Ph.D. Inga Kawka

Ph.D. Inga Kawka (2000-2005)

List of Publications

 1. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, (Telecommunications Regulatory Authorities in the European Union: the Legal Issues) Zakamycze, Kraków 2006, pp. 511.
 2. Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej. Sektory infrastrukturalne, (GoodGovernance Rules in EU Law. Infrastructure Sectors) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, pp. 246.
 3. Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw odwoławczych dotyczących zamówień publicznych do prawa państw członkowskich (na przykładzie Francji) (The implementation of Community Directives on public procurement remedies in the legislation of the Member States (example of France), in: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (ed.), Kraków 2000, p. 387- 406.
 4. Tworzenie wspólnego rynku zamówień publicznych, (The creation of common market of public procurement) in: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Mania (ed.), Kraków 2001, p. 95-116.
 5. Europejskie telekomunikacyjne narodowe organy regulacyjne – wspólnotowe projekty zmian, (European National Telecommunications Regulatory Authorities – Community proposals for chan ges) in: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik (red.), Toruń 2002, p. 251-265.
 6. Review of the book: Marek Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa. wobec gospodarki, Warszawa 2005, in: Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III, s. 271-273.
 7. Podstawowe założenia wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej wynikające z pakietu regulacyjnego w sprawie łączności elektronicznej z 2002 r. (The Basic Assumptions of the Community’s Telecommunications Policy Resulting from the Electronic Communications Regulatory Package 2002) in: „Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III” 2007, 134-150.
 8. Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym (Good Administration Rule in European Community Law), in: Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (ed.), Toruń. 2007, p. 189-224.
 9. Idea dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej – nowe tendencje (The Idea of Good Governance in European Union Law – Emerging Trends), in: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (eds.), Kraków 2008, p. 91-104.
 10. Nowe technologie jako wyzwanie wspólnotowego prawa łączności elektronicznej (NewTechnologies as a Challenge to Community’s Electronic Communications Law), in: „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2008, vol. VI, p. 119-142.
 11. Rola administracji europejskiej w regulowaniu sektorów infrastrukturalnych (The Role of European Administration in Regulating Infrastructure Sectors), in: „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1, p. 108-
 12. Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie łączności elektronicznej (International Roaming in the Community’s Electronic Communications Law), in: Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (eds.), Kraków 2009, p. 371-393.
 13. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie nowych mediów audiowizualnych (European Union Directives in the Field New Audiovisual Media), in: Prawo, etyka czy rynek. Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (ed.), Toruń 2010, p. 69-79.
 14. L’ européanisation des règles procédurales en matière d’accès aux activités de service dans les systèmes juridiques français et polonais, materiały po konfernecji: Journées juridiques franco-polonaises à l’occasion du dixième anniversaire de l’Ecole de droit français de Cracovie. Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, 22 i 23 października 2010, online : http://www.law.uj.edu.pl/~spf/archiwum.html
 15. Review of the book: Łukasz Kozera, Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech 1994- 2002 (teksty źródłowe), 177, in: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, A. Kozera (ed.), Pińczów 2010, p. 189-193.
 16. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo telekomunikacyjne (Influence of the ECJ Case Law on the Polish Telecommunications Law), in: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkowstwa Polski w UE, S. Biernat, S. Dudzik (eds.), Warszawa 2011, p. 391-404.
 17. The European Union Cohesion Policy and the Limitation of the Negative Results of the Economic Crisis, in: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2011, p. 257-262.
 18. Traktat z Lizbony wobec braku zaufania obywateli państw członkowskich do instytucji Unii Europejskiej (The Treaty of Lisbon and the Absence of Trust of EU Citizens to the European Union Institutions), in: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki, R. Kłaczyński (ed.), Kielce 2011, p. 41-55.
 19. Ograniczenia i reguły w procesie europeizacji prawa państw członkowskich (Limits and Rules in the Process of Europeanization of Member States’ Law), in: Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, p. 450-468.
 20. Droit communautaire de la concurrence et régulation sectorielle (exemple du droit des télécommunications) in: Direito das Infraestruturas. Um Estuda dos Distintos Mercados Regulados, A. Saddy, A. L. Martínez (eds.), Rio de Janeiro 2011, p. 1075-1087.
 21. Komentarz do art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Commentary on Article. 298 of the Treaty on the Functioning of the European Union), in: Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Warszawa 2012, p. 776-
 22. Better Governance of the Single Market – European Way to Overcome the Economic Crisis, in: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2012, p. 243-248.
 23. Single European Market as an Element of Economic Security of the European Union Using Freedom of Establishment as an Example, w: Cycпiльcтвo, eкoнoмiка,безпека. Збiрник наукoвих праць. A. Kozera (red.), Житомр – Пiньчув 2012, p. 14-34.
 24. Le bilan de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, „Revue de l’Union européenne” 2012, no 555, p. 108-115.
 25. Rights of an Undertaking in Proceedings Regarding Commitment Decisions under Article 9 of Regulation 1/2003, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(6), p. 169-192, online: http://ssrn.com/abstract=2130862
 26. Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, (Competences of European Union and its Member States in the field of internal security) „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica VII. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” 2012, no 119, p. 45-56.
 27. Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power do not impose obligations on individuals. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 12 May 2011 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC) v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-410/09), “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(7), p. 275-282.