Dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ

 1. Zmiany w postępowaniu przed sądami polskimi jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, pod red. C. Mika, Toruń 1997, s. 269-283.
 2. Uznanie i wykonalność orzeczeń zagranicznych według konwencji brukselskiej i lugańskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1997, z. 4, s. 657-684.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, pod red. C. Mika, Toruń 1998, s. 151-168.
 4. Polish Regulation of Agreements Subject to Block Exemptions in EC Law, [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union,Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the European Review of Public Law), Volume I, European Public Law Center, 1998, s. 175-191.
 5. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. [pod red.] Kulesza i Kamiński Biuro Doradztwa Prawnego S.C., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998 (współautor).
 6. Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich, Państwo i Prawo, 1999, nr 2, s. 52-67.
 7. Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ władzy publicznej a odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 201-222.
 8. Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich (Zarys problemu), [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 93-107.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002, ss. 429.
 10. Środki prawne przysługujące pokrzywdzonym w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć w prawie Wspólnot Europejskich, Radca Prawny nr 1, 2003 r.
 11. Kto jest związany zasadą efektywnej ochrony prawnej – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unión de Pequeńos Agricultores, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2002.
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji krajowej w prawie Unii Europejskiej, Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, G. Łaszczyca – red., 2003, s. 29.
 13. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler v. Austria, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 4/2003.
 14. Proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel – red., s. 813, Zakamycze 2005.
 15. Akty nieustawodawcze jako instrumenty prawne w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, [w:] Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, s. Dudzik – red., Zakamycze 2005.
 16. Instrumenty prawne w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, „Przegląd Prawa Europejskiego”, nr 1/2005, s. 5.
 17. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na krajowe środki ochrony prawnej. The impact of the jurisprudence of the European Court of Justice on national remedies, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, Zeszyt 22, Warszawa 2005, ss.56.
 18. Roszczenia o zwrot opłat pobranych przez państwo niezgodnie z prawem wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy, nr 4(7) 2006, s. 11.
 19. Pytania prejudycjalne sądów polskich dotyczące stanów faktycznych sprzed akcesji [w:] Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, C. Mik – red., Toruń 2006, s. 265 – 283
 20. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz TOM 1, redakcja wraz z A. Wróblem i D. Miąsikiem, Warszawa 2008, ss. 1040
 21. RATIONE TEMPORIS APPLICATION OF THE PRELIMINARY RULINGS PROCEDURE, Common Market Law Review 45: 1357-1381, 2008
 22. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 6.10.1982 r. w sprawie 283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanita,  Europejski Przegląd Sądowy 8/2009, s. 59
 23. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 22.10.1987 r. w sprawie 314/85 Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck-Ost, 9/2009, s. 56
 24. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 31.01.2008 r. w sprawie C-380/05 Centro Europa 7 Srl przeciwko Ministero delle Comunicazioni e Autorita per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessionie le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, Europejski Przegląd Sądowy 10/2009, s. 53
 25. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok ETS z 13.03.2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra AG przeciwko Schleswag AG, Europejski Przegląd Sądowy 11/2009, s. 50
 26. Procedura prejudycjalna ? wprowadzenie i wyrok ETS z 16.12.2008 r. w sprawie C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, EPS, Europejski Przegląd Sądowy 12/2009, s. 51
 27. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i postanowienie ETS z 14.05.2008 r. w sprawie C-109/07 Jonathan Pilato przeciwko Jeanowi-Claude’owi Bourgaultowi  Europejski Przegląd Sądowy 1/2010, s. 55
 28. Procedura prejudycjalna ? wprowadzenie i wyrok TS z 23.04.2009 r. w połączonych sprawach: C-261/07 i C-299/07, VTB-VAB NV v. Total Belgium NV (sprawa C-261/07) oraz Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV (sprawa C-299/07), EPS 2/2010, s. 53
 29. Procedura prejudycjalna ? wprowadzenie i postanowienie TS z 6.03.2007 r. w sprawie C-168/06 Ceramiki Paradyż sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej, EPS 3/2010, s. 52
 30. Procedura prejudycjalna ? wprowadzenie i wyrok TS z 19.09.2006 r. w sprawie C-506/04 Graham J. Wilson v. Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, EPS 4/2010, s. 49
 31. Komentarz do art. 288 TWE (w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2010, s. 866?890
 32. Komentarz do art. 235 TWE (w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2010, s. 458-463
 33. Komentarz do art. 226-229a TWE (w:) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2010, s. 302?351
 34. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 14.12.2006 r. w sprawie C-217/05 Confederación Espańola de Empresarios de Estaciones de Servicio v. Compańía Espańola de Petróleos SA, EPS 6/2010, s. 54
 35. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i postanowienie TS z 24.03.2009 r. w sprawie C-525/06 De Nationale Loterij NV v. Customer Service Agency BVBA, EPS 7/2010, s. 55
 36. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 14.01.1974 r. w sprawie 166/73 Rheinmühlen- Düsseldorf v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, EPS 8/2010, s. 58
 37. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, EPS 9/2010, s. 49
 38. Procedura prejudycjalna – wprowadzenie i wyrok TS z 22.06.2010 r. w sprawie postępowań przeciwko Azizowi Melkiemu (C-188/10) i Sélimowi Abdeliemu (C-189/10), EPS 10/2010, s. 50
 39. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa unijnego przez państwa członkowskie (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I, 2.wydanie, Warszawa 2010, s. 941-979
 40. Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010, ss. 548
 41. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa Unii Europejskiej – czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijnego?, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011, s. 69-80
 42. Skuteczność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady równoważności i efektywności ochrony, A. Wróbel red., Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011, s. 437 ? 463
 43. Zwrot podatku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w prawie polskim (w:) Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik ? red., Warszawa 2011, s. 281
 44. State liability for violation of European Union law – a Polish perspective, ERA Forum 2012, 10.1007/s12027-012-0255-y
 45. Komentarz do art. 340 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2012
 46. Komentarz do art. 268 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2012
 47. Komentarz do art. 258-260 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2012
 48. Komentarz do art. 261-262 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III, A. Wróbel, D. Kornobis ? Romanowska, J. Łacny ? red., Warszawa 2012
 49. Polish Report [w:] The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, vol. 1, J. Laffranque, Tallin, 2012 (współautor ? C. Kamiński)
 50. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, redakcja wraz z A. Wróblem i D. Miąsikiem, Warszawa 2012, ss.1352
 51. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka – projekt umowy akcesyjnej a prawo UE, Europejski Przegląd Sądowy nr 9 z 2012 r.
 52. Europeanisation of public law as a consequence of the principle of the effectiveness of European Union law [w:] K. Wojtyczek –  edit., Public Law: twenty years after, The Public Law after 1989 from the Polish perspective, European Public Law Series, London 2012, s. 199-244
 53. Komentarz do art. 47, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, A. Wróbel ? red., wyd. Beck, 2013,  s. 1209 ? 1253
 54. The court of the last word.? Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the field of  the review of the European Union law, (współautorka wraz z S. Dudzikiem), Yearbook of Polish European Studies nr 15/2012
 55. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa UE po 20 latach od orzeczenia w sprawie Francovich, Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2014, s. 76-83
 56. Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich,  redakcja wraz z S. Dudzikiem Warszawa 2014, ss. 580
 57. Zasada efektywnego wykonywania prawa Unii w sferze administracyjnego, pośredniego wykonywania prawa Unii Europejskiej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel – red., Europeizacja prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego. Tom 3; Warszawa 2014, s. 181
 58. Europejskie kryteria, zasady, metody i formy wpływu na ustrój i funkcjonowanie administracji państw członkowskich, prawo administracyjne materialne i proceduralne państw członkowskich Europejskiej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel – red., Europeizacja prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego, Tom 3; Warszawa 2014, s. 465
 59. Przekształcenia w systemie sądowej ochrony praw jednostek wywodzonych z prawa administracyjnego Unii Europejskiej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel – red., Europeizacja prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego. Tom 3; Warszawa 2014, s. 785
 60. Efektywność prawa Unii Europejskiej a polska procedura administracyjna i sądowoadministracyjna, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admnistracyjnego, nr 3 (54)/2014, s. 37-53
 61. Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych UE, Europejski Przegląd Sądowy, nr 9/2014, s. 17-28
 62. State Liability in EU Law – Have the Member States Learnt Anything in 20 years after Francovich? [w:] Verantwortung, Haftung und Kontrolle des Verfassungsstaates und der Europäischen Union im Wandel der Zeit – Responsibility, Accountability and Control of the Constitutional State and the European Union in Changing Times – Responsabilités et Contrôle de l’ État constitutionnel et de l’Union européenne au fil du temps, J. Iliopoulos-Strangas, S. Biernat, M. Potacs, Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), Band 9, (2014), s. 181
 63. Przystąpienie do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z perspektywy Unii Europejskiej, (tekst referatu) [w:] VII Seminarium Warszawskie. Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskie. Nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2014, s. 89
 64. European Union Rights in National Courts, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2015, ss. 390
 65. Changes in the Level of the National Judicial Protection under the EU Influence on the Example of Polish Legal System [w:] Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited, Michal Bobek – ed. (Hart Publishing) 2015, s. 223-240
 66. Action for damages in the case of infringement of the fundamental rights by the European Union [w:] Damages for Violation of Human Rights, Ewa Bagińska – ed. (Springer International Publishing) 2016, s. 427-441
 67. Rola sądów administracyjnych w przestrzeganiu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w:) IX Seminarium Warszawskie DYSFUNKCJE POLSKIEGO PRAWA – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?, Warszawa 2016, s. 158–166
 68. Problem zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych/ The Problem of the Scope of CFR Application [w:] Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie: konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 września 2015 r./ Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Polish Courts, conference organized by the Ministry of Foreign Affairs, 25 September 2015,Warszawa 2016, s. 53
 69. Enlargement and administrative law: the Polish experience [w:] Research Handbook on EU Administrative Law, edits. Carol Harlow, Päivi Leino, Giacinto della Cananea, Edward Elgar Publishing Limited, 2017, s. 521-544
 70. NATIONAL REPORT: POLAND (w:) L. Burgorgue-Larsen (edit.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe/THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS as apprehended by JUDGES IN EUROPE (Col. Cahiers européens, no 10,  IREDIES – Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, 2017, s. 569