Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

List of Publications (1996-2015)

 

 1. Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich [The principle of exclusive jurisdiction of the European Community in the cases of concentration of undertakings and the rights of member states],”Państwo i Prawo” 1996, No. 4-5, p. 177-187.
 2. Spółki z udziałem gminy a zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego [Companies with municipal participation and public procurements of self-government’s units], Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy, Opole 1997, p. 155-171.
 3. Spółka z udziałem gminy uczestnikiem postępowania o zamówienie publiczne, [The company with municipal participation as the participant in the public procurement procedure], “Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu” 1997, No. 2, p. 6-10.
 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, [The economic activity of the local self-government. Legal aspects], Kraków 1998, p. 421.
 5. Przepisy ogólne ustawy o zamówieniach publicznych po nowelizacji [General provisions of the Public Orders Act after its amendment], “Państwo i Prawo” 1998, No. 3, p. 48-63.
 6. Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego [Legal personality of the regional assembly],”Samorząd Terytorialny” 1998, No. 3, p. 32-37.
 7. Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej, [The principle of subsidiarity in European Union Law], Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, ed. S. Dolata, Opole 1998, p. 311-322.
 8. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych [Opinion on the draft act on the amendment of public procurement act], “Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych” 1998 and “Zamówienia Publiczne – Doradca” 1998, No. 9, p. 36-39.
 9. The Concept of ‘Concentration of Undertakings’ in Regulation 4064/89 of the Council of the European Communities and Polish Anti-Monopoly Law, [in:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies [a special edition of the European Review of Public Law], Volume I, European Public Law Center 1998.
 10. Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej,[The constitutional position of the local self-government and perspectives of the European integration], [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, ed. C. Mik, Toruń 1999, p. 243 – 276.
 11. Zasada subsydiarności na tle aktualnych przemian w Unii Europejskiej [The principle of subsidiarity against the background of current transformations in the European Union], “Przegląd Prawa Europejskiego” 1999, No. 2, p. 20-37.
 12. Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw [Direct effect of Community law provisions on State aid for undertakings], “Państwo i Prawo” 2000, No. 7, p. 41-60.
 13. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw [Procedure before the European Commission regarding notified State aid for undertakings], “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, No. 5, p. 2-10.
 14. Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego [Protection of legitimate expectations and the obligation of recovery of unlawful State aid for undertakings in European Community law], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, ed. Biernat, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 467-488.
 15. IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states (co-author: S. Biernat), published on the website: http://www.consuniv.org/frame_en.html.
 16. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, [State aid for public undertakings in European Community law. Between neutrality and involvement], Zakamycze 2002, pp. 453.
 17. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [Services of general economic interest in European Community law] [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, ed. C.Mik, Toruń 2002, p.289-313.
 18. Ochrona konkurencji na rynku kart płatniczych w świetle prawa wspólnotowego (wybrane zagadnienia) [Protection of competition on the payment cards market in the light of the Community law (selected issues)], “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, No. 7, p. 17-26.
 19. Book review: E. Wojtaszek-Mik, Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego [Franchise agreement in the light of the European Community and Polish competition law], Toruń 2001, pp.277, [in:] “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, No. 2, p. 483-488.
 20. Zasada subsydiarności w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, [The principle of subsidiarity in the draft European Constitution], “PECSA Informuje” 2003, No. 1, p. 3-5.
 21. “Enhanced Cooperation” between EU Member States – An Opportunity or a Threat to Poland, [in:] The Emerging Constitutional Law of the European Union – German and Polish Perspectives, eds. A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F.Schorkopf, Springer, Heidelberg 2003, pp. 239-252.
 22. Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej [The mechanism of enhanced cooperation in the light of the constitutional principles of the European Union legal order], “Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, No. 1, pp. 7-39.
 23. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki [Accession of Poland to the European Union. The Accession Treaty and its effects], Kraków 2003, pp.320 (co-editor).
 24. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji [Impact of the Poland’s membership in the European Union on the governmental administration – the co-operative model of implementation of the Community competition law], [in:] Przystąpienie Polskie do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, eds. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Kraków 2003, pp. 231-259.
 25. Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w świetle projektu konstytucji dla Europy [The role of national parliaments in the European Union in the light of the draft Constitution for Europe], “Wspólnoty Europejskie” 2003, No. 11, pp. 5-9.
 26. Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe [Cooperation between Member States and Community institutions in the field of State aid for undertakings. Basic issues], “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, No. 1, pp. 2-10.
 27. Zasada pomocniczości w przyszłej konstytucji europejskiej [The principle of subsidiarity in a future European Constitution], “Państwo i Prawo” 2004, No. 3, pp. 51-62.
 28. National Report: Poland [in:] The Modernisation of EU Competition law Enforcement in the European Union. FIDE 2004 National Reports, ed. D. Cahill, Cambridge 2004, pp. 461-478 (co-author).
 29. Rola organów krajowych w sprawach kontroli i nadzoru pomocy państwa dla przedsiębiorstw w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej [The role of the national authorities in the control and supervision of the State aid for undertakings in selected legal orders of the EU Member States] [in:] Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, eds. F. Piontek, W. Piontek, Warszawa – Bielsko-Biała – Katowice 2004, pp. 129-142.
 30. Wspólnotowa regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym [State aid for undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest] [in:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, ed. C. Banasiński, Warszawa 2005, pp. 203-217.
 31. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym [Services of general economic interest in the draft directive on services in the internal market], “Wspólnoty Europejskie” 2005, nr 10, pp. 22-28.
 32. Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej [Constitution for Europe – the future foundation of the European Union], Zakamycze 2005, pp. 484 (editor).
 33. System instytucjonalny Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy. Zarys problematyki [Institutional system of the European Union in the Constitution for Europe] [in:] “Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej”, ed. S. Dudzik, Zakamycze 2005, pp. 221-248.
 34. Konstytucja dla Europy – wprowadzenie [Constitution for Europe – introduction], published electronically on a CD entitled “Constitutions” attached to “Gazeta Prawna” 2005, No. 84 (15 printout pages).
 35. Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego [The designation of land usage in the contract of perpetual usufruct of land and its consequences for conducting an investment process] (co-author: J.Pisuliński), “Samorząd Terytorialny” 2006, No. 5, pp. 49-60.
 36. National Report: Poland [in:] State Aid: the effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid – the role of national law and practice, ed. X. L. Xenopoulos, General Rapporteur P.F. Nemitz, Nicosia 2006, pp. 185-206.
 37. Book review: C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz [Treaty on European Union. Commentary], Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, [in:] “Europejski Przegląd Sądowy” 2006, No. 2, p. 62-64.
 38. National Report: Poland [in:] The Effective Application of EU State Aid Procedures. The Role of National Law and Practice, ed. P. F. Nemitz, Kluwer Law International 2007, pp. 323-342.
 39. Unia Europejska [European Union], [in:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, ed. P. Sarnecki, Warszawa 2007, pp. 15-63.
 40. Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia) [Legal consequences resulting from the violations of statutory rules on alcohol sale (selected issues)], “Samorząd Terytorialny” 2007, No. 3, pp. 62-71.
 41. The Role of National Courts in Ensuring the Effectiveness of the Standstill Clause in State Aid Cases (Article 88(3) EC), “Archivum Iuridicum Cracoviense” 2008, Vol. XLI, 5-29.
 42. Enforceability of Regulatory Decisions and Protection of Rights of Telecommunications Undertakings, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (publisher: Uniwersytet Warszawski), Vol. 2008, 1(1), pp. 81-108.
 43. Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego) [Ways of transforming Polish law under the influence of European law (as exemplified by business law)], “Państwo i Prawo” 2008, No. 5, pp. 3-19.
 44. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej [Free movement of persons and services in the European Union], Wolters Kluwer 2009,pp. 392 (co-editor).
 45. Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw [The cooperation of the European Commission with national competition authorities in merger control cases], Wolters Kluwer 2010, ss. 400.
 46. Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w dniu 12 listopada 2010 r. Sejmowi RP przez Prezydenta RP (druk nr 3598) [Opinion of the Minister’s of Foreign Affaires Advisory Committee on a draft of the reform of the Constitution of the Republic of Poland presented to Sejm by the President on November 12th 2010 (Sejm printed matter 3598)], “Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 1, s. 170-178 (study).
 47. El mercado de la electricidad en Polonia [The electricity market in Poland], [in:] La construcción del mercado europeo de la energía, eds. Gonzalo Maestro Buelga, Miguel Angel García Herrera, Eduardo Virgala Fororuia, Granada 2011, pp. 169-194 (co-author: M. Nowaczek-Zaremba).
 48. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej [The legal experience of the first years of Poland’s membership in the European Union], Wolters Kluwer 2011, pp. 404 (co-editor).
 49. Szkoła wyższa jako przedsiębiorstwo w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej [University as an undertaking in European Union state aid law], [in:] Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, eds. J. Barcz, J. Wilkin, Warszawa 2011, pp. 65-79.
 50. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zjednoczeni w różnorodności? [European Union economic law. United in diversity?], [in:] Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, ed. Mik, Warszawa 2012, pp. 385-409, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9EF3B748DCCC8B93C1257B2E003ECF19/$file/Zjednoczeni_w_roznorodnosci.pdf.
 51. Konstytucyjne ramy polskiego prawa energetycznego [The constitutional framework of the Polish energy law], [in:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, eds. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, vol. I, Warszawa 2012, pp. 697-708.
 52. Procesowe nadużycie prawa jako przesłanka naruszenia art. 102 TFUE [Abuse of procedural rights as a premise of violation of Art. 102 TFEU], “Europejski Przegląd Sądowy” 2013, No. 1, pp. 17-25.
 53. ‘The Court of the Last Word.’ Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the Review of European Union Law, “Yearbook of Polish European Studies” 2012, no. 15, pp. 225-258 (co-author: N. Półtorak), http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/s_dudzik.pdf.
 54. Ewolucja unijnego rynku wewnętrznego w zakresie handlu uzbrojeniem [The evolution of the EU internal market in respect of the trade in arms] [in:] Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, eds. J. Barcz, J. Bokszczanin, Warszawa 2013, pp. 43-74 (co-author: P. Sitarek).
 55. Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich [European Union law and constitutional law of Member States], Wolters Kluwer, Warsaw 2014, ISBN: 978-83-264-6767-7, pp. 580 (co-editor).
 56. Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej [Transformations of the system of public administration in Poland under the influence of European Union law], [in:] System prawa administracyjnego, vol. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck and Instytut Nauk Prawnych PAN, Warsaw 2014, ISBN: 978-83-255-4611-3, pp. 491-553 (co-author: I. Kawka).
 57. Przekształcenia polskiego prawa energetycznego pod wpływem prawa Unii Europejskiej [Transformations of the Polish energy law under the influence of European Union law], [in:] System prawa administracyjnego, vol. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck and Instytut Nauk Prawnych PAN, Warsaw 2014, ISBN: 978-83-255-4611-3, pp. 674-693.
 58. Implementation of the Third Energy Package in Poland [in:] El Mercado europeo de la energía después del tercer paquete legislativo, eds. G. Maestro Buelga, M.A. García Herrera, E. Virgala Foruria, Granada 2014, ISBN: 978-84-9045-159-5, pp. 243-260, (co-author: Okręglicka-Mazur).
 59. Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych? [Defining product markets in order to assess concentrations of large retail store chains. Towards a convergence of national and EU approaches?], “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, no. 6, pp. 8-21, (co-author: Aleksander Tombińśki), http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/20/pdf/08.pdf
 60. ”Zgody szczególne” na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia) [‘Special consents’ for concentration of undertakings (selected issues)], “Europejski Przegląd Sądowy” 2014, no. 7, pp. 4-10.
 61. Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych [Control of concentrations in the light of latest legislative amendments], “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, no. 2, pp. 27-41, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/25/pdf/27.pdf
 62. Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej [Administration of radio frequencies in European Union law], “Europejski Przegląd Sądowy” 2015, no. 3, pp. 4-12.
 63. Book review: K. Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej [Right  to defence in EU antitrust proceedings. Towards unification of procedural standards in the European Union], LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, [in:] “Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, no. 4, pp. 89-96.