Dr Konrad Stolarski

  1. „Mediacja konkursowa ICC” (współautor) opubl. w ADR Arbitraż i Mediacja nr 4 (8) 2009 s. 151;
  2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08 Portugal Telecom, LEX/el. 2010
  3. „Fines for the lack of cooperation within antitrust proceedings – the ultimate weapon for antitrust authorities?”, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2011, nr 4(5), s. 67 – 84, dostępne pod http://www.yars.wz.uw.edu.pl/2011-5/Stolarski_Fines_for_Failure.pdf;
  4. Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08 E.ON. Energie, Lex/el. 2012;
  5. „Zakaz nadużywanie pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej”, Warszawa 2015.