Wydział Filologiczny UJ:

(Instytut Filologii Klasycznej, kierunek kulturoznawstwo śródziemnomorskie)

"Prawo rzymskie w kulturze Europy" - w latach 2003/4 do 2007/8

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(Instytut Prawa Kanonicznego)

"Instytucje prawa rzymskiego" od roku 2007

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wydział Prawa (Warszawa)

"Prawo rzymskie" - wykład i ćwiczenia, od roku 2008/2009

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (Sosnowiec)

"Prawo rzymskie" - wykład i ćwiczenia, od roku 2013Prace:
1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w świetle prawa polskiego, „Zeszyty Prawnicze TBSP UJ”, 1/1997, s. 38-46.


2. Prawo rzymskie w systemie anglosaskim, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ” 5/2001, s. 83-95.


3. Prawo rzymskie – historyczny składnik anglosaskiej kultury prawnej?, „Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJ”, 7-8/2002, s. 141-157.


4. Prawo rzymskie – składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2.2/2002, s. 83-98.


5. Civil lawyers w Anglii Tudorów i wczesnych Stuartów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 55.2/2003, s. 213-230.


6. Kilka uwag o sądownictwie Admiralicji w Anglii, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 1.1/2004, s. 75-89.


7. Wiesław Litewski, 1933-2004, „Państwo i Prawo” 5/2004, s. 101-103.

 

8.Wiesław Litewski (1933-2004), „Orbis Iuris Romani” (Brno) 9/2004, s. 300-303.


9. Kilka uwag o Sądzie Kanclerskim i systemie equity w Anglii, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 5.1/2005, s. 195-212.


10. Czy prawo angielskie to tylko common law? Na marginesie artykułu Rafała Mańki „Sądowe stosowanie Corpus Iuris Civilis w RPA na podstawie wybranych orzeczeń”, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 5.2/2005, s. 219-224.


11. De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum – podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 6.1/2006, s. 145-157.


12. Prawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 6.2/2006, s. 117-136.


13. Sprawa Fibrosa vs Fairbairn. Polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 7.1/2007, s. 113-121.


14. Koncesja na handel auto-gazem, „Prawo Przedsiębiorcy” 20/2006, s. 82-86.


15. Rozwiązanie umowy najmu, „Prawo Przedsiębiorcy” 40/2006, s. 86-87.


16. Wizja powszechnego prawa europejskiego według Artura Ducka, „Studia Prawnoustrojowe UWM” 7/2007, s. 255-261.


17. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter – B. Szmulik, Lublin 2008, s. 37-52.


18. Czy prawo rzymskie pokonało Kanał La Manche?, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, T. 2, red. W. Uruszczak – D. Malec, Kraków 2008, s. 43-53.

 

19. De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Regno Galliarum. Przegląd bazy bibliograficznej, w:  ZP UKSW 8.1(2008), s. 141-150.

 

20. Prawo rzymskie jako element tworzący kulturę prawną Europy w świetle poglądów Arthura Ducka, w: Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, (red.) W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, s. 295-307.

 

21. Rzeczywistość i perspektywy szkolenia aplikantów adwokackich, w: Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, (red. Magdalena Pyter), Lublin 2009, s. 79-87.

 

22. Z dziejów opozycji wobec prawników i prawa rzymskiego w dawnej Europie, w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 2010, t.II, s. 697-708.

 

23. Prawo rzymskie w dawnych Czechach w poglądach Arthura Ducka, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t.3, red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, Kraków 2010, s. 121-129.

 

24. (rec.) O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego (red. A. Stępkowski), wyd. Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, ss.227, w: Zeszyty Prawnicze UKSW 10.1 (2010) s. 343-352.

 

25. Od ius gentium do International Court of Justice. Kilka uwag o prawie rzymskim i międzynarodowym prawie publicznym, w: Consul est iuris et Patriae defensor. Księga ku czci doktora Andrzeja Kremera, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2012, s.133-139

 

26. (rec.) Tomasz Palmirski, A History of the Ancient States` Political Systems. Rome, Oficyna Wydawnicza KNK, Kraków 2011, ss. 273, w: Zeszyty Prawnicze UKSW 12.4/2012, s. 237-241

 

27. Roman law: the friend or enemy of Church? Some remarks on the attitude of Church towards the Roman law in the Middle Ages, w: Servabo Legem Tuam in Toto Corde Meo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin ks. prof. dr hab. Józefa Krzywdy, Kraków 2013, s. 351-359

28. Pater familias: влада отця людської родини, Католицький Вісник nr 9 (582), 2014, s.2-3

29. May contracts be entirely free? Some comparative remarks on various approaches to freedom of contract, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014; 7 (1), s. 59–67

30. Дещо з історії власності, Католицький Вісник", № 22/ 2014, s.7.

31. Między Rzymem, Dunajem i Murem Hadriana : prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum (1653) Arthura Ducka, Kraków, Księgarnia Akademicka 2015

32. From Roman oratores to modern advocates : some remarks on the formative of lawyer`s ethics in Antiquity, w: Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement; vol. 29, 2016, s. 935-963 (wspólnie z Pauliną Święcicką).

33. O "niedocenianym poprzedniku Savigny`ego" i angielskiej wizji spraw wschodnich w XVII wieku, w: Semper fidelis : prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego (red. D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski), Kraków : nakł. Jarosława Reszczyńskiego i Tomasza Palmirskiego, Poligrafia Salezjańska 2017, s. 259-267.

34. Profesorowi Januszowi Sondlowi (1937-2017) in memoriam, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t.10 (3) 2017, s.559-565.

35. Wspomnienie o Profesorze Januszu Sondlu, w: Alma Mater 199/2018, s.44-45 (wspólnie z Tomaszem Palmirskim).

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018