Dr Inga Kawka

 1. Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 2006, ss. 511.
 2. Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii. Sektory infrastrukturalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 246.
 3. Wdrażanie wspólnotowych dyrektyw odwoławczych dotyczących zamówień publicznych do prawa państw członkowskich (na przykładzie Francji), w: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Kraków 2000, s. 387- 406.
 4. Tworzenie wspólnego rynku zamówień publicznych, w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Mania (red.), Kraków 2001, s. 95-116.
 5. Europejskie telekomunikacyjne narodowe organy regulacyjne – wspólnotowe projekty zmian, w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, C. Mik (red.), Toruń 2002, s. 251-265.
 6. Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym, w: Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (red.), Toruń. 2007, s. 189-224.
 7. Rola administracji europejskiej w regulowaniu sektorów infrastrukturalnych, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 1, s. 108-124.
 8. Podstawowe założenia wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej wynikające z pakietu regulacyjnego w sprawie łączności elektronicznej z 2002 r. w: „Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III2008, s. 134-150.
 9. Recenzja książki M. Szydły, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa. wobec gospodarki, Warszawa 2005, w: „Annales Akademiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Politologica III” 2008, 271-273
 10. Nowe technologie jako wyzwanie wspólnotowego prawa łączności elektronicznej „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2008, vol. VI, s. 119-142.
 11. Idea dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej – nowe tendencje, w: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Kraków 2008, s. 91-104.
 12. Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie łączności elektronicznej, w: Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Biernat, S. Dudzik (red.), Kraków 2009, s. 371-393.
 13. L’ européanisation des règles procédurales en matière d’accès aux activités de service dans les systèmes juridiques français et polonais, materiały po konfernecji: Journées juridiques franco-polonaises à l’occasion du dixième anniversaire de l’Ecole de droit français de Cracovie. Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, 22 i 23 października 2010, online : http://www.law.uj.edu.pl/~spf/archiwum.html
 14. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie nowych mediów audiowizualnych w: Prawo, etyka czy rynek. Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010, s. 69-79.
 15. Recenzja książki Łukasza Kozery, Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech 1994-2002 (teksty źródłowe), Pińczów 2009, ss. 177, w: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. Tom III, Kozera (red.), Pinczów 2010, s. 189-193.
 16. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo telekomunikacyjne w: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Biernat, S. Dudzik (red.), Warszawa 2011, s. 391-404.
 17. The European Union Cohesion Policy and the Limitation of the Negative Results of the Economic Crisis, w: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2011, s. 257-262.
 18. Traktat z Lizbony wobec braku zaufania obywateli państw członkowskich do instytucji Unii Europejskiej, w: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki, R. Kłaczyński (red.), Kielce 2011, s. 41-55.
 19. Ograniczenia i reguły w procesie europeizacji prawa państw członkowskich, w: Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, A. Kozera, R. Kłaczyński, Ł. Kozera (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 450-468.
 20. Droit communautaire de la concurrence et régulation sectorielle (exemple du droit des télécommunications) w: Direito das Infraestruturas. Um Estuda dos Distintos Mercados Regulados, Saddy, A. L. Martínez (red.), Rio de Janeiro 2011, s. 1075-1087.
 21. Le bilan de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, „Revue de l’Union européenne” 2012, nr 555, s. 108-115.
 22. Rights of an Undertaking in Proceedings Regarding Commitment Decisions under Article 9 of Regulation 1/2003, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(6), s. 169-192, online: http://ssrn.com/abstract=2130862
 23. Komentarz do art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Warszawa 2012, s. 776-792.
 24. Better Governance of the Single Market – European Way to Overcome the Economic Crisis, w: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2012, s. 243-248.
 25. Single European Market as an Element of Economic Security of the European Union Using Freedom of Establishment as an Example, w: Cycпiльcтвo, eкoнoмiка,безпека. Збiрник наукoвих праць. A. Kozera (red.), Житомр – Пiньчув 2012, s. 14-34.
 26. Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica VII. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” 2012, nr 119, s. 45-56.
 27. Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power do not impose obligations on individuals. Case comment to the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union of 12 May 2011 Polska Telefonia Cyfrowa z o.o. (PTC) v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C-410/09), “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(7), s. 275-282.