Publikacje

Poniżej znajduje się lista publikacji Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej.

Proszę wybrać odpowiednią pozycję aby uzyskać dodatkowe informacje.,,Normatywność prawa", B. Brożek
There are no translations available. 


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-264-0785-7

Okładka: twarda

Ilość stron: 314


Książka rysuje obraz współczesnej debaty nad normatywnością prawa i stanowi istotny głos w tej debacie. Pokazuje też, w jaki sposób w refleksję filozoficznoprawną i filozoficzną włączać można ustalenia współczesnych nauk biologicznych.

Autor analizuje problem normatywności nie tylko w kontekście prawnym, ale też w szerszej perspektywie obejmującej różne systemy reguł(moralność, język, logika). Analizy mają charakter interdyscyplinarny: autor sięga po argumenty prawnicze, filozoficzne, logiczne, a także odwołuje się do ustaleń nauki, w szczególności zaś teorii ewolucji i neuroscience.

 
Kodeks argumentacyjny dla prawników, J. Stelmach

 

Kodeks argumentacyjny dla prawników

J. Stelmach

Zakamycze, Kraków 2002.
ISBN: 83-7333-261-8 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A6 , s. 110


WYDAWCA


Dyskurs prawniczy toczy się niezależnie od przekonań teoretyków prawa. Z okoliczności, że przeminęła konferencyjno-seminaryjna moda nie wynika w szczególności, że znikły też problemy związane z dyskutowaniem przypadków trudnych w prawie. Prace poświęcone problematyce dyskursu prawniczego miały - prawie bez wyjątków - teoretyczny lub metateoretyczny charakter. W konsekwencji prace te nie wywarły żadnego, a w każdym razie żadnego poważniejszego wpływu na praktykę prawniczą. Ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze prace, które proponowały konkretne metody i zasady postępowania, dające się po prostu wykorzystać w dyskursie argumentacyjnym, formuła kodeksu, katalogu zasad i reguł, oddawana do rąk Czytelnika wydaje się więc w naturalny sposób odpowiadać interpretacyjnym potrzebom. Nie bez znaczenia dla Autora niniejszej publikacji jest i ta okoliczność, że w literaturze prawniczej nie podjęto nigdy próby napisania kodeksu argumentacyjnego - wszystko zawsze rozpoczynało się i kończyło na poziomie teoretycznych sporów.W publikacji wykorzystano część znakomitego cyklu grafik.

 

 

 
Metody prawnicze, J. Stelmach, B. Brożek

 

Metody prawnicze

J. Stelmach, B. Brożek

Zakamycze, Kraków 2004.
ISBN: 83-7444-351-0 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A5 , s. 304


WYDAWCA

 

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa. 

Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej. Tak zarysowana panorama pozwala na dogłębne rozważenie pytania o metodologiczne uwarunkowania nauk prawnych i o istnienie unikalnej, specyficznej metody prawniczej. 
Książka powinna znaleźć Czytelników nie tylko wśród przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej, ale wśród wszystkich zainteresowanych problematyką interpretacji humanistycznej. 

Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

 

 

 

 
Defeasibility of Legal Reasoning, B. Brożek

 

Defeasibility of Legal Reasoning

B. Brożek


Zakamycze, Kraków 2004.
ISBN: 83-7333-381-9 , 
Oprawa: oprawa miękka , 
Format: A5 , s.240


WYDAWCA


Monografia poświęcona jest pojęciu podważalności (defeasibility), problemowi szeroko dziś dyskutowanemu w zachodniej filozofii i teorii prawa. Sporną kwestią jest już sama definicja podważalności. Temu zagadnieniu poświęcony jest wstępny rozdział książki, w którym podważalność odróżniona zostaje od takich pojęć jak nieostrość języka prawnego oraz rewidowalność i otwartość pojęć prawnych. W kolejnych rozdziałach monografii, po analizie uwarunkowań formalnej rekonstrukcji dyskursu prawnego, przedstawione zostają tzw. logiki podważalne, umożliwiające precyzyjną analizę pojęcia podważalności rozumowań prawniczych. Analiza ta pozwala na sformułowanie argumentów przemawiających za tezą, że rozumowania prawnicze są podważalne, a także umożliwia ukazanie związków, jakie zachodzą pomiędzy pojęciem podważalności a tak ważnymi koncepcjami teoretycznoprawnymi, jak teorie normy prawnej, systemu prawa, wykładni prawa czy teorie argumentacyjne. Książka powinna zainteresować teoretyków prawa.

 

 
,,Methods of Legal Reasoning”, J. Stelmach, B. Brożek
There are no translations available.

 

 

Methods of Legal Reasoning

Series: Law and Philosophy Library , Vol. 78 
Stelmach, Jerzy, Brozek, Bartosz 
2006, IX, 234 p., Hardcover
ISBN: 978-1-4020-4936-1

 

 


WYDAWCAThe book attempts to describe and criticize four methods used in legal practice, legal dogmatics and legal theory: logic, analysis, argumentation and hermeneutics. Apart from a presentation of basic ideas connected with the above mentioned methods, the essays contained in this book seek to answer questions concerning the assumptions standing behind these methods, the limits of using them and their usefulness in the practice and theory of law. A specific feature of the book is that in one study four different, sometimes competing concepts of legal method are discussed. The panorama, sketched like this, allows one to reflect deeply on the questions concerning the methodological conditioning of legal science and the existence of a unique, specific legal method. The authors argue that there exists no such method. They claim that the methodologies presented in the book may serve as a basis for constructing a coherent and useful conception of legal thinking. Any such conception, however, must recognize its own assumptions and limitations, resulting from adopting a specific philosophical stance.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 11