MENU

Pracownicy i doktoranci Katedry

dr hab. Joanna Lemańska

Adiunkt z habilitacją w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 roku zatrudniona jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2006-2010 wykładowca w Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Wieloletni wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r., na podstawie obrony pracy zatytułowanej „Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym”. Promotorem dysertacji był prof. zw. dr hab. Józef Filipek. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo uzyskała Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 r. na podstawie monografii: „Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich".

Rzecznik Dyscyplinarny Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw studentów i doktorantów (dwie kadencje 2005-2008 oraz 2008-2012).

Działalność naukową łączyła z praktyką prawniczą. W latach 2003-2018 radca prawny. Autorka wielu ekspertyz prawnych, w tym także w toku procedury legislacyjnej, a także na zlecenie podmiotów publicznych. Między innymi, w latach 2007-2018 świadczyła obsługę prawną na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w Departamencie Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi,, a w latach 2010-2011 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Obecnie sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Członek Zespołów do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w latach; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018 (organ powołujący – Minister Sprawiedliwości), jako członek wskazywany przez samorząd radcowski. W latach 2016-2018 Przewodnicząca Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z samorządem, zwłaszcza terytorialnym (w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym ustroju, prawa wyborczego, a także aspekty związane z wykonywaniem zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska), zagadnienia związane z ochroną jednostki wobec administracji, szeroko rozumiane prawo inwestycyjne, prawo administracyjne porównawcze, zagadnienia skupiające się wokół zasad ogólnych i aksjologii prawa administracyjnego.

Ważniejsze publikacje:

1.„Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ss. 286;
2.„Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 334.
3.„Ordynacja wyborcza do rad gmin – realizacja prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy” (w:) Dolata, S. (red.), „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy” t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 131-145;
4.„Ochrona konsumenta w polskim prawie administracyjnym na tle uregulowań Unii Europejskiej” (w:) „Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej”, Knosala, E., Matan, A., Łaszczyca, G., Zakamycze, Kraków 1999, s. 471-488;
5.„Zamówienia w sektorze użyteczności publicznej - zarys problemu” (w:) „Jednostka wobec działań administracji publicznej”, Ura, E., (red.), Wyd. Mitel, Rzeszów 1999, s. 247-264;
6.„Umowa Administracyjna” (w:) „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego”, Dolata, S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 223-235;
7.„Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna” (w:) „Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka”, Skrzydło-Niżnik, I., Dobosz, P., Dąbek, D., Smaga, M., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 421-427;
8.„Ustawa o dostępie do informacji publicznej – ochrona czy naruszenie praw jednostki, w świetle przestępstwa nieudostępnienia informacji publicznej” (w:) „Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej” Międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r., Ura, E., (red.), Wydział Prawa i Administracji Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rzeszów 2002, s. 305-312;
9.„Ochrona prawa własności a obowiązek utrzymania nieruchomości w porządku i czystości” (w:) „Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej: materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej”, Mierki 18-19 października 2001, Pikulski, S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 576-588;
10.„Polityka strukturalna w zakresie samorządu terytorialnego” (w:) „Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej: Dziesięć lat doświadczeń”, Michałowski, S., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 413-425;
11.„Koncepcje samorządu terytorialnego” (w:) „Prawo do dobrej administracji: materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego”, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r , Niewiadomski, Z., Cieślak., Z., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 449-466;
12.„Europa regionów czy Europa z regionami” (w:) „Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej”, Sługocki, J., (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 32-43;
13.„Tzw. prawo sędziowskie w systemie źródeł prawa administracyjnego” (w:) „Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana Langroda, Uniwersytet Jagielloński – 23 kwietnia 2004 r.”, red. J. Zimmermann, P. Dobosz, Zakamycze, Kraków 2005, s.63-86;
14.„Współpraca zagraniczna polskich regionów” (w:) ”Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn”, red. K. Kiczka, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2009, s. 49-59;
15.„O potrzebie wyodrębnienia prawa administracyjnego porównawczego” (w:) „Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda”, red. Janusz Niczyporuk, Polska Akademia Nauk, Paryż 2011, s. 693-706;
16.„O czasowym ograniczeniu prawa własności celem wykonania prac budowlanych na nieruchomości sąsiedniej” (w:) „Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe”, red. I. Niżnik-Dobosz, Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 504-516;
17.„Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody jako przykład ewolucji form legislacji administracyjnej” (w:) „Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka”, red. M. Stahl, Z. Duniewska, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 269-285;
18.„Pewność sytuacji prawnej w samorządowym prawie wyborczym” (w:) „Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym”, red. A. Błaś, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 35-48;
19.„Zarządzanie gospodarką odpadami jako wyzwanie cywilizacyjne administracji w XXI w.” (w:) „Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną”, red. J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 582-595;
20.„Niepewność prawa administracyjnego” (w:) „Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym”, red. A. Błaś, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 70-73;
21.„Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa – rozwoju regionalnego” (w:). „Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego”, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 194-217;
22.“Public Participation in Infrastructure Planning: Poland” (w:) “Public Participation in Infrastructure Planning. Comparative Analysis of 10 European Countries”, red. T. Gross, European Public Law Organization, 2015, s. 195-225;
23.„Wartości prawnie chronione w aspekcie konstytucyjnego statusu jednostek samorządu terytorialnego” (w:) „Wartości w prawie administracyjnym: V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów”, red. J. Zimmermann, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 256-276;
24.„Kilka uwag o aktualności triady Bernatzika” (w:) „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym”, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 207-221;
25.„Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego” (w:) „Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa”, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 28-45;
26.„The Principle of Effective Legal Protection in Polish Administrative Law’’ (w:) „The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law - A European Comparison”, red. Z. Szente, K. Lachmayer, Routledge 2017.
27.„Uchwały "antysmogowe” (w:) „Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska”, red. Stahl M., Korzeniowski P., Kaźmierska-Patrzyczna A., Wolters Kluwer, Warszawa, 2017 r., s. 254-266;
28.„Pozorne działanie prawa wstecz w prawie administracyjnym” (w:) „Aksjologia prawa administracyjnego”, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 393-403;
29.„Uber and the taxis in Poland” (w:) „ Uber and the taxis: a comparative law study" red. D. Renders, R. Noguellan, współautorzy D. Dąbek, J. Człowiekowska;
30.„Równość jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywistość czy fikcja?” – materiał po konferencji naukowej pt. „Równość w prawie administracyjnym”, VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Administracyjnych, Zakład prawa administracyjnego, Zakład nauki administracji, zakład porównawczej administracji publicznej Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 23-24 września 2017 r.;
31.„O potrzebie wprowadzania instrumentów prawnych łagodzących rygoryzm prawny bezwzględnie obowiązujących norm prawa administracyjnego” – materiał na XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, który odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Warszawie (w druku).
32.“Collision of public interest and legitimate interest of the citizen in Polish administrative law” (w:) “TEISĖS PROBLEMOS”, LIETUVOS TEISĖS INSTITUTAS 2015, Nr 1 (87), s. 71-91, współautor M. Stolarska;
33.„Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?” (w:) „Samorząd Terytorialny 5(317) maj 2017”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 27-41;
34.„Modyfikacja środków zaskarżenia w kodeksie postępowania Administracyjnego po nowelizacji” Radca Prawny. Zeszyty Naukowe nr 2(11)2017, Warszawa, s. 57-78.

powrótpowrót