Etyka i bioetyka prawnicza

Prowadzący: dr Marta Soniewicka

Liczba godzin: 45

Punkty ECTS: 6

Semestr: letni


Plan wykładów w roku akademickim 2015/2016:


I. Rozumowania i sądy moralne


II. Główne nurty współczesnej etyki

1. Maksymalizacja użyteczności (utylitaryzm)

2. Wolności i uprawnienia (libertarianizm)
3. Równość i uprawnienia (liberalizm Rawlsa, możliwości Sena)
3.1.Sprawiedliwość, dyskryminacja, odpowiedzialność
4. Obowiązki (deontologia kantowska)
5. Cnoty (współczesny arystotelizm)

III. Przykładowe zagadnienia szczegółowe:
1. Tortury
2. Prokreacja medycznie wspomagana
3. Macierzyństwo zastępcze
4. Przerywanie ciąży
5. Genetyczne testy reprodukcyjne (badania prenatalne, prekoncepcyjne)
6. Szkoda przez urodzenie
7. Jakość życia
8. Pojęcie osoby
9. Etyka i genetyka kliniczna
10.  Eugenika i inżynieria genetyczna
11.  Dyskryminacja genetyczna
12.  Dyskryminacja płciowa
13.  Akcje afirmatywne
14.  Swoboda wypowiedzi i wyznania
15.  Pomoc biednym
16.  Zobowiązania specjalne
17.  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
18.  Obrażanie uczuć religijnych, obrażanie narodu
19.  Społeczna odpowiedzialność korporacji
20.  Związki partnerskie


Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) z omawianych zagadnień (podstawą wykłady)

- Dla chętnych (nieobowiązkowo): możliwość zaliczenia przedmiotu pracą zaliczeniową, jeśli zostanie oceniona na 5 lub 4,5; prace zaliczeniowe na ocenę 4 i 3,5 dają możliwość egzaminu ustnego; prace zaliczeniowe na ocenę 3 dają dodatkowe 3 punkty na egzamin.

 

Warunki złożenia pracy zaliczeniowej:

- Egzamin w formie pracy zaliczeniowej dotyczy tylko studentów uczestniczących w wykładach

- Praca na jeden z tematów poruszanych na zajęciach (temat musi być skonsultowany i zatwierdzony przez prowadzącego do 16.04.2013)

- Konstrukcja pracy: omówienie jakiegoś trudnego przypadku ilustrującego problemy omawiane na zajęciach, przedstawienie dylematu oraz argumentacji etycznej i prawnej

- Praca złożona u prowadzącego (w formie elektronicznej i w formie wydruku) do 14.05.2013

- Prace skopiowane z Internetu i inne formy plagiatu będą skutkowały oceną niedostateczną z zajęć i niedopuszczeniem do egzaminu

- Objętość: 10000-12000 znaków ze spacjami; czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5; przypisy na końcu strony, bibliografia na końcu pracy

- Zasady tworzenia przypisów:


W przypadku odwołań do książek:
A. Sen, Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 105-129.


W przypadku następujących po sobie odwołań do tej samej pozycji należy posłużyć się poniższym określeniem:

Ibidem, s. 483.


Gdy odwołania do tej samej pozycji następują w tekście nie po sobie, wtedy:

A. Sen, Rozwój…, s. 21.


W przypadku odwołań do artykułów w pismach:

W. Karsz, Ekonomiczna analiza prawa w prawoznawstwie amerykańskim, Studia Prawno-Ekonomiczne 1982, nr 28.

R. A. Posner, The Law and Economics Movement, The American Economic Review 1987, vol. 77, nr 2.