Ph.D. Mariusz Baran

List of Publications

 1. Decyzje Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej – test wierzyciela prywatnego, [Decisions of the European Commission in scope of public aid – test of private creditor] [in:] J. Maliszewska – Nienartowicz „Organizacja i funkcjonowania Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane”, Toruń 2008.
 2. Iura novit Curia? Preliminary rulings of national high courts to the ECJ, Paper Summer School 2009 – Konstanz, available at http://www.europeanpubliclaw.eu/contenuti/summer-school/2009/baran-iura-novit-curia-preliminary-rulings-of-the-national-high-courts-to-the-ECJ.pdf
 3. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r., T-288/06, T-273/06 i T-297/06 oraz T-291/06, [Commentary to CFI Judgment of 1 July 2009, T-288/06, T-273/06 i T-297/06 oraz T-291/06], LEX/el. 2010
 4. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2008 r., C-2/06 Kempter, [Commentary to ECJ Judgment of 12th February 2008, C-2/06 Kempter], LEX/el. 2010
 5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r., C-224/97 Erich Ciola, [Commentary to ECJ Judgment of 29th April 1999, C-224/97], LEX/el. 2010
 6. Wykonywanie decyzji Komisji Europejskiej nakazujących windykacje pomocy publicznej, [Execution of desicions of the European Commission ordering vindication of public aid] [in:] Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik „Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Kraków 2010.
 7. Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) – glosa do wyroku ETS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato przeciwko Lucchini SpA, [The order to vindicate unlawfuly grantem aid and the principle of res iudicata – commentary to ECJ Judgment of 18th July 2007 in case Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato vs Lucchini SpA], Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2011.
 8. Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego, [The principle of legal certainty and the principle of legalism in the European Union], Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2011.
 9. EU Courts’ Jurisdiction over and Review of Decisions Imposing Fines in EU Competition Law; Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies vol. 2010, 3(3), s. 235 i n. (together with A. Doniec)
 10. Dopuszczalność ograniczeń kompetencji sądów krajowych niższych instancji w inicjowaniu procedury prejudycjalnej (formuła Rheinmühlen) – wnioski dla sądów polskich [The admissibility of limits to the competences of national courts in initiating of the preliminary procedure (Rheinmuhlen formula) – conclusions for polish courts], typescript
 11. Prawne możliwości zmiany przez Komisję Europejską wydanej decyzji – analiza prawna [The possibilities of changing a decision issued by the European Commission – legal analysis], typescript