Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Łączna ilość godzin – 150 (Część I – 50h, Część II – 100h).

Zakres i szczegółowość omawianych problemów prawnych w ramach wyróżnionych tematów zostaną skonkretyzowane przez wykładowcę.

Część I (50h)

Zagadnienia wprowadzające – prawo UE po Traktacie z Lizbony

 1. Podział kompetencji pomiędzy państwa członkowskie i UE oraz podstawowe zasady systemu UE
 2. Źródła prawa UE po Traktacie z Lizbony
 3. System ochrony prawnej w UE
 4. Wpływ prawa UE na prawo polskie
 5. Zadania administracji krajowej w wykonywaniu prawa UE
 6. Zadania sądów krajowych w wykonywaniu prawa UE
 7. Polskie procedury administracyjne i sądowe a prawo UE

Część II (100h)

Ochrona środowiska w prawie UE i w prawie polskim

Ochrona środowiska – zagadnienia wprowadzające
 1. Prawo ochrony środowiska – pojęcia, źródła prawa, zasady ogólne prawa ochrony środowiska
 2. Prawnokonstytucyjne podstawy ochrony środowiska
 3. Prawnotraktatowe podstawy ochrony środowiska
Ochrona środowiska – zagadnienia horyzontalne
 1. Organizacja wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska
 2. Problematyka dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w prawie UE i polskim.
 3. Gwarancje udziału społeczeństwa w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych w prawie UE i polskim.
 4. Prawna problematyka dostępu do sądu w sprawach ochrony środowiska (sądów krajowych i TSUE).
 5. Problematyka tzw. ocen oddziaływania na środowisko (strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i indywidulanych ocen oddziaływania na środowisko) w prawie UE i polskim.
 6. Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnianiem odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu w prawie UE i polskim.
 7. Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska w prawie UE i polskim.
Ochrona środowiska – zagadnienia sektorowe
 1. Problematyka ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych w prawie UE i polskim.
 2. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym w prawie UE i polskim.
 3. Ochrona zasobów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed zanieczyszczeniami na przykładzie pozwolenia zintegrowanego w prawie UE i polskim.
 4. Problematyka gospodarowania odpadami w prawie UE i polskim.
 5. Problematyka ochrony wód w prawie UE i polskim.
 6. Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim.
 7. Aspekty zintegrowanej ochrony środowiska (w tym m.in ochrona środowiska a pomoc publiczna, ochrona środowiska w procedurze zamówień publicznych).

 


Pobierz Program (PDF)