Prof. dr hab. Stanisław Biernat

List of Publications (1996-2013)

 1. Licencjonowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, [Licencing In Great Britain], (in:)) Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996, pp. 21-42.
 2. Wolność handlu i przemysłu i prawne aspekty oddziaływania państwa na gospodarkę w Szwajcarii, [Freedom of Trade and Industry. Legal Aspects of the State Intervention In Economy In Switzerland] ‘Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego’, 1996/2, pp.24-27.
 3. Opinie dla Sejmu RP dotyczące projektów ustaw reformujących centrum administracyjne i gospodarcze państwa, (in:)) Reforma centrum gospodarczego rządu,[Opinions to the Polish Parlamenton the Reform of Central Government], Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1996,pp. 121-175 (together with S.Dudzik).
 4. Świadczenia zdrowotne a działalność gospodarcza (relacje w aktualnym stanie prawnym), [Heath Services versus Economic Activity], “Studia Iuridica”,1996/XXXII,pp.43-53.
 5. Koncesja komunalna [ocena koncepcji legislacyjnej w świetle wymagań Układu Europejskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej] [Municipal Licence [The Evaluation of Legislative Conception in Context of Requirements set by the Europe Agreement and EC Law], (in:) Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy,Warunki, Szanse i Zagrożenia, C. Mik(ed.), Toruń 1997,pp.87-102.
 6. Promesa koncesji [Promise of the Licence] (in:) Gospodarka-Administracja-Samorząd, H. Olszewski, B.Popowska (eds), Poznań 1997,pp.37 – 54.
 7. The Impact of European Integration on the Organization and Functioning of Poland’s Legislative and Executive Authorities, ‘Revue Europeenne de Droit Public’, 1997/4,pp. 1187 -1208.
 8. Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, [Law on Economic Activity. A Commentary, Kraków 1997, pp. 446, (together with A.Wasilewski).
 9. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich [Interpretation of National Law in Conformity with the Requirements of EC Law], (in:) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik (ed.), Toruń 1998, pp. 123-150.
 10. Konstrukcja bliższej współpracy w Traktacie Amsterdamskim – ocena z polskiej perspektywy, [A Conception of  ‘closer co-operation’ in the Treaty of Amsterdam – An Appraisal from the Polish Perspective], (In:) Polska wobec reformy UE, S. Miklaszewski (ed.), Kraków 1998, pp. 13-27.
 11. (in:) D.J. Galligan, R.H. LanganII, C.S. Nicandrou (eds.) Administrative Justicein the New European Democracies: Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine, Budapest-Oxford 1998, [Reports on Polish law:]
  • Conferring Benefits: Licensing Private Schools, pp. 78-92
  • Imposing Burdens: Controlling Factory Effluent into Rivers, pp. 158-168
  • Administrative Investigation: Health, Cleanliness and Safety in Restaurants, pp. 257-272
  • Policymaking on a Specific Issue: Choosing Sites for Waste Disposal, pp. 366-384
  • Formal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, pp. 443-459
  • Informal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, pp. 501-513.
 12. Administracyjnoprawne zasady podejmownia działalności gospodarczej [de lege lata i de lege ferenda], [Principles of administrative law concerning pursuance of economic activities [delege lata and de lege ferenda], (in:) Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, pp. 37-51.
 13. Kilka uwag o harmonizacji polskiego prawa z prawem Wspólnoty Europejskiej, [Some Remarks on the Harmonisation of Polish law with EC Law.], ‘Przegląd Legislacyjny’ 1998/1-2, pp. 20-31.
 14. Constitutional Aspects of Poland’s Future Membership in the European Union, ‘Archivdes Völkerrechts’, 1998, vol. XXXVI/4,pp. 398-424.
 15. Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej,[Constitutional Framework of Poland’s Future Membership in the European Union], (in:))Państwo prawa. Administracja Sądownictwo, Warszawa 1998,pp. 35-49.
 16. J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (eds) Administratiwnaja justicja w nowych jewropejskich demokratijach, Budapest-Oxford 1999. (A Russian translation of the book, supra No 11); pp. 83-98, 169-179,274-292,388-407, 470-487,532-545.
 17. Legitimationsfragen der polnischen Verwaltung unter dem Einfluß des Europarechtes, [Legitimisation Problems of Poland’s Public Administration under the Influence of EC Law], (in:) H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber, B.Popowska, T. Rabska (eds), Entwicklungstendenzen des Allgemeinen Verwaltungsrechts und des Städtebeurechts, Stuttgart 1999, pp. 44-61.
 18. Wpływ prawa Wspólnoty Europejskiej na legitymację i działalność prawotwórczą organów administracji publicznej w Polsce, [Impact of EC Law upon Legitimisation of Public Administration and its Law-Making Activity in Poland], (in:) Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Dziesiąte Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, pp.51-69.
 19. Miejsce prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [Place of the Community Secondary Law in the Constitutional System of the Republic of Poland],(in:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik (ed.), Toruń 1999, pp. 171- 190.
 20. Wolność gospodarcza w Europie, [Freedom of Economic Activity], Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, pp. 221, [together with A.Wasilewski].
 21. Studia z prawa Unii Europejskiej (w pięciolecie Katedry Prawa Europejskiego UJ), [Studies on EU Law], Kraków 2000, pp. 590 (edition).
 22. Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [The principle of effectiveness in the case law of the Court of Justice], (in:) Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat (ed.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2000,pp. 27-75.
 23. Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[zarys problematyki],[Sources of Law in the Constitution of the Republic of Poland], (in:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, pp. 58-79.
 24. ‘IGC2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states’, (together with S. Dudzik) http://www.consuniv.org/frame_en.html.
 25. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, [The Influence of Poland’s Membership in the European Union upon Polish Courts], ‘Przegląd Sądowy’, 2001/11-12,pp. 5-46.
 26. The openness of the Constitution of the Republic of Poland towards European integration, (in:) G. Amato, G. Braibant, E. Venizelos (eds), The Constitutional Revision in Today’s Europe,London 2002, pp. 439-451.
 27. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe [European Union Law], J. Barcz (ed.), Warszawa 2002, four chapters:
  • Źródła prawa Unii Europejskiej, [Sources of EU Law], pp. 177-199;
  • Tworzenie prawa Unii Europejskiej, [Lawmaking in the EU], pp. 201-227;
  • Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [EU Law and Law of the Member States], pp. 229-262;
  • Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych, [Cooperation of National Courts with the ECJ in the Framework of Preliminary Rulings Procedure], pp. 314-326.
 28. Czy konieczne są zmiany w Konstytucji RP przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?, [Are the Amendments in the Constitution of the Republic of Poland necessary Before Acceding the European Union ?], (in:) J. Barcz (ed.), Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, pp. 41-65.
 29. Polska jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej, [Poland as a Member State of the European Union], (in:) J. Barcz (ed.), Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, pp.41-65.
 30. The Polish administrative judiciary viewed from the prospect of the accession of Poland to the European Union and the use of the procedure under Article 234 EC (together with I. Wiszniewska), 2002, http://193.191.217.21/colloquia/2002/poland.pdf .
 31. Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego, [European Administrative Law and Europeisation of the National Administrative Law], ‘Studia prawno-europejskie’, 2002/VI, pp.71-111.
 32. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki,[Poland’s Accession to the EU. The Accession Treaty and its Effects], (eds) S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Zakamycze 2003, pp. 318.
 33. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe [European Union Law], J. Barcz (ed.),Warszawa 2003, 2nd Edition of the book, supra No 27, pp.181-204,205-231, 233-270,337-353.
 34. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania dla organów stosujących prawo [Poland’s Accessionto the EU: challenge to law applying authorities], (in:) E.Piontek (ed.) Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003, pp. 99-110.
 35. Are the acceding states constitutionally prepared to become members of the European Union?, (in:)) N. Neuwahl(ed.) European Union Enlargement: Law and Socio-Economic Changes,Montreal 2004,pp.63-85.
 36. Polenvor der Mitgliedschaft in der EuropäischenUnion:steht die polnische Verfassung dem Beitritt entgegen?(in:) J.Stelmach, R. Schmidt (eds) Krakauer-Augsburger Rechtsstudien -Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts, Kraków-Muenchen 2004,pp. 73-92.
 37. Memorandum (writtenevidence) (in:) The Future Role of the European Court of Justice. Report with Evidence,House of Lords, European Union Committee, 6th Report of Session 2003-04,HL Paper 47,2004,pp.67-69;http://www.statewatch.org/news/2004/mar/hol-ecj-47.pdf.
 38. Wydawanie decyzji administracyjnych a prawo wspólnotowe [Issuing of administrative decisions and EC Law] (in:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łodź 2004, pp.39-46.
 39. Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie – kilka refleksji [EU Law towards the Constitution of Poland and Polish law], ‘Państwo i Prawo’,2004/11, pp.18-27
 40. Europe, its Member States and its citizens: do they need a Constitution, ‘The Irish Journal of European Law’, 2004/2, pp.340-345.
 41. The European Constitution from the Perspective of the New Member States,Walter-Hallstein Institut für Europäisches Verfassungsrecht, FCE 1/05 -S. Biernat.
 42. “Europejskie”orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej [The “European”case law of the Polish courts before the accession to the EU], ‘Przegląd Sądowy’, 2005/2, pp. 3-24.
 43. Europejskie”orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej [The “European” case law of the Polish courts before the accession to the EU], (in:) B. Dolnicki (ed.) Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe, Bydgoszcz-Katowice 2005, pp. 159-177; this paper is similar to No 42).
 44. Możliwe następstwa odmowy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez jedno lub kilka państw członkowskich [The possible consequences of the refusal to ratify the constitutional treaty by one or several Member States], (in:) S. Dudzik (ed.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, pp. 453-485.
 45. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych [Hequestion of Admissibility of Poland’s First Actions before Community Courts], (in:) W. Popiolek, L. Ogiegło, M. Szpunar (eds) Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, pp.569-584
 46. Die “europäische” Rechtsprechung polnischer Gerichte vor dem Beitritt zur Europäischen Union, [in]: J. Masing, W. Erbguth (eds), Die Bedeutungder Rechtsprechung im System der Rechtsquellen. Europarecht undnationales Recht, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, RichardBoorberg Verlag 2005,pp. 191-207.
 47. Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego [Problems of the Constitututional Treaty Ratification,(in:) A.Łazowski, R. Ostrihansky (eds), Wspólczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Zakamycze 2005, pp. 81-98.
 48. European “Rulings of Polish Courts Prior to Accession to the European Union, ‘The Polish Foreign Affairs Digest’, 2005/1, pp. 127-149.
 49. Ratification of the Constitutional Treaty and Procedures for the Case ofVeto,(in:)) I. Pernice, J. Zemanek (eds), The Treaty on the Constitution for Europe: TheIGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos, Baden-Baden 2005,pp.97-125.
 50. Some Reflections on the Expansion of Executive, Judicial and Legislative Powers, (in:)) D. Curtin, A.E. Kellermann, S. Blockmans (ed). The EU Constitution: The Best Way Forward?, The Hague 2005, pp. 351-354.
 51. Demokratieprinzip im polnischen Verfassungssystem, (in:) P.M. Huber, K.-P. Sommermann, H.Bauer, (eds), Demokratie in Europa, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005,pp.79-106.
 52. Commentary to the judgement of the Constitutional Tribunal of 11 V 2005 (K18/04),’Kwartalnik Prawa Publicznego’, 2005/4, pp. 185-206.
 53. Impact of EU Accession on the National Legal Orders of New Member States: Poland, (in:) A.E. Kellermann, J. Czuczai, S. Blockmans, A. Albi, W. Th. Douma, (eds) The Impact of EU Accessionon the Legal Orders of New Member States and (Pre-)Candidate Countries. Hopes and Fears, The Hague 2006, pp. 419-436.
 54. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (ed. J. Barcz), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, (chapters: 8. Źródła prawa Unii Europejskiej, p.191-223; 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej, p.225-251; 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, p.253-303; 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych), p. 381- 404, Warszawa 2006
 55. Review Albi A. EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe Przegląd Sejmowy, 2006/3,p. 146-150
 56. Znaczenie niepublikowanych wspólnotowych aktów prawnych dla organów i sądów administracyjnych [Significance of unpublished EC legal acts for admistrative authorities and courts], in: Ratio est anima legis.,Warszawa 2007, p. 355-383
 57. Stosowanie prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim sądownictwie administracyjnym [Application of EC Law in the Polish Administrative Judiciary] (together with P. Wróbel), Studia prawno-europejskie, Vol. IX, 2007, p.7-48
 58. The Framework Decision as alegal instrument in the third pillar of the European Union, (in:) A. Górski, P.Hofmański (ed.), The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the EuropeanUnion, Warszawa 2008, pp. 3-9
 59. Offene Statlichkeit: Polen, (in:) A. von Bogdandy. P. Cruz Villalón, P. Michael Huber (ed.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, Band II: Offene Staatlichkeit – Wissenschaft vom Verfassungsrecht, Heidelberg 2008, pp. 243-27
 60. Perspektiven der Ratifikation. Polnische Erfahrungen und Erwartungen, (in:) Der Vertrag ohne Verfassung? Pernice (ed.), Berlin 2008, pp. 204-206
 61. Der Beitritt und die neuen Mitgliedstaaten – Polen, (in:) F. Merli, S. Huster (ed.) Die Verträge zur EU Osterweiterung, Berlin 2008, pp. 597-616
 62. Biernat, M. Piłaszewicz-Kulikowska, A. Wilk, P. Florianowicz-Błachut, P. Wróbel, Consequences of the Incompatiblility with EC Law for Final Administrative Decisions and Final Judgements of Administrative Courts in the Member States, Warszawa 2008, pp. 213
 63. Zagadnienia prawne Traktatu konstytucyjnego (traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy), [Legal Issues of the Constitutional Treaty], Prace Komisji Spraw Europejskich PAU, tom II, 2008, pp. 37-43
 64. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 20 listopada 2006 r., I SA/Wa 1569/06, [Commentary to the judgment of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 20.11.2006, I SA/Wa 1569/06], Orzecznictwo Sądów Polskich , 2008/7-8, pp. 581-585
 65. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej [Movement of persons and services in the European Union] S. Biernat, S. Dudzik (ed.), Wolters Kluwer 2009, pp. 393
 66. The Polish administrative judiciary viewed from the prospect of the accession of Poland to the European Union and the use of the procedure under Article 234 EC, (in:) Journal of constitutional law in Eastern and Central Europe. 16 (2009), 2, pp. 247-259 (together with I. Wiszniewska)
 67. Migration in Europe from the Prespective of Basic Rights and Fundamental Freedoms: Conclusions, (in:) H. Bauer, P. Cruz Villalon, J. Iliopoulos-Strangas (ed.), The new Europeans – Migration and integration in Europe, Societas Iuris Publici Europaei, No 5, 2009, pp. 343-354
 68. Pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (doświadczenia i perspektywy), [Preliminary references of the Polish administrative courts to the European Court of Justice (experiences and perspectives)], (in:) J. Supernat (ed.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009, pp. 28-36
 69. Zmagania sądów administracyjnych z prawem wspólnotowym (na przykładzie spraw transportowych), [Administrative courts struggle with Community law ( shown in the example of transportation cases)], (in:) A Janik (ed.) Rozprawy i studia. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa 2009, pp. 233-244
 70. Czym się zajmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu? [What does the European Court of Justice in Luxembourg ?], Prace Komisji Spraw Europejskich PAU, tom IV, 2010, pp. 9-18
 71. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po Traktacie z Lizbony, [The principle of the primacy of EU law after the Treaty of Lisbon], Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXV, 2011, pp. 47-61
 72. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [Polish membership in the European Union in the light of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal], (in:) S. Biernat, S. Dudzik (ed.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, pp. 63-105
 73. Biernat, S. Dudzik (ed.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [Legal Experience the first years of Polish membership in the European Union], Warszawa 2011, pp. 404
 74. Die Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeit im Lichte der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs, (in:) P-Ch. Müller Graff, S. Schmahl, V. Skouris (ed.) Europäisches Recht zwischen Bewährung und Wandel, Baden-Baden 2011, pp. 509-525
 75. The Status of the Principle of Primacy in the Lisbon Architecture, (in:) J-M. Beneyto, I. Pernice (ed.)Europe’s Constitutional Challenges in the Light of the Recent Case Law of National Constitutional Courts, , Baden-Baden 2011, pp. 281-295
 76. Der Name des Unionsbürgers – eine Frage auch des EU- (Wirtschaftsrechts-)rechts ? Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Öffentliches Wirtschaftsrecht im Zeitalter der Globalisierung. Grundsätze, Methoden, Perspektiven, H. Bauer, D. Czybulka, W. Kahl, J. Stelmach, A. Voβkuhle (ed:), 2012, pp. 105-123
 77. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, [The role of international law and the EU for administrative law and public administration in the light of the Constitution of the Republic of Polamd], (together with M. Niedźwiedź) (in:) System prawa administracyjnego, t. 2, (ed:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, pp. 89-125
 78. Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce ? [Has the Charter of Fundamental Rights of the European Union legal force in Poland ?] (in:) Państwo prawa i prawo karne, Vol. I, (ed:) P. Kardas, W. Wróbel, Warszawa 2012, pp. 59-77
 79. Grundzüge des polnischen Verwaltungsrechts in gemeineuropäischer Perspektive, (together with D. Dąbek) (in:) A. von Bogdandy, P. Huber, S. Casese (ed.), Ius Publicum Europeaum, Band V, (in print)
 80. Kontrowersje dotyczące nazwisk a prawo Unii Europejskiej [Controversies over the names and the law of the European Union] (in print)