Ph.D. Aleksandra Sołtysińska

List of Publications

 1. CEFTA Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. [CEFTA. Central-EuropeanFree Trade Agreement] (co-author Paweł Czubik), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1997.
 2. Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.[The principle of equal treatment in the European public procurement law in the light of cases of the European Court of Justice] [w:] PrzeglądUstawodawstwaGospodarczego, 1998, No 10, p. 2-9.
 3. Aspekt polityczny, ekonomiczny i społeczny zamówień publicznych. [The political, economic and socialaspects of public procurement] [in:] Szkice o prawie europejskim; Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Procedury odwoławcze w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych.[The reviewprocedures in Polish and European public procurement law][in:] Przegląd Legislacyjny, 1999, No 2, p. 13 ff.
 5. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji RP a regulacje prawa wspólnotowego – wybrane problemy.[The principle of equaltreatmentbetween men and women in the light of the Constitution of RP and the community sex equality law – selectedproblems] [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., Toruń 1999, p.303-328.
 6. Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów – rozważania na tle prawa zamówień publicznych. [The influence of community law on the tender as a legal form to reach a contract – in public procurement law] [in:] Europeizacjaprawakrajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, C. Mik-ed., Toruń 2000, p. 185 ff.
 7. Wstęp do dyrektywy 93/38/EWG o procedurach udzielania zamówień publicznych przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej. [Introduction to Councildirective 93/38/EEC] [in:] Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej. Warszawa 2000, p. 7-71.
 8. Instrumentalizacja zamówień publicznych – rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego. [Instrumentalisation of public procurement – remarks on the EC law in this field] [in:] Studia z prawaUniiEuropejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 373-385.
 9. Organy zamawiające zobowiązane do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego.[Entities and institutions obligated to procuring according to the community public procurement law] [in:] Prawoeuropejskie a funkcjonowanieorganówadministracjipublicznej,G. Łaszczyca-ed., 2003.
 10. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej.[Public procurement in the European Union] WydawnictwoZakamycze 2004, 333 pages.
 11. Dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe regulacje w sprawie wspólnotowym.[The UE directives – new regulations] [in:] Prawozamówieńpublicznych, 2004, No 1.
 12. Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej – wybrane problemy.[The fight against organised crime in the European Union – selected problems] [in:] Państwoispołeczeństwo. Przemiany w Unii Europejskiej, Kraków 2003.
 13. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. [Subcontracting in public procurement] [in:] Prawo zamówień publicznych, 2004, No 1.
 14. Instrumenty prawne dotyczące współpracy państw członkowskich w sprawach karnych.[Legal instruments concerning cooperation between member states in the field of criminal matters] [in:] KonstytucjadlaEuropy. Przyszły fundament UniiEuropejskiej, S. Dudzik-ed., Zakamycze 2005.
 15. Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej. [Framework agreements in public procurement law] [in:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005.
 16. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. [Public procurement in the European Union] Zakamycze 2006, 852 pages.
 17. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych. [Fighting against crime in the European Union. Judicial and police cooperation in criminal matters] Wydawnictwo LexisNexis 2006, A. Górskii A. Sakowicz-ed. (co-author of title: [The evolution of the third pillar of the UE] Ewolucja III filaruUniiEuropejskiej).
 18. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych [Publications in public procurement] (co-author B. Kardas), Urząd Zamówień Publicznych, 216 pages.
 19. Zasady kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa ETS.[The rules of exclusion of bidders in the light of cases of the ECJ] [in:] EuropejskiPrzeglądSądowy, 2006, No 10.
 20. Zasada ne bis in idem z art. 54 konwencjiwykonawczej z Schengen.[Ne bis in idem principle inArticle 54 of the Schengen Convention] [in:] EuropejskiPrzeglądSądowy, 2007, No 12.
 21. Poprawa skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych poprzez wprowadzenie wymogu minimalnego okresu zawieszenia typu standstill. [The standstill period requirements as a tool for improvement of review procedures in public procurement law] [in:] Prawozamówieńpublicznych. Wydanie specjalne zawierające publikacje z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 grudnia 2008 roku w Krakowie.
 22. Działanie Krajowej Izby Odwoławczej z urzędu w sprawie wspólnotowej. [in:] XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-Warszawa 2009.
 23. Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów.[The admissibility of relying on other’spersons’ resources][in:] Prawo zamówień publicznych, 2009, No4, (co-author Grzegorz Wicik), p. 3-35.
 24. Zmiany w polskim prawie zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.[The Changes in the Polish legal regulations in the field of public procurement after accession to the UE][in:] PrzeglądKomunalny 2009, No 5, p. 78-79.
 25. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. [Procedure concerning international relations in criminal matters. Commentary.] (co-author G. Jaworski), Wolter Kluwer 2010, 570 pages.
 26. Glosa do wyroku TS w sprawie C-15/04, [Comment to the judgment C-15/04] wydawnictwo elektroniczne LEX.
 27. Glosa do wyroku TS w sprawie C-220/05, [Comment to the judgment C-220/05] wydawnictwo elektroniczne LEX.
 28. Glosa do wyroku TS w sprawie C-454/06, [Comment to the judgment C-454/06] wydawnictwo elektroniczne LEX.
 29. Glosa do wyroku TS w sprawie C-538/07, [Comment to the judgment C-538/07] wydawnictwo elektroniczne LEX.
 30. Współpraca sądowa w sprawach karnych – doświadczenia polskich sądów w zakresie przekazywania osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania.[Judicial cooperation in criminal matters – experiences of Polish courts in the field of surrender persons sought by European arrest warrant] [in:] DoświadczeniaprawnepierwszychlatczłonkostwaPolski w UniiEuropejskiej, Biernat and S.Dudzik-ed., Wolters 2011, p. 224-243.
 31. Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik. [The New Approach to Public Procurement. ]H. Niedziela-ed. (co-authors: Hanna Niedziela, Beata Chojecka, Artur Wawryło, Michał Rogalski, Barbara Jerzyńska), Warszawa 2011, 587 pages, praca zbiorowa bez przypisania poszczególnych rozdziałów autorom.
 32. Europejskie prawo zamówień publicznych. [The European Public Procurement Law] Komentarz. 2 Wydanie znowelizowane, WoltersKluwer, 2012, 899 pages.
 33. Chapter: Opis przedmiotu zamówienia [Technical Specification](40 pages) Zamówienia sektorowe [Utilities Procurement] (25 pages) [in:]Procedury udzielania zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych, 2013 (in print).