MENU

Pracownicy i doktoranci Katedry

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków, nauki administracji, historią prawa administracyjnego i ustroju konserwatorstwa polskiego.

Działalność naukową łączył w latach 1988-1999 z pracą w strukturach państwowej, terenowej administracji ochrony zabytków. W 1998 r. i w latach późniejszych był powołany przez Ministra Kultury i Sztuki w skład Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki. Aktualnie wchodzi w skład Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. został powołany w skład IV Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej do spraw zwrotu zabytków ruchomych. W latach 1997/1998 wchodził w skład resortowej komisji powołanej do opracowania projektu nowej ustawy o ochronie zabytków a w latach 2002 i 2003 uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Kultury Sejmu RP w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy o zabytkach. Autor licznych opinii dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dla Rady Legislacyjnej. Od 1990 r. wchodzi z nominacji Prezydenta RP w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Prawno-Organizacyjnej oraz jest członkiem Prezydium tego Komitetu.

Ważniejsze publikacje:

1.Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Oficyna Wydawnicza „Dajwór” Kraków 1997
2.Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego (wspólnie z I. Skrzydło-Niżnik), Kantor Wydawniczy „Zakamycze” Seria: „Monografie „Zakamycza”, Kraków 2002
3.Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” Nr 1/2001
4.Najważniejsze problemy polskiej nauki prawa administracyjnego u progu XXI w. (refleksja nad wybranymi zagadnieniami), (w:) „Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej pod redakcją Ernesta Knosali, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy”, Kraków Zakamycze 1999
5.Problem jednolitości orzecznictwa sądowo-administracyjnego w obliczu reformy administracji publicznej i sądownictwa administracyjnego w Polsce, (w:) Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych pod redakcją prof. dr. hab. Józefa Filipka, Kraków Zakamycze 1999
6.Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy", (w:) J. Stelmasiak, J. Niczyporuk (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003
7.The Significance of the Notion of Cultural Heritage for the Activity of the Polish Public Administration and European Integration, (w:) J. Sługocki (edited by), Public Administration and Administrative Law in the face of the European Integration, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (DLXVI) 492, Szczecin 2004
8.The Principle of Sustainable Develepment in the Light of the Polish Constitution and General Principles of Administrative Law (wspólnie z I. Skrzydło-Niżnik), (w:) Facing the European Union – Challenges for Polish Law, Archivum Iuridicium Cracoviense, PAN – Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Prawnych, vol. XXXV-XXXVI (2002-2003), Kraków 2004
9.Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek), Warszawa 2004, Warszawa 2006 – Wyd. 2
10.Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik), Warszawa 2005
11.Komentarz do ustawy o samorządzie województwa (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik), Warszawa 2005

powrótpowrót