mgr Rafał Janas

  1. Systemy wzajemnego uznawania kwalifikacji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wybrane aspekty), [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 327-350.
  2. Komentarz do ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych [wspólnie z dr Małgorzatą Kożuch], Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 2/2001, s. 181-215.
  3. Treść, pozycja, granice swobody zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw w UE, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. [red. A. Mania], Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s. 117-131.
  4. Treść pojęcia „swoboda zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw” w prawie wspólnotowym – analiza uprawnień akcesoryjnych. [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, [red. C. Mik], Toruń 2002, s. 17-27.
  5. Uznawanie dyplomów obywateli państw członkowskich Wspólnot Europejskich uzyskanych w państwach trzecich na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Europejskiego nr 1(12)2003, s. 70-77.
  6. Symplifikacje wtórnego prawa wspólnotowego (unijnego), ‚PECSA Informuje’, 2003, No. 1, p. 7-10.
  7. Symplifikacja acquis communautaire – zarys problematyki. Zmieniona wersja referatu: ‚Symplifikacja prawa unijnego, tylko uproszczeniem? Uwagi na tle projektu dyrektywy o przepływie osób oraz kwalifikacjach zawodowych.’ wygłoszonego w dniu 28.03.2003, na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej: ‚Unia Europejska w dobie reform: Konwent Europejski i Biała Księga w sprawie European Governance’.