Ph.D. Monika Sudoł

List of Publications

  1. Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian), [Competition rules of the European Community concerning vertical agreements (the present regulation and the proposals for reform)], Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000 No. 1, 19 and ff.
  2. Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanwiającego Wspólnotę Europejską), [The scope of national courts’ competencies in the area of Community competition law (some remarks on direct effectiveness of Arts. 81 and 82 of the Treaty establishing the European Community)], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat-ed., Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, 407-423.
  3. Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, [Vindication in proceedings before the national courts of the rights corresponded with the obligations established in Community competition rules], ‘Kwartalnik Prawa Publicznego’ 2001, No 4.
  4. Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej a prawem konkurencji państw członkowskich, [The relationship between European Community and Member States’ competition law], ‘Przegląd Prawa Europejskiego’ 2003, No 1(12) 2003, p. 21-34.