Ph.D. Saulius Lukas KALĖDA

Ph.D. Saulius Lukas KALĖDA (1999-2002)

List of Publications

 1. Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie: zagadnienia przejściowe i międzyczasowe, WPiPG, Warszawa 2003 [“Application of Community law in the new Member States: transitional and intertemporal legal issues ”]
 2. Extension of the Preliminary Rulings Procedure outside the Scope of Community Law: ‘The Dzodzi line of cases’, European Integration on-line Papers (peer reviewed ECSA publication), Vol. 4, No. 8, September 2000
 3. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń wstępnych w sytuacji krajowej // S. Biernat (red.) Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000 [“Preliminary rulings jurisdiction of the Court of Justice in purely internal situations”]
 4. Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim, Kwartalnik prawa publicznego, Nr 3/2001 [“The principle of immediate effect of Community law in the new Member States”]
 5. The Interim Obligations of a State Acceding to the European Union in the Light of the Intertemporal Jurisprudence of the Court of Justice , European Law Review, Vol. 26, No. 6, December 2001, p. 599
 6. Integracja aspektów społecznych we wspólnotowym prawie zamówień publicznych // C. Mik (red.) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń 2002 [“Integration of social aspects in Community law on public procurement”]
 7. Stojimo sutartis Europos Sąjungos teisėje // V. Vadapalas (red.) Europos Sąjungos teisė ir Lietuva, Vilnius 2002 [“The accession treaty in the law of the European Union”]
 8. Ogólne zasady wyrażone w traktacie akcesyjnym // S. Biernat (red.) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003 [“The general principles enshrined in the accession treaty”]
 9. Immediate Effect of Community Law in the New Member States // F. Snyder (dir.) L’Union européenne et la gouvernance, Bruylant 2003
 10. Immediate Effect of Community Law in the New Member States: Is there a Place for a Consistent Doctrine?, European Law Journal (2004) Vol 10, Issue 1, p. 123.
 11. Institutional Powers and the Accession Treaty // (with V. Vadapalas), I. Pernice (ed.) Institutional Design for the European Union, Nomos 2004, p. 81
 12. Kompetencja ETS do wydania orzeczenia prejudycjalnego w sporze dotyczącym sytuacji sprzed akcesji, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 7/2006 [“The jurisdiction of the ECJ to give a preliminary ruling in a dispute arising before accession”]

Intertemporal Legal Issues in the EU Case Law relating to the Recent Accessions // A. Lazowski (ed.) The Application of EU Law in the New Member States: Brave New World, TMC Asser 2010, p. 99