Seminarium magisterskie - problematyka historycznoprawna

 

Studentów IV i V roku (studia prawnicze) zapraszamy serdecznie do udziału w roku akademickim 2018/2019 w seminarium magisterskim z zakresu szeroko pojętej historii prawa, z uwzględnieniem także problematyki dziejów administracji oraz ustroju. Semianarium będzie prowadzone przez prof. dr hab. Dorotę Malec i dr. hab. Pawła Cichonia.

 

Uczestnicy seminarium mają możliwość swobodnego wyboru tematu pracy magisterskiej. W szczególności możliwe jest przygotowanie rozprawy dotyczącej przykładowo: 

- pozycji ustrojowej Prezydenta RP w świetle polskich konstytucji obowiązujących w XX wieku

- genezy i powstania Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- problematyki ewolucji idei konstytucyjnej kontroli ustawodawstwa w Polsce i wybranych krajach europejskich

- organizacji i funkcjonowania Policji państwowej w II RP

- ewolucji wybranych insytytucji prawa cywilnego od XIX wieku do kodeksu cywilnego z 1964 roku

- problematyki kary śmierci w ustawodawstwie karnym XIX i XX wieku

- adwokatury i notariatu w XIX i XX wieku

- urzeczywistnienia idei państwa prawa w wybranych systemach ustrojowych i prawnych od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych 

- problematyki kodyfikacji i dekodyfikacji prawa prawa prywatnego w XIX i XX wieku 

 

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z prowadzącymi seminarium (w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

 

Informacje i aktualności

 

W roku akademickim 2019/2020 prowadzone będą  przez katedrę  wykłady  z przedmiotów: Historia nowożytnej administracji (dla studiów administracyjnych i prawniczych, tryb stacjonarny i niestacjonarny), Prawo Prywatne w Polsce w |XX w. (warsztaty dla studiów prawniczych tryb stacjonarny i niestacjonarny), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji (dla studiów administracyjnych tryb niestacjonarny), Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych (dla studiów prawo własności intelektualnej i nowych mediów), Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym (dla studiów prawniczych tryb stacjonarny i niestacjonarny). Szczegóły dotyczące ich terminów, problematyki objętej każdym z wykładów oraz zasad egzaminowania (i ew. zaliczania ćwiczeń, jesli są prowadzone) będą sukcesywnie umieszczane w odpowiednich zakładkach, widoczne są takze w odpowiednich polach systemu USOS. 

 

 
Warunkiem przystąpienia do przedterminowego egzaminu z Historii nowożytnej administracji oraz przedterminowego egzaminu z Podstaw prawa cywilnego z umowami w adminsitracji jest uzyskanie na dzień tego egzaminu zaliczenia z właściwych ćwiczeń.Osobom nie posiadajacym w/w zaliczenia egzamin ten nie bedzie zaliczany, nawet w przypadku zarejestrowania się przez USOS i ew. przystąpienia do samego egzaminu.

 

Wyniki egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę są dostępne na stronie www.egzaminy.law.uj.edu.pl. Dostęp do indywidualnych wyników studenta odbywa się po zalogowaniu przy pomocy własnego loginu i hasła dostępowego do systemu USOSWEB. Dane obejmują wszystkie elementy składowe ocen, tj. liczbę punktów z testu egzaminacyjnego oraz punktów bonusowych (w zależności od przedmiotu za kolokwia albo kazusy).

 

Zestawienie tekstów źródłowych obowiązujacych na egzaminach z historii nowożytnej administracji w roku 2019/2020  znajduje się w zakładce: Teksty źródłowe.

 

 

Zasady uzyskiwania punktów związanych z udziałem w ćwiczeniach z historii nowożytnej administracji oraz podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji zawierają odpowiednie regulaminy, znajdujace sie w zakładce: Regulaminy.

 

 

Zapisy na ćwiczenia z przedmiotów prowadzonych przez katedrę odbywają się wyłącznie z pośrednictwem systemu USOS.

 

 

Zapisy na egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez katedrę dokonywane są wyłącznie za posrednistwem systemu USOS. Osoby, które nie zapiszą się na egzamin w systemie USOS nie będą dopuszczone do udziału w egzaminie.

 

 

© 2011 Powered by ISKRA