Dr Aleksandra Sołtysińska

 1. CEFTA Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu (współautor Paweł Czubik), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1997.
 2. Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1998, nr 10, s. 2-9.
 3. Aspekt polityczny, ekonomiczny i społeczny zamówień publicznych. [w:] Szkice o prawie europejskim; Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Procedury odwoławcze w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych. [w:] Przegląd Legislacyjny, 1999, nr 2, s. 13 i n.
 5. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji RP a regulacje prawa wspólnotowego – wybrane problemy. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s.303-328.
 6. Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów – rozważania na tle prawa zamówień publicznych. [w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, pod red. C. Mika, Toruń 2000, s. 185 i n.
 7. Wstęp do dyrektywy 93/38/EWG o procedurach udzielania zamówień publicznych przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej. Warszawa 2000, s. 7-71.
 8. Instrumentalizacja zamówień publicznych – rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego. [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 373-385.
 9. Organy zamawiające zobowiązane do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego. [w:] Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, pod red. G. Łaszczycy, 2003.
 10. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Zakamycze 2004, 333 strony.
 11. Dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe regulacje w sprawie wspólnotowym. [w:] Prawo zamówień publicznych, 2004, nr 1.
 12. Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej – wybrane problemy. [w:] Państwo i społeczeństwo. Przemiany w Unii Europejskiej, Kraków 2003.
 13. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. [w:] Prawo zamówień publicznych, 2004, nr 1.
 14. Instrumenty prawne dotyczące współpracy państw członkowskich w sprawach karnych. [w:] Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, pod red. S. Dudzika, Zakamycze 2005.
 15. Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej. [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005.
 16. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Komentarz. Zakamycze 2006, 852 strony.
 17. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych. Wydawnictwo LexisNexis 2006, pod red. A. Górskiego i A. Sakowicza (współautor rozdziału: Ewolucja III filaru Unii Europejskiej).
 18. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych (współautor B. Kardas), Urząd Zamówień Publicznych, 216 stron.
 19. Zasady kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa ETS. [w:] Europejski Przegląd Sądowy, 2006, nr 10.
 20. Zasada ne bis in idem z art. 54 konwencji wykonawczej z Schengen. [w:] Europejski Przegląd Sądowy, 2007, nr 12.
 21. Poprawa skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych poprzez wprowadzenie wymogu minimalnego okresu zawieszenia typu standstill. [w:] Prawo zamówień publicznych. Wydanie specjalne zawierające publikacje z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 grudnia 2008 roku w Krakowie.
 22. Działanie Krajowej Izby Odwoławczej z urzędu w sprawie wspólnotowej. [w:] XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-Warszawa 2009.
 23. Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów.[w:] Prawo zamówień publicznych, 2009, nr 4, (współautor Grzegorz Wicik), s. 3-35.
 24. Zmiany w polskim prawie zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.[w:] Przegląd Komunalny 2009, nr 5, s. 78-79.
 25. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz. (współautor G. Jaworski), Wolter Kluwer 2010, 570 stron.
 26. Glosa do wyroku TS w sprawie C-15/04, wydawnictwo elektroniczne LEX.
 27. Glosa do wyroku TS w sprawie C-220/05, wydawnictwo elektroniczne LEX.
 28. Glosa do wyroku TS w sprawie C-454/06, wydawnictwo elektroniczne LEX.
 29. Glosa do wyroku TS w sprawie C-538/07, wydawnictwo elektroniczne LEX.
 30. Współpraca sądowa w sprawach karnych – doświadczenia polskich sądów w zakresie przekazywania osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania.[w:] Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata i S. Dudzika, Wolters 2011, s. 224-243.
 31. Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik. pod red. H. Niedzieli (współautorzy: Hanna Niedziela, Beata Chojecka, Artur Wawryło, Michał Rogalski, Barbara Jerzyńska), Warszawa 2011, łącznie 587 stron, praca zbiorowa bez przypisania poszczególnych rozdziałów autorom.
 32. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz. 2 Wydanie znowelizowane, WoltersKluwer, 2012 rok, 899 stron.

Rozdziały: Opis przedmiotu zamówienia (40 stron) Zamówienia sektorowe (25 stron) [w:]Procedury udzielania zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych, 2013 (pozycja w druku).