Dr Saulius Lukas Kalėda

 1. Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie: zagadnienia przejściowe i międzyczasowe, WPiPG, Warszawa 2003.
 2. Extension of the Preliminary Rulings Procedure outside the Scope of Community Law: ‘The Dzodzi line of cases’, European Integration on-line Papers (peer reviewed ECSA publication), Vol. 4, No. 8, September 2000.
 3. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń wstępnych w sytuacji krajowej // S. Biernat (red.) Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000.
 4. Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim, Kwartalnik prawa publicznego, Nr 3/2001.
 5. The Interim Obligations of a State Acceding to the European Union in the Light of the Intertemporal Jurisprudence of the Court of Justice, European Law Review, Vol. 26, No. 6, December 2001, p. 599.
 6. Integracja aspektów społecznych we wspólnotowym prawie zamówień publicznych // C. Mik (red.) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń 2002.
 7. Stojimo sutartis Europos Sąjungos teisėje // V. Vadapalas (red.) Europos Sąjungos teisė ir Lietuva, Vilnius 2002.
 8. Ogólne zasady wyrażone w traktacie akcesyjnym // S. Biernat (red.) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003.
 9. Immediate Effect of Community Law in the New Member States // F. Snyder (dir.) L’Union européenne et la gouvernance, Bruylant 2003.
 10. Immediate Effect of Community Law in the New Member States: Is there a Place for a Consistent Doctrine?, European Law Journal (2004) Vol 10, Issue 1, p. 123.
 11. Institutional Powers and the Accession Treaty // (with V. Vadapalas), I. Pernice (ed.) Institutional Design for the European Union, Nomos 2004, p. 81.
 12. Kompetencja ETS do wydania orzeczenia prejudycjalnego w sporze dotyczącym sytuacji sprzed akcesji, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 7/2006.
 13. Intertemporal Legal Issues in the EU Case Law relating to the Recent Accessions // A. Lazowski (ed.) The Application of EU Law in the New Member States: Brave New World, TMC Asser 2010, p. 99.