Regulaminy


 

Regulamin przeprowadzania egzaminów oraz uczestnictwa i zaliczania ćwiczeń w roku 2019/2020

 

Historia nowożytnej administracji:

 

 1. Przedmiot prowadzony jest w odrębnych cyklach wykładów i ćwiczeń dla kierunków administracja i prawo. Nie jest możliwe odbywanie ani zaliczanie ćwiczeń lub przystąpienie do egzaminu dla kierunku studiów, którego dana osoba nie jest studentem. Nie jest możliwe zaliczanie ani przepisywanie ocen uzyskanych na innym kierunku studiów (tj. oceny z kierunku prawo na kierunku administracja lub oceny z kierunku administracja na kierunku prawo).
 2. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z Historii nowożytnej administracji jest wcześniejsze zapisanie się na przedmiot i jego podpięcie w systemie USOS. Warunkiem przystąpienia do przedterminowego egzaminu z Historii nowożytnej administracji jest dodatkowo uzyskanie na dzień tego egzaminu zaliczenia z ćwiczeń.
 4. Studenci studiów niestacjonarnych mogą przystępować do egzaminu wyłącznie w terminach przewidzianych dla studiów niestacjonarnych. Studenci studiów stacjonarnych mogą przystępować do egzaminu wyłącznie w terminach przewidzianych dla studiów stacjonarnych.
 5. Egzamin z Historii nowożytnej administracji odbywa się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.
 6. W tygodniu następnym po każdym egzaminie jego uczestnicy mają prawo sprawdzenia w katedrze swoich prac egzaminacyjnych. Sprawdzenie prac odbywa się w czasie dyżurów pracowników katedry.
 7. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach z Historii nowożytnej administracji jest wcześniejsze zapisanie się na ćwiczenia w systemie USOS. Ćwiczenia mogą być przeprowadzane za pomocą metod zdalnego nauczania (z wykorzystaniem systemów UJ).
 8. Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od obecności na zajęciach (dla studiów stacjonarnych dopuszczalne są dwie nieobecności, dla studiów niestacjonarnych jedna).
 9. W toku  ćwiczeń przeprowadzane są kolokwia (dwa dla studiów stacjonarnych, jedno dla studiów niestacjonarnych), z których każde jest oceniane. Kolokwia mogą być przeprowadzane za pomocą metod zdalnego nauczania (z wykorzystaniem systemów UJ).
 10. Ocena pozytywna uzyskana z każdego z kolokwiów przez osobę, która zaliczyła ćwiczenia, uprawnia do podwyższenia punktacji z testu egzaminacyjnego o odpowiednią ilość punktów (dla studiów stacjonarnych: 1 – 4 punkty za każde z kolokwiów, dla studiów niestacjonarnych:  2 – 8 punktów za kolokwium). Oceny z kolokwiów nie są poprawiane, a kolokwia nie są powtarzane. 

 

 

                Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji :

 

 1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z Podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji jest wcześniejsze zapisanie się na przedmiot i jego podpięcie w systemie USOS. Warunkiem przystąpienia do przedterminowego egzaminu z Podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji jest dodatkowo uzyskanie na dzień tego egzaminu zaliczenia z ćwiczeń.

 3. Studenci studiów niestacjonarnych mogą przystępować do egzaminu wyłącznie w terminach przewidzianych dla studiów niestacjonarnych. Studenci studiów stacjonarnych mogą przystępować do egzaminu wyłącznie w terminach przewidzianych dla studiów stacjonarnych.

 4. Egzamin z Podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji odbywa się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

 5. W tygodniu następnym po każdym egzaminie jego uczestnicy mają prawo sprawdzenia w katedrze swoich prac egzaminacyjnych. Sprawdzenie prac odbywa się w czasie dyżurów pracowników katedry.

 6. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach z Podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji jest wcześniejsze zapisanie się na ćwiczenia w systemie USOS. Ćwiczenia mogą być przeprowadzane za pomocą metod zdalnego nauczania (z wykorzystaniem systemów UJ).

 7. Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od obecności na zajęciach (dla studiów niestacjonarnych dopuszczalne są dwie nieobecności w całym roku akademickim).

 8. W toku  ćwiczeń przeprowadzane są kolokwia (dwa dla studiów niestacjonarnych), z których każde jest oceniane. Kolokwia mogą być przeprowadzane za pomocą metod zdalnego nauczania (z wykorzystaniem systemów UJ).

 9. Ocena pozytywna uzyskana z któregoś z kolokwiów przez osobę, która zaliczyła ćwiczenia, uprawnia do podwyższenia punktacji z testu egzaminacyjnego o odpowiednią ilość punktów. Oceny z kolokwiów nie są poprawiane, a kolokwia nie są powtarzane. 

 

 

© 2011 Powered by ISKRA