Dr Mariusz Baran

 1. Decyzje Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej – test wierzyciela prywatnego, [w:] J. Maliszewska – Nienartowicz „Organizacja i funkcjonowania Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane”, Toruń 2008.
 2. Iura novit Curia? Preliminary rulings of national high courts to the ECJ, Paper Summer School 2009 – Konstanz, dostępne na stronie internetowej http://www.europeanpubliclaw.eu/contenuti/summer-school/2009/baran-iura-novit-curia-preliminary-rulings-of-the-national-high-courts-to-the-ECJ.pdf
 3. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r., T-288/06, T-273/06 i T-297/06 oraz T-291/06, LEX/el. 2010
 4. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2008 r., C-2/06 Kempter, LEX/el. 2010
 5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r., C-224/97 Erich Ciola, LEX/el. 2010
 6. Wykonywanie decyzji Komisji Europejskiej nakazujących windykacje pomocy publicznej, [w:] Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik „Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Kraków 2010.
 7. Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) – glosa do wyroku ETS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato przeciwko Lucchini SpA, Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2011.
 8. Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2011.
 9. EU Courts’ Jurisdiction over and Review of Decisions Imposing Fines in EU Competition Law; Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies vol. 2010, 3(3), s. 235 i n. (razem z Adamem Dońcem)
 10. Dopuszczalność ograniczeń kompetencji sądów krajowych niższych instancji w inicjowaniu procedury prejudycjalnej (formuła Rheinmühlen) – wnioski dla sądów polskich, maszynopis
 11. Prawne możliwości zmiany przez Komisję Europejską wydanej decyzji – analiza prawna, maszynopis