mgr Piotr Staszczyk

 1. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium, 1 – Warszawa 2012, wyd. 2 – Warszawa 2013, (wyd. LexisNexis), ss. 256 (redakcja wspólnie z P. Fikiem i K. Mamakiem)
 2. Postępowanie cywilne. Repetytorium, Warszawa 2013 (wyd. Wolters Kluwer), ss. 252 (redakcja wspólnie z D. Nartowskim i P. Fikiem)
 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. LexisNexis), ss. 148
 4. Klauzula porządku publicznego w postępowaniach o uznanie i stwierdzenie wykonalności rozwodów zagranicznych, Edukacja Prawnicza nr 10/2013, ss. 30-33
 5. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych –rozporządzenie (WE) Nr 593/2008 (Rzym I). Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. Lex/el.) (wspólnie z P. Fikiem)
 6. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych – rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 (Rzym II). Komentarz, Warszawa 2014 (wyd. Lex/el.) (wspólnie z P. Fikiem)
 7. Inne wypadki zabezpieczenia – wybrane zagadnienia w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Przegląd Sądowy nr 1/2014, ss. 58-67 (wspólnie z P. Fikiem)
 8. Problemy podatkowe w międzynarodowych działaniach organizacji pożytku publicznego na tle prawa Unii Europejskiej, Trzeci Sektor nr 1/2014, ss. 79-86
 9. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń zagranicznych w sprawach karnych – teoria i praktyka, Przegląd Sądowy nr 7-8/2014, ss. 145-159
 10. Automatyczna wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 „Bruksela I bis”, Przegląd Sądowy nr 9/2014, ss. 80-88
 11. Ustawa o prawach konsumenta – najważniejsze zmiany w odniesieniu do problematyki handlu elektronicznego, Edukacja Prawnicza nr 5/2015, ss. 3-8 (wspólnie z R. Godlewskim)
 12. Projekt rozporządzenia w sprawie statutu fundacji europejskiej – szansa dla rozwoju działalności pożytku publicznego w Unii Europejskiej, Finanse Komunalne nr 6/2015, ss. 5-15 (wspólnie z R. Godlewskim)
 13. Klauzula porządku publicznego i przepisy wymuszające swoje zastosowanie jako ograniczenia skuteczności prawa obcego na gruncie rozporządzenia Rzym I i Rzym II, Kortowski Przegląd Prawniczy nr 3/2015, ss. 1-8
 1. Wątpliwości dotyczące dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Przegląd Sądowy nr 7-8/2015, ss. 119-127 (wspólnie z P. Fikiem)
 2. The position of the debtor and the creditor under the Brussels I bis Regulation, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIV/2015, ss. 109-122
 1. Ustawa o fundacjach. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015 (wyd. Difin), ss. 150
 2. Organizacje pozarządowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia w: Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska (red.), Warszawa 2015 (wyd. UEk w Poznaniu), ss. 471-483
 3. W stronę europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – wybrane aspekty prawne w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości – aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Poznań 2015 (wyd. UEk w Poznaniu), ss. 74-84
 1. Skandynawski model państwa dobrobytu, Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne nr 4/2015, ss. 173-188
 2. Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach – szansa na rozwój współpracy z samorządem terytorialnym?, Finanse Komunalne nr 5/2016, ss. 5-14 (wspólnie z K. Michalakiem)
 3. Trzeci sektor w systemie ustrojowym Unii Europejskiej w: Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Olsztyn 2015, ss. 117-126
 4. Crowdfunding a prawo polskie, Trzeci Sektor nr 1/2016
 5. Konflikt interesów w Prawie zamówień publicznych – prawo polskie a standardy międzynarodowe i unijne, Jurysta nr 6/2016
 6. Zrównywanie umów na czas określony i na czas nieokreślony w świetle nowelizacji Kodeksu pracy, Jurysta nr 7-8/2016 (wspólnie z R. Godlewskim)
 7. Dopuszczalność anti-suit injunction w świetle orzecznictwa TS UE, Młoda Palestra nr 3/2016, ss. 24-43 (wspólnie z K. Michalakiem)
 8. Umowa o pracę na czas określony – nowelizacja KP, Edukacja Prawnicza nr 1/2016/2017, ss. 20-25 (wspólnie z R. Godlewskim)
 9. Staszczyk P., Wpływ organizacji pozarządowych na realizację celów publicznych – aspekty prawne, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (2), ss. 57-69
 10. Konkretna kontrola abuzywności klauzuli wartości wykupu w umowach polisolokat, Przegląd Sądowy nr 10/2016, ss. 114-122 (wspólnie z K. Michalakiem)
 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa unijnego a obowiązek uzyskania prejudykatu – konsekwencje dowodowe w: Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, D. Gil (red.), Lublin 2016 (wyd. KUL), ss. 151-164
 12. Kolejny wymóg formalny pozwu – oświadczenie o próbie pozasądowego rozwiązania sporu, Przegląd Prawa Handlowego nr 2/2017, ss. 48-52 (wspólnie z P. Fikiem)
 13. Organizacje pozarządowe a dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych – wybrane zagadnienia w: Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Warszawa 2017 (wyd. Beck), ss. 293-304