mgr Ilona Przybojewska

  1. Europejski System Handlu Emisjami, jego reforma i prognozowane skutki dla polskiej energetyki [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2/2010, s.43-59.
  2. Energetyka jądrowa w polskiej polityce energetycznej – uwarunkowania prawne i faktyczne [w:] Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010, s. 59-66.
  3. Energetic solidarity in the European Union [w:] Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego, red. N. Godula, A. Puczko, Kraków 2011, s. 251-260.
  4. Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, 7/2012, s. 22-30.
  5. Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a polska prezydencja [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. J. Fiszer, Warszawa 2012, s. 413-430.
  6. Cohesion Policy of the European Union and Sustainable Development in the Context of Environmental Protection, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 29, red. M.G. Woźniak, Rzeszów 2012, s. 45-52.
  7. Legal aspects of construction of transboundary gas pipelines in the European Union [w:] Collection of Papers 2012 – Milestones of Law in the Area of Central Europe, s. 876-883.
  8. Le pouvoir du juge et les règles de conflit applicables à défaut de choix en vertu de la Convention de Rome et du règlement Rome I [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, nr 2/2012, s. 141-160.