mgr Łukasz Wosik

  1. „Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na beneficjentów funduszy strukturalnych” Wspólnoty Europejskie marzec 2006
  2. „Wsparcie osób niepełnosprawnych z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007- 2013” Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych październik 2006
  3. „Charakter prawny aktu o przyznaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” Europejski Przegląd Sądowy grudzień 2006
  4. Wpływ ukształtowania instytucji prawnych prawa krajowego na proces rozdziału funduszy strukturalnych. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość [w:] Polityka spójności. Ocena i wyzwania. Warszawa 2008
  5. Zamknięty system źródeł prawa. Gwarancja czy przeszkoda? [w:] Konstytucja RP – próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, Wydawnictwo UJ 2008