Ph.D. Małgorzata Kożuch

List of Publications

 1. Korporacje zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego na przykładzie zawodów prawniczych, [Professional corporations and the freedom of establishment and of providing services in context of the European law and the Association Agreement on the example of legal professions], [in:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, C.Mik-ed., Toruń 1997, p. 117-138.
 2. Znowelizowane ustawy: Prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych w świetle prawa europejskiego i Układu Stowarzyszeniowego, [Introduced changes in the law of advocates and the law of legal advisers in the light of European law and the Association Agreement], ‘Radca Prawny’, 1998, No 5, p. 2-18.
 3. Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zawodów regulowanych [Practice of the Recognition of Professional Qualifications in EU Member States [with Special Attention to regulated Profession], [in:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C.Mik-ed., Toruń 1998, p.267 -285.
 4. Misleading Advertising as an Act of Unfair Competition in Polish Law. Reflections on Council Directive 84/450 relating to the Approximation of the Laws, Regulations, and Administrative Provisions of the Member States concerning Misleading Advertising, Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies [a special edition of the European Review of Public Law], Volume I, European Public Law Center, 1998, p. 97-114.
 5. Swoboda świadczenia usług a wykonywanie zawodów medycznych, [Freedom of providing services and the exercise of medical profession], ‘LekarzPolski’ 1999 No1 p. 5 ff.
 6. Konstytucyjny obowiązek wierności RP [art. 82 Konstytucji RP] a członkostwo Polskiw UE [Constitutional obligation to loyalty to own’s country [art. 82 Constitution of Poland] and the Poland’s membership in the EU], [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik-ed., Toruń 1999, p. 353-372.
 7. Swoboda świadczenia usługi wykonywania wolnych zawodów. [under redaction] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 [co-author]
 8. Legalizm stosowania prawa europejskiego w postępowaniu organów administracji krajowej, [Legalism of application of EU law in the national administrative procedures], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 109-123
 9. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, [Commentary on law on rules concerning recognition professional qualifications to pursue regulated provision, awarded in EU Member States], ‘Kwartalnik Prawa Publicznego’, 2001, No 2, p.181-215. [Co-author Rafał Janas].
 10. Reflections on the New Constitution of the Republic of Poland [in:] The Constitutional Revision in Today’s Europe, Edited by Guiliano Amato, European Public Law Center 2002, s. 431-439.
 11. Komentarz do ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych, [Commentary on law regulating modes of pursuing lawyers activities by foreign lawyers], ‘Kwartalnik Prawa Publicznego’, 2002, No. 3, p. 219-270.
 12. Persons with disabilities in the light of EU law, [2003-in print].
 13. Wzmocnienie ochrony praw podstawowych [Reinforcing the protection of fundamental rights] (in:) S. Dudzik (ed.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005.
 14. Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmie wyzwanie oceny postępowania przed organami korporacji? [Will the ECJ undertake the challenge to scrutinise the proceedings before the boards of lawyer associations?], Kronika. Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi, nr 34/2006.
 15. Zasada ne bis in idem [The ne bis in idem rule], Prawo Europejskie w praktyce. 2006, nr 12.
 16. Uwagi do projektu ustawy o licencjach prawniczych [Commentary to the draft of the law on lawyer licences], Palestra 2007, nr 3-4.
 17. Beztroski projektodawca nie myśli o konsekwencjach [The careless drafter does not think of consequences], Prawo Europejskie w praktyce 2007, nr 4.
 18. Karta Praw Podstawowych w systemie prawa Unii Europejskiej [The Charter of Fundamental Rights in the system of European Law], Arcana 2007, nr 6 (78).
 19. “Models for Practice of the Legal Profession”, in: Independence of the Judiciary and Legal Profession as Foundations of the Rule of Law. Contemporary Challenges. ed. T. Waryński, M. Nizołek, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 255.
 20. „Modele wykonywania zawodów prawniczych” [Models of performing lawyer occupations], in. w: Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa. Wyzwania współczesności. (ed.) Wardyński. M. Niziołek, LexisNexis Warszawa 2009., s. 266;
 21. „Mediacja konkursowa ICC” [Competition mediation ICC] (coauthor) in. ADR Arbitraż i Mediacja nr 4 (8) 2009 s. 151.
 22. Reforma wymiaru sprawiedliwości w zakresie zawodów prawniczych [The reform of judicature in scope of lawyer occupations], Monitor Prawniczy (dodatek) 2010 nr 3, s. 18
 23. Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej [The freedom of services in the European Union]. Podręcznik. System Prawa Unii Europejskiej tom XVII, ed. Jan Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2010, stron: 120.
 24. Współpraca administracyjna organów krajowych w ramach dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym [The administrative cooperation of national bodies in scope of the Directive on services in the internal market] in: „Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. ed. Stanisława Biernata i Sławomira Dudzika, Wolters Kluwer 2010r, stron 18.
 25. Wykonywanie przez notariuszy władzy publicznej [Exercise of public authority by notaries – commentary to judgement] – glosa do wyroków TS z 24.05.2011 r. w sprawach C-47/08, Komisja v. Królestwo Belgii, C-50/08, Komisja v. Republika Francuska, C-51/08, Komisja v. Księstwo Luksemburga, C-53/08, Komisja v. Republika Austrii, C-54/08, Komisja v. Niemiecka Republika Federalna, C-61/08, Komisja v. Republika Grecji; EPS 2012, nr 1.
 26. Swoboda świadczenia usług [Freedom of services] (rozdz.III) [chapter III] in: Prawo Gospodarcze UE 2011, ISBN 978-83-7627-058-6.
 27. Swoboda świadczenia usług {Freedom of services] in: Prawo materialne UE. Vademecum wyd. I (ed. A. Zawidzka Łojek, R. Grzeszczak), Warszawa 2012, ISBN 978-83-7627-068-5.
 28. Swoboda świadczenia usług, uznawanie kwalifikacji, usługi w ogólnym interesie gospodarczym [Freedom of services, acknowledging qualifications, services in general economic interest] (cz. IV), in: Prawo materialne UE. Vademecum II (wydanie zmienione, rozszerzone) Warszawa 2012, ISBN 978-83-7627-077-7.