Dr hab. Nina Półtorak, Prof. UJ

List of Publications

 1. Zmiany w postępowaniu przed sądami polskimi jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [Changes in the proceedings in Polish courts as the consequence of Polish accessionto the European Union] [w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, pod red. C. Mika, Toruń 1997, s. 269-283.
 2. Uznanie i wykonalność orzeczeń zagranicznych według konwencji brukselskiej i lugańskiej [The recognition and enforcement of the foreign judgements according to Brussels and Lugano conventions], Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1997, z. 4, s. 657-684.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich [The liability in damages of the Member States for breach of the law of the EuropeanUnion] [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, pod red. C. Mika, Toruń 1998, s. 151-168.
 4. Polish Regulation of Agreements Subject to Block Exemptions in EC Law, [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union,Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the European Review of Public Law), Volume I, European Public Law Center, 1998, s. 175-191.
 5. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów [Freedom to provide services and freelance professions] [pod red.] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (współautor).
 6. Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich [Services and establishments in the law of the European Communities], Państwo i Prawo, 1999, nr 2, s. 52-67.
 7. Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ władzy publicznej a odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich [The constitutional right for compensation of the loss caused by the public authority and the liability in damages of the Member States in the law of the European Communities] [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 201-222.
 8. Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich (Zarys problemu), [The notion of the state in the law of European Communities] [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 93-107.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich [State’s liability in damages in the law of the European Communities], Zakamycze 2002, ss. 429.
 10. Środki prawne przysługujące pokrzywdzonym w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć w prawie Wspólnot Europejskich, [The legal remedies in the case of the sex discrimination in the law of the European Communities] Radca Prawny nr 1, 2003 r.
 11. Kto jest związany zasadą efektywnej ochrony prawnej – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unión de Pequeńos Agricultores [Who is bound by the principle of the effective legal protection – remarks on the basis of the Unión de Pequeńos Agricultores judgment of ECJ] , Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2002.
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji krajowej w prawie Unii Europejskiej [Liability of the national administration in the EU law], Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, G. Łaszczyca – red., 2003, s. 29.
 13. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler v. Austria, [Commentary to the ECJ judgment C-224/01, Gerhard Köbler v. Austria] “Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 4/2003.
 14. Proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie [Procedural aspects of the Member State damages liability for non-compliance with EU law] [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel – red., s. 813, Zakamycze 2005.
 15. Akty nieustawodawcze jako instrumenty prawne w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy [Non-legislative acts as the legal instruments in the Constitutional Treaty], [w:] Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, s. Dudzik – red., Zakamycze 2005.
 16. Instrumenty prawne w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy [Legal instruments in the Constitutional Treaty], “Przegląd Prawa Europejskiego”, nr 1/2005, s. 5.
 17. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na krajowe środki ochrony prawnej. The impact of the jurisprudence of the European Court of Justice on national remedies, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, Zeszyt 22, Warszawa 2005, ss.56.
 18. Roszczenia o zwrot opłat pobranych przez państwo niezgodnie z prawem wspólnotowym [Claim for repayment of the charges imposed by the State against the EU law], Europejski Przegląd Sądowy, nr 4(7) 2006, s. 11.
 19. Pytania prejudycjalne sądów polskich dotyczące stanów faktycznych sprzed akcesji [The prelimary questions of the Polish courts regarding the pre-accession cases] [w:] Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, C. MIk – red., Toruń 2006, s. 265 – 283
 20. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz TOM 1 [Treaty on European Community – commentary], redakcja [editor] wraz z A. Wróblem i D. Miąsikiem, Warszawa 2008, ss. 1040
 21. RATIONE TEMPORIS APPLICATION OF THE PRELIMINARY RULINGS PROCEDURE, Common Market Law Review 45: 1357-1381, 2008
 22. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 6.10.1982 r. w sprawie 283/81 Srl CILFIT i Lanifi cio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanita [Preliminary ruling – commentary to 283/81 Srl CILFIT i Lanifi cio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanita],  Europejski Przegląd Sądowy 8/2009, s. 59
 23. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 22.10.1987 r. w sprawie 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck-Ost [Preliminary ruling – commentary to 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck-Ost], 9/2009, s. 56
 24. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 31.01.2008 r. w sprawie C-380/05 Centro Europa 7 Srl przeciwko Ministero delle Comunicazioni e Autorita per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessionie le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, [Preliminary ruling – commentary to C-380/05 Centro Europa 7 Srl przeciwko Ministero delle Comunicazioni e Autorita per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessionie le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni], Europejski Przegląd Sądowy 10/2009, s. 53
 25. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 13.03.2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra AG przeciwko Schleswag AG, [Preliminary ruling – commentary to C-379/98 PreussenElektra AG przeciwko Schleswag AG], Europejski Przegląd Sądowy 11/2009, s. 50
 26. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 16.12.2008 r. w sprawie C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, [Preliminary ruling – commentary to C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt], Europejski Przegląd Sądowy 12/2009, s. 51
 27. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i postanowienie ETS z 14.05.2008 r. w sprawie C-109/07 Jonathan Pilato przeciwko Jeanowi-Claude’owi Bourgaultowi, [Preliminary ruling – commentary to C-109/07 Jonathan Pilato przeciwko Jeanowi-Claude’owi Bourgaultowi], Europejski Przegląd Sądowy 1/2010, s. 55
 28. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 23.04.2009 r. w połączonych sprawach: C-261/07 i C-299/07, VTB-VAB NV v. Total Belgium NV (sprawa C-261/07) oraz Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV (sprawa C-299/07), [Preliminary ruling – commentary to C-261/07 i C-299/07, VTB-VAB NV v. Total Belgium NV and Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV], EPS 2/2010, s. 53
 29. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i postanowienie TS z 6.03.2007 r. w sprawie C-168/06 Ceramiki Paradyż sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej, [Preliminary ruling – commentary to C-168/06 Ceramiki Paradyż sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej], EPS 3/2010, s. 52
 30. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 19.09.2006 r. w sprawie C-506/04 Graham J. Wilson v. Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, [Preliminary ruling – commentary to C-506/04 Graham J. Wilson v. Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg], EPS 4/2010, s. 49
 31. Komentarz do art. 288 TWE [Commentary to Art. 288 TEC] (w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2010, s. 866–890
 32. Komentarz do art. 235 TWE [Commentary to Art. 235 TEC] (w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2010, s. 458-463
 33. Komentarz do art. 226-229a TWE [Commentary to Art. 226-229a TEC] (w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2010, s. 302–351
 34. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 14.12.2006 r. w sprawie C-217/05 Confederación Espańola de Empresarios de Estaciones de Servicio v. Compańía Espańola de Petróleos SA, [Preliminary ruling – commentary to C-217/05 Confederación Espańola de Empresarios de Estaciones de Servicio v. Compańía Espańola de Petróleos SA], EPS 6/2010, s. 54
 35. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i postanowienie TS z 24.03.2009 r. w sprawie C-525/06 De Nationale Loterij NV v. Customer Service Agency BVBA, [Preliminary ruling – commentary to C-525/06 De Nationale Loterij NV v. Customer Service Agency BVBA], EPS 7/2010, s. 55
 36. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 14.01.1974 r. w sprawie 166/73 Rheinmühlen- Düsseldorf v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, [Preliminary ruling – commentary to 166/73 Rheinmühlen- Düsseldorf v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel], EPS 8/2010, s. 58
 37. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, , [Preliminary ruling – commentary to EPS 9/2010, s. 49
 38. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 22.06.2010 r. w sprawie postępowań przeciwko Azizowi Melkiemu (C-188/10) i Sélimowi Abdeliemu (C-189/10), , [Preliminary ruling – commentary to Aziz Melki (C-188/10) i Sélim Abdeli (C-189/10)], EPS 10/2010, s. 50
 39. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa unijnego przez państwa członkowskie [Damages claims against the State for non-compliance with EU law] (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I, 2.wydanie, Warszawa 2010, s. 941-979
 40. Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych [Protection of the EU claims in the national proceedings], Warszawa 2010, ss. 548
 41. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego? [Liability in damages of the Polish State for the infringement of the EU law], Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011, s. 69-80
 42. Skuteczność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady równoważności i efektywności ochrony, [Effects of the judgments of ECJ and the Constitutional Tribunal in the light of the equivalence and effectiveness principles] A. Wróbel – red., Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011, s. 437 – 463
 43. Zwrot podatku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w prawie polskim [Repayment of the taxes as the consequence of the judgments of the ECJ in the Polish law] (w:) Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik – red., Warszawa 2011, s. 281
 44. State liability for violation of European Union law – a Polish perspective, ERA Forum 2012, 10.1007/s12027-012-0255-y
 45. Komentarz do art. 340 [Commentary to Art. 240 of TFEU] (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2012
 46. Komentarz do art. 268 [Commentary to Art. 268 of TFEU] (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2012
 47. Komentarz do art. 258-260 [Commentary to Art. 258-260 of TFEU] (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2012
 48. Komentarz do art. 261-262 [Commentary to Art. 261-262 of TFEU] (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis – Romanowska, J. Łacny – red., Warszawa 2012
 49. Polish Report [w:] The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, vol. 1, J. Laffranque, Tallin, 2012 (współautor (co-author) – I.C. Kamiński)
 50. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I [Treaty on Functioning of the EU. Commentary, Volume I], redakcja [editor] wraz z A. Wróblem i D. Miąsikiem, Warszawa 2012, ss.1352
 51. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka – projekt u mowy akcesyjnej a prawo UE [EU accession to the European Convention of Human Rights – draft accession treaty and EU law], Europejski Przegląd Sądowy nr 9 z 2012 r.
 52. Europeanisation of public law as a consequence of the principle of the effectiveness of European Union law [w:] K. Wojtyczek – edit., Public Law: twenty years after, The Public Law after 1989 from the Polish perspective, European Public Law Series, London 2012, s. 199-244
 53. Komentarz do art. 47, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz [Commentary to Art. 47 of the Charter of Fundamental Rights], A. Wróbel – edit., Beck, 2013, 1209 – 1253
 54. “The court of the last word.” Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the field of  the review of the European Union law, co-author with S. Dudzik, to be published in Yearbook of Polish European Studies